Istaknuto
Istaknuto

183
 • Odluka o izmjeni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac
 • Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac 2024.-2028.godine

Odluka o davanju suglasnosti na potpis Ugovora o zajedničkom financiranju projekta sanacije glavnog lukobrana i gata u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Ražanac 2024.godine

 • Odluka o imenovanju ravnateljice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2024/2025.
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o usklađenju koeficijenata složenosti radnog mjesta
 • Odluka o naknadnom upisu djece u Dječji vrtić Ražanac
 • Odluka o redu na pomorskom dobru Općine Ražanac
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za izgradnju spomenika Hrvatskim braniteljima
 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za 2023.godinu

Službeni-glasnik-_03 2024

186

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 202l-2027., Zaželi — prevencija institucionalizacije, od 15. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Općini Ražanac odobren je projekt .,Ražanac – moj dom +II“, (SF.3.4.11.01.0002) te članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“, broj: 04/18,03/21,18/22), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

 

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na projektu “Ražanac – moj dom +II“

 

 

GERONTODOMAĆICA/ GERONTODOMAĆIN – PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

 

 1. Broj izvršitelja: 10
 2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme – 30 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Općine Ražanac
 5. Opis poslova:
  1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i )
  2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogjeva i sl.. organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova î drugih potrepština),
  3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),
  4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba,

 

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

PRUŽATELJ USLUGE ĆE PRUŽATI USLUGU ZA 6 PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE.

 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos, a to su:
 2. Punoljetnost
 3. Hrvatsko državljanstvo

 

 1. Kandidati moraju priložiti:
 2. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi, ukoliko je ista završena
 5. Ispis radnog staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Obrazac prijave może se preuzeti na stranicama Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr ili osobno  u Općini Ražanac,  Ražanac XVII 61, radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.

 

Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

 

Općina Ražanac

Ražanac XVII 61

23248 Ražanac

putem pošte ili osobno najkasnije do 01. ožujka 2024. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom: “Prijava na oglas- Ražanac – moj dom + II“

 

S osobama koje ispunjavaju uvjete obaviti će se intervjui na temelju kojeg će se napraviti rang lista kandidata.

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijave biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Javni oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

Općina Ražanac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

 

NAČELNIK

 

Damir Jordan, ing.

 

KLASA: 102-01/24-01/06

URBROJ: 2198-11-03-24-1

Ražanac: 20.02.2024. godine

Prijavnica za posao

205

Na temelju članka 20.25. i 49. Zakona o lokalnim porezima (” Narodne novine”, broj:115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), članka 73. Općeg poreznog Zakona (”Narodne novine”, broj:115/16,106/18,121/19,32/20,42/20 i 144/20) i Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac, broj:14/23), Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024.GODINU

 

 

Pozivaju se pravne i fizičke osobe- vlasnici kuća za odmor na području Općine Ražanac da sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima, dostave podatke  o kućama za odmor Upravnom odijelu za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac, najkasnije do 31.ožujka 2024.godine, radi utvrđivanja poreza na kuću za odmor u tekućoj godini.

 

Prema članku 25.Zakona o lokanim porezima propisano je da porez na kuće za odmor  plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova  prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne  smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva , oruđa, drugog pribora

 

Sukladno Odluci o porezima Općine Ražanac, porez na kuće za odmor plaća se godišnje  u iznosu od 5,00 eura/m2 korisne površine.

 

Za nepodnošenje prijave s podatcima bitnim za utvrđivanje poreza na kuću za odmor , sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima predviđene su novačene  kazne  do 3.310,00 eura.

 

 

Obrazac prijave može se preuzeti u Upravnom odijelu za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac ili na web stranici Općine www.opcina-razanac.hr

 

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno , poštom na adresu Općina Ražanac Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove, Ražanac XVII KBR.61, 23248 Ražanac ili na mail: tajnistvo@opcina-razanac.hr, racunovodstvo@opcina-razanac.hr

 

 

PROČELNICA

Anita Krpina,mag.admin.publ

KLASA:410-01/24-01/04

URBROJ:21–98-11-03-24-1

Ražanac, 21.02.2024.godine

 

Obrazac_prijave_poreza_na_kuće_za_odmor_-Općina RAŽANAC

180

 

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 202l-2027., Zaželi — prevencija institucionalizacije, od 15. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Općini Ražanac odobren je projekt .,Ražanac – moj dom + II“, (SF.3.4.11.01.0002) te članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“, broj: 04/18,03/21,18/22).

Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

OTVORENI JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJANE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU .,RAŽANAC – MOJ DOM + II“ U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

 

 

 

Odabranim projektom „Ražanac – moj dom + II“ predviđeno je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina), i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

 

Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljane skupine koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 120% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažom od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO joś nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koja istovremeno ne koristi slijedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja te osobne asistencije koju pruža osobni asistent,
 2. Osoba koja živi u dvočlanom kućanstvu, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 200% od proșječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koja istovremeno ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja te osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 3. Osobe koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koji istovremeno ne koriste slijedeće usluge -usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

4.Osobe starije od 18 godina s invaliditetom trećeg iIi četvrtog stupnja težine invaliditeta koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i koje istovremeno ne koriste usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

Popunjen Obrazac 1.: Prijava na Otvoreni Javni poziv mogu podnijeti svi pripadnici cljjane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, zajedno s dokaznom dokumentacijom kojom to potvrđuju:

 

Za osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake iIi slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 2. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitka
 3. Popunjen i potpisan Obrazac 2: Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva,

 

 

Za odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake iIi slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 2. popunjen i potpisan Obrazac Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva,
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vjeśtačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta — oštećenja funkcionalnih sposobnosti

 

 

 

 

Popunjavanjem obrazaca koji se nalaze uz prilog ovog Javnog poziva za sudjelovanjem u projekta svaki zainteresirani pripadnik ciljane skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.“

 

 

OBAVEZNO: Svi zainteresirani pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Otvorenog Javnog poziva obrasce za prijavu mogu preuzeti na stranicama Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr ili osobno  u Općini Ražanac,  Ražanac XVII 61, radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.

 

Pripadnici ciljane skupine ulaze u projektnu aktivnost za cijelo vrijeme trajanja ovog Javnog poziv, a po zadovoljenju uvjeta propisanih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0002, .,Ražanac – moj dom +II“

 

 

Preuzeti i ispunjeni obrasci mogu se predati svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, i to u vremenu od 07.30 do 15:30 sati, u prostorijama Općine Ražanac,  Ražanac XVII 61, ili putem pošte na adresu Općine Ražanac: Ražanac XVII 61, Ražanac 23248. Prijave traju trajno, do završetka projekta.

 

 

NAČELNIK

Damir Jordan, ing.

 

 

 

KLASA: 102-01/24-01/07

URBROJ: 2198-11-03-24-1

Ražanac: 20.02.2024. godine

 

 

 

 

 1. Obrazac Prijava za Javni poziv,

,

 1. Obrazac Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva,

 

Obrazac-1.-Prijava-na-Javni-poziv (1)

Obrazac-3.-Izjava-pripadnika-ciljane-skupine-o-broju-clanova-kucanstva

192

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članku 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 14/23 ) načelnik Općine Ražanac donosi:

 

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava u Prora
unu Općine Ražanac za 2024. godinu

 

Članak 1.

Odobrava se preraspodjela utvrđenih sredstava između pozicija u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 5.000,00 eura.

 

Članak 2.

Preraspodjela sredstava između proračunskih stavki utvrđena je prema tablici u nastavku:

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN SMANJENJE POVEĆANJE NOVI PLAN
1 2 3 4 5 6 7
GLAVA 00202 UPRAVNI ODJEL ZA KOM. GOSP., JAVNU NABAVU I EU FONDOVE          
PROGRAM 1012 Upravni odjel za kom. gosp., javnu nabavu i EU fondove          
AKTIVNOST/PROJEKT K101201 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE          
IZVOR FINANCIRANJA

12

IZVORNI PRIHODI – VIŠAK PRIHODA          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 13.000,00 13.000,00 -650,00 0,00 12.350,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101207 UREĐENJE PROSTORIJA U ZGRADI DZ I OŠJB          
IZVOR FINANCIRANJA

