Istaknuto
Istaknuto

42

 

 

  

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 , 61/11, 04/18), te na temelju Oglasa  objavljenog na stranicama HZZ-a, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Ražanac na radno mjesto ” komunalni redar”, na određeno vrijeme, objavljuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 

 1. Kata Potočnjak
 2. Pave Grbić

 

 1. Kandidati (navedeni pod točkom 1 i 2..) trebaju pristupiti pisanom testiranju u prostorije Općine Ražanac,  Ražanac XVII, kbr.61, u 10.00 sati, dana 29.05.2018. godine.

 

Podnositeljima nepotpunih i nepravodobnih prijava kao i podnositeljima koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te se ne smatraju kandidatima upućena je odgovarajuća pisana obavijest.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove do 10.00 sati, bez obzira na razloge, povukao svoju prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

– sudjeluje u pripremi nacrta općih akata koji se odnose na održavanje komunalnog reda, na održavanju javnog reda i mira, korištenje javne površine, na korištenje pomorskog dobra i drugih akata koji se odnose na tehničko – komunalnu problematiku

– obavlja poslove na unapređenju uređenja naselja i stanovanja, poslove

prostornog i urbanističkog planiranja

– obavlja poslove na zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite

– obavlja poslove na pripremi projektne dokumentacije pojedinih zahvata u prostoru

– vodi brigu o objektima komunalne infrastrukture na području općine Ražanac

– nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog reda

– nadzire provođenje naputaka o postavljanju reklama, načinu korištenja javnih površina i

pomorskog dobra od strane vlasnika ugostiteljskih objekata i građevinskih poduzetnika i koncesionara

– nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti

– izdaje Rješenja o provođenju komunalnog reda

– predlaže uklanjanje uočenih nedostataka na komunalnoj opremi i nedostataka na javnim površinama

– obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu

– provodi prekršajni postupak i izdaje obavezne prekršajne naloge sukladno Prekršajnom zakonu

– temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života stanovnika općine

– obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama

–  nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine, temeljem ugovora, obavljaju komunalne djelatnosti,

– obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika

 

 

PODATCI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

Koeficijent za obračun plaće komunalnog redara iznosi 1,45

Plažu čini umnožak koeficijenata složenosti poslova i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku godinu navršenog staža.

 

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obaviti će se putem pisanog testiranja iz objavljenih područja testiranja, a potom intervjua koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju ( najmanje 5 bodova).

Pisano testiranje se sastoji od 10 pitanja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Testiranje se provodi i kada se prijavio samo jedan kandidat na oglas koji ispunjava formalne uvjete oglasa.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Oglas.

 

 

 

IZVORI ZA PISANO TESTIRANJE;

 

Područja Pisanog testiranja:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( ”NN” broj:36/95, 70/97,128/99,

59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/1)

2. Zakon o općem upravnom postupku ( ”NN’, broj: 47/09)

3. Zakon o građevinskoj inspekciji ( ” NN”153/13)

 

 

Pisano testiranje traje 50 minuta.

 

Ako kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, provest će se intervju istog dana.

 

Intervju se provodi samo s kandidatom ako ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, provjeru socijalnih vještina, (komunikacijskih i interpersonalnih) te osobnih kvaliteta kandidata relevantnih za posao te provjeru motivacije i provjeru rada na računalu.

 

Intervju s kandidatima traje 10 minuta i to sa svakim kandidatom pojedinačno.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Ražanac.

 

Nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo izrađuje zapisnik odnosno izvješće o provedenom postupku i utvrđuje ran listu  kandidata prema broju ostvarenih bodova, te izvješće o rang listi zajedno sa zapisnikom potpisanom od strane svih članova povjerenstva dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela donijeti će rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

 

Objavom ovog Poziva kandidat se smatra obaviješten o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

 Ovaj Poziv objaviti će se na internet stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr i na oglasnoj ploči Općine Ražanac.

