Istaknuto
Istaknuto

70
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Ražanac za projekt ” Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Ražanac; Dionica od Radovina do oborinskog propusta  u naselju Marasovići – sanacija kolnika”

Službeni-glasnik-_06 2024

95

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 202l-2027., Zaželi — prevencija institucionalizacije, od 15. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Općini Ražanac odobren je projekt .,Ražanac – moj dom +II“, (SF.3.4.11.01.0002) te članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“, broj: 04/18,03/21,18/22).

Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

 

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na projektu “Ražanac – moj dom +II“

 

 

GERONTODOMAĆICA/ GERONTODOMAĆIN – PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

 

 1. Broj izvršitelja: 1
 2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme – 30 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Općine Ražanac
 5. Opis poslova:
  1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i )
  2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogjeva i sl.. organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova î drugih potrepština),
  3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),
  4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

 

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

PRUŽATELJ USLUGE ĆE PRUŽATI USLUGU ZA 6 PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE.

 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos, a to su:
 2. Punoljetnost
 3. Hrvatsko državljanstvo

 

 1. Kandidati moraju priložiti:
 2. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Presliku dokaza o završenom obrazovanju (osnovna škola, srednja škola, fakultet)
 5. Ispis radnog staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Obrazac prijave może se preuzeti na stranicama Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr ili osobno  u Općini Ražanac,  Ražanac XVII 61, radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.

 

Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

 

Općina Ražanac

Ražanac XVII 61

23248 Ražanac

putem pošte ili osobno najkasnije do 18. travnja 2024. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom: “Prijava na oglas- Ražanac – moj dom + II“

 

S osobama koje ispunjavaju uvjete obaviti će se intervjui na temelju kojeg će se napraviti rang lista kandidata.

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijave biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Javni oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

Općina Ražanac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

 

NAČELNIK

 

Damir Jordan, ing.

KLASA: 102-01/24-01/06

URBROJ: 2198-11-03-24-7

Ražanac: 15.04.2024. godine

Prijavnica za posao

101

Temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (‘’ Narodne novine’’, broj:83/22) Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14,114/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21) i članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj 4/18,  3/21, 18/22), Općinski načelnik Općine Ražanac objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA IZ PODRUČJA KULTURE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE RAŽANAC ZA 2024. GODINU

 

 

 1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za udruge iz područja kulture za 2024. godinu za:

–      programe javnih potreba koje provode udruge iz područja kulture

koje djeluju na području Općine Ražanac u cilju očuvanja kulturne baštine Općine

Ražanac;

–      donacije i sponzorstva, te za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju

kulture, za udruge koje djeluju na području općine Ražanac,

 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
 • jačanje kapaciteta udruga iz područja kulture (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);

 

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u proračunu Općine Ražanac za sufinanciranje, odnosno iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti udrugama iz područja kulture za provedbu programa je  15.000,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj jednokratnoj aktivnosti je 300,00 eura, a najveći iznos po programu je 1.000,00 eura.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave istog, bez obzira na način dostave. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

 

 1. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge kulture koje djeluju na području Općine Ražanac, kada su one, u skladu s uvjetima iz ovog Javnog poziva prihvatljivi prijavitelji.

 

 

 1. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PODNOSITELJ PRIJAVE

Podnositelji prijave moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija;
 • da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;
 • moraju uredno plaćati poreze i doprinose te druga javna davanja prema proračunu Općine Ražanac, te trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Ražanac;
 • da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe;
 • da u tekućoj godini nisu korisnici financijske potpore za istu svrhu;

 

 

 1. NAPUTAK O PRIJAVI I DOKUMENTACIJI KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU
 2. Prijava na Javni poziv podnosi se na Obrascu 1., a u prilogu Prijave podnose se redom slijedeći dokumenti:
 3. Troškovnik aktivnosti (Obrazac 2.);
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 3.),
 5. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga javnih davanja prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva;
 6. Vlastita izjava o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje udruge, u izvorniku (Obrazac 4.);
 7. Vlastita Izjava o nekažnjavanju voditelja programa ili aktivnosti (samo kada se traži financiranje programa ili projekta ili aktivnosti), u izvorniku (Obrazac 5.)