11

IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IM. 15.000,00 15.000,00 -750,00 0,00 14.250,00
PROGRAM 1014 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture          
AKTIVNOST/PROJEKT K101404 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 15.000,00 15.000,00 -750,00 0,00 14.250,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101405 IZGRADNJA PO DV RAŽANAC U RADOVINU          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 100.000,00 100.000,00 0,00 4.350,00 104.350,00
IZVOR FINANCIRANJA 12 IZVORNI PRIHODI – VIŠAK PRIHODA          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 450.000,00 450.000,00 0,00 650,00 450.650,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101406 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OŠJB          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 35.000,00 35.000,00 -1.750,00 0,00 33.250,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101408 PZ VUKOVAC          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 20.000,00 20.000,00 -1.000,00 0,00 19.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101410 DOGRADNJA MLETAČKE KULE U RAŽANCU          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 13.000,00 13.000,00 -100,00 0,00 12.900,00
SVEUKUPNO PROMJENE   661.000,00 661.000,00 -5.000,00 5.000,00 661.000,00

 

Članak 3.

Ova odluka je sastavni dio Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave na službenim web stranicama Općine Ražanac.

 

KLASA: 400-01/24-01/32

URBROJ: 2198-11-02-24-1

Datum: 14. veljače 2024. godine

 

 

                                                                                                    Općinski Načelnik:

Damir Jordan, ing

 

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2024 godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu

 

Sukladno članku 60. Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 114/21), te odredbama članka 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 14/23) Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na Proračunskoj stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izvješćuje Općinsko vijeće.

 

Preraspodjela sredstava izvršena je kako bi se namaknula dostatna sredstva za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem jer je cijena ekonomski najpovoljnije ponude bila veća od procijenjene vrijednosti nabave. S obzirom na to da je cijena ponude kod svih sposobnih ponuditelja koji su dostavili valjanu ponudu u ovom postupku javne nabave prelazila procijenjenu vrijednost nabave, Općina Ražanac je osiguraala financijska sredstva za nabavu do iznosa ekonomski najpovoljnije ponude kako bi se mogao sklopiti ugovor s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem imajući u vidu da je Općina Ražanac u obvezi primijeniti odredbe ZJN 2016 na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava i izbjegavanje nepotrebnog trošenja materijalnih, vremenskih i ljudskih resursa u slučaju poništavanja postupka javne nabave te eventualnog pokretanja ponovljenog postupka javne nabave za ovaj predmet nabave.

Uzimajući u obzir dugotrajnost postupka javne nabave za nabavu radova (provedba prethodnog savjetovanja, postupak javne nabave), sufinanciranje izvođenja radova koji su predmet postupka javne nabave sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost te trošenje materijalnih, vremenskih i ljudskih resursa za eventualno ponovno pokretanje novog postupka za isti predmet nabave, ukoliko bi Općina Ražanac kao Naručitelj poništio ovaj postupak javne nabave jer su sve dostavljene valjane ponude neprihvatljive zbog toga što cijena ponude kod svih ponuditelja prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva za nabavu, Naručitelj je odlučio osigurati financijska sredstva za nabavu do iznosa ekonomski najpovoljnije ponude kako bi mogao sklopiti ugovor s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem imajući u vidu da je Naručitelj u obvezi primijeniti odredbe ZJN 2016 na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

 

 

 

 

395

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( ‘Narodne novine ‘ broj: 91/96,68/98,137/99 ,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18, 03/21, 18/22), te članka 25., 26. i 27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19, 11/21) i Odluke  Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju NATJEČAJA radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba (”Službeno glasilo Općine   Ražanac” 10/23, 12/23), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba

 

1 Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta mladim osobama sukladno čl.

 1. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac.