 

KLASA:112-01/18-01/22

URBROJ:2198-10-18-1

                                                                                                                        Povjerenstvo

                                                                                                                  Danijela Mrkić,dipl.oec

                                                                                                                     Vanda Kovačević

                                                                                                                       Veljko Pavičić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11, 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje:

 

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto

 

– KOMUNALNI  REDAR- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6 ( šest) mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta 

– – sudjeluje u pripremi nacrta općih akata koji se odnose na održavanje komunalnog reda, na održavanju javnog reda i mira, korištenje javne površine, na korištenje pomorskog dobra i drugih akata koji se odnose na tehničko – komunalnu problematiku

– obavlja poslove na unapređenju uređenja naselja i stanovanja, poslove

prostornog i urbanističkog planiranja

– obavlja poslove na zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite

– obavlja poslove na pripremi projektne dokumentacije pojedinih zahvata u prostoru

– vodi brigu o objektima komunalne infrastrukture na području općine Ražanac

– nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog reda

– nadzire provođenje naputaka o postavljanju reklama, načinu korištenja javnih površina i

pomorskog dobra od strane vlasnika ugostiteljskih objekata i građevinskih poduzetnika i koncesionara

– nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti

– izdaje Rješenja o provođenju komunalnog reda

– predlaže uklanjanje uočenih nedostataka na komunalnoj opremi i nedostataka na javnim površinama

– obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu

– provodi prekršajni postupak i izdaje obavezne prekršajne naloge sukladno Prekršajnom zakonu

– temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života stanovnika općine

– obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama

–  nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine, temeljem ugovora, obavljaju komunalne djelatnosti,

– obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika

                                                                      

Opći uvjeti za prijam u službu:

1.punoljetnost

2.hrvatsko državljanstvo

3.zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– SSS – srednja stručna sprema

– položen vozački ispit B kategorije

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08 , 61/11 i 4/18).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

-dokaz o završenoj srednjoj školi ( preslika svjedodžbe)

-preslika vozačke dozvole

-preslika stranica radne knjižice odnosno Potvrda HZMO-a o podatcima evidentiranim u evidencijama HZMO-a.

-uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi -(u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)

-vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od

objave oglasa na stranicama HZZ-a na adresu Općina Ražanac,, 23248 Ražanac XVII 61, s naznakom “Oglas za komunalnog redara- ne otvaraj”

Oglas će se objaviti i na web stranici Općine Ražanac , www.opcina-razanac.hr

Na web stranici Općine Ražanac, biti će naveden opis poslova i podatci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na web stranici Općine Ražanac, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:112-01/18-01/17

UR.BR.:2198-10-18-1

Ražanac,03.05.2018.godine

                                                                                       PROČELNICA JUO

                                                                       Anita Krpina Sikirić, struč.spec.admin.publ

oglas-za-radno-mjesto-komunalni-redar-na-odredeno

66

Temeljem članka 10., 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( ” Narodne novine” broj: 158/03, 100/04, 141/96, 38/09, 123/11, 56/16) , članka 5.Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ( ” Narodne novine ”, broj:36/04, 63/08, 133/13 i 63/14 )i članka 40. Statuta Općine Ražanac ( ” Službeni glasnik Zadarske županije”, broj: 7/14, 10/14 i 10/15), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA

POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU

OPĆINE RAŽANAC ZA 2018. GODINU

I.  UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2018. godinu određuje se:

 • Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom
 • Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom
 • Popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru
 • Mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti

 

II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

Članak 2.

Općina Ražanac upravlja pomorskim dobrom u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08 , 133/13, 63/14) i ovim Planom na način da:

 • zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi,
 • dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Ražanac.

Članak 3.

Nadzor nad korištenjem pomorskog dobra vrši komunalno redarstvo Općine Ražanac. Ukoliko isto utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti sa koncesijskim odobrenjem, izdanim od strane Vijeća za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Ražanac, komunalno redarstvo dužno je o tome obavijestiti nadležnu Lučku kapetaniju, druga nadležna tijela te vijeće za izdavanje koncesijskog odobrenja Općine Ražanac.

 

III.  SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

 

Članak 4.

Sredstva Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke II. ovog Plana iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u proračunu Općine Ražanac iz slijedećih izvora:

 • iz sredstava od naknade za izdana koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Ražanac,
 • iz sredstava od naknada za izdane koncesije na pomorskom dobru na području Općine Ražanac koja pripadaju istoj.