Način prilaganja dokumenata koje sadrži prijava na Javni poziv:

 1. sva dokumentacija koja se prilaže Javnom pozivu mora biti u izvorniku,
 2. svi priloženi obrasci moraju biti potpuno ispunjeni, vlastoručno potpisani od strane ovlaštenih osoba i ovjereni službenim pečatom udruge,
 3. sve obrasce je potrebno čitko i bez ispravaka ispuniti na računalu ili pisaćem stroju, te moraju uz Prijavu biti posloženi
 4. priloženi redoslijedom prema ovom Naputku.

 

 

 1. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti na adresu:

 

OPĆINA RAŽANAC, Ražanac XVII 61, 23248 RAŽANAC

„Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja kulture iz sredstava Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu“

NE OTVARATI

 

Prijave na Javni poziv treba dostaviti preporučeno poštom ili osobno, na navedenu adresu. Obrasci za prijavu na Javni poziv, kao i dokumentacija Javnog poziva za prijavitelje dostupna je na internetskoj stranici Općine Ražanac, www.opcina-razanac.hr, zajedno sa ovim javnim pozivom.

 

 

 1. UPOZORENJE O NEODOBRAVANJU FINANCIJSKE POTPORE

Podnositelji prijava, koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete, nisu podnesene na propisani način i nisu sukladne uputama za prijavitelje na Javni poziv, bit će pisano obaviješteni o neodobravanju jednokratne financijske potpore. Iz proračuna Općine Ražanac neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

 

 

 1. FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE

Obrasci financijskog izvještavanja o utrošenim sredstvima iz financijske potpore Općine Ražanac podnose se najkasnije do 31.siječnja 2025. godine, na Obrascu 6.

 

 

 1. NAPUTAK O OBJAVI REZULTATA JAVNOG POZIVA

Odluka o dodjeli financijske potpore na temelju ovog Javnog poziva objavit će se na internetskoj stranici Općine Ražanac, www.opcina-razanac.hr, u roku od 15 dana od dana donošenja, a u istom roku sve udruge čije su prijave bile u postupku ocjenjivanja bit će obavještene o rezultatima u pisanom obliku.

 

 

 1. NAPUTAK O PRAVU NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj neće imati korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Općini Ražanac (nije dostavio financijsko izvješće o utrošku sredstava) u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Općine Ražanac u prethodnoj kalendarskoj godini .

 

 1. NAPUTAK O ZAKLJUČIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU I MODEL PLAĆANJA

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Ražanac zaključuje ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima ili Odluke o financiranju. Financijska potpora će biti doznačena sukladno prilivu financijskih sredstava u Općinski Proračun tijekom 2024. godine, u roku i na način određen ugovorom o financiranju.

 

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Damir Jordan, ing.

Klasa: 611-01/24-01/01

URBROJ: 2198-11-03-24-1

Ražanac, 05.04.2024.

Obrazac 6-Financijski izvještaj o provedenom projektu ili programu Obrazac B1-Financijski izvještaj o provedenom projektu ili programu Obrazac-1-Prijava-na-javni-poziv-2024 Obrazac-2-Troskovnik-aktivnosti-2024 Obrazac-3-_Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-2024 Obrazac-4-Izjava-o-nekaznjavanju-voditelja-projekta-2024 Obrazac-5-Izjava-o-nekaznjavanju-ovlastene-osobe-za-zastupanje-2024 ObrazaObrazac A4-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

94

Temeljem članka 75. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 141/22), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14, 114/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15 i 37/21), i članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj 4/18, 3/21, 18/22), Općinski načelnik Općine Ražanac objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA

ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŽANAC U 2024.

 

(1) U Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programima i projektima sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta , a u svezi sa poticanjem i promicanjem sporta, provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i odraslih te djelovanjem sportskih udruga na području Općine Ražanac sukladno Programu za financiranje javnih potreba u sportu za 2024. godinu.

