Istaknuto
Istaknuto

48


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 49. Stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16 i 101/17) i članka 14. Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac (“Službeni glasnik Općine Ražanac” broj 14/18)

 

OPĆINA RAŽANAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

priopćuje svim pravnim i fizičkim osobama koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Ražanac, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2020. godini,

da su obvezni do 31. ožujka 2020. godine dostaviti

PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

ZA 2020. GODINU

Člankom 25. Zakona o lokalnim porezima i člankom 8. Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Ražanac.

Člankom 9. Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac, kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Člankom 13. Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac, porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja prirodnih nepogoda (potres, poplava, požar) te zbog starosti i trošnosti.

Člankom 12. Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac porez na kuće za odmor plaća se u visini 15,00 kuna po metru kvadratnom korisne površine i plaća se jednom godišnje.

Prema članku 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima i članku 14. Odluke o porezima Općine Ražanac, obveznici poreza na kuće za odmor dužni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke potrebne za razrez poreza.

Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna te za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna, kako je propisano člankom 56. stavak 1. točka 4. i člankom 56. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima.

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac dostavite na adresu Općine Ražanac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za financije i računovodstvo, Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 RAŽANAC ili elektronskim putem: racunovodstvo@opcina-razanac.hr

Priloženi obrazac možete preuzeti sa web stranice Općine Ražanac ili u pisarnici Općine Ražanac.

 

v.d. pročelnika JUO OPĆINE RAŽANAC:

Hrvoje Benić, mag.iur.

 

javni-poziv-za-podnosenje-prijava-poreza-na-kuce-za-odmor-za-2020

obrazac-azuriranje-podataka-u-svrhu-razreza-poreza-na-kuce-za-odmor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODNOSITELJ:

 

_____________________________________

IME I PREZIME

_____________________________________

ADRESA

 

_________________________________________

OIB/MBS

 

_________________________________________

KONTAKT

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAŽANAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za financije I računovodstvo

 

PRIJAVA OBVEZE PLAĆANJA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

STAMBENI PROSTOR

Pošta, broj i mjesto                             Naselje                                     Ulica ili Trg                                            Kućni broj

 

Katastarska Općina                                                                   Katastarska čestica

Razdoblje korištenja nekretnine (razdoblje od kada podnositelj prijave koristi nekretninu ili od kada je stekao vlasništvo nad nekretninom):

 

NAMJENA NEKRETNINE Korisna površina(m²) Godina izgradnje Godina posljednje rekonstrukcije Vlasnički udio(izvadak iz ZK)
Prostor za stanovanje        
Garaža        
Pomoćni prostor        

 

  

 

STANJE NEKRETNINE

 

 

 

1 2 3
prostor koji zbog oštećenja ili nedostataka pojedinih dijelova nije prikladan za uporabu Prikladan za uporabu Prikladan za uporabu uz dodatni sadržaj (dodatnim sadržajima smatraju se osobito bazeni, saune, sportski tereni, uzletno-sletne staze, heliodromi i srodni sadržaji)

 

 

 

PODACI O VLASNIKU NEKRETNINE

OIB                                                              PREZIME                                                      IME

 

ADRESA:

U zemlji (tuzemstvo):

Pošta, broj i mjesto                             Naselje                                     Ulica ili Trg                                            Kućni broj

 

U inozemstvu:

DRŽAVA                                                                ADRESA

 

Kontakt:

E-MAIL                                                                                   TELEFON

 

 

PODACI O PRIJAŠNJEM KORISNIKU NEKRETNINE-OBVEZNIKU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

OIB                                                              PREZIME                                                      IME

ADRESA:

Pošta, broj i mjesto                             Naselje                                     Ulica ili Trg                                            Kućni broj

 

NAPOMENA

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________, dana ________________. godine

 

______________________________________

Potpis valsnika/suvlasnika/korisnika nekretnine

 

50

 

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeno glasilo Općine Ražanac“ broj 4/18), načelnik Općine Ražanac donosi

 

 

 

 PLAN JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU

 

I.

Ovim Planom nabave utvrđuje se obveza Općine Ražanac u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

II.