 

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (EUR/m2)

 

Položaj:
1. 2937 Ražanac 443 58,61 Ražanac/

Ražanac

2.* 3807* Ražanac 970 44,20 Ražanac/

Rudići

3. 7358 Ražanac 1232 42,02 Ražanac/

Jovići

4. 6259/2 Ražanac 929 34,61 Ražanac/

Rudići

5. 7355/2 Ražanac 1000 36,70 Ražanac/

Jovići

(Napomena *: Preko predmetne čestice prelazi vodovodni cjevovod, fotografija u prilogu)

 

 

 

Procjenu vrijednosti predmetnih čestica izradio je stalni sudski vještak za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru Željko Predovan dipl.inž.arh., Kralja Tvrtka 3, Zadar.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasnik” Općine Ražanac 04/23). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti mlade osobe s prebivalištem na području Općine Ražanac i to;

 

 

–           da nisu stariji od 40 godina

–           da u trenutku prijave na natječaj imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac kao i da su u prethodnom razdoblju imali prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac od najmanje 10 godina.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

–           ime, prezime, OIB, (fizička osoba)

–           preslik osobne iskaznice

–           uvjerenje o prebivalištu

–           dokaz da nemaju riješeno stambeno pitanje odnosno da on ili njegov supružnik nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu (zk izvadak, izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da u Republici Hrvatskoj nemaju stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu)

–           da ponuditelj ili njegov supružnik nije imao stan, kuću ili odgovarajuće građevinsko zemljišta koje je otuđio (prodao, darovao i sl.) u zadnjih 5 godina (potvrda Porezne uprave)

–           oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

–           ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

–           broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

–           izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

–           dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac, čes.zem. ( broj parcele )

–           dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: racunovodstvo@opcina-razanac.hr)

 

Ponuditelj u svojoj ponudi može pored čest. zem. navedene kod uplate jamčevine dati ponudu za još maksimalno 2 č. zem. s ponudom cijene (alternativna ponuda), a jamčevinu plaća samo za prvo izabranu česticu.

 

 1. Ponuditelji mogu na javnom natječaju kupiti samo jednu nekretninu, a pravo na kupnju građevinskog zemljišta pod povoljnijim uvjetima mogu ostvariti samo jednom.

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac , u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta (mlade osobe) – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 01.03.2024. u 13.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50 % prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50 % prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke što će se pobliže odrediti posebnim rješenjem.

 

 1. Ponuditelj koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati. Provedbu natječaja obaviti će Povjerenstvo za prodaju građevinskog zemljišta, a o rezultatima natječaja natjecatelji će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Sukladno čl. 26. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac, popust pri kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac radi rješavanja stambenog pitanja ostvaruje se na način da se plaća 25% od najpovoljnije ponuđene cijene u provedenom natječajnom postupku

 

Da bi se ostvarili pravo na popust na kupoprodajnu cijenu, kupci su dužni dostaviti Općini;

 

–           Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne Policijske uprave

–           Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu

–           Uvjerenje zk odjela nadležnog općinskog suda da nemaju na području Općine Ražanac stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu.

–           Potvrdu porezne uprave o prometu nekretnina u zadnjih 5 godina.

 

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove Općine Ražanac ili na telefon: 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

OPĆINA RAŽANAC OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan, ing

 

KLASA: 940-01/24-01/09

URBROJ: 2198-11-02-24-1

 

Ražanac, 09. veljače 2024.godine

 
IMG-20240208-WA0002

 

226

 

Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon)  Povjerenstvo za provedbu oglasa daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove za radno mjesto – VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ PROJEKTA ZAŽELI- 1., izvršitelj/ca na određeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, objavljen na stranicama HZZ i web stranici Općine Ražanac dana 18.01.2024. godine,  obavit će se:

Dana 06.02. 2024. (utorak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama
Općine Ražanac

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

 1. OPIS  POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta  utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnim tijelima Općine Ražanac (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 01/23, 01/24)

 

 

II PODACI O PLAĆI

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Ražanac, utvrđen je  koeficijent složenosti radnog mjesta.
Plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti u iznosu od 2,20, određen  citiranom Odlukom  za radno mjesto ”Viši stručni suradnik – Voditelj projekta Zaželi„ i osnovice za izračun plaće  uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III  PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

–  Pisano testiranje
–  Intervju  (razgovor) s kandidatima koji  su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova  s pisanog testiranja