 

(2) Općina Ražanac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave za financijsku podršku projekata i programa koji doprinose razvoju javnih potreba u području sporta Općine Ražanac.

(3) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeće prioritetno područje:

 • Sport – ukupno raspoloživa sredstva iznose 8.500,00 eura.

(4) Najmanji iznos sredstava za financiranje po programu i/ili projektu je 300,00 eura, a najveći iznos je 1.000, 00 eura.

Javni poziv je otvoren 30 dana računajući od dana objave istog bez obzira na način dostave. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

(5) Sufinancirat će se provedba programa u sportu i to sljedeće aktivnosti:

 • rad sportskih klubova (natjecanja, kotizacije za sudjelovanje na natjecanjima i sportska priprema
 • rad sportskih udruga za djecu, mladež i odrasle
 • materijalni rashoda udruga (sufinanciranje nabave sportske odjeće, pehara, sportskih rekvizita i sl.)
 • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

(6) Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • da im temeljna svrha nije stjecanje dobiti te njihove aktivnosti ne predstavljaju gospodarsku djelatnost u sportu;
 • da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija;
 • da su upisani u Registar sportskih djelatnosti;
 • da uredno ispunjavaju obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza i prireza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Ražanac;
 • da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima;
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa i/ili projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela.

(7) Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1.  Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to:
  1. Obrazac A1. Opći podatci o prijavitelju,
  2. Obrazac A2. Opis programa ili projekta,
  3. Obrazac A3. Proračun programa ili projekta,
  4. Obrazac A4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  5. Potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijava nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana za dostavu prijave).
 1. Obrasci financijskog izvještavanja o utrošenim sredstvima iz financijske potpore Općine Ražanac podnose se najkasnije do 31.siječnja 2025. godine, na Obrascu B1.

 

 

 

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Ražanac (www.opcina-razanac.hr) zajedno s ovim Javnim pozivom. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

 

(9) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja na protokolu Općine Ražanac) na sljedeću adresu:

 

OPĆINA RAŽANAC, Ražanac XVII 61, 23248 RAŽANAC

„Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja sporta iz sredstava Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu“

NE OTVARATI

(10) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

(11) Pravo na podnošenje prijave na Natječaj neće imati korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Općini Ražanac (nije dostavio financijsko izvješće o utrošku sredstava) u skladu s Ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu Općine Ražanac u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

(12) Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Ražanac zaključuje Ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima ili Odluke o financiranju. Financijska potpora će biti doznačena sukladno prilivu financijskih sredstava u Općinski Proračun tijekom 2024. godine, u roku i na način određen Ugovorom o financiranju.

 

 

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Damir Jordan, ing.

Klasa: 620-01/24-01/14

URBROJ: 2198-11-03-24-1

Ražanac, 05.04.2024.

Obrazac A1-Opći-podatci-o-prijavitelju

Obrazac A2-Opis programa ili projekta

Obrazac-2-Troskovnik-aktivnosti-2024Obrazac 6-Financijski izvještaj o provedenom projektu ili programuObrazac-3-_Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-2024Obrazac-4-Izjava-o-nekaznjavanju-voditelja-projekta-2024Obrazac-5-Izjava-o-nekaznjavanju-ovlastene-osobe-za-zastupanje-2024ObrazaObrazac A4-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac B1-Financijski izvještaj o provedenom projektu ili programu

99
 • Odluka o Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Ražanac
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora
 • Odluka o davanju suglasnosti za pripajanje isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području 30.trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. za usluge i opskrbe pitkom vodom
 • Odluka o zajedničkom obavljanju poslova redarstva s Općinom Poličnik, Općinom Posedarje, Općinom Novigrad, Općinom Jasenice i Općinom Starigrad
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o zahtjevu tvrtke HEP ODS
 • Zaključak o zahtjevu tvrtke HEP ODS
 • Odluka o neprihvaćanju zamolbe za umanjenje komunalnog doprinosa
 • Zaključak Općinskog vijeća Općine Ražanac o zahtjevima

