Istaknuto
Istaknuto

61

 

Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je  Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba s područja Općine Ražanac, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana 04.06.2020. godine.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.

Molimo Vas da u navedenom roku dostavite svoju ponudu za parcelu za otkup.

 

S poštovanjem,

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Nikola Miletić, ing.

KLASA: 940-01/20-01/22
URBROJ:2198-10-20-1
Ražanac, 03.06.2020.

        

67

 

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine ‘ broj: 91/96,68/98,137/99 ,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 25., 26. i 27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima (”Službeno glasilo Općine Ražanac” 3/17), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

  JAVNI NATJEČAJ

(PONOVLJENI)

 

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba

1   Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta mladim osobama sukladno čl. 25. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac.

 

U mjestu Ražanac

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Procijenjena tržišna vrijednost (kn/m2)

 

Položaj:
1. 2685/17 Ražanac 402 350 Puntica

 

2. 2685/21 Ražanac 410 350 Puntica

 

3. 2685/22 Ražanac 412 350 Puntica

 

4. 2685/23 Ražanac 401 350 Puntica

 

5. 2685/24 Ražanac 408 350 Puntica

 

 

Procjenu vrijednosti predmetnih čestica izradio je dana 15.03.2016.godine, stalni sudski vještak za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru Željko Predovan dipl.inž.arh., Kralja Tvrtka 3, Zadar.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Početna cijena zemljišta koje je predmet prodaje iznosi;

– za mjesto Ražanac – 350,00 kn po m2

 

 1. Ponuditelji mogu biti mlade osobe s prebivalištem na području Općine Ražanac i to;

– da nisu stariji od 40 godina

– da u trenutku prijave na natječaj imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac kao i da su u prethodnom razdoblju imali prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac od najmanje 10 godina.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba)

– preslik osobne iskaznice

– uvjerenje o prebivalištu

– dokaz da nemaju riješeno stambeno pitanje odnosno da on ili njegov supružnik nemaju u  Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu (zk izvadak, izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da u Republici Hrvatskoj nemaju stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu)

– da ponuditelj ili njegov supružnik nije imao stan, kuću ili odgovarajuće građevinsko zemljišta koje je otuđio (prodao, darovao i sl.) u zadnjih 5 godina (potvrda Porezne uprave)

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac, čes.zem. ( broj parcele )

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac.

 

Ponuditelj  u svojoj ponudi može pored čest. zem. navedene kod  uplate jamčevine dati ponudu za još više maksimalno 2 č. zem. s ponudom cijene (alternativna ponuda), a jamčevinu plaća samo za prvo izabranu česticu.   

 

 1. Ponuditelji mogu na javnom natječaju kupiti samo jednu nekretninu, a pravo na kupnju građevinskog zemljišta pod povoljnijim uvjetima mogu ostvariti samo jednom.

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu  „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac , u zatvorenom omotu s naznakom „ za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja  je  najviša ponuđena cijena. 

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 26.06.2020. u 13.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem,  zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50 % prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50 % prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke što će se pobliže odrediti posebnim rješenjem.

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Provedbu natječaja obaviti će Povjerenstvo za prodaju građevinskog zemljišta, a o rezultatima natječaja natjecatelji će biti pravovremeno obaviješteni.

 

 Sukladno čl. 26. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac, popust pri kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac radi rješavanja stambenog pitanja ostvaruje se na način da se plaća 25% od najpovoljnije ponuđene cijene u provedenom natječajnom postupku

 

Da bi se ostvarili pravo na popust na kupoprodajnu cijenu, kupci su dužni dostaviti Općini;

 

–  Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne Policijske uprave

– Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili  kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu

– Uvjerenje zk odjela nadležnog općinskog suda da nemaju na području Općine Ražanac stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu.

– Potvrdu porezne uprave o prometu nekretnina u zadnjih 5 godina.

 

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela  te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac  ili na telefon: 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

                                                                                              OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing

 

javni-natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-razanac-u-svrhu-rjesavanja-stambenog-pitanja-mladih-osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625, od 16. siječnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0342, KLASA: 102-01/20-01/03, URBROJ: 2198-10-20-1, od 19. veljaće 2020. godine, te članka 42. Statuta Općine Ražanac(Službeni glasnik Općine Ražanac br. 04/18), Općinski Načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Općini Ražanac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ražanac  – moj dom“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

 1. Broj traženih radnica: 5 osoba
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je  do 24 mjeseca sklapanjem ugovora o radu
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Ražanac
 5. Plaća: minimalna plaća u skladu sa propisima

 Opis poslova:

Pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, primjerice: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, dostava pomogala i sl.), pružanje podrške krajnim korisnicima kroz razgovore i druženje za uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

 Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost
 • maksimalno završena srednja škola
 • vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave.

Prednost pri zapošljavanju imaju ciljane skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskučnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidati su dužni u molbi naznačiti koju prednost iz prethodnog stavka ostvaruju, te priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko istu posjeduju, npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu izdanu od ovlaštenog tijela.

Kandidati su pri prijavi dužni priložiti:

 1. Molbu
 2. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Presliku dokaza o završenoj školi
 5. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 6. Potvrdu o stažu izdanu od HZMO ( e-ispis)
 7. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje koje je svaki radnik dužan naknadno pohađati o trošku poslodavca – može se preuzeti na stranicama Općine Ražanac opcina-razanac.hr, ili osobno u zgradi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23 248 Ražanac.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac,

Putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do (uključujući) 05. lipnja 2020. godine s naznakom:

„Za natječaj – „Ražanac – moj dom“ – NE OTVARAJ“

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti dolaskom u Općinsku upravu, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac ili na sljedeće kontakte:

T: 023/651-402, M: 091/918-1791, e-mail: razanaczazeli@gmail.com

Lucie Tesla, dipl. oec., Voditeljica projekta

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama na adresi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac te na internetskoj stranici Općine Ražanac – www.opcina-razanac.hr.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, provest će se intervju sa Povjerenstvom za prijem u radni odnos. Ako kandidat ne pristupi intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat će se najmanje pet dana prije održavanja provjere obavijestiti o vremenu i mjestu održavanja intervjua na službenoj web stranici Općine ražanac www.opcina-razanac.hr te putem elektroničke pošte/telefona koju kandidat dostavi u životopisu.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 102-01/20-01/27

URBROJ:2198-10-20-1

Ražanac,  27.05.2020. godine

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, ing.

izjava-o-pristanku-na-osposobljavanje-zazeli

javni-poziv-za-zaposljavanje-zazeli

54

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625, od 16. siječnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0342, KLASA: 102-01/20-01/03, URBROJ: 2198-10-20-1, od 19. veljaće 2020. godine i članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasni Općine Ražanac“ broj:4/18), Načelnik Općine Ražanac dana 25. svibnja 2020. godine donosi

 

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijem u radni odnos u sklopu projekta “Ražanac – moj dom”

 

I.

U Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijem u radni odnos radnica za pomoć u kući na određeno vrijeme u sklopu provedbe odobrenog projekta „Ražanac – moj dom“ imenuje se:

 1. Hrvoje Benić, mag.iur. – za predsjednika
 2. Lucie Tesla, dipl.oec. – za člana
 3. Danijela Mrkić, dipl.oec. – za člana

II.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje koje su objave na javni poziv pravodobne i potpune,
 • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete propisane istim
 • kandidate s liste poziva na testiranje
 • provodi postupak testiranja
 • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine Ražanac.

