Istaknuto
Istaknuto

110

OBAVIJEST

 

 

KOJOM SE OBAVJEŠTAVA DA SE GRAĐEVINE NE MOGU GRADITI, NITI SE MOGU IZVODITI BILO KAKVI GRAĐEVINSKI RADOVI, U RAZDOBLJU:

 

         OD 01. SRPNJA DO 01. RUJNA

 

 

I TO U NASELJIMA RAŽANAC, RTINA, LJUBAČ I LJUBAČKI STANOVI.

 

MOLE SE IZVOĐAČI I INVESTITORI DA SE PRIDRŽAVAJU ODLUKE ILI ĆE SE PROTIV ISTIH POKRENUTI ODGOVARAJUĆI POSTUPAK.

 

S POŠTOVANJEM,

 

 

                                                                                 PROČELNICA JUO:

                                                                      Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

 

385

OBAVIJEST

 

O POČETKU NAPLATE PARKINGA U NASELJU RAŽANAC

 

 

Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da od 01. srpnja 2022.g. započinje naplata parkinga na određenim parkirališnim površinama u naselju Ražanac, svakim danom (ponedjeljak-nedjelja) od 07:00 – 21:00 sati te ista traje do 15. rujna 2022.g.

Na području naselja Ražanac naplata parkinga se vrši u jednoj zoni (I. zona).

Naplata naknade za parkiranje na parkiralištu s naplatom obavlja se putem parkirnih automata, putem SMS plaćanja, te putem Bmove aplikacije koja je dostupna za Android, Apple i Huawei mobilne uređaje.

Naplate parkiranja oslobođena su vozila Općine Ražanac, Hrvatske vojske, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Službe hitne pomoći i vatrogasna vozila.

Svi korisnici javnih parkirališta s naplatom imaju pravo na korištenje satne, dnevne, tjedne, dvotjedne, mjesečne i sezonske parkirne karte. Satna, dnevna, tjedna, dvotjedna, mjesečna i sezonska parkirna karta vrijedi za I. zonu naplate.

Parkirni automati primaju samo kovanice i to kune: 0.50kn, 1kn, 2kn, 5kn.

Karta kupljena na parkirnom automatu vrijedi i na onim parkiralištima na kojima nije postavljen parkirni automat.

Kartu kupljenu na parkirnom automatu dužni ste postaviti na vidljivo mjesto ispod vjetrobranskog stakla vozila.

Ukoliko Vam bude izdana DPK – Dnevna parkirna karta (70,00kn) kao kazna za neplaćanje parkinga ili ne produživanje trajanja parkinga, istu ste dužni platiti putem priložene uplatnice.

 

POPIS PARKIRALIŠTA I VRSTA NAPLATE:

 

 • Pod Kaštelinom – parkirni automat, SMS, Bmove aplikacija
 • Pisak – SMS (može se koristiti i parkirni automat preko puta), Bmove aplikacija
 • Kod Knjižnice – SMS, Bmove aplikacija
 • Pod kokom (parkiralište ispod bivšeg restorana Stipe prema Puntici) – parkirni automat, SMS, Bmove aplikacija
 • Puntica 1 (parkiralište na Puntici kod kafića Orca) – parkirni automat, SMS, Bmove aplikacija
 • Puntica 2 (parkiralište kod kafića Puntica) – SMS, Bmove aplikacija
 • Otres – SMS, Bmove aplikacija
 • Pježavac – SMS, Bmove aplikacija

 

 

VRSTE  PARKIRNIH KARATA:

 

 • Satna karta – 7,00kn (naplata putem parkirnog automata, SMS-a, Bmove aplikacije)
 • Dnevna parkirna karta DPK – 70,00kn (naplata putem parkirnog automata, u prostorijama Općine ili Bmove aplikacije) – ujedno i kazna ako ne platite parking ili ga ne produžite
 • Tjedna karta – 150,00 kn (naplata u prostorijama Općine ili putem Bmove aplikacije)
 • Dvotjedna karta – 225,00 kn (naplata u prostorijama Općine, ili putem Bmove aplikacije)
 • Mjesečna karta – 285,00 kn (naplata u prostorijama Općine, ili putem Bmove aplikacije)
 • Sezonska karta – 400,00 kn (naplata u prostorijama Općine)
 • Rezervirano parkirno mjesto – prema cjeniku (naplata u prostorijama Općine)
 • Sezonska povlaštena karta uz obvezu podmirenja svih novčanih obveza prema Općini Ražanac:
 • Osoba s  prebivalištem na području Općine Ražanac – 0,00kn odnosno besplatno (obavezno podignuti u prostorijama Općine Ražanac, s osobnom iskaznicom i prometnom dozvolom)
 • Fizička osoba koja je u radnom odnosu i čije mjesto rada je u Općini Ražanac, a nema prebivalište na području Općine Ražanac – 225,00kn
 • Pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području Općine Ražanac – 250,00kn
 • Obveznik poreza na kuće za odmor – 250,00kn
 • Iznajmljivač koji nema prebivalište na području Općine Ražanac – 250,00kn