Službeni-glasnik-_05 2024

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Ražanac_2024-compressed

146

Natječaj za dozvole na pomorskom dobru

Ponudbeni-obrazac-2024-a (1)

Izjava vlasništvo

Izjava-1

Izjava-2

Izjava-3

108
 •  NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Službeni-glasnik-_04 2024 (1)

Ponudbeni-obrazac-2024-a (1)

Izjava vlasništvoIzjava-1

Izjava-2

Izjava-3

82

Poštovani,

 

Zahvaljujemo se na prijavi na poziciju  Gerontodomaćica / gerontodomaćin – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom te Vas sa zadovoljstvom obavještavamo da ste ispunili administrativne uvjete javnog poziva u sklopu provedbe projekta „Ražanac – moj dom+“.

 

Molimo Vas da se odazovete Pozivu na intervju 26. ožujka 2024. godine

(utorak) u 09:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice na adresi Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

 

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ

118

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 202l-2027., Zaželi — prevencija institucionalizacije, od 15. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Općini Ražanac odobren je projekt .,Ražanac – moj dom +II“, (SF.3.4.11.01.0002) te članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“, broj: 04/18,03/21,18/22), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

JAVNI OG LAS

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na projektu “Ražanac – moj dom +II“

 

 

GERONTODOMAĆICA/ GERONTODOMAĆIN – PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

 

 1. Broj izvršitelja: 2
 2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme – 30 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Općine Ražanac
 5. Opis poslova:
  1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i )
  2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogjeva i sl.. organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova î drugih potrepština),
  3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),
  4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba,

 

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

PRUŽATELJ USLUGE ĆE PRUŽATI USLUGU ZA 6 PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE.

 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos, a to su:
 2. Punoljetnost
 3. Hrvatsko državljanstvo

 

 1. Kandidati moraju priložiti:
 2. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Presliku dokaza o završenom obrazovanju (osnovna škola, srednja škola, fakultet)
 5. Ispis radnog staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Obrazac prijave może se preuzeti na stranicama Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr ili osobno  u Općini Ražanac,  Ražanac XVII 61, radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.

 

Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

 

Općina Ražanac

Ražanac XVII 61

23248 Ražanac

putem pošte ili osobno najkasnije do 21. ožujka 2024. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom: “Prijava na oglas- Ražanac – moj dom + II“

 

S osobama koje ispunjavaju uvjete obaviti će se intervjui na temelju kojeg će se napraviti rang lista kandidata.

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijave biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Javni oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

Općina Ražanac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

 

NAČELNIK 

Damir Jordan, ing.

 

KLASA: 102-01/24-01/06

URBROJ: 2198-11-03-24-4

Ražanac: 18.03.2024. godine

 

Prijavnica za posao projekt zaželi

156

Poštovani,

Zahvaljujemo se na prijavi na poziciju  Gerontodomaćica / gerontodomaćin – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom te Vas sa zadovoljstvom obavještavamo da ste ispunili administrativne uvjete javnog poziva u sklopu provedbe projekta „Ražanac – moj dom+“.

Molimo Vas da se odazovete Pozivu na intervju 11. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice na adresi Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

Novosti

7
OBAVIJEST O UKLANJANJU I PROMETOVANJU VOZILA U NASELJU LJUBAČ       POŠTOVANI,   DANA 14.06.2024.g. OD 07,00 DO 18,00 SATI VRŠITI ĆE SE ASFALTIRANJE CESTE OD TRAFOSTANICE DO BUNARA...

odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-za-financiranje-programa-i-ili-projekata-koji-doprinose-razvoju-javnih-potreba-u-sportu i kulturi za 2024

OBAVIJEST     KOJOM SE OBAVJEŠTAVA DA SE GRAĐEVINE NE MOGU GRADITI,...

KOMUNALAC RAŽANAC d.o.o. Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac OIB: 51177800140 IBAN: HR3724070001100244779 Ražanac,...

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA – ODRŽAVANJE „AQUATHONA“   POŠTOVANI,   DANA 30.05.2024.g....

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa...
Skip to content