Istaknuto
Istaknuto

19
 •  Odluka o izradi  izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac
 • Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Ražanac
 • Odluka  o izmjeni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći  roditeljima novorođene djece
 • Odluka o dodjeli studenskih potpora
 • Odluka o isplati jednokratne  novčane potpore studentima
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na potpis Ugovora o subvencioniranju  linije javnog
 • županijskog prijevoznika putnika ” Liburnija”
 • Zaključak o zahtjevu tvrtke HEP ODS
 • Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja
 • Odluka o novčanoj pomoći za Bartola Bakića
 • Odluka o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih osoba na području Općine Ražanac
 • Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o raspisivanju Natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih

odnosa Općine Ražanac i trećih osoba

 • Odluka o raspisivanju Natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba

Službeni-glasnik-_12 2023

64

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE RAŽANAC

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZADAR PLANIRA KRAJEM MJESECA STUDENOG PODIJELITI HUMANITARNE PAKETE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI S PODRUČJA OPĆINE RAŽANAC.

UKOLIKO ISPUNJAVATE DOLJE NAVEDENE KRITERIJE MOLIMO DA SE NAJKASNIJE JAVITE U OPĆINU RAŽANAC UZ DOSTAVU DOKUMENTACIJE DO 14.STUDENOG 2023.GODINE

 

 1.  Samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je pravo utvrđeno rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb
  2.    Osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjem do 331,81euro/2.500,00 HRK, odnosno do 517,62eura/3.900,00 HRK za dvočlano kućanstvo.
  3.    Samohrani roditelji s ukupnim primanjima kućanstva nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH od 597,25eura/4.500,00 HRK
  4.    Obitelji s 3 i više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 929,06eura/7.000,00 HRK. Iznimno, samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću dulje od tri mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

 

   PROČELNICA

Anita Krpina,mag.admin.publ.

32

OBAVIJEST

o suzbijanju štetnih glodavaca

 

Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na području Vaše Općine.

                                

Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se oni obično pojavljuju (podrum, dvorište i eventualno tavan).

 

Ako primijetite štetne glodavce ili njihove tragove, molimo Vas da odmah nazovete Ciklon d.o.o. na telefon 023/344 – 000 radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

 

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovništvo se obvezno treba pridržavati slijedećih naputaka:

 

 1. Surađivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce
 2. Iz dvorišta i podruma ukloniti smeće, osobito otpatke hrane
 3. Onemogućiti malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavce
 4. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

 

 

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

 

IZLAGANJE ZATROVANIH MAMACA ZA ŠTETNE GLODAVCE OBAVITI ĆE SE:

 

OD 08.11. DO 13.11.2023. GODINE OD 08 DO 15 SATI.

66

Poštovani,

temeljem javnog poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023.g. Općina Ražanac se uspješno aplicirala te joj je od strane Središnjeg ureda za demografiju i mlade dodijeljeno 15.073,01 EUR (113.567,59 kuna) za sufinanciranje Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića.

Izvršeno je postavljanje novih igrala u dvorište Dječjeg vrtića u Ražancu te postavljanje sigurnosne obloge na zidove naprijed navedenog dvorišta.

143

 

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18, 03/21,18/22), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19, 11/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac” 05/22, 11/22, 20/22, 04/23, 10/23), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac

 

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (EUR/m2)

 