 

Sredstva prikupljena na način naveden u stavku 1. ovog članka koriste se sukladno njihovom pritjecanju za:

 • izradu dokumentacije za sanaciju i uređenje pomorskog dobra,
 • održavanje i izgradnju objekata i uređaja koji se nalaze na pomorskom dobru,
 • utrošak vode i električne energije na pomorskom dobru,
 • čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina,
 • provođenje ispitivanja kakvoće mora na plažama te organizaciju i provedbu poslova koji se tiču sigurnosti kupača na plažama,
 • naknade za rad i troškove članovima Vijeća za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Ražanac.

 

IV. POPIS DJELATNOSTI

 

Članak 5.

Na pomorskom dobru na području Općine Ražanac mogu se obavljati djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru iz tablica 1, 2 i 3 Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, navedene u ovom planu.

V. MIKROLOKACIJE

 

Članak 6.

Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Ražanac, u postupku rješavanja zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja, određuje mikrolokacije na morskoj obali za obavljanje onih djelatnosti na pomorskom dobru za koje je određivanje mikrolokacije propisano navedenom Uredbom. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz članka 5 ovog Plana te njihov broj mogu se određivati na slijedećim dijelovima pomorskog dobra:

 

Brod na motorni pogon:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (3 kom)

 

Skuter:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (4 kom)
 • Rtina, Miletići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Stošići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)

 

Dječji skuter do 2 kw:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (4 kom)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Stošići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)

 

Sredstvo za vuču opremom (banana, tuba, gume, skije, padobran):

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Stošići: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)

 

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina, sup –daska:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (ukupno  6 kom)
 • Ražanac, Punta: 1 iznajmljivač (ukupno 6 kom)
 • Ražanac, Vlaški kraj: 1 iznajmljivača (ukupno 6 kom)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (ukupno 8 kom)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Stošići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 2 iznajmljivača (ukupno 8 kom)
 • Ljubač, Oseka: 2 iznajmljivača (ukupno 8 kom)

 

Kiosk, prikolice montažni objekti do 12 m2:

 • Ražanac, Puntica: 4 iznajmljivača (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ražanac, Punta: 4 iznajmljivača (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ražanac, Vlaški kraj: 2 iznajmljivača (2kafića, 2fast food)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 2 iznajmljivača (1kafić, 1 fast food)
 • Ljubač, Oseka: 4 iznajmljivača (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ljubač, Marina: 1 izmajmljivač (kafić ili fast food)
 • Jovići: 2 iznajmljivača (1 kafić, 1 fast food)

 

Pripadajuća terasa:

 • Ražanac, Puntica: 4 iznajmljivač (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ražanac, Punta: 4 iznajmljivač (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ražanac, Vlaški kraj: 2 iznajmljivača ( 2kafića, 2 fast food-a)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 2 iznajmljivača (1kafić, 1 fast food)
 • Ljubač, Oseka: 4 iznajmljivača (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ljubač, Marina: 1 izmajmljivač (kafić ili fast food)
 • Jovići: 2 iznajmljivača (1 kafić, 1 fast food)

 

Štand (rukotvorine, igračke , suveniri i sl.):

 • Ražanac, Puntica: 4 iznajmljivača
 • Ražanac, Punta: 2 iznajmljivača
 • Ražanac Vlaški kraj: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Miletići: 1 iznajmljivača
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Vrankobvići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački stanovi: 2 iznajmljivača
 • Ljubač, Marina: 2 iznajmljivač
 • Ljubač, Oseka: 2 iznajmljivača
 • Jovići: 2 iznajmljivača

 

Ambulantna Prodaja (škrinja, aparati za sladoled, pop-corn i sl.):

 • Ražanac, Puntica: 4 iznajmljivača
 • Ražanac, Punta: 2 iznajmljivača
 • Ražanac Vlaški kraj: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Miletići: 2 iznajmljivača
 • Rtina, Miočići: 2 iznajmljivač
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Vrankovići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 4 iznajmljivača
 • Ljubač, Marina: 2 iznajmljivač
 • Ljubač, Oseka: 2 iznajmljivača
 • Jovići: 2 iznajmljivača

 

Aqua park i drugi morski sadržaji:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač

 

Zabavni sadržaji:

 • Ražanac, Puntica : 2 iznajmljivača
 • Ljubački Stanovi: 1 iznajmljivač
 • Ljubač, Oseka : 1 iznajmljivač

 

Suncobrani i ležaljke:

 • Ražanac, Puntica: 2 iznajmljivača
 • Ražanac, Punta: 1 iznajmljivač
 • Ražanac, Vlaški kraj: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Miletići: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Vrankovići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 1 iznajmljivač
 • Ljubač, Oseka: 2 iznajmljivača
 • Jovići: 1 iznajmljivača

 

Točan raspored svake pojedine lokacije za obavljanje određene djelatnosti biti će određen grafičkim prikazom koji je sastavni dio izdanog koncesijskog odobrenja.

