Istaknuto
Istaknuto

19

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac  KLASA: 400-01/20-01/98,  URBROJ: 2198-10-20-1 od 18.05.2020.g., Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje,

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac

 

 I.  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je prodaja rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac kako slijedi:

 • Vrsta vozila: osobni automobil,
 • Marka: Renault,
 • Model: Scenic II Diesel (09/2006 – 05/2009),
 • Tip vozila: Scenic 1.5 dCi Authentique
 • Broj šasije: VF1JMSF0537234296,
 • Oblik karoserije: zatvoreni,
 • Godina proizvodnje: 2007
 • Mjesta za sjedenje: 5
 • Nije registriran

Početna cijena za predmetno vozilo iz čl. 1. utvrđuje se u iznosu od 9.907,00 kn (slovima: devettisućadevestosedamkuna), sukladno Procjeni br.: 516410 od PETA BRZINA d.o.o. Zadar.

II.  NAČIN I UVJETI PRODAJE

 Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 10%  početne cijene automobila.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena po okončanju natječaja vratiti.

Prodaja vozila odvija se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati, uz prethodnu telefonsku najavu na broj 091/533-5730, svaki radni dan u PETA BRZINA d.o.o. Zadar od 08,00 do 16,00.

Dodatne informacije o vozilu zainteresirani ponuditelji mogu dobiti na telefon 023/651-402.

Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

III.  SADRŽAJ PONUDE

 Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku te obavezno sadržavati:

 • Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe odnosno naziv ponuditelja pravne osobe, adresu te kontakt telefon,
 • Presliku osobne iskaznice ponuditelja fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, obrtnog i drugog registra za ponuditelja pravnu osobu,
 • Dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude Naznaku IBAN računa za povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
 • Iznos ponuđene kupoprodajne cijene, najmanje u visini početne cijene vozila

IV.  DOSTAVLJANJE PONUDA

 Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici uz navedenu naznaku adresu:

Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac, s naznakom „Natječaj za prodaju službenog vozila“.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u web stranici Općine Ražanac.

Nepotpune ponude, kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

V.  ODABIR PONUDITELJA

 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja sadrži najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom III. ovoga natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja je ranije zaprimljena.

VI.  OSTALE NAPOMENE

 Svi ponuditelji biti će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda.

 Po zaprimanju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, izabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku od osam dana pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji rabljenog vozila sa Općinom Ražanac te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, umanjene za uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude na IBAN račun Općine Ražanac. Jamstvo se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7722 – OIB s naznakom “jamčevina za ozbiljnost ponude – službeni automobil.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati cjelokupni preostali iznos ponuđene kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude.

U tom slučaju sklapanje kupoprodajnog ugovora za vozilo ponuditi će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

 Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

 

KLASA: 400-01/20-01/98

URBROJ:2198-10-20-2

Ražanac, 20.05.2020.

 Predsjednik povjerenstva

   za provedbu natječaja:

                                                                                      Hrvoje Benić, mag.iur.

javni-natjecaj-za-prodaju-rabljenog-sluzbenog-vozila-u-vlasnistvu-opcine-razanac

 

16

 

 

Općina Ražanac – u sklopu projekta „Ražanac – moj dom“ UP.02.1.1.05.0342 objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje besplatne potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

Prijaviti se mogu osobe sa prebivalištem na području Općine Ražanac kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unaprijeđenja kvalitete njihova života, poboljšanje socijalne uključenosti, te prevencije prerane institucionalizacije.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJEM POTPORE I PODRŠKE  OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Projekt „Ražanac – moj dom“ u ukupnoj vrijednosti 1.534.780,06 kuna financira se u 100% iznosu iz sredstava Europskog socijalnog fonda u  okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., te programa Ministarstva rada i mirovinskog sustava „Zaželi – program za zapošljavanje žena“. Projekt provodi Općina Ražanac zajedno sa partnerima: LAG-om Bura, Centrom za socijalnu skrb Zadar, te sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Zadar.

Namijenjen je osobama starije životne dobi i/ili osobama u nepovoljnom položaju uz uvjet da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz Državnog proračuna ili drugih javnih sredstava.

 1. Tko se može prijaviti

Na poziv za iskaz interesa za korištenje besplatne usluge potpore i podrške se mogu prijaviti:

 • Osobe starije životne dobi (iznad 65 godina) kojima je potrebna pomoć druge osobe
 • Osobe u nepovoljnom položaju (osobe koje nemogu samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe napr. Osobe sa invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, kronični bolesnici i sl. neovisno o životnoj dobi

 

 1. Koje se usluge pružaju ( usluge su za krajnje korisnike besplatne)

 

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava,
 • pružanje podrške kroz razgovore i druženje

 

 1. Rokovi i način prijave

Obrazac prijave može se preuzeti u zgradi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati ili na stranici općine Ražanac: www.opcina-razanac.hr

Osobe zainteresirane za sudjelovanje u projektu kao krajnji korisnici usluge potpore i podrške u kučanstvu starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju mogu prijavu podnijeti osobno ili poštom na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac s naznakom za projekt „Zaželi, Ražanac – moj  dom“.

Rok za dostavu prijava je 01. lipnja 2020.

 

KLASA: 102-01/20-01/09

URBROJ:2198-10-20-2

Ražanac, 13.05.2020. godine

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, Ing.

23
 • Izvješće o radu općinskog načelnika ta razdoblje od 01.srpnja do 31. prosinca 2019. godine
 • Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Ražanac za 2019. godinu
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana plana za 2019. godinu za Dječji vrtić Ražanac
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana plana za 2019. godinu za Knjižnicu Juraj Baraković Ražanac
 • Izvješće o radu komunalnog redarstva Općine Ražanac za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
 • Odluka o mjerama za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa Covid-19

sluzbeni-glasnik-_09_2020

35
 • Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine na području Općine Ražanac
 • Odluka o privremenom smanjenju osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima Općine Ražanac

sluzbeni-glasnik-_08_2020

54
 • Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje
 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za 2019. godinu

 

sluzbeni-glasnik-_07_2020

60

Upute za ugostiteljske objekte

 dopušta se obavljanje rada ugostiteljskim objektima iz skupina: Restorani, Barovi (kavana,pivnica, buffet, krčma i klet) i Cattering objekti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja na način kako slijedi:

 1. Zabranjeno je usluživanje jela, pića i napitaka u samom objektu.
 2. Naručitelj preuzima kupljeno na vratima, prozoru ili neposredno ispred vrata objekta.
 3. Potrebno je osigurati pridržavanje najviših higijenskih standarda te držanja razmaka ograničenog broja kupaca kako bi se smanjio fizički kontakt i održao propisani razmak od 2 metra između kupaca, prodavača i kupca, te prodavača međusobno ukoliko jedan naplaćuje a drugi izdaje.
 4. Preporuča se gdje nije drugačije uređeno, postavljanje pregrade/zaštite od pleksiglasa ili drugog dezinficijensima perivog materijala kako bi bili ispunjeni svi uvjeti i sigurnosne mjere za zaštitu kupaca i prodavača.
 5. Ukoliko je moguće, preporuča se plaćanje beskontaktnim karticama.
 6. Za postupak plaćanja gotovinom preporuča se da kupac najprije stavi novac na pult i potom uzme izvraćeni ostatak a nakon svakog kupca se pult dezinficira.
 7. Proizvod (napitak, obrok i ) treba naručiti i platiti na mjestu koje je odvojeno od mjesta izdavanja/preuzimanja narudžbe (odnosno da jedna osoba preuzima narudžbu i naplaćuje, a druga izdaje naručeno), ukoliko to nije moguće organizirati, prodavač mora obavezno dezinficirati ruke između izdavanja narudžbe te dezinficirati površinu/pult na kojem se vrši naplata i izdavanje narudžbe između te dvije aktivnosti.
 8. Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasne upute o tome stave na sve ulaze i vidljiva mjesta.
 1. Ukoliko je moguće preporuča se osigurati protočnost kupaca na način da su odvojeni ulaz/prilaz od izlaza/odlaska.
 2. Na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri fizičke udaljenosti.
 3. Ako je organiziran drive-in sistem zabranjen je izlazak iz automobila i moraju se poštivati mjere navedene pod točkama , 7. i 10.

 

ugostitelji_19_04

55

PRIOPĆENJE STOŽERA

CZ OPĆINE RAŽANAC

 

Poštovani mještani Općine Ražanac,

 

Moramo Vas obavijestiti da je na području Općine situacija stabilna te u proteklih tjedan dana nema novooboljelih.

Na našem području, kao i prošli tjedan dana nalaze se 3 osobe pozitivne na Covid-19. 

Želimo zahvaliti svim našim mještanima koji se pridržavaju propisanih mjera te Vas molimo da se i dalje istih pridržavate, pogotovo mjera socijalnog distanciranja, ali i ostalih koje donosi nacionalni Stožer civilne zaštite.

Također molimo sve da se u javnosti ne iznose netočne i neprovjerene informacije.

Vezano za e-propusnice s današnjim danom je ukinuta obveza imanja propusnica za napuštanje svog mjesta prebivališta. No, budete li željeli ili morali napustiti županiju svog prebivališta i dalje će Vam biti potrebna e-propusnica koju možete ishoditi na sve prethodne načine.

 

S poštovanjem,

                                                                      NAČELNIK STOŽERA CZ:

   MARIO DUNDOVIĆ, v.r.

 

Pregled privitka Priopćenje Stožera CZ Općine Ražanac tjedan2.pdf

Priopćenje Stožera CZ Općine Ražanac tjedan2.pdf
187 KB

 

82

PRIOPĆENJE STOŽERA

CZ OPĆINE RAŽANAC

 

Poštovani mještani Općine Ražanac,

Moramo Vas obavijestiti da se na području Općine trenutno nalaze 3 osobe pozitivne na Covid-19.  Sukladno tome, sve nadležne službe poduzimaju epidemiološke i sve potrebne mjere. Molimo da se pozitivne osobe ne stigmatiziraju, da se ne šire neprovjerene informacije te apeliramo da se ne širi panika, da ostanete pribrani te da pratite sve službene upute i informacije.

Molimo sve da se i dalje pridržavaju svih protuepidemijskih mjera koje donosi nacionalni Stožer civilne zaštite te da se ponašaju odgovorno.

Vezano za gore navedeno, izdavanje e-propusnica će se maksimalno pooštriti, a sve prema uputama nacionalnog Stožera CZ. Molimo da ne šaljete neopravdane zahtjeve za izdavanjem e-propusnica jer će isti biti odbijeni.

 

S poštovanjem,

 

        NAČELNIK STOŽERA CZ:

  MARIO DUNDOVIĆ, v.r.

priopcenje-stozera-cz-opcine-razanac

 

 

 

 

 

 

66
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odluku o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2020/2021
 • Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2020/2021
 • Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o prolongaciji za dopušteno prekoračenje korištenjem minusa po računu

sluzbeni-glasnik-_06_2020

Novosti

19
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac  KLASA: 400-01/20-01/98,  URBROJ: 2198-10-20-1 od 18.05.2020.g., Povjerenstvo za provedbu...

Izvješće o radu općinskog načelnika ta razdoblje od 01.srpnja...

Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne...

Poštovani, u nastavku se nalaze poveznice za javno savjetovanje za...

Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja...