Istaknuto
Istaknuto

140

Poštovani!

 

Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana 09. travnja 2019. godine.

 

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.

 

Molimo Vas da u navedenom roku dostavite svoju ponudu za parcelu za otkup.

 

S poštovanjem!

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, ing.

natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-razanac

 

192
 • Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
 • Odluka o zajedničkom programu Općine Ražanac i Turističke zajednice Općine Ražanac kojom se utvrđuje način korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2019/2020
 • Odluka o visini naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika te drugim pravima navedenih dužnosnika
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Općine Ražanac i trećih osoba
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka sufinanciranju  preuređenja školskog igrališta u Rtini
 • Odluka o određivanju imena ulice u Rtini

sluzbeno-glasilo-04_2019

173

 

 

Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 – u daljnjem tekstu: Zakon)  Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Oglas za za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za radno mjesto – SAVJETNIK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI- 1., izvršitelj/ca na određeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, objavljen na stranicama HZZ-a  05.02.2019. godine,  obavit će se:

Dana 25.02. 2019. (ponedjeljak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama
Općine Ražanac

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

I OPIS  POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta  utvrđen je  Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Ražanac (Klasa:021-01/10-01/03, Ur.broj:2198-10-10-1 od 12. siječnja  2011. godine) i izmjenama i dopunama Pravilnika ( Klase:021-01/10-01/03 od 01.02.2019.godine.

 

II PODACI O PLAĆI

Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima djelatnika Općine Ražanac, utvrđen je  koeficijent složenosti radnog mjesta.
Plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti u iznosu od 2,10, određen  citiranom Odlukom  za radno mjesto ” savjetnika za opće i pravne poslove i društvene djelatnosti”„ i osnovice za izračun plaće    uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III  PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

–  Pisano testiranje
–  Intervju  (razgovor) s kandidatima koji  su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova  s pisanog testiranja

IV PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 Pisano testiranje

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,br. 86/08,61/11,4/18)

– Zakon o lokalnoj i  podučnoj  ( regionalnoj) samoupravi ( ‘’NN’’ broj:33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15)

– Zakon o općem upravnom postupku (‘’NN’’ 47/09)

– Statut Općine Ražanac (‘’ Službeni glasnik Općine Ražanac’’, broj:04/18)

V  PRAVILA  PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava  radi utvrđivanja identiteta.
  3.  Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki, napuštanje prostorije  u kojoj se provodi provjera, razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata .
  4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja  za provjeru znanja iz poznavanja  odredbama naprijed  navedenih Zakona.
  7. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
  8. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost,  mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem
  9. Kandidati  koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Za izabranog kandidata Pročelnica JUO donosi rješenje o prijmu kandidata, koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj (kandidati koji podnesu nepotpune, nepotpisane ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj).

Protiv Rješenja nezadovoljni kandidat može podnijeti žalbu Načelniku Općine Ražanac u roku  15 dana od  dana primitka  rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja.

                                                                       Povjerenstvo za  provedbu
                                                                                  Natječaja

 

 

KLASA:112-01/19-01/08

UR.BR.:2198-10-19-1

Ražanac, 18.02.2019.

 

prethodna-provjera-znanja-obavijest-za-testiranje-na-odredeno-vrijeme-savjetnik

 

 

 

 

 

 

 

 

142

 

Poštovani!

Obavještavamo Vas da je  Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima s područja Općine Ražanac, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana 12.02.2019. godine.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.

Molimo Vas da u navedenom roku dostavite svoju ponudu za parcelu za otkup.

 

S poštovanjem!

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC

Nikola Miletić, ing.

KLASA: 940-01/19-01/08
UR.BR.:2198-10-19-1
Ražanac, 11.02.2019.

210

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (” Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 26. i 27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac i izmjene i dopune Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac ( ” Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:14/08) ( ” Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 1/14) i  Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima ( ”Službeno glasilo Općine Ražanac” 3/17), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

  JAVNI NATJEČAJ

(PONOVLJENI)

 

za prodaju građevinskog zemljišta  u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja  mladim obiteljima

 

1.   Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta mladim obiteljima sukladno čl. 26. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac .

 

U mjestu Ražanac

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Procijenjena tržišna vrijednost (kn/m2)

 

Položaj:
1. 2685/17 Ražanac 402 350 Puntica

 

2. 2685/19 Ražanac 383 350 Puntica

 

3. 2685/20 Ražanac 377 350 Puntica

 

4. 2685/21 Ražanac 410 350 Puntica

 

5. 2685/22 Ražanac 412 350 Puntica

 

6. 2685/23 Ražanac 401 350 Puntica

 

7. 2685/24 Ražanac 408 350 Puntica

 

8. 2685/25 Ražanac 455 350 Puntica

 

9. 2685/27 Ražanac 465 350 Puntica

 

10. 2685/29 Ražanac 465 350 Puntica

 

 

Procjenu vrijednosti predmetnih čestica izradio  je dana 15.03.2016.godine, stalni sudski vještak za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru Željko Predovan dipl.inž.arh., Kralja Tvrtka 3, Zadar.

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 1. Početna cijena zemljišta koje je predmet prodaje iznosi;

– za mjesto Ražanac – 350,00 kn po m2

 

 1. Ponuditelji mogu biti mlade obitelji s prebivalištem na području Općine Ražanac to;

– da nisu stariji od 40 godina

– da u trenutku prijave na natječaj imaju prijavljeno stalno prebivalište na području Općine Ražanac kao i da su u prethodnom razdoblju imali prijavljeno stalno prebivalište na području Općine Ražanac od najmanje 10 godina.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba)

– preslik osobne iskaznice

– uvjerenje o prebivalištu

– dokaz da nemaju riješeno stambeno pitanje odnosno da on ili njegov supružnik nemaju u  Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu ( zk izvadak , izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da u Republici Hrvatskoj nemaju stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu)

– da ponuditelj ili njegov supružnik nije imao stan, kuću ili odgovarajuće građevinsko zemljišta koje je otuđio ( prodao, darovao i sl.) u zadnjih 5 godina ( potvrda Porezne uprave)

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac, čes.zem. ( broj parcele )

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac.

 

Ponuditelj  u svojoj ponudi može pored čest. zem. navedene kod  uplate jamčevine dati ponudu za više č. zem. s ponudom cijene  i za druge  čestice ( alternativna ponuda) , a jamčevinu plaća samo za prvo izabranu česticu.   

 

6.Ponuditelji mogu na javnom natječaju kupiti samo jednu nekretninu, a pravo na kupnju građevinskog zemljišta pod povoljnijim uvjetima mogu ostvariti samo jednom.

 

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu  „Zadarski list“ i na web stranici općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac , u zatvorenom omotu s naznakom „ za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja  je  najviša ponuđena cijena. 

 

11.. Otvaranje ponuda obavit će se dana 07..03.2019. u 13.00 sati  u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem,  zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50 % prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50 % prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke što će se pobliže odrediti posebnim rješenjem.

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Provedbu natječaja obaviti će Povjerenstvo za prodaju građevinskog zemljišta, a o rezultatima natječaja natjecatelji ce biti pravovremeno obaviješteni.

 

Sukladno čl.27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac, popust pri kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac radi rješavanja stambenog pitanja ostvaruje se na način da se plaća 25% od najpovoljnije ponuđene cijene u provedenom natječajnom postupku

 

Da bi se ostvarili pravo na popust na kupoprodajnu cijenu, kupci su dužni dostaviti Općini;

 

–  Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne Policijske uprave

– Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili  kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu

 

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela  te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac  ili na telefon: 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

                                                                                               OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing

ponovljeni-javni-natjecaj-za-objavu-prodaju-parcela-mladim-obiteljima-treci-put

Novosti

13
Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 - u...

  Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju...

  IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u službu u Jedinstvenom...

       OBAVIJEST o ustrojstvu prometnog redarstva   TEMELJEM ČL. 5. ZAKONA O SIGURNOSTI...