 

Iste se mogu nabaviti svakim radnim danom od 07,30-15,00 u prostorijama Općine Ražanac.

 

 

Direktor:

 

Ante Ivanac, dipl.ing.el.

OBAVIJEST O POČETKU NAPLATE PARKINGA U NASELJU RAŽANAC

94

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE OD 05.07.2022G UTORKOM I ČETVRTKOM OD

10 DO 12 SATI DJELITI KANTE ZA RECIKLABILNI OTPAD.

 

NAVEDENE KANTE OSOBNO PREUZIMAJU OSOBE KOJE SU EVIDENTIRANE U

„ ČISTOĆI“ D.O.O. ZADAR.

 

NAPOMENA: – KANTE SE PREUZIMAJU U RTINI- TABARI ( STARA ZADRUGA)

 

 • SA SOBOM PONIJETI OSOBNU ISKAZNICU

 

 

S POŠTOVANJEM

 

PROČELNICA J.U.O.

 

ANITA KRPINA STR.SPEC.PUB.ADM.

157

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( ‘Narodne novine ‘ broj: 91/96,68/98,137/99 ,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 25., 26. i 27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19, 11/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima (”Službeno glasilo Općine Ražanac” 3/17, 11/22), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba

 

1 Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta mladim osobama sukladno čl.

 1. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac.

 

U mjestu Ražanac

 

 

Red. br.

 

Čestica zemlje

 

 

K.O.

 

Površina (m2)

Procijenjena tržišna vrijednost (kn/m2) Položaj:
1. 2685/21 Ražanac 410 350 Puntica
2. 2685/23 Ražanac 401 350 Puntica
3. 2685/24 Ražanac 408 350 Puntica

 

U mjestu Rtina

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (EUR/m2)

 

Položaj:
1. 1680/30 Ražanac 834 49,67 Ražanac/

Rtina

2. 1680/33 Ražanac 1124 49,67 Ražanac/

Rtina

3. 1680/34 Ražanac 1106 49,67 Ražanac/

Rtina

 

 

 

Procjenu vrijednosti predmetnih čestica izradio je stalni sudski vještak za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru Željko Predovan dipl.inž.arh., Kralja Tvrtka 3, Zadar.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti mlade osobe s prebivalištem na području Općine Ražanac i to;

 

 

–           da nisu stariji od 40 godina

–           da u trenutku prijave na natječaj imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac kao i da su u prethodnom razdoblju imali prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac od najmanje 10 godina.

 

Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

–           ime, prezime, OIB, (fizička osoba)

–           preslik osobne iskaznice

–           uvjerenje o prebivalištu

–           dokaz da nemaju riješeno stambeno pitanje odnosno da on ili njegov supružnik nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu (zk izvadak, izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da u Republici Hrvatskoj nemaju stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu)

–           da ponuditelj ili njegov supružnik nije imao stan, kuću ili odgovarajuće građevinsko zemljišta koje je otuđio (prodao, darovao i sl.) u zadnjih 5 godina (potvrda Porezne uprave)

–           oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

–           ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

–           broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

–           izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

–           dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac, čes.zem. ( broj parcele )

–           dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac.

 

Ponuditelj u svojoj ponudi može pored čest. zem. navedene kod uplate jamčevine dati ponudu za još više maksimalno 2 č. zem. s ponudom cijene (alternativna ponuda), a jamčevinu plaća samo za prvo izabranu česticu.

 

 1. Ponuditelji mogu na javnom natječaju kupiti samo jednu nekretninu, a pravo na kupnju građevinskog zemljišta pod povoljnijim uvjetima mogu ostvariti samo jednom.

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac , u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta (mlade osobe) – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 20.07.2022. u 13.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50 % prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50 % prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke što će se pobliže odrediti posebnim rješenjem.

 

 1. Ponuditelj koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati. Provedbu natječaja obaviti će Povjerenstvo za prodaju građevinskog zemljišta, a o rezultatima natječaja natjecatelji će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Sukladno čl. 26. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac, popust pri kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac radi rješavanja stambenog pitanja ostvaruje se na način da se plaća 25% od najpovoljnije ponuđene cijene u provedenom natječajnom postupku

 

Da bi se ostvarili pravo na popust na kupoprodajnu cijenu, kupci su dužni dostaviti Općini;

 

–           Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne Policijske uprave

–           Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu

–           Uvjerenje zk odjela nadležnog općinskog suda da nemaju na području Općine Ražanac stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu.

–           Potvrdu porezne uprave o prometu nekretnina u zadnjih 5 godina.

 

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac ili na telefon: 651 – 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

OPĆINA RAŽANAC OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan, ing

 

 

65

POŠTOVANI MJEŠTANI, GOSTI I POSJETITELJI RAŽANCA.

 

OVIM PUTEM VAS OBAVJEŠTAVAMO DA ĆE SE U PERIODU OD 20.-24. LIPNJA U JUTARNJIM TERMINIMA IZVODITI PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI NA POSTAVLJANJU RAMPE ZA INVALIDE NA PLAŽI PUNTICA.

 

PROVEDBOM PROJEKTA „ISPUNITE SVOJU ZLATNU DOB“ ŽELI SE OMOGUĆITI OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI ADEKVATNO KORŠTENJE PLAŽE. NAVEDENI PROJEKT SE REALIZIRA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE.

 

SVIMA NAM JE U CILJU DA KORIŠTENJE MORA I POMORSKOG DOBRA BUDE DOSTUPNO SVIM NAŠIM MJEŠTANIMA, GOSTIMA I POSJETITELJIMA.

MOLIMO VAS RAZUMIJEVANJE ZA VRIJEME PROVEDBE RADOVA.

 

S POŠTOVANJEM,

 

 

                                                                                 NAČELNIK:

                                                                            Damir Jordan, ing.

159

Poštovani,

Obavještavamo Vas da društvo Čistoća d.o.o. započinje primjenu novog rasporeda odvoza za miješani komunalni i reciklabilni otpad od 15. lipnja 2022. godine do 15. rujna 2022. godine. Rasporedi odvoza dostupni su na na web stranici www.cistoca-zadar.hr

Odvoz miješanog komunalnog otpada – srijeda, subota

Odvoz reciklabilnog otpada (svaki drugi ponedjeljak od 27. lipnja 2022.g.)

118

OBAVIJEST

 

 

POŠTOVANI,

 

OD DANA 13.06.2022.g. I TOKOM CIJELE GODINE INTENZIVNIJE SE KREĆE U SANKCIONIRANJE NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA NA PODRUČJU NASELJA RAŽANAC TEMELJEM ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA.

 

TAKOĐER VAS ŽELIMO UPOZORITI UKOLIKO STE NEPROPISNO PARKIRALI VOZILO, A NISTE NAŠLI OBAVIJEST O POČINJENOM PREKRŠAJU NA VAŠEM VJETROBRANSKOM STAKLU NE ZNAČI DA VAM ISTA NEĆE BITI POSLANA IZRAVNO NA VAŠU ADRESU.

 

MOLIMO MJEŠTANE NASELJA RAŽANAC TE SVE POSJETITELJE I GOSTE DA POŠTUJU PROMETNE ZNAKOVE I PROMETNE PROPISE TE DA SVOJA VOZILA PARKIRAJU NA OZNAČENIM PARKIRNIM MJESTIMA ODNOSNO PARKIRALIŠNIM POVRŠINAMA.

 

S POŠTOVANJEM,

 

 

                                                                   PROČELNICA JUO    

                                                           Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

Novosti

5
POŠTOVANI,   DANA 14.08.2022.g. ZBOG ODRŽAVANJA KONCERTA IVICE SIKIRIĆA – IĆE U SKLOPU PROSLAVE BLAGDANA VELIKE GOSPE VRŠITI ĆE SE PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA NAČIN DA...

OBAVIJEST o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)   Djelatnici tvrtke CIKLON...

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA ZA DAN „OLUJE“   POŠTOVANI,   DANA 05.08.2022.g....

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju...

OBAVIJEST     KOJOM SE OBAVJEŠTAVA DA SE PARKING „ISPOD KAŠTELINE“ (NA...

Obavijest o odgodi otvaranja ponuda po javnom natječaju   Poštovani,   Odgađa se...
Skip to content