Istaknuto
Istaknuto

72

 

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: ZSN)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje

 

OGLAS
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

 1. 1SAVJETNIK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI– 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme – uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

 

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili drugog društvenog smjera
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa ZNS.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom;
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);
 • presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega na vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo )
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

 

Na web-stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr biti će naveden  opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Ražanac, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu“

na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23 248 Ražanac osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

Oglas je objavljen u Narodnim novinama, službenoj internet stranici Općine Ražanac i oglasnim pločama Općine Ražanac.

 

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


KLASA: 112-01/19-01/18
URBROJ: 2198-10-19-1
Ražanac, 19.  srpnja 2019. godine

PROČELNICA

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

oglas-za-savjetnika-neodredeno

 

108

 

 

  

OBAVIJEST

o ustrojstvu prometnog redarstva

 

TEMELJEM ČL. 5. ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA TE NA PRETHODNOJ SUGLASNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA PU ZADARSKA OD 15. SRPNJA 2019. USTROJENO JE PROMETNO REDARSTVO PRI JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE RAŽANAC.

 

PROMETNI REDAR OPĆINE RAŽANAC OVLAŠTEN JE ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA PROMETOM I NADZORA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA, TE ĆE ISTE I SANKCIONIRATI SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA.

 

MOLIMO MJEŠTANE NASELJA RAŽANAC DA POŠTUJU PROMETNE PROPISE JER ĆE SE GORE NAVEDENE MJERE OD 23. SRPNJA 2019. PROVODITI NA PODRUČJU ISTOG.

 

 S POŠTOVANJEM,

 

 KLASA: 340-01/19-01/27

UR.BR.: 2198-10-19-1

Ražanac, 19. srpnja 2019.godine

                                               PROČELNICA JUO OPĆINE RAŽANAC

                                                                        Anita Krpina, str.spec.spec..publ.adm.

127
 • Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Ražanac
 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenj
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa Općine Ražanac i trećih osoba

sluzbeno-glasilo-08_2019

138

 

O B A V I J E S T

 

OBAVJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI OPĆINE RAŽANAC DA UBUDUĆE KVAROVE NA JAVNOJ RASVJETI PRIJAVLJUJU SVAKIM RADNIM DANOM U UREDOVNO VRIJEME OPĆINE RAŽANAC  NA TEL. 651-402 I MAIL: komunalno@opcina-razanac.hr.  POPRAVCI ĆE SE VRŠITI SVAKI TJEDAN PONEDJELJKOM I PETKOM. POPRAVLJAT ĆE SE ISKLJUČIVO PRIJAVLJENI KVAROVI PO NALOGU.

 

S POŠTOVANJEM,

 

PROČELNICA JUO OPĆINE RAŽANAC

Anita Krpina, str.spec.publ.adm.

 

KLASA: 363-01/19-01/143

UR.BROJ:2198-10-19-1

Ražanac, 11.06.2019.

148

 

 

Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 – u daljnjem tekstu: Zakon)  Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Oglas za za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za radno mjesto – KOMUNALNI REDAR – 1., izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, objavljen u Narodnim novinama  22.05.2019. godine,  obavit će se:

Dana 11.06. 2019. (utorak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama
Općine Ražanac

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

I OPIS  POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta  utvrđen je  Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Ražanac (Klasa:021-01/10-01/03, Ur.broj:2198-10-10-1 od 12. siječnja  2011. godine) i izmjenama i dopunama Pravilnika ( Klase:021-01/10-01/03 od 01.02.2019.godine.

II PODACI O PLAĆI

Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima djelatnika Općine Ražanac, utvrđen je  koeficijent složenosti radnog mjesta.
Plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti u iznosu od 1,45, određen  citiranom Odlukom  za radno mjesto ”komunalni redar„ i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III  PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

–  Pisano testiranje
–  Intervju  (razgovor) s kandidatima koji  su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova  s pisanog testiranja

IV PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Pisano testiranje:

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (”NN” broj: 68/18, 110/18)
 2. Zakon o općem upravnom postupku (”NN’, broj: 47/09)
 3. Zakon o građevinskoj inspekciji (”NN”153/13)

 

V  PRAVILA  PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  2.  Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava  radi utvrđivanja identiteta.
  3.  Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki, napuštanje prostorije  u kojoj se provodi provjera, razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata.
  4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja  za provjeru znanja iz poznavanja  odredbama naprijed navedenih Zakona.
  5. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
  6. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost,  mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem.
  7. Kandidati  koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Za izabranog kandidata Pročelnica JUO donosi rješenje o prijmu kandidata, koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj (kandidati koji podnesu nepotpune, nepotpisane ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj).