 

KLASA: 102-01/20-01/26

URBROJ: 2198-10-20-1

Ražanac, 25. svibnja 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić       

odluka-o-imenovanju-povjerenstva-zazeli 

 

64

 

 

OBAVIJEST

 

POŠTOVANI,

NORMALIZACIJOM STANJA NAKON PANDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19 OD 01.06.2020.g. INTENZIVNIJE SE KREĆE U SANKCIONIRANJE NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA NA PODRUČJU NASELJA RAŽANAC TEMELJEM ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA.

 

TAKOĐER VAS ŽELIMO UPOZORITI UKOLIKO STE NEPROPISNO PARKIRALI VOZILO, A NISTE NAŠLI OBAVIJEST O POČINJENOM PREKRŠAJU NA VAŠEM VJETROBRANSKOM STAKLU NE ZNAČI DA VAM ISTA NEĆE BITI POSLANA IZRAVNO NA VAŠU ADRESU.

 

MOLIMO MJEŠTANE NASELJA RAŽANAC TE SVE POSJETITELJE I GOSTE DA POŠTUJU PROMETNE ZNAKOVE I PROMETNE PROPISE TE DA SVOJA VOZILA PARKIRAJU NA OZNAČENIM PARKIRNIM MJESTIMA ODNOSNO PARKIRALIŠNIM POVRŠINAMA.

 

S POŠTOVANJEM,

 

KLASA: 340-01/20-01/19

URBROJ: 2198-10-20-1

Ražanac, 27. svibnja 2020.godine

 

                                                               V.D. PROČELNIKA JUO      

                                                                                    Hrvoje Benić, mag.iur.

80

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac  KLASA: 400-01/20-01/98,  URBROJ: 2198-10-20-1 od 18.05.2020.g., Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje,

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac

 

 I.  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je prodaja rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac kako slijedi:

 • Vrsta vozila: osobni automobil,
 • Marka: Renault,
 • Model: Scenic II Diesel (09/2006 – 05/2009),
 • Tip vozila: Scenic 1.5 dCi Authentique
 • Broj šasije: VF1JMSF0537234296,
 • Oblik karoserije: zatvoreni,
 • Godina proizvodnje: 2007
 • Mjesta za sjedenje: 5
 • Nije registriran

Početna cijena za predmetno vozilo iz čl. 1. utvrđuje se u iznosu od 9.907,00 kn (slovima: devettisućadevestosedamkuna), sukladno Procjeni br.: 516410 od PETA BRZINA d.o.o. Zadar.

II.  NAČIN I UVJETI PRODAJE

 Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 10%  početne cijene automobila.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena po okončanju natječaja vratiti.

Prodaja vozila odvija se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati, uz prethodnu telefonsku najavu na broj 091/533-5730, svaki radni dan u PETA BRZINA d.o.o. Zadar od 08,00 do 16,00.

Dodatne informacije o vozilu zainteresirani ponuditelji mogu dobiti na telefon 023/651-402.

Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

III.  SADRŽAJ PONUDE

 Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku te obavezno sadržavati:

 • Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe odnosno naziv ponuditelja pravne osobe, adresu te kontakt telefon,
 • Presliku osobne iskaznice ponuditelja fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, obrtnog i drugog registra za ponuditelja pravnu osobu,
 • Dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude Naznaku IBAN računa za povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
 • Iznos ponuđene kupoprodajne cijene, najmanje u visini početne cijene vozila

IV.  DOSTAVLJANJE PONUDA

 Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici uz navedenu naznaku adresu:

Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac, s naznakom „Natječaj za prodaju službenog vozila“.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u web stranici Općine Ražanac.

Nepotpune ponude, kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

V.  ODABIR PONUDITELJA

 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja sadrži najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom III. ovoga natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja je ranije zaprimljena.

VI.  OSTALE NAPOMENE

 Svi ponuditelji biti će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda.

 Po zaprimanju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, izabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku od osam dana pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji rabljenog vozila sa Općinom Ražanac te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, umanjene za uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude na IBAN račun Općine Ražanac. Jamstvo se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7722 – OIB s naznakom “jamčevina za ozbiljnost ponude – službeni automobil.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati cjelokupni preostali iznos ponuđene kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude.