Položaj:
1. 7204 Ražanac 710 26,00 EUR Ražanac/

Jovići

2. 7208 Ražanac 723 31,11 EUR Ražanac/

Jovići

3. 483/4 Ražanac 909 63,50 EUR Ražanac/

Rtina

4. 1592 Ražanac 137 44,79 EUR Ražanac/

Rtina

5. 487/2 Ražanac 177 48,44 EUR Ražanac/

Rtina

6. 487/3 Ražanac 105 48,44 EUR Ražanac/

Rtina

7. 7235/4 Ražanac 186 31,11 EUR Ražanac/

Jovići

8. 7235/15 Ražanac 99 31,11 EUR Ražanac/

Jovići

9. 1583/3 Ražanac 216 21,70 EUR Ražanac/

Rtina

10. 1680/4 Ražanac 165 52,80 EUR Ražanac/

Rtina

11. 1680/11 Ražanac 599 60,94 EUR Ražanac/

Rtina

12. 134/4 Ražanac 200 75,00 EUR Ražanac/

Rtina

13. 3880 Ražanac 285 18,37 EUR Ražanac/

Rudići

14. 3882/2 Ražanac 27 18,37 EUR Ražanac/

Rudići

15. 6311/7 Ražanac 1504 31,94 EUR Ražanac/

Rudići

16.* 3165/1 Ražanac 617 52,13 EUR Ražanac/

Ražanac

17.* 3165/3 Ražanac 617 52,13 EUR Ražanac/

Ražanac

(Napomena *: Preko predmetnih čestica prelazi vodovodni cjevovod, fotografija u prilogu)

 

 1. Početna cijena za predmetnu nekretninu utvrđuje se prema tržišnoj cijeni koja je utvrđena procjenom od strane Željka Predovana, dipl inž. arh. Stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru, a koja sadrži elaborat sa nalazom i mišljenjem.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 04/23). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva. Ponuditelj može u ponudi naznačiti još maksimalno dvije alternativne građevinske parcele, za koje ne plaća jamčevinu, u slučaju da je jamčevinu platio za prvu građevinsku parcelu, a možebitna razlika u cijeni će se regulirati u skladu s čl. 19. st. 1. ove Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac.

 

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba),adresa, broj tel/mobitela ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

– izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju k.č. br: ________ k.o. Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: racunovodstvo@opcina-razanac.hr)

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 02. studenog 2023. godine u 13.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Podnositelj najpovoljnije ponude dužan je u roku osam dana od ročišta Povjerenstva za prodaju nekretnina uplatiti na žiro-račun Općine Ražanac iznos od 50% postignute cijene.

Preostali iznos od 50 % od postignute cijene kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana, koji teče od dana uplate iznosa iz stavka 1. ovog članka, a u protivnom smatra se da je odustao od ponude.

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan, ing.

 

Ražanac k.č. 3165-1 i 3165-3

 

117

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22, dalje u tekstu : ZJN 2016) i  članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 4/18, 3/21, 18/22), načelnik Općine Ražanac donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

OPĆINE RAŽANAC ZA 2023. GODINU

 

Članak 1.

 

Plan nabave donosi se za proračunsku 2023. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova i sadrži podatke o:

 1. Evidencijskom broju nabave,
 2. Predmetu nabave,
 3. Brojčanoj oznaci predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV-a),
 4. Procijenjenoj vrijednosti nabave u kunama bez PDV-a,
 5. Vrsti postupka nabave (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu),
 6. Navodu planira li se predmet podijeliti u grupe,
 7. Navodu sklapa li se Ugovor, Okvirni sporazum, ili se piše narudžbenica,
 8. Navodu – financira li se Ugovor ili Okvirni sporazum iz fondova EU
 9. Planiranom početku postupka nabave,
 10. Planiranom trajanju Ugovora ili Okvirnog sporazuma te
 11. Napomeni ukoliko je potrebna,

 

sukladno članku 2. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N. 101/17, 144/20).

 

Članak 2.

 II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Ražanac za proračunsku 2023. godinu u skladu su s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“ 08/23) i I. Izmjenama i dopunama plana Proračuna Općine Ražanac za 2023.godinu („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 08/23).

 

 

 

Članak 3.

 

Plan nabave može se tijekom proračunske godine mijenjati i nadopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave bit će vidljivo naznačene na osnovni Plan nabave za 2023. godinu.

 

Članak 4.

 

Plan nabave donosi se u roku od 30 (trideset) dana od donošenja Plana proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu, objavljuju se na internetskoj stranici Općine Ražanac u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja, kao i u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH) u standardiziranom obliku.

 

Članak 5.