IV PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Pisano testiranje

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,br. 86/08,61/11, 04/18, 112/19)

– Zakon o lokalnoj i  područnoj  ( regionalnoj) samoupravi ( ‘’NN’’ broj:33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

– Zakon o općem upravnom postupku (‘’NN’’ 47/09, 110/21)
V  PRAVILA  PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  2.  Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava  radi utvrđivanja identiteta.
  3.  Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki, napuštanje prostorije  u kojoj se provodi provjera, razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata .
  4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja  za provjeru znanja iz poznavanja  odredbama naprijed navedenih Zakona.
  5. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
  6. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost,  mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem
  7. Kandidati  koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Za izabranog kandidata Pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove donosi rješenje o prijmu kandidata, koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj (kandidati koji podnesu nepotpune, nepotpisane ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj).

Protiv Rješenja nezadovoljni kandidat može podnijeti žalbu Načelniku Općine Ražanac u roku  15 dana od  dana primitka  rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja.

 Povjerenstvo za  provedbu
Oglasa

 

KLASA: 102-01/24-01/01

URBROJ: 2198-11-03-24-3

Ražanac, 31.01.2024.

 

 

 

 

 

 

 

173

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22, dalje u tekstu : ZJN 2016) i  članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 4/18, 3/21, 18/22), načelnik Općine Ražanac donosi:

PLAN NABAVE

OPĆINE RAŽANAC ZA 2024. GODINU

 

Članak 1.

 

Plan nabave donosi se za proračunsku 2024. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova i sadrži podatke o:

 1. Evidencijskom broju nabave,
 2. Predmetu nabave,
 3. Brojčanoj oznaci predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV-a),
 4. Procijenjenoj vrijednosti nabave u kunama bez PDV-a,
 5. Vrsti postupka nabave (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu),
 6. Navodu planira li se predmet podijeliti u grupe,
 7. Navodu sklapa li se Ugovor, Okvirni sporazum, ili se piše narudžbenica,
 8. Navodu – financira li se Ugovor ili Okvirni sporazum iz fondova EU
 9. Planiranom početku postupka nabave,
 10. Planiranom trajanju Ugovora ili Okvirnog sporazuma te
 11. Napomeni ukoliko je potrebna,

 

sukladno članku 2. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N. 101/17, 144/20).

 

Članak 2.

 

Plan nabave Općine Ražanac za proračunsku 2024. godinu u skladu je s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Ražanac“ 08/23) i Planom proračuna Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 14/23).

 

Članak 3.

 

Plan nabave može se tijekom proračunske godine mijenjati i nadopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave bit će vidljivo naznačene na osnovni Plan nabave za 2024. godinu.

 

Članak 4.

 

Plan nabave donosi se u roku od 30 (trideset) dana od donošenja Plana proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu, objavljuju se na internetskoj stranici Općine Ražanac u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja, kao i u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH) u standardiziranom obliku.

 

Članak 5.

 

Općina Ražanac je obvezna voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, podatke iz registra ažurirati najmanje jednom u 6 (šest) mjeseci, te isto objaviti na svojoj internetskoj stranici i u EOJN RH.

 

Članak 6.

 

Usvajanjem ovog Plana nabave za 2024. godinu daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Ražanac da provede postupke jednostavne i javne nabave za robe, usluge i radove iz ovog Plana nabave, odnosno da sklopi ugovore o jednostavnoj i javnoj nabavi sukladno planiranim vrijednostima u ovom Planu nabave.

Članak 7.

 

Općina Ražanac može započeti postupak jednostavne i javne nabave i prije donošenja Plana nabave sukladno ZJN 2016, ali ne smije donijeti Odluku o odabiru dok nisu osigurana financijska sredstva za predmetnu nabavu.

 

Članak 8.

 

Općina Ražanac provodi postupke temeljem ovog Plana nabave, a sukladno ZJN 2016 s ciljem učinkovitog i ekonomičnog gospodarenja sredstvima za javnu nabavu i postizanja najbolje vrijednosti za novac.

Članak 9.

 

Tabelarni prikaz Plana nabave nalazi se u privitku.

