Istaknuto
Istaknuto

6

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu : ZJN 2016) i  članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 4/18, 3/21), načelnik Općine Ražanac donosi:

PLAN NABAVE

OPĆINE RAŽANAC ZA 2022. GODINU

 

Članak 1.

 

Plan nabave donosi se za proračunsku 2022. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova i sadrži podatke o:

 1. Evidencijskom broju nabave,
 2. Predmetu nabave,
 3. Brojčanoj oznaci predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV-a),
 4. Procijenjenoj vrijednosti nabave u kunama bez PDV-a,
 5. Vrsti postupka nabave (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu),
 6. Navodu planira li se predmet podijeliti u grupe,
 7. Navodu sklapa li se Ugovor, Okvirni sporazum, ili se piše narudžbenica,
 8. Navodu – financira li se Ugovor ili Okvirni sporazum iz fondova EU
 9. Planiranom početku postupka nabave,
 10. Planiranom trajanju Ugovora ili Okvirnog sporazuma te
 11. Napomeni ukoliko je potrebna,

 

sukladno članku 2. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N. 101/17, 144/20).

 

Članak 2.

 

Plan nabave Općine Ražanac za proračunsku 2022. godinu u skladu je s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“ 6/17) i Planom proračuna Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 13/21).

 

 

 

Članak 3.

 

Plan nabave može se tijekom proračunske godine mijenjati i nadopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave bit će vidljivo naznačene na osnovni Plan nabave za 2022. godinu.

 

Članak 4.

 

Plan nabave donosi se u roku od 30 (trideset) dana od donošenja Plana proračuna Općine Ražanac za 2022. godinu.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu, objavljuju se na internetskoj stranici Općine Ražanac u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja, kao i u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH) u standardiziranom obliku.

 

Članak 5.

 

Općina Ražanac je obvezna voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, podatke iz registra ažurirati najmanje jednom u 6 (šest) mjeseci, te isto objaviti na svojoj internetskoj stranici i u EOJN RH.

 

Članak 6.

 

Usvajanjem ovog Plana nabave za 2022. godinu daje se suglasnost Općinski načelnik Općine Ražanac da provede postupke jednostavne i javne nabave za robe, usluge i radove iz ovog Plana nabave, odnosno da sklopi ugovore o jednostavnoj i javnoj nabavi sukladno planiranim vrijednostima u ovom Planu nabave.

Članak 7.

 

Općina Ražanac može započeti postupak jednostavne i javne nabave i prije donošenja Plana nabave sukladno ZJN 2016, ali ne smije donijeti Odluku o odabiru dok nisu osigurana financijska sredstva za predmetnu nabavu.

 

Članak 8.

 

Općina Ražanac provodi postupke temeljem ovog Plana nabave, a sukladno ZJN 2016 s ciljem učinkovitog i ekonomičnog gospodarenja sredstvima za javnu nabavu i postizanja najbolje vrijednosti za novac.

Članak 9.

 

Tabelarni prikaz Plana nabave nalazi se u privitku.

 

Članak 10.

Ovaj Plan nabave objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr i u EOJN RH, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

 

KLASA: 406-01/22-01/01

URBROJ: 2198-11-22-2

 

Ražanac, 17.01.2022.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Damir Jordan, ing.

 

Plan_nabave_Općine_Ražanac_za_2022._godinu

23

Na temelju članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18, 03/21), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

 

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje benzinske postaje sa popratnim sadržajem.

 

I.

Poništava se javni natječaj za prodaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje benzinske postaje sa popratnim sadržajem.

 

II.

Javni natječaj iz stavka I. objavljen je na web stranici Općine Ražanac i u Zadarskom listu dana 29. prosinca 2021. godine.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave na internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Damir Jordan, ing.

KLASA: 940-01/21-01/84

URBROJ:2198-11-22-2

Ražanac,  24.01.2022.

74

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18, 03/21), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac” 13/21), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac

 

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (EUR/m2)

 

Položaj:
1. 2922 Ražanac 424 52,86 EUR Ražanac/

Ražanac

2. 2923 Ražanac 430 52,86 EUR Ražanac/

Ražanac

3. 2924 Ražanac 429 52,86 EUR Ražanac/

Ražanac

4. 2925 Ražanac 434 52,86 EUR Ražanac/

Ražanac

5. 2929 Ražanac 457 52,86 EUR Ražanac/

Ražanac

(NAPOMENA: plativo u kunama po srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan uplate)

 

 

 1. Početna cijena za predmetnu nekretninu utvrđuje se prema tržišnoj cijeni koja je utvrđena procjenom od strane Željka Predovana, dipl inž. arh. Stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru, a koja procjena je izvršena 24. studenog 2021. godine., a koja sadrži elaborat sa nalazom i mišljenjem, u iznosu kunske protuvrijednosti iznosa od 52,86 eur-a po m2.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva. Ponuditelj može u ponudi naznačiti još maksimalno dvije alternativne građevinske parcele, za koje ne plaća jamčevinu, u slučaju da je jamčevinu platio za prvu građevinsku parcelu, a možebitna razlika u cijeni će se regulirati u skladu s čl. 19. st. 1. ove Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac.