 

Općina Ražanac je obvezna voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, podatke iz registra ažurirati najmanje jednom u 6 (šest) mjeseci, te isto objaviti na svojoj internetskoj stranici i u EOJN RH.

 

Članak 6.

 

Usvajanjem ovog Plana 2023. daje se suglasnost Općinskom Načelniku Općine Ražanac da provede postupke jednostavne i javne nabave za robe, usluge i radove iz ovog Plana nabave, odnosno da sklopi ugovore o jednostavnoj i javnoj nabavi sukladno planiranim vrijednostima u ovom Planu nabave.

Članak 7.

 

Općina Ražanac može započeti postupak jednostavne i javne nabave i prije donošenja Plana nabave sukladno ZJN 2016, ali ne smije donijeti Odluku o odabiru dok nisu osigurana financijska sredstva za predmetnu nabavu.

 

Članak 8.

 

Općina Ražanac provodi postupke temeljem ovog Plana nabave, a sukladno ZJN 2016 s ciljem učinkovitog i ekonomičnog gospodarenja sredstvima za javnu nabavu i postizanja najbolje vrijednosti za novac.

 

 

Članak 9.

 

Tabelarni prikaz Plana nabave nalazi se u privitku.

 

Članak 10.

Ovaj Plan nabave objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr i u EOJN RH, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

 

KLASA: 406-01/23-01/01

URBROJ: 2198-11-02-23-3

 

Ražanac, 22.09.2023.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Damir Jordan, ing.

II. Izmjene i dopune plana nabave Općine Ražanac za 2023

255

Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2023/2024 (”Službeni glasnik” Općine Ražanac br. 10/23), Općinsko vijeće Općine Ražanac objavljuje:

 

 

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih potpora

 

 

Općina Ražanac u nastavnoj godini 2023/2024., odobrava 10 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 100,00 EURA

 

Kriteriji za dodjelu potpora su:

 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja, bez obzira da li se radi o upisu u prvu godinu studija ili o upisu u narednu studijsku-programsku godinu,
 • socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata,
 • sudjelovanje na takmičenjima i smotrama,
 • osvojene nagrade.

 

Pravo na dodjelu potpora imaju redoviti studenti koji nisu ostvarili stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

 

Pravo na dodjelu potpora ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad.

 

Potrebna dokumentacija:

 • izjava o broju članova obitelji
 • potvrda policijske uprave o prebivalištu
 • presliku domovnice
 • potvrda o upisu tekuće godine
 • potvrda o primanju članova obitelji i socijalnom statusu
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u posljednjoj godini školovanja
 • potvrda o sudjelovanju na natjecanjima.

 

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23248 Ražanac, s naznakom za Natječaj za dodjelu studentskih potpora – ne otvaraj, u roku od 15 dana od dana objave u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac.

 

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka, neće se razmatrati.

 

 

KLASA: 602-01/23-01/06

URBROJ: 2198-11-02-23-1

Ražanac, 19.09.2023.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC

175

OBAVIJEST

 

POZIVAMO RODITELJE ŠKOLSKE DJECE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JURJA BARAKOVIĆA DA PODNESU ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA ZA ŠKOLSKU GODINU 2023/2024. TE DA SE DO 15.10.2023. JAVE U OPĆINU RAŽANAC S POPUNJENIM ZAHTJEVOM I PRILOŽENOM DOKUMENTACIJOM.

NAKNADNO PODNESENI ZAHTJEVI NEĆE BITI RAZMATRANI.

 

S POŠTOVANJEM,

                                                                                                                              PROČELNICA

                                                                                                              ANITA KRPINA, mag.admin.publ

 

zahtjev rb

Novosti

19
 Odluka o izradi  izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Ražanac Odluka  o izmjeni Odluke...

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE RAŽANAC   GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZADAR PLANIRA...

OBAVIJEST o suzbijanju štetnih glodavaca   Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za...

Poštovani, temeljem javnog poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje...

Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća Provedbenog programa Općine...

  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i...
Skip to content