Protiv Rješenja nezadovoljni kandidat može podnijeti žalbu Načelniku Općine Ražanac u roku  15 dana od  dana primitka  rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja.

 

KLASA:112-01/19-01/16

UR.BR.: 2198-10-19-1

Ražanac, 04.06.2019.

                                                                       Povjerenstvo za  provedbu
                                                                                   Natječaja

 

obavijest-o-prethodnoj-provjeri-znanja-i-sposobnosti-kandidata-komunalni-redar-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (PONOVLJENI)

Poštovani!

Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana 29. svibnja 2019. godine.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.

Molimo Vas da u navedenom roku dostavite svoju ponudu za parcelu za otkup.

S poštovanjem!

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, ing.

natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista-2019-ponovljeni

 

204

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac i izmjene i dopune Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:14/08) (”Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 1/14) i  Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac” 4/19), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju  građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac (Ponovljeni)

 

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (kn/m2)

 

Položaj:
1. 3166/3

3166/4

Ražanac 807 300,00kn

300,00kn

 

Ražanac

2. 2980 Ražanac        458 300,00kn

 

Ražanac
3. 2977 Ražanac 421 300,00kn Ražanac

 

4. 2978 Ražanac 441 300,00kn  

Ražanac

 

5. 2979 Ražanac 449 300,00kn Ražanac

 

 

6. 2938

 

Ražanac 442 300,00kn Ražanac
7.

 

2939 Ražanac 442 300,00kn Ražanac
8

 

2940 Ražanac 442 300,00kn Ražanac
9.

 

2981 Ražanac 450 300,00kn Ražanac
10.

 

2941 Ražanac 442 300,00kn Ražanac
 

11

2942 Ražanac 442 300,00kn Ražanac
 

12.

2943 Ražanac 455 300,00kn Ražanac
13. 7396/1

 

Ražanac 505 100,00kn Vulete
14. 1526

 

Ražanac 539 150,00kn Rtina Miočići
15. 1744/1

 

Ražanac 511 150,00kn Rtina Miočići
16. 9692/2

 

Ražanac 613 75,00kn Jovići
17. 3655

 

Ražanac 532 200,00kn Ražanac
18. 3656

 

Ražanac 513 200,00kn Ražanac

 

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba) ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

-izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac.

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja  je  najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 19. lipnja 2019. godine u 13,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem,  zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50% prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50% prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke, što će se pobliže urediti ugovorom o prodaji.

 

 1. Na tržišnu cijenu navedenu u ovom natječaju ponuditelji mogu ostvariti popust sukladno čl. 23. i čl. 24. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 1/14). i izmjene i dopune Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:14/08).

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

 

                                                                                               OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing.

natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista-2019-ponovljeni

133

Na temelju članka 8. 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”NN” broj:86/08, 61/11 i 4/18), članku 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac (Službeni glasnik Zadarske županije br. 02/11) te članka 42. Statuta Općine Ražanac (Službeni glasnik Općine Ražanac, broj: 04/18), Načelnik Općine Ražanac donosi:

 

IZMJENA I DOPUNE PLANA

 prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac za 2019.

Članak 1.

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za 2019. godinu, Klasa:112-01/19-01/01, Ur.broj.2198-10-19-1 od 16.01.2019. godine članak 4., i 5. dopunjuju kako slijedi

 • Utvrđuje se prijam u Jedinstveni upravi odjel na neodređeno vrijeme – 1 službenika SSS (srednja stručna sprema) – referent – komunalni redar, kategorija III.

Članak 2.

U ostalom dijelu Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za 2019. godinu ostaje neizmijenjen.

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana prijema u Jedinstveni upravni odjel za 2019. godinu stupaju na snagu prvog dana nakon dana objave, a objaviti će se u ”Službenom glasniku Općine Ražanac”.

 
 KLASA: 112-01/19-01/01
 UR.BR.:2198-10-19-2
 Ražanac,  20.05.2019.

 

Načelnik Općine Ražanac

Nikola Miletić, ing.

izmjena-i-dopune-plana-prijema-za-2019

 

Novosti

31
Poštovani, obavještavamo Vas da je u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr  objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije...

Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01....

Odluka o imenovanju predsjednika upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac sluzbeni-glasnik-11_2019

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela...

Poštovani! Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta...