Istaknuto
Istaknuto

164

Temeljem članka 7. i 8. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele potpore učenicima i studentima, Klasa:600-01/02-01/07, Ur.broj:2198-10-02-1, te članka  42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac” br: 04/18), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi:

 

ODLUKU

o dodjeli studentskih potpora

 

   Članak 1.

Prihvaća se Zapisnik sa sjednice povjerenstva za dodjelu studentskih potpora KLASA: 600-01/20-01/29, URBROJ:2198-10-20-3 od 23. listopada 2020.godine.

 

Članak 2

U akademskoj godini 2020/2021. počevši od 01. listopada 2020. godine zaključno do 30. lipnja 2021. godine odobrava se 15 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.

 

Članak 3.

Mjesečna potpora od 700,00 kuna dodjeljuje se prema utvrđenoj rang listi slijedećim studentima: Matea Šoch, Magdalena Bolonja, Nikolina Miočić, Nina Bolonja, Lucija Dundović, Lucija Prpić Burić, Ivana Perković, Lucija Matak, Nikola Miletić, Andrija Perković, Petra Vigan, Katarina Miletić, Damjan Dušević, Lucija Vranković i Stošija Jović.

 

 

Članak 4.

Potpore će se isplaćivati od 01. listopada 2020. godine retroaktivno.

 

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ”Službenom glasniku Općine Ražanac”

 

 

KLASA:600-01/20-01/29

URBROJ:2198-10-20-4

Ražanac, 26. 10. 2020.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC

 

Nikola Miletić, ing.

odluka-nacelnika-o-dodjeli-studenskih-potpora-2020

 

112

 

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-01/20-01/21, 2198-10-20-5 od 16. listopada 2020. godine, objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja morske luke u Ražancu – UPU „Porat“

 

 1. Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja morske luke u Ražancu – UPU „Porat“ (u daljnjem tekstu: Prijedlog Odluke) provest će se u trajanju od 8 dana u razdoblju od 28. listopada 2020. do 4. studenog 2020. godine.
 2. Uvid u Prijedlog Odluke mogu izvršiti svi zainteresirani u prostorijama Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, radnim danom od 08:00 do 12:00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave.
 3. Prijedlog Odluke bit će objavljen i na web stranici Općine Ražanac opcina-razanac.hr
 4. Javno izlaganje Prijedloga Odluke održat će se dana 29. listopada 2020. godine s početkom u 10,00 sati u vijećnici Općine Ražanac.
 5. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga Odluke, mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Odluke ili u pisanom obliku predati u pisarnici Općine Ražanac ili dostaviti poštom na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac.
 6. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA: 350-01/20-01/21

URBROJ: 2198-10-20-6

Ražanac, 19. listopada 2020. godine

Pročelnica JUO:

 

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

objava-javne-rasprave

244

Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2020/2021 (”Službeni glasnik” Općine Ražanac br. 14/20), Općinsko vijeće Općine Ražanac objavljuje:

 

 

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih potpora

 

Općina Ražanac u nastavnoj godini 2020/2021., odobrava 10 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.

 

Kriteriji za dodjelu potpora su:

 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja, bez obzira da li se radi o upisu u prvu godinu studija ili o upisu u narednu studijsku-programsku godinu,
 • socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata,
 • sudjelovanje na takmičenjima i smotrama,
 • osvojene nagrade.

Pravo na dodjelu potpora imaju redoviti studenti koji nisu ostvarili stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

Pravo na dodjelu potpora ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad.

Potrebna dokumentacija:

 • izjava o broju članova obitelji
 • potvrda policijske uprave o prebivalištu
 • presliku domovnice
 • potvrda o upisu tekuće godine
 • potvrda o primanju članova obitelji i socijalnom statusu
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u posljednjoj godini školovanja
 • potvrda o sudjelovanju na natjecanjima.

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23248 Ražanac, s naznakom za Natječaj za dodjelu studentskih potpora – ne otvaraj, u roku od 15 dana od dana objave u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac.

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka, neće se razmatrati.

KLASA: 600-01/20-01/29

URBROJ: 2198-10-19-2

Ražanac, 24.09.2020.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC

natjecaj-o-dodjeli-studenskih-potpora-za-2020

202
 • Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
 • Polugodišnje izvješće o izvršenje Proračuna Općine Ražanac od 01.01.2020 do 30.06.2020.
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1 – 8 razreda OŠ Jurja Barakovića
 • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za školsku godinu 2020./2021.
 • Odluka o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2020./2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac za 2019. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja morske luke u Ražancu – UPU “Porat”
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ražanac

sluzbeno-glasilo-_14_2020

Novosti

21
 Plan javne nabave za 2021. godinu Službeni glasnik _02_2021

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi...

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju...

PREDMET: Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta...

  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine...
Skip to content