Istaknuto
Istaknuto

10
 • Plan prijma u Jedinstveni upravni odjle Općine Ražanac za 2018. godinu
 • Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac
 • Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića Ražanac

sluzbeno-glasilo-_02_2018

30
 • Odluka o porezima Općine Ražanac
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ražanac
 • Odluka o mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Ražanac
 • Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za šk. 2017./2018.
 • Odluka o određivanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području Općine Ražanac za koje suvlasnici zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja
 • Zaključak o planu i programu rada Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac za 2018. godinu

sluzbeno-glasilo-_01_2018

36

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine RH broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09) i članka 17. Statuta Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac, Općinski načelnik Općine Ražanac, raspisuje

NATJEČAJ

                                                                     (ponovljeni Natječaj)


za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac
1 izvršitelj

Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
– najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
– posjedovanje stručnih i organizacijskih sposobnosti,
– hrvatsko državljanstvo.

Iznimno za ravnatelja/icu Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete opisane u alineji 2. prethodnog stavka

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
1) Diplomu o stručnoj spremi,
2) potvrdu o položenom stručnom ispitu  za diplomiranog knjižničara
3)Domovnicu,
4) Rodni list,
5) dokaz o radu u knjižničarskoj struci,
6) Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
7) Prijedlog Plana i programa razvoja Knjižnice, te
8) Životopis

 

Uz navedene uvjete propisane Zakonom poželjno je  posjedovanje vozačke dozvole B kategorije te posjedovanje certifikata iz područja knjižničarske struke.
Ravnatelja/icu imenuje Općinski načelnik.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, 61, 23 248 Ražanac – s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac“, u roku od 15 dana od objave natječaja u Zadarskom listu i web stranici Općine Ražanac.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 


OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing

natjecaj-za-ravnateljicu-knjiznice-juraj-barakovic-razanac

0

Poštovani,

Kako bi se zadovoljilo načelo transparentnosti, Zakon o proračunu (čl. 12.) propisuje da lokalne jedinice samouprave moraju objaviti, proračun i projekcije proračuna, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna te opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Nadalje, isti članka propisuje da se godišnji i polugodišnji izvještaji o izvršenju proračuna te godišnji financijski izvještaji objavljuju i na mrežnim stranicama lokalnih jedinica.

_________________________________________________________________________________________________________________

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016. godinu se nalazi u Službenom glasilu Općine Ražanac br. 03/2017.

Poveznica na stranicu:

//www.opcina-razanac.hr/sluzbeno-glasilo-032017/

_________________________________________________________________________________________________________________

Proračun i projekcije proračuna za 2017. godinu možete pronaći u Službenom glasilu Općine Ražanac br. 12/2016.

Poveznica na stranicu:

//www.opcina-razanac.hr/sluzbeno-glasilo-1216/

_________________________________________________________________________________________________________________

Izmjene i dopune proračuna Općine Ražanac za 2017. godinu te polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ražanac za razdoblje od 01.01.2017. – 30.06.2017. se nalaze u Službenom glasilu Općine Ražanac br. 07/2017.

Poveznica na stranicu:

//www.opcina-razanac.hr/sluzbeno-glasilo-072017/

_________________________________________________________________________________________________________________

Prijedlog proračuna za 2018. godinu i izglasani proračun za 2018. godinu se nalazi u Službenom glasilu Općine Ražanac br. 10/2017.

Poveznica na stranicu:

//www.opcina-razanac.hr/sluzbeno-glasilo-1017/

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

62

Na temelju članka 34. i članka 35. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i članka 14. Statuta Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac, ravnateljica Knjižnice raspisuje:

NATJEČAJ za radno mjesto

pomoćni knjižničar, na neodređeno, 20 sati tjedno, 1 izvršitelj

Uvjete za radno mjesto pomoćnog knjižničara ostvaruju osobe koje ispunjavaju navedene uvjete:

 • srednja stručna sprema (četverogodišnja)
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada u knjižnično informacijsko sustavu Crolist
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju tražene uvjete dužni/e su uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti i priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj preslici kako slijedi :