Članak 10.

Ovaj Plan nabave objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr i u EOJN RH, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

 

KLASA: 406-01/24-01/01

URBROJ: 2198-11-02-24-1

 

Ražanac, 24.01.2024.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Damir Jordan, ing.

 

Plan nabave za 2024. godinu

331

 

 

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku teksta: ZSN), a u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava  Kodni broj: SF.3.4.11.01.0002  pročelnica Upravnog odijela, za opće, pravne i ekonomske poslove objavljuje sljedeći

 

O G L A S

 

 

Za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme provođenja projekta Europske unije „Zaželi – prevencija institucionalizacije“   (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Kodni broj: SF.3.4.11.01.00002  „Zaželi – prevencija institucionalizacije“   )

na radno mjesto:

 

 1. Viši stručni suradnik – voditelj projekta „Zaželi“ “ (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.

 

Služba se zasniva na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, najduže 36 (tridesešest)  mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drugačije određeno.

 

 1. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. ZSN-a te posebne uvjete:

– Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene, humanističke ili tehničke struke

– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-poznavanje rada na računalu

– položen državni  ispit.

III.       U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

 

 1. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17.,  98/19. i 84/21) (u nastavku teksta: Zakona o hrvatskim braniteljima), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) (u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) (u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na oglas  pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na oglas dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. Ustavnog zakona uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

 1. U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit uz uvjet da državni stručni ispit položi u zakonskom roku.

 

 1. U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa, isključivo za potrebe postupka) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

–    životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslik domovnice ili osobne iskaznice)

–    dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne (1) godine što se dokazuje sljedećim dokumentima:

 1. elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
 2. b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje o prijmu u službu, rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.)

–    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome)

–    uvjerenje o položenom državnom ispitu (ako je položen)

–    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca od dana objave oglasa

–    vlastoručno potpisnu izjavu kandidata, da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na oglas.

Dopunu prijavi na oglas moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka za podnošenje prijava.

 

VII.      Na ovaj oglas ravnopravno se mogu javiti kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

VIII.    Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

 1. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

 1. Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

 1. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će navedeni su na službenoj internetskoj stranici Općine Ražanac (www.opcina-razanac.hr)

 

Na oglasnoj ploči Općine Ražanac i službenoj internetskoj stranici (www.opcina-razanac.hr ) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

 

XII.      Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave oglasa na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Općina  Ražanac, ulica XVII KBR.61 23248 Ražanac , s naznakom: „ Prijava na oglas – Viši stručni suradnik – voditelj projekta „Zaželi“ .

 

XIII.    Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

XIV.    Nakon što je oglas za prijam u službu raspisan ne mora se izvršiti izbor između kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv navedene odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Obavijest o poništenju oglasa dostavlja se svim kandidatima.

 

 1. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

XVI.    Ovaj će se  oglas objaviti na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Općine Ražanac i na službenoj internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

 

Pročelnica

Anita Krpina, mag.admin.publ

 

KLASA:102-01/24-01/01

URBROJ:2198-11-03-24-1

Ražanac,18.01.2024.godine

205
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Ražanac
 • Odluka o novčanoj pomoći za Roka Borzina

Službeni-glasnik-_02 2024

Novosti

7
OBAVIJEST O UKLANJANJU I PROMETOVANJU VOZILA U NASELJU LJUBAČ       POŠTOVANI,   DANA 14.06.2024.g. OD 07,00 DO 18,00 SATI VRŠITI ĆE SE ASFALTIRANJE CESTE OD TRAFOSTANICE DO BUNARA...

odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-za-financiranje-programa-i-ili-projekata-koji-doprinose-razvoju-javnih-potreba-u-sportu i kulturi za 2024

OBAVIJEST     KOJOM SE OBAVJEŠTAVA DA SE GRAĐEVINE NE MOGU GRADITI,...

KOMUNALAC RAŽANAC d.o.o. Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac OIB: 51177800140 IBAN: HR3724070001100244779 Ražanac,...

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA – ODRŽAVANJE „AQUATHONA“   POŠTOVANI,   DANA 30.05.2024.g....

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa...
Skip to content