 

Članak 7.

 Ovaj Plan stupa  na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasilu Općine Ražanac, a po pribavljenoj potvrdi Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet Zadarske   Županije.

Stupanjem na snagu Plan se objavljuje i na web stranici Općine Ražanac, www.opcina-razanac.hr.

Klasa: 342-01/18-01/04

Ur.br.: 2198-10-18-1

Ražanac, 20. ožujka 2018. godine

                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing.

plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-na-podrucju-opcine-razanac-za-2018-godinu

47

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (”Narodne novine” broj: 94/13, 73/17), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

  OPĆINE RAŽANAC ZA RAZDOBLJE OD 2018.-2023.GODINE

 

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za razdoblje 2018.- 2023. Godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Ražanac, Ulica Ražanac XVII, kbr.61, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Ražanac ( www.opcina-razanac.hr).

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana  tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt Plana koja moraju čitko biti napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti Općinskom načelniku do 20. svibnja 2018. godine.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni s izloženim nacrtom Plana.

 

 Klasa: 351-01/18-01/22

UR.BR.:2198-01-18-01

Ražanac, 20.travnja 2018.godine

 

                                                                                      NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                                   Nikola Miletić, ing.

p-3313-pgo-razanac-2018-2023_nacrt

61

 

                Na temelju članka 11. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 139/04 – proč.tekst i 174/04, 38/09, 80/10) članka 26. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Ražanac“ te Odluke donesene na svojoj 7. sjednici, Upravni odbor Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Ražanac“, objavljuje

 

N A T J E Č A J

 za prijem u radni odnos

 

   VATROGASCA                                 – 1 izvršitelj m/ž

                                                          – na neodređeno vrijeme, uz probni rok od tri mjeseca                                                                                            – puno radno vrijeme

                                                                      

Osoba koja se kandidira za zaposlenje mora,  pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati i slijedeće uvjete:

 1. da nije starija od 30 godina
 2. srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, odnosno srednja stručna sprema drugog smjera pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijama u radni odnos završi prekvalifikaciju, što dokazuje svjedodžbom školske ustanove
 3. tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
 4. da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti
 5. posjedovanje važeće vozačke dozvole C kategorije ili polaganje iste u roku od tri mjeseca od prijema u radni odnos

 

Uz prijavu na oglas,  kandidati trebaju priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • domovnicu i osobnu iskaznicu (preslika),
 • rodni list (preslika),
 • dokaz o školskoj spremi (ovjerena preslika svjedodžbe)
 • važeće uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (izvornik),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik, ne starije od 6 mjeseci)
 • vozačku dozvolu (preslika),

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na odredbe Čl. 21. st. 3. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 139/04 – proč.tekst i 174/04, 38/09, 80/10) dužni su priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za prednost pri prijemu u radni odnos.

Prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta oglasa dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Zavodu za zapošljavanje na adresu:

            DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „RAŽANAC“, Ražanac X ulica, br. 1, 23248 RAŽANAC.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA  NA OGLAS ZA VATROGASCA“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

            Ovaj Oglas objaviti će se u Zavodu za zapošljavanje i na web stranici: www.opcina-razanac.hr.

                                                                                                               

 

                                                                                                    UPRAVNI ODBOR DVD-a RAŽANAC                                                                                                                             PREDSJEDNIK 

                                                                                                          NEDILJKO JOVIĆ, dr.med.

dvd-razanac-natjecaj-za-vatrogasca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

7
Poštovani, obavještavamo Vas da će Društvo Čistoća d.o.o.od 18. lipnja do 15. rujna 2018. posude (kante) prazniti dva puta tjedno (srijeda i subota) opcina-razanac

plan-javne-nabave-za-2018

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za...

       Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima...

 Izmjena i dopuna plana prijma u službu u Jedinstvenom...