 • dokaz o stručnoj spremi: odgovarajuća isprava o stečenom stručnom zvanju/nazivu (ovjerena preslika)
 • dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak
 • domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika )
 • životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom s naznakom „Natječaj za pomoćnog knjižničara“ na adresu: Knjižnica Jurja Barakovića Ražanac, Ražanac XI/2, 23 248 Ražanac u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Općine Ražanac, te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Knjižnice.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za radno mjesto pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

v.d. ravnateljica

Andrea Beljo

natjecaj-pomocni-knjiznicar

91
 • Plan proračuna Općine Ražanac za 2018. godinu sa programima i  s  projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 • Odluka o izvršenju proračuna Općine Ražanac za 2018.godinu
 • Odluka o usvajanju zaključka financijskog plana Knjižnice ” Juraj Baraković” Ražanac  za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2018.godinu
 • Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ražanac za 2017. godinu
 • Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za razdoblje od 2018. do 2020.godine
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje  političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Ražanac za 2017. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načini rada Dječjeg vrtića Ražanac
 • Odluka o davanju suglasnosti na privremeno korištenje Dječjeg vrtića Ražanac za potrebe održavanja ritmike
 • Odluka o davanju suglasnosti na privremeno korištenje prostora Dječjeg vrtića Ražanac, za potrebe održavanja Engleskog jezika
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Zadar o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Ražanac za 2016. godinu

sluzbeno-glasilo-_10_2017

359

Drage mještanke i mještani općine Ražanac,

Čestit Božić i uspješnu Novu 2018. godinu uz obilje zdravlja, veselja i zajedništva, žele Vam

Općinski načelnik i zamjenik, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela sa službenicima, predsjednik i vijećnici Općinskog vijeća Općine Ražanac.

100

 Temeljem članka 7. i 8. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele potpore učenicima i studentima, Klasa:600-01/02-01/07, Ur.broj:2198-10-02-1, te članka  40. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Zadarske županije” 7/14, 10/14, 09/15), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi:

ODLUKU

o dodjeli studentskih potpora

Članak 1.

Prihvaća se Zapisnik sa sjednice povjerenstva za dodjelu studentskih potpora Klasa: 600-01/17-01/173, Ur.broj:2198-10-17-1 od 15.studenog 2017.godine

 

Članak 2

U nastavnoj godini 2017/2018. počevši od 02. listopada 2017. godine zaključno do 30. lipnja 2018. godine odobrava se 12 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.

Članak 3.

Mjesečna potpora od 500,00 kuna dodjeljuje se prema utvrđenoj rang listi slijedećim studentima: Josipa Perković, Josip Matak, Antonio Dundović, Stošić Matea, Tina Miletić, Luka Miletić, Paulo Dušević, Toni Rudić, Lucija Dundović, Katarina Miletić, Matea Žagar i Lucija Prpić.

 

Članak 4.

Potpore će se početi isplatiti od 02. listopada 2017. godine retrogradno.

Članak 5.

Novčana potpora u iznosu od 2.000,00 kuna  dodjeljuju se slijedećim studentima:  Marko Miočić, Vranković Mario, Vranković Lucija, Grgur Ivanac, Nikolina Žunić, Stošija Jović,Dina Miletić, Martina Miočić, Josipa Jakovinović, Paula Dušević, Ante Uzelac i Kiara Perković.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave, a objavit će se u ”Službenom glasilu Općine Ražanac”.

KLASA:600-01/17-01/174

UR.BR.:2198-10-17-1

Ražanac, 16. 11. 2017.

                                                                                  NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC

                                                                                                     Nikola Miletić, ing.

Novosti

10
Plan prijma u Jedinstveni upravni odjle Općine Ražanac za 2018. godinu Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća...

Odluka o porezima Općine Ražanac Odluka o načinu pružanja javne...

Poštovani, Kako bi se zadovoljilo načelo transparentnosti, Zakon o proračunu...

  godisnje_izvjesce1 godisnje_izvjesce1

Na temelju članka 34. i članka 35. Zakona o...