Istaknuto
Istaknuto

0

Na temelju čl. 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,118/18), čl 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 04/18) te Odluke o aktiviranju i stavljanju u punu funkciju svih stožera civilne zaštite na području Zadarske županije Stožera Civilne zaštite Zadarske županije KLASA: 810-01/17-1/5, URBROJ: 2198/1-07-20-141 od 17. ožujka 2020.g., Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

ODLUKU

O AKTIVIRANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE RAŽANAC

 

         Članak 1.

            Aktivira se i stavlja u punu funkciju do opoziva, Stožer civilne zaštite Općine Ražanac zbog novonastale situacije vezane uz širenje koronovirusa COVID-19.

 

Članak 2.

            Stožer civilne zaštite Općine Ražanac u obvezi je kontinuiranog praćenja svih odluka, uputa i preporuka koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske te njihovog promptnog provođenja na svim razinama.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 022-01/20-01/03

URBROJ: 2198-10-20-1

Ražanac, 18. ožujka 2020.godine

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                                   Nikola Miletić, ing.

odluka-o-aktiviranju-stozera-civilne-zastite

upute_za_siguran-nacin-obilaska

upute_za_siguran-nacin-primanja-pomoci

24

Temeljem članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

OBAVIJEST O RADU

SA STRANKAMA

 

          Članak 1.

 Zbog opasnosti od širenja Corona virusa (COVID-19 uzrokovan SARS-CoV-2 virusom) na području Općine Ražanac i općenito zbog ugroze zdravlja stanovništva Republike Hrvatske, Općina Ražanac neće primati stranke.

 

Članak 2.

              Mole se stranke da se za sve upite Općini Ražanac obrate putem telefona 023/651-402 ili na email: juo@opcina-razanac.hr.

 

Članak 3.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi do opoziva.

 

KLASA: 810-01/20-01/04

URBROJ: 2198-10-20-1

Ražanac, 16. ožujka 2020.godine

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                                   Nikola Miletić, ing.

 

 

odluka-o-radu-sa-strankama

31

 

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 na području Republike Hrvatske, Odluke o potrebi ograničavanja rada i mjerama ponašanja na području Zadarske županije Stožera Civilne zaštite Zadarske županije od 17. ožujka 2020.g. i članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

ODLUKU

O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA EPIDEMIJE BOLESTI KORONAVIRUSA COVID-19 NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC

 

   Članak 1.

            Na području Općine Ražanac do daljnjega se odgađaju sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja, kulturne priredbe i ostali javni skupovi.Dječji vrtić Ražanac prestaje s redovitim obavljanjem poslova u razdoblju od 16. – 30. ožujka 2020.g.

Članak 2.

            Dječji vrtić Ražanac prestaje s redovitim obavljanjem poslova u razdoblju od 16. – 30. ožujka 2020.g.

Članak 3.

Općina Ražanac do daljnjega neće primati stranke, te se mole iste da se za sve upite Općini Ražanac obrate putem telefona 023/651-402 ili na email: juo@opcina-razanac.hr.

 

Članak 4.

            Knjižnica Jurja Barakovića te Turistička zajednica Općine Ražanac prestaju s redovitim obavljanjem poslova te neće primati stranke do daljnjega.

 

Članak 5.

            Daje se preporuka o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji.

 

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi do opoziva.

KLASA: 810-01/20-01/03

URBROJ: 2198-10-20-1

Ražanac, 16. ožujka 2020.godine

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                                   Nikola Miletić, ing.

odluka-o-mjerama-sprjecavanaj-sirenja-epidemije-bolesti-koronavirusa-covid-9-na-podrucju-opcine-razanac

25

Zaželi – Ražanac moj dom

 

Osnovne informacije o projektu

Fond:             Europski socijalni fond

Operativni progam:  OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga:   Zaželi – program zapošljavanja žena

Naziv projekta:        RAŽANAC – MOJ DOM, UP.02.1.1.05.0342

Prijavitelj:                LAG Bura

Nositelj:                   Općina Ražanac

Partneri:                   LAG Bura, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured u Zadru, Centar za socijalnu skrb Zadar

Ukupna planirana vrijednost projektnih aktivnosti:       1.534.780,06 kn                     (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)

Trajanje projekta:    30 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta:        19.02.2020. – 19.08.2022

Svrha projekta:                   

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 5 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 20  krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja općine Ražanac

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Aktivnosti projekta:

  • Zapošljavanje 5 žena iz ciljnih skupina u periodu do 24 mjeseci u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici
  • Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina uključenih u projektne aktivnosti za gerontodomaćicu
  • Osiguranje materijalnih uvjeta za provođenje aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju ( nabava higijenskih potrepština, te potrepština za održavanje kučanstava ososba za koje će žene skrbiti, nabava bicikla za zaposlene žene)

Krajnji korisnici:

Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju u zajednici s područja općine Ražanac

 

Kontakt osoba:         Lucie Tesla, dipl. oec., voditeljica projekta, 091/918 17 91

Kontaktni e-mail:     razanaczazeli@gmail.com

Za više informacija  o EU fondovima:                  https://strukturnifondovi.hr/           http://www.esf.hr/operativni-program/

 

 

33

Na temelju zaključka Stožera civilne zašitete Zadarske županije KLASA: 810-01/17-01/05, URBROJ: 2198/1-01/1-20-115 od dana 13.03.2020.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ražanac donosi:

ODLUKU

o obustavi rada

Dječjeg vrtića Ražanac

 

Članak 1.

Dječji vrtić Ražanac sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Zadarske županije privremeno obustavlja s radom u naredna dva tjedna.

Članak 2.

Osoblje DV Ražanac će svakog radnog dana osigurati dežurstva za djecu koju roditelju nemaju kome povjeriti tijekom trajanja gore navedenog perioda.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranicama Općine Ražanac.

 

Ražanac,  13.03.2020.godine

                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                      Hrvoje Benić, mag.iur., v.r.

41

 

Stožer civilne zaštite Zadarske županije a prema uputama i odlukama donesenim na današnjem sastanku predsjednika Vlade Andreja Plenkoviča koji je održan u Banskim dvorima s članovima Nacionalnog stožera civilne zaštite i resomim ministrima, vezano za poduzimanje daljih koraka i mjera u vezi suzbijanja epidemije koronavirusa donosi se

ZAKLJUČAK

U skladu s odlukom Vlade RH o obustavi nastave u osnovnim i srednjim te visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj, preporučuje se jedinicama lokalne samouprave, kao osnivačima, donošenje odluke o obustavi rada dječjih vrtiča na području Zadarske županije na vrijeme od dva tjedna, uz uvjet zbrinjavanja djece u istim vrtičima o kojoj se tijekom radnoga dana nema tko brinuti.

 

Obraloženje 

Prateči razvoj dogadaja oko epidemiološke situacije u RH, kao i okolnim zemljama, Stožer civilne zaštite Zadarske županije donio je Zaključak kojim se jedinicama lokalne samouprave preporučuje donošenje odluke o obustavi rada dječjih vrtiča na vrijeme od dva tjedna.

Takoder, preporučuje se osiguravanje skrbi za djecu o kojoj se tijekom radnoga dana nema tlo brinuti, a sukladno dogovoru s roditeljima.

 

Ova preporuka donosi se zbog obveze i odgovornosti županijskog Stožera civilne zaštite u cilju smanjenja rizika unošenja i širenja bolesti na populaciju u RH.

 

zakljucak-obustava-rada-djecjih-vrtica

38

STANOVNIŠTVU ZADARSKE ŽUPANIJE – SVIMA!!!

 

PREPORUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA DRUŠTVENO ODGOVORNO PONAŠNJE

U KRIZNOJ SITUACIJI EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

 

  • OBOLJELI GRAĐANI SA SUMNJOM NA COVID-19, MOLIMO VAS NAZOVITE SVOG IZABRANOG LIJEČNIKA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE U RADNOM VREMENU ORDINACIJE I POSTUPITE PREMA

 

  • UKOLIKO NEMATE IZABRANOG LIJEČNIKA ILI SE SIMPTOMI POJAVE IZVAN RADNOG VREMNA ORDINACIJE, NAZOVITE DEŽURNOG EPIDEMIOLOGA NA TELEFON 098/332-765 I POSTUPITE U SKLADU S

 

  • MOLIM VAS DA NE IDETE U POSJETE OSOBAMA SMJEŠTENIM U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, DOMOVIMA SOCIJALNE SKRBI ILI OBITELJSKIM DOMOVIMA BEZ PRETHODNE NAJAVE I PREPORUKA NAVEDENIH INSTITUCIJA.

 

  • DOSLJEDNO SE PRIDRŽAVAJTE OBJAVLJENIH PREPORUKA MJERA PROTUEPIDEMIJSKE ZAŠTITE U JAVNIM

 

  • PRATITE MREŽNE STRANICE HZJZ-a (hzjz.hr) i MINISTARSTVA ZDRAVSTVA NA KOJIMA SE SVAKODNEVNO OBJAVLJUJU AŽURIRANI PODATCI VEZANI UZ KORONAVIRUS, KAO I MJERE PREVENCIJE.

 

  • IZBJEGAVAJTE OKUPLJANJA KADA GOD JE TO MOGUĆE DOK SU NA SNAZI PROTUEPIDEMIJSKE

 

  • IZBJEGAVAJTE PUTOVANJA KOLIKO GOD JE TO MOGUĆE U TRENUTNOJ

 

SVOJIM ODGOVORNIM PONAŠANJEM ŠTITIMO SVOJE ZDRAVLJE I ZDRAVLJE SVOJIH UKUĆANA – OSOBITO RODITELJA, DJEDOVA I BAKA KOJI SU STARIJE ŽIVOTNE DOBI I KOJI SU KRONIČNO BOLESNI JER JE EPIDEMIJA ZA NJIH PO ŽIVOT OPASNA.

stanovnistvu-zadarske-zupanije-preporuke-stozera-civilne-zastite_letak

 

 

Novosti

52
Temeljem Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka od 23. ožujka 2020.g., Stožer Civilne zaštite Općine Ražanac zaprima zahtjeve za izdavanje propusnica...

odluka-o-zabrani-napustanja-prebivalista

odluka-o-ogranicenju-zadrzavanja-na-ulicama-i-javnim-mjestima

odluka-o-zabrani-javnog-prometa

  Kako bismo stanovnicima Općine Ražanac osigurali kontakt i e-mail...