Plan nabave za 2020. godinu temelji se na Proračunu općine Ražanac za 2020. godinu i Programu 1003 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ražanac za 2020.godinu te Programu 1005 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ražanac za 2020.godinu (Klasa: 400-01/18-01/254), usvojenim na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Ražanac od 10. prosinca 2019.godine.

Plan javne nabave sadrži podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, vrsta postupka javne nabave – podatke sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

III.

Za 2020. godinu utvrđuje se nabava roba, usluga i radova i to:

Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV[1]

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka[2]

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
I. OPĆI POSLOVI JAVNE UPRAVE            
1/20 Uredski materijal (roba) 22800000-8 40.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
2/20 Usluge telefona, mobitela, interneta i telefaksa 64200000-8 40.400,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
3/20 Usluge pošte 64110000-0 24.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
 

4/20

Usluge promidžbe i informiranja (objave u javnim glasilima i putem elektroničkih medija)  

79341000-6

 

45.800,00

 

Jednostavni

 

Narudžbenica

02.01.2020. 31.12.2020.
5/20 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 79110000-8 46.200,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
6/20 Geodetsko katastarske usluge 71355000-1 108.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
7/20 Ostale intelektualne usluge 79411000-8 28.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
8/20 Usluge ažuriranja računalnih baza i ostale računalne usluge 48443000-5 71.920,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
9/20 Ostale nespomenute usluge 98300000-6 25.042,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
10/20 Reprezentacija (usluge ugošćavanja) 55300000-3 56.000,00   Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 1/20 Ulaganja u komunikacijsku opremu – WI-FI4EU 32412110-8 88.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 2/20 Ulaganja u opremu i uređaje za ostale namjene (parking automati) 32570000-9 140.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
11/20 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79990000-0 42.536,00   Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
12/20 Ulaganje u računalne programe 48900000-7 20.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
13/20 Dokumenti prostornog uređenja 71410000-5 40.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
14/20 Projekti, planovi, studije i sl.   104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.

 

Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE            
15/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ražanac 45233120-6 136.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
16/20 Izgradnja prometnica – MO Rtina 45233120-6 68.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
17/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Radovin 45233120-6 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
18/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ljubač 45233120-6 56.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
19/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ljubački Stanovi 45233120-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
20/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Jovići 45233120-6 56.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
21/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Podvršje 45233120-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
22/20 Izgradnja prometnica i parkirališta – MO Krneza 45233120-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 3/20 Izgradnja nogostupa – MO Rtina 45213316-1 120.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 4/20 Izgradnja nogostupa – MO Radovin 45213316-1 80.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 5/20 Izgradnja nogostupa – MO Jovići 45213316-1 320.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 6/20 Izgradnja mrtvačnice u Ražancu – III.Faza 45212360-7 120.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 7/20 Izgradnja sobe za ispraćaj u Radovinu 45212360-7 452.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
23/20 Autobusne nadstrešnice u Ražancu – Rudići 45213315-4 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
24/20 Autobusna nadstrešnica u Podvršju 45213315-4 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
25/20 Autobusne nadstrešnice u Krnezi 45213315-4 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 8/20 Uređenje obalnog pojasa  Ljubačkog zaljeva – plaže 45243300-5 368.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
26/20 Opremanje dječjih igrališta 45112723-9 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 9/20 Dogradnja Mletačke kule u Ražancu 45212350-4 80.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
27/20 Rekonstrukcija stare Zadruge u Rtini 45213100-4 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2019. 31.12.2020.
28/20 Projekt izgradnje Društvenog doma u Radovinu 45212110-0 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2019. 31.12.2020.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
29/20 Rekonstrukcija stare Zadruge u Rtini 45213100-4 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
30/20 Projekt izgradnje Društvenog doma u Radovinu 45212110-0 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
31/20 Projekt uređenja Društvenog doma u Podvršju 45216100-5 8.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
NMV 1/20 Izgradnja Tržnice – Ribarnice u Ražancu 45213140-6 592.000,00 Otvoreni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
32/20 SUO – Poslovna zona Vukovac 71242000-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 10/20 Dodatna ulaganja u vodoopskrbu 65130000-3 120.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
III. ULAGANJE U ELEKTRIČNU ENERGIJU, OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE            
NMV 2/20 Električna energija (opskrba )