U tom slučaju sklapanje kupoprodajnog ugovora za vozilo ponuditi će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

 Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

 

KLASA: 400-01/20-01/98

URBROJ:2198-10-20-2

Ražanac, 20.05.2020.

 Predsjednik povjerenstva

   za provedbu natječaja:

                                                                                      Hrvoje Benić, mag.iur.

javni-natjecaj-za-prodaju-rabljenog-sluzbenog-vozila-u-vlasnistvu-opcine-razanac

 

74

 

 

Općina Ražanac – u sklopu projekta „Ražanac – moj dom“ UP.02.1.1.05.0342 objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje besplatne potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

Prijaviti se mogu osobe sa prebivalištem na području Općine Ražanac kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unaprijeđenja kvalitete njihova života, poboljšanje socijalne uključenosti, te prevencije prerane institucionalizacije.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJEM POTPORE I PODRŠKE  OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Projekt „Ražanac – moj dom“ u ukupnoj vrijednosti 1.534.780,06 kuna financira se u 100% iznosu iz sredstava Europskog socijalnog fonda u  okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., te programa Ministarstva rada i mirovinskog sustava „Zaželi – program za zapošljavanje žena“. Projekt provodi Općina Ražanac zajedno sa partnerima: LAG-om Bura, Centrom za socijalnu skrb Zadar, te sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Zadar.

Namijenjen je osobama starije životne dobi i/ili osobama u nepovoljnom položaju uz uvjet da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz Državnog proračuna ili drugih javnih sredstava.

 1. Tko se može prijaviti

Na poziv za iskaz interesa za korištenje besplatne usluge potpore i podrške se mogu prijaviti:

 • Osobe starije životne dobi (iznad 65 godina) kojima je potrebna pomoć druge osobe
 • Osobe u nepovoljnom položaju (osobe koje nemogu samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe napr. Osobe sa invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, kronični bolesnici i sl. neovisno o životnoj dobi

 

 1. Koje se usluge pružaju ( usluge su za krajnje korisnike besplatne)

 

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava,
 • pružanje podrške kroz razgovore i druženje

 

 1. Rokovi i način prijave

Obrazac prijave može se preuzeti u zgradi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati ili na stranici općine Ražanac: www.opcina-razanac.hr

Osobe zainteresirane za sudjelovanje u projektu kao krajnji korisnici usluge potpore i podrške u kučanstvu starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju mogu prijavu podnijeti osobno ili poštom na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac s naznakom za projekt „Zaželi, Ražanac – moj  dom“.

Rok za dostavu prijava je 01. lipnja 2020.

 

KLASA: 102-01/20-01/09

URBROJ:2198-10-20-2

Ražanac, 13.05.2020. godine

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, Ing.

76
 • Izvješće o radu općinskog načelnika ta razdoblje od 01.srpnja do 31. prosinca 2019. godine
 • Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Ražanac za 2019. godinu
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana plana za 2019. godinu za Dječji vrtić Ražanac
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana plana za 2019. godinu za Knjižnicu Juraj Baraković Ražanac
 • Izvješće o radu komunalnog redarstva Općine Ražanac za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
 • Odluka o mjerama za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa Covid-19

sluzbeni-glasnik-_09_2020

74
 • Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine na području Općine Ražanac
 • Odluka o privremenom smanjenju osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima Općine Ražanac

sluzbeni-glasnik-_08_2020

Novosti

9
Izmjene i dopune plana javne nabave za 2020. godinu sluzbeni-glasnik-_11_2020

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi...

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima...

    Načelnik Općine Ražanac, na temelju članka 5. Pravilnika o...

    OBAVIJEST   O POČETKU NAPLATE PARKINGA U NASELJU RAŽANAC               Poštovani,   Obavještavamo...

  Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o lokacijama javnih...