 

 

 

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba),adresa, broj tel/mobitela ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

 

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

– izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju k.č. br: ________ k.o. Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: tajnistvo@opcina-razanac.hr)

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 25. siječnja 2022 godine u 13.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja, te uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Podnositelj najpovoljnije ponude dužan je u roku osam dana od ročišta Povjerenstva za prodaju nekretnina uplatiti na žiro-račun Općine Ražanac iznos od 50% postignute cijene.

Preostali iznos od 50 % od postignute cijene kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana, koji teče od dana uplate iznosa iz stavka 1. ovog članka, a u protivnom smatra se da je odustao od ponude.

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

 

OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan, ing.

61

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18, 03/21), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac” 18/20), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje benzinske postaje

sa popratnim sadržajem

 

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (EUR/m2)

 

Položaj:
1. 7414/2 Ražanac 4928 36,95 Vulete/Jovići

(NAPOMENA: plativo u kunama po srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan uplate)

 

 1. Početna cijena za predmetnu nekretninu utvrđuje se prema tržišnoj cijeni koja je utvrđena procjenom od strane Željka Predovana, dipl inž. arh. Stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru, a koja procjena je izvršena 29. listopada 2021. godine., a koja sadrži elaborat sa nalazom i mišljenjem, u iznosu kunske protivrijednsoti iznosa od 36,95 eur-a po m2.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba),adresa, broj tel/mobitela ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

 

 

 

 

 

 

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

– izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju k.č. br: 7414/2 k.o. Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: racunovodstvo@opcina-razanac.hr)

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje benzinske postaje – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 19. siječnja 2022 godine u 13.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja, te uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Podnositelj najpovoljnije ponude dužan je u roku osam dana od ročišta Povjerenstva za prodaju nekretnina uplatiti na žiro-račun Općine Ražanac iznos od 50% postignute cijene.

Preostali iznos od 50 % od postignute cijene kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana, koji teče od dana uplate iznosa iz stavka 1. ovog članka, a u protivnom smatra se da je odustao od ponude.

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

 

OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan, ing.

51

Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon)  Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za radno mjesto – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE- 1., izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, objavljen u Narodnim Novinama  24.11.2021. godine,  obavit će se:

Dana 30.12. 2021. (četvrtak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama
Općine Ražanac

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

I OPIS  POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta  utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Ražanac (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 04/21, 12/21)

II PODACI O PLAĆI

Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima djelatnika Općine Ražanac, utvrđen je  koeficijent složenosti radnog mjesta.
Plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti u iznosu od 2,20, određen  citiranom Odlukom  za radno mjesto ”Viši stručni suradnik za financije„ i osnovice za izračun plaće  uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III  PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

–  Pisano testiranje
–  Intervju  (razgovor) s kandidatima koji  su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova  s pisanog testiranja

IV PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Pisano testiranje

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,br. 86/08,61/11, 04/18, 112/19)

– Zakon o lokalnoj i  područnoj  ( regionalnoj) samoupravi ( ‘’NN’’ broj:33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

– Zakon o općem upravnom postupku (‘’NN’’ 47/09)
– Zakon o proračunu ( ‘’NN’’ broj:27/08, 136/12 i 15/15)
V  PRAVILA  PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
2.  Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava  radi utvrđivanja identiteta.
3.  Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki, napuštanje prostorije  u kojoj se provodi provjera, razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata .
4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja  za provjeru znanja iz poznavanja  odredbama naprijed navedenih Zakona.
5. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
6. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost,  mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem
7. Kandidati  koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Za izabranog kandidata Pročelnica JUO donosi rješenje o prijmu kandidata, koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj (kandidati koji podnesu nepotpune, nepotpisane ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj).

Protiv Rješenja nezadovoljni kandidat može podnijeti žalbu Načelniku Općine Ražanac u roku 15 dana od  dana primitka  rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja.

                                                                       Povjerenstvo za  provedbu
Natječaja

 

KLASA: 112-01/19-01/09

URBROJ.: 2198-10-21-2

Ražanac, 23.12.2021.