 

 

09310000-5 436.000,00 Otvoreni

 

Sklapanje okvirnog sporazuma    

2 godine

JN 11/20 Održavanje javne rasvjete po mjestima Općine Ražanac 50232100-1 104.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 12/20 Materijal za održavanje javne rasvjete 34928520-30 224.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 13/20 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (usluge)   105.992,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
IV. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 45112700          
33/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Ražanac 45233140-2 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
34/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Rtina 45233140-2 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 14/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Radovin 45233140-2 176.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
35/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Ljubač 45233140-2 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
36/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Ljubački Stanovi 45233140-2 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
37/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Jovići 45233140-2 52.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
38/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Podvršje 45233140-2 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
39/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Krneza 45233140-2 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
40/20 Održavanje javnih površina – MO Ražanac 45112700 104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
41/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Podvršje 45233140-2 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
42/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Krneza 45233140-2 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
43/20 Održavanje javnih površina – MO Ražanac 45112700 104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
44/20 Održavanje javnih površina – MO Rtina 45112700 104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
45/20 Održavanje javnih površina – MO Radovin 45112700 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
46/20 Održavanje javnih površina – MO Ljubač 45112700 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
47/20 Održavanje javnih površina – MO Ljubački Stanovi 45112700 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
48/20 Održavanje javnih površina – MO Jovići 45112700 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
49/20 Održavanje javnih površina – Mo Podvršje 45112700 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
50/20 Održavanje javnih površina – Mo Krneza 45112700 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
51/20 Materijal i energijai za tekuće održavanje javnih površina 45112700 73.600,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
52/20 Ostale usluge tekućeg održavanja javnih površina 45112700 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
53/20 Održavanje grobalja po naseljima Općine Ražanac 45112714-3 48.000,00   Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
54/20 Materijal i energijai za tekuće održavanje grobalja 45112714-3 6.400,00   Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
55/20 Ostale usluge tekućeg održavanja grobalja 45112714-3 4.000,00   Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
56/20 Usluge deratizacije i dezinsekcije 90923000-3 64.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.

 

IV.

Ovaj Plan javne nabave objaviti će se na internetskoj stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr, kao i sve njegove Izmjene i dopune, a stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Ražanac“.

 

KLASA:400-01/20-01/13

UR.BR.:2198-10-20-1

Ražanac, 23.01.2020.

                                                                                                                                                                                                                          NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                                                                                                                                                                           Nikola Miletić, ing.

 

.

[1] Jedinstveni rječnik javne nabave (NN broj 6/12)

[2] Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeno glasilo“ Općine Ražanac 6/17)

 

plan-javne-nabave-za-2020-g

 

90
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac u 2020. godini
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Ražanac za 2019. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima
 • Odluka o imenovanju ravnateljice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac
 • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenuutjecaja na okoliš za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac

sluzbeni-glasnik-_17_2019

81

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE RAŽANAC

RAŽANAC, 13. prosinca 2019.

 

Na osnovi članka 23. točke 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14) OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE RAŽANAC na sjednici održanoj 12. prosinca 2019. donijelo je

 

 

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC

 

Na području Općine RAŽANAC određuju se biračka mjesta:

 

1. Biračko mjesto broj                                              1.

RAŽANAC

OŠ “JURAJ BARAKOVIĆ”, RAŽANAC

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

RAŽANAC: BARAĆI, GARIĆI, KAMENI PUT, KLANAC, PUNTICA, PUT KLANCA, RAŽANAC, RAŽANAC I, RAŽANAC II, RAŽANAC III, RAŽANAC IV, RAŽANAC IX, RAŽANAC V, RAŽANAC VI, RAŽANAC VII, RAŽANAC VIII, RAŽANAC X, RAŽANAC XI, RAŽANAC XII, RAŽANAC XIII, RAŽANAC XIV, RAŽANAC XV, RAŽANAC XVