Istaknuto
Istaknuto

134
 • Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 • Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Ražanac od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
 • Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Ražanac
 • Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda O.Š. Jurja Barakovića
 • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za školsku godinu 2019/2020
 • Odluka o provedbi natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2019/2020
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ražanac

sluzbeni-glasnik-11-2019

108
 • Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac
 • Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac

sluzbeni-glasnik-_10_2019

181

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac i izmjene i dopune Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:14/08) (”Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 1/14) i  Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

 ( ”Službeni glasnik Općine Ražanac” 4/19), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju  građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac (Ponovljeni 2. put)

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (kn/m2)

 

Položaj:
1. 2980 Ražanac        458 300,00kn

 

Ražanac
2. 2978 Ražanac 441 300,00kn  

Ražanac

 

3. 2979 Ražanac 449 300,00kn Ražanac

 

 

4.

 

2939 Ražanac 442 300,00kn Ražanac
5

 

2940 Ražanac 442 300,00kn Ražanac
6.

 

2981 Ražanac 450 300,00kn Ražanac
7.

 

2941 Ražanac 442 300,00kn Ražanac

 

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba) ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

-izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac.

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja  je  najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 20. rujna 2019. godine u 13,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem,  zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50% prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50% prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke, što će se pobliže urediti ugovorom o prodaji.

 

 1. Na tržišnu cijenu navedenu u ovom natječaju ponuditelji mogu ostvariti popust sukladno čl. 23. i čl. 24. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 1/14). i izmjene i dopune Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:14/08).

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista-2019-za-web-stranicu-ponovljeni-2-put

                                                                                               OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing.

 

 

143

Poštovani!

Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana 30. kolovoza 2019. godine.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.

Molimo Vas da u navedenom roku dostavite svoju ponudu za parcelu za otkup.

S poštovanjem!

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, ing.

 

113

 

 

            Na temelju članka 24. st. 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ”Narodne novine”, broj 86/08,61/11 i 04/18), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi

 

ODLUKU

 

 1. Poništava se natječaj radi prijema u službu na radno mjesto Pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac – 1 izvršitelj/ca – na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje i porodiljni dopust objavljen u Narodnim novinama dana 24.07.2019.godine te na web stranici Općine Ražanac – opcina-razanac.hr

 

 1. Ova odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se na web stranici Općine Ražanac te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

 1. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
  
  

  KLASA: 112-01/19-01/19

  UR.BR.: 2198-10-19-2

  Ražanac,  23.08.2019.g.

   

OPĆINSKI NAČELNIK

     Nikola Miletić, ing.

 

 

 

 

 

108

Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 – u daljnjem tekstu: Zakon)  Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za radno mjesto – SAVJETNIK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI- 1., izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, objavljen u Narodnim novinama  24.07.2019. godine,  obavit će se:

Dana 21.08. 2019. (srijeda) s početkom u 10.00 sati u prostorijama
Općine Ražanac

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

 1. OPIS  POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta  utvrđen je  Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Ražanac (Klasa:021-01/10-01/03, Ur.broj:2198-10-10-1 od 12. siječnja  2011. godine) i izmjenama i dopunama Pravilnika ( Klase:021-01/10-01/03 od 01.02.2019.godine.

II PODACI O PLAĆI

Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima djelatnika Općine Ražanac, utvrđen je  koeficijent složenosti radnog mjesta.
Plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti u iznosu od 2,10, određen  citiranom Odlukom  za radno mjesto ” savjetnika za opće i pravne poslove i društvene djelatnosti”„ i osnovice za izračun plaće  uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III  PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

–  Pisano testiranje
–  Intervju  (razgovor) s kandidatima koji  su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova  s pisanog testiranja

IV PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Pisano testiranje

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,br. 86/08,61/11,4/18)

– Zakon o lokalnoj i  podučnoj  ( regionalnoj) samoupravi ( ‘’NN’’ broj:33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15)

– Zakon o općem upravnom postupku (‘’NN’’ 47/09)

– Statut Općine Ražanac (‘’Službeni glasnik Općine Ražanac’’, broj:04/18)

V  PRAVILA  PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava  radi utvrđivanja identiteta.
  3.  Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki, napuštanje prostorije  u kojoj se provodi provjera, razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata .
  4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja  za provjeru znanja iz poznavanja  odredbama naprijed  navedenih Zakona.
  7. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
  8. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost,  mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem
  9. Kandidati  koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Za izabranog kandidata Pročelnica JUO donosi rješenje o prijmu kandidata, koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj (kandidati koji podnesu nepotpune, nepotpisane ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj).

Protiv Rješenja nezadovoljni kandidat može podnijeti žalbu Načelniku Općine Ražanac u roku  15 dana od  dana primitka  rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja.