55
 • Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana proračuna za 2021.godinu s projekcijama za 2022. i 2023.godinu
 • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • II .Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.godinu
 • Zaključak o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2021.godinu
 • Zaključak o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Knjižnice Juraj Barković Ražanac za 2021.godinu
 • Plan proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024.godinu uz obrazloženje
 • Odluka o izvršavanju proračuna za 2022.godinu
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • Program javnih potreba u kulturi za 2022.godinu
 • Program javnih potreba u sportu za 2022.godinu
 • Program socijalne skrbi za 2022.godinu
 • Zaključak o financijskom planu Dječjeg vrtića Ražanac za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 • Zaključak o Financijskom planu Knjižnice Juraj Barković Ražanac za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva ” Komunalac Ražanac” d.o.o.
 • Odluka o imenovanju Uprave društva ” Komunalac Ražanac” d.o.o.
 • Odluka o zaduživanju Općine Ražanac
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac u 2022.godinu
 • Odluka o zajedničkom programu Općine Ražanac i Turističke zajednice Općine Ražanac kojom se utvrđuje način korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2022.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju analize sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za 2022. godinu i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 • Odluka o prihvaćanju ponude za dodjelu građevinskog zemljišta radi izgradnje dječjeg vrtića u Radovinu

 

Službeni-glasnik-_13_2021

96

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), članka 42. Statuta Općine Ražanac ( Službeni glasnik Općine Ražanac, broj:4/18,3/21) , točke XII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21), općinski načelnik, donosi sljedeću

 

 

ODLUKU

ZA RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE RAŽANAC U SVEZI S POJAVOM  KORONAVIRUSA  COVID-19

 

I.

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21), ovom Odlukom za rad upravnih tijela Općine Ražanac  u svezi s pojavom koronavirusa COVID-19 ( u daljnjem tekstu: Odluka) daju se sljedeće upute za rad u upravnim tijelima Općine Ražanac.

 

II.

U službene prostorije Općine Ražanac moguć je ulazak i boravak bez obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 sljedećim osobama:

 1. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 koji su predočili ovlaštenoj osobi poslodavca, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
 2. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji najmanje dva puta u sedam dana posjeduju odgovarajući dokaz o negativnom testu na virus SARS-CoV-2, koji su predočili ovlaštenoj osobi poslodavca, prilikom dolaska na posao osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
 3. građanima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) koji su uz predočenje osobne iskaznice predočili ovlaštenoj osobi Općine Ražanac, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

 

III.

Građani iz točke II. podtočke 3. ove Odluke koji odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) ovlaštenoj osobi Općine Ražanac ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Općine Ražanac

 

IV.

Drugi odgovarajući dokazi o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 su dokazi navedeni u točki VII.  Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21).

 

V.

Ovlaštena osoba Općine Ražanac je Vanda Kovačević.

Ovlaštena osoba Općine Ražanac dužna je i ovlaštena zatražiti od službenika i namještenika  dostavu dokaza o posjedovanju dokaza iz točke II. podtočke 1. ili 2. ove Odluke.

 

Službenici i namještenici dužni su ovlaštenoj osobi Općine Ražanac dostaviti dokaze iz točke II. podtočke 1. ili 2. ove Odluke.

 

VI.

Testiranje na virus SARS-CoV-2, za potrebe dolaska na posao za dužnosnike, službenike i namještenike Općine Ražanac se mora dostaviti dva puta tjedno.

 

VII.

Službenici i namještenici Općine Ražanac koji odbijaju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ovlaštenoj osobi poslodavca, ne mogu boraviti u radnim prostorijama u kojima se obavlja rad upravnih tijela Općine Ražanac

 

VIII.

Odsutnost djelatnika s rada zbog odbijanja testiranja odnosno odbijanja predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 ovlaštenoj osobi poslodavca, smatra se neopravdanim izostankom s posla.

 

IX.

Sve pojedinačne upute i naloge djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela davati će pročelnica JUO Općine Ražanac.

Pročelnica je dužna s ovom Odlukom upoznati djelatnike svog upravnog tijela.

 

X.

Ova Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Ražanac

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 16. studenog 2021. godine i vrijedi do opoziva.

KLASA: 810-01/21-01/09

URBROJ: 2198-10-21-1

Ražanac, 15. studenoga 2021. godine   

 

Općinski načelnik

Damir Jordan

Novosti

6
Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu : ZJN 2016) i  članka 42. Statuta Općine...

Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora  KOMUNALNOG...

Godišnje-izvješće-o-provedenim-savjetovanjima-u-2021.godini-Općina-Ražanac

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i...
Skip to content