Istaknuto
Istaknuto

124

OBAVIJEST

 

 

KOJOM SE OBAVJEŠTAVA DA SE GRAĐEVINE NE MOGU GRADITI, NITI SE MOGU IZVODITI BILO KAKVI GRAĐEVINSKI RADOVI, U RAZDOBLJU:

 

 OD 01. SRPNJA DO 01. RUJNA

 

 

I TO U NASELJIMA RAŽANAC, RTINA, LJUBAČ I LJUBAČKI STANOVI.

 

MOLE SE IZVOĐAČI I INVESTITORI DA SE PRIDRŽAVAJU ODLUKE ILI ĆE SE PROTIV ISTIH POKRENUTI ODGOVARAJUĆI POSTUPAK.

 

S POŠTOVANJEM,

 

 

                                                                                 PROČELNICA JUO:

                                                                                           Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

173

 

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18, 03/21), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19, 11/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac” 05/22, 11/22), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac

 

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (EUR/m2)

 

Položaj:
1. 4044 Ražanac 2127 36,03 EUR Ražanac/

Škulići

2. 7204 Ražanac 710 26,00 EUR Ražanac/

Jovići

3. 7208 Ražanac 723 31,11 EUR Ražanac/

Jovići

4. 3886/3 Ražanac 201 14,60 EUR Ražanac/

Rudići

5. 1680/9 Ražanac 373 44,99 EUR Ražanac/

Rtina

6. 1680/10 Ražanac 588 49,67 EUR Ražanac/

Rtina

7. 1680/13 Ražanac 601 49,67 EUR Ražanac/

Rtina

8. 2932 Ražanac 442 68,42 EUR Ražanac/

Ražanac

9. 483/4 Ražanac 909 63,50 EUR Ražanac/

Rtina

10. 499 Ražanac 1200 67,46 EUR Ražanac/

Rtina

11. 498 Ražanac 1200 67,46 EUR Ražanac/

Rtina

 

(NAPOMENA: plativo u kunama po srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan uplate)

 

 

 1. Početna cijena za predmetnu nekretninu utvrđuje se prema tržišnoj cijeni koja je utvrđena procjenom od strane Željka Predovana, dipl inž. arh. Stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru, a koja sadrži elaborat sa nalazom i mišljenjem.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva. Ponuditelj može u ponudi naznačiti još maksimalno dvije alternativne građevinske parcele, za koje ne plaća jamčevinu, u slučaju da je jamčevinu platio za prvu građevinsku parcelu, a možebitna razlika u cijeni će se regulirati u skladu s čl. 19. st. 1. ove Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac.

 

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba),adresa, broj tel/mobitela ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

 

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

– izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju k.č. br: ________ k.o. Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: racunovodstvo@opcina-razanac.hr)

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 09. lipnja 2022. godine u 13.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja, te uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Podnositelj najpovoljnije ponude dužan je u roku osam dana od ročišta Povjerenstva za prodaju nekretnina uplatiti na žiro-račun Općine Ražanac iznos od 50% postignute cijene.

Preostali iznos od 50 % od postignute cijene kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana, koji teče od dana uplate iznosa iz stavka 1. ovog članka, a u protivnom smatra se da je odustao od ponude.

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

 

OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan, ing.

 

 

 

145

Na temelju članka   104.  Zakona o prostornom uređenju (” Narodne novine”, broj:153-13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Ražanac o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac za javnu raspravu KLASA:350-01/22-01/07,URBROJ:2198-11-22-1 od 04.veljače 2022.godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac, kao Nositelj izrade, objavljuje

 

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE RAŽANAC

 

 

POČETAK I ZAVRŠETAK PONOVNE  JAVNE RASPRAVE

Ponovna javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac ( u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) provest će se od 23. 05. 2022.godine do 31. 05. 2022.godine

 

JAVNI UVID

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Plana iz ove Objave može se izvršiti:

 • Za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 08.00 do 13.00 sati u prostorijama vijećnice Općine Ražanac, na adresi Ražanac XVII kbr.61, Ražanac. Za vrijeme trajanja javnog uvida u izmijene i dopuna Plana biti će otvorena i Knjiga primjedbi.
 • na web stranici Općine Ražanac: opcina-razanac.hr

 

JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana radi obrazloženja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna Plana uređenja Općine Ražanac, održati će se 26.svibnja 2022.godine u 09,00 sati u prostorijama Knjižnice Juraj Barković u Ražancu.

 

 

NAČIN SUDJELOVANJA U JAVNOJ RASPRAVI

Građani, udruge i drugi sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Plana
 • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
 • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
 • upućuju nositelju izrade (Općini Ražanac) pisane prijedloge i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Plana
 • daju primjedbe i prijedloge upisom u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz prijedlog izmjena i dopuna Plana za vrijeme trajanja javne rasprave

 

 

Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga, dostaviti će se posebna obavijest o javnoj raspravi, a ta javnopravna tijela javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i /ili  dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. Mišljenja na prijedlog Izmjena i dopuna Plana potrebno je dostaviti do 31.svibnja 2022.godine. Osim navedenog, predstavnici javnopravnih tijela mogu za vrijeme javnog izlaganja dati primjedbe/prijedloge/mišljenja u zapisnik kao i postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje.

 

NAČIN DOSTAVE PRIJEDLOGA, PRIMJEDBI I MIŠLJENJA

Pisani prijedlozi, primjedbe i mišljenja građana, udruga i drugih sudionika kao i mišljenja javnopravnih tijela na prijedlog Plana dostavljaju se Nositelju izrade (Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac) na adresu: Ražanac XVII, 23248 Ražanac do 31.svibnja 2022.godine, i to poštom preporučeno ili neposrednom predajom u prostorije Općine Ražanac  ili elektroničkom obliku na adresu; juo@opcina-razanac.hr.

Primjedbe i prijedlozi mogu se upisati i u knjizi primjedbi koja će biti izložena uz prijedlog plana za trajanja javne rasprave.

Primjedbe i prijedlozi će se moći ulagati samo na dijelove Plana koji su izmijenjeni u odnosu na prvu javnu raspravu.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Ražanac u radno vrijeme ili na telefon 023/651-402.

 

                                                PROČELNICA

                                                                                                                                             

                             Anita Krpina, struč.spec.publ.admin

IiD PPUO RAZANAC NACRT ODLUKE I ODREDBE PP2 05 2022

IiD PPUO Razanac OBRAZLOZENJE I ODREDBE PRIKAZ IZMJENA PP2 05 2022

IiD PPUO Ražanac SAZETAK ZA JAVNOST PP2 05 2022

PONOVNA JAVNA RASPRAVA OBAVIJEST IV. IZMJENE I DOPUNO PPUO RAŽANAC

IiD PPUOR PP2 04 2022 LIST 4a GP RAZANAC

IiD PPUOR PP2 04 2022 LIST 4b GP JOVICI

IiD PPUOR PP2 04 2022 LIST 4c GP LJUBAC KRNEZA I DIO RTINE I RAZANCA

IiD PPUOR PP2 04 2022 LIST 4d GP RADOVIN

IiD PPUOR PP2 04 2022 LIST 4e GP RTINA

151
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima
 • Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju prava služnosti
 • Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o stjecanju prava vlasništva
 • Odluka o organizaciji i načinu naplate te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Ražanac
 • Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Ražanac
 • Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za 2022.godinu i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za razdoblje od 2022. do 2025. godine
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti o oslobođenju od cjelokupne participacije za pohađanje poludnevnog programa za dijete Milana Pomeranko u Dječjem vrtiću Ražanac
 • Zaključak o obustavljanju Projekta reciklažnog dvorišta u Vuletama
 • Zaključak o legalizaciji ogradnog zida
 • Zaključak o štali u Rudićima
 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općina Ražanac za 2021. godinu

Službeni-glasnik-_11_2022

192
 • Odluka o preraspodjeli sredstava u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ražanac za 2022. godinu
 • Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i/ili projekata koji doprinose razvoju javnih potreba u sportu i kulturi za 2022. godinu

Službeni-glasnik-_10_2022

81

Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na području Vaše Općine.

                                

Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se oni obično pojavljuju (podrum, dvorište i eventualno tavan).

 

Ako primijetite štetne glodavce ili njihove tragove, molimo Vas da odmah nazovete Ciklon d.o.o. na telefon 023/344 – 000 radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

 

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovništvo se obvezno treba pridržavati slijedećih naputaka:

 

 1. Surađivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce
 2. Iz dvorišta i podruma ukloniti smeće, osobito otpatke hrane
 3. Onemogućiti malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavce
 4. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

 

 

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

 

IZLAGANJE ZATROVANIH MAMACA ZA ŠTETNE GLODAVCE OBAVITI ĆE SE:

 

DANA 02.05. DO 06.05.2022. GODINE OD 08 DO 15 SATI.

143

P  O  Z  I  V

za iskaz interesa za zakup štanda

 

 

Pozivaju se svi zainteresirani vlasnici OPG-ova i Ribarskih obrta s područja Općine Ražanac da prijave svoj iskaz interesa za najam štanda u novoizgrađenoj Tržnici i Ribarnici.

 

Pisano pismo namjere s dokazom vlasništva OPG-a ili Ribarskog obrta dostaviti mailom na komunalac.razanac@gmail.com, osobno ili na adresu:

 

Komunalac Ražanac d.o.o.

Ražanac XVII 61

23248 Ražanac

 

Direktor:

Ante Ivanac dipl.ing.el.

Iskaz interesa

 

Novosti

5
POŠTOVANI,   DANA 14.08.2022.g. ZBOG ODRŽAVANJA KONCERTA IVICE SIKIRIĆA – IĆE U SKLOPU PROSLAVE BLAGDANA VELIKE GOSPE VRŠITI ĆE SE PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA NAČIN DA...

OBAVIJEST o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)   Djelatnici tvrtke CIKLON...

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA ZA DAN „OLUJE“   POŠTOVANI,   DANA 05.08.2022.g....

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju...

OBAVIJEST     KOJOM SE OBAVJEŠTAVA DA SE PARKING „ISPOD KAŠTELINE“ (NA...

Obavijest o odgodi otvaranja ponuda po javnom natječaju   Poštovani,   Odgađa se...
Skip to content