                              

KLASA:112-01/19-01/24

UR.BR.:2198-10-19-1

Ražanac, 13.08.2019.                                      

Povjerenstvo za  provedbu
                                                                                   Natječaja

 

125

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima (‘’Službeni glasnik Zadarske županije’’ broj 08/07) objavljuje

 

 JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE RAŽANAC

 

 

 1. 1. Općina Ražanac, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja pokreće postupak za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja, koja se dodjeljuju u povodu obilježavanja Dana Općine Ražanac, 05. listopada 2019. godine – blagdan Gospe od Ružarija.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnositi trgovačka društva, ustanove, vjerske zajednice, političke stranke, udruge građana i građani pojedinačno.

 

 1. Općina Ražanac dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Ražanac iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, športa i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

 

 1. Prijedlozi se podnose za dodjelu slijedećih javnih priznanja:

 

 1. a) Prijedlog za proglašenje Počasnim građaninom Općine Ražanac:

Počasnim građaninom Općine Ražanac može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine Ražanac, njegovih odnosa s drugim  općinama u zemlji i inozemstvu, te razvoj Općine Ražanac ili pojedinih njenih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije odnosno nevladinih organizacija druge države, posebno zaslužan za Općinu Ražanac i Republiku Hrvatsku u promicanju njezinog suvereniteta i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

 

 

 1. b) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac za životno djelo:

Nagrada Općine Ražanac za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi za izvanredne rezultate naročito uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.

 

 1. c) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac

Nagrada Općine Ražanac dodjeljuje se građanima Općine Ražanac, kao i drugim osobama izvan Općine Ražanac koji rade na promicanju ugleda Općine Ražanac, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.

 

 1. d) Prijedlog za dodjelu Grba Općine Ražanac

Grb Općine Ražanac dodjeljuje se građanima i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu.

 

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:

 

 1. A) za pojedince

– da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja.

– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

 

 1. B) za pravne osobe i udruge

– da su ostvarili izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Općine kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Općine.

 

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 15 dana od dana objave u Zadarskom listu i web stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr

 

Uz prijedloge treba priložiti:

 1. A) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
 2. B) za pravne osobe i udruge – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

 

Prijedlozi se podnose na adresu: OPĆINA RAŽANAC, RAŽANAC XVII kbr.61, 23248 RAŽANAC- POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA.

 

KLASA:061-01/19-01/01

URBROJ:2198-10-19-1

Ražanac, 08.08.2019.godine

 

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

                                                                               OPĆINE RAŽANAC

490

 

Na temelju članaka 19. Stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18),  Općinski načelnik Općine Ražanac  raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

 

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac

 • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje i porodiljini dopust

 

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit.

 

Uvjet magistra/magistre odnosno stručnog specijaliste na temelju  odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (” Narodne novine ”, broj:74/10 125/14, ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

 

Na radno mjesto  pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan  sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik koji ima najmanje pet godina iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava i ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet: magistar struke/stručni specijalist pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera , a sve na temelju članka 24.Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ”Narodne novine”, broj:74/10, 125/14)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18) (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima). U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje  postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidat / kandidatkinja koji bude imenovan/a, ispit položi u zakonskom roku.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

Životopis:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (presliku rješenja, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (presliku radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana do dana objave natječaja),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članak 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(«Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju. Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o imenovanju.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Opis poslova radnog mjesta, podatci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, objaviti će se na službenoj web stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr i na oglasnoj ploči.

Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine  Ražanac www.opcina-razanac.hr i na oglasnoj ploči Općine Ražanac objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja u ”Narodnim novinama”.

Prijave se podnose na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23 248 Ražanac, s obveznom naznakom: „Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  – ne otvaraj.“

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o imenovanju izabranog kandidata u zakonskom roku koji za donošenje rješenja iznosi 60 dana od isteka roka za podnošenja prijava na natječaj.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju.

Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

KLASA:112-01/19-01/19

URBROJ:2198-10-19-1

Ražanac, 22.07.2019.

 

                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                             Nikola Miletić, ing

oglas-za-procelnika-zamjena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: ZSN)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje

 

OGLAS
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

 1. 1SAVJETNIK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI– 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme – uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

 

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili drugog društvenog smjera
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa ZNS.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom;
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);
 • presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega na vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo )
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

 

Na web-stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr biti će naveden  opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Ražanac, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu“

na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23 248 Ražanac osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

Oglas je objavljen u Narodnim novinama, službenoj internet stranici Općine Ražanac i oglasnim pločama Općine Ražanac.

 

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


KLASA: 112-01/19-01/18
URBROJ: 2198-10-19-1
Ražanac, 19.  srpnja 2019. godine

PROČELNICA

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

oglas-za-savjetnika-neodredeno

 

Novosti

8
        PREDMET: Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac   Poštovani!   Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u...

  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i...

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice...

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području...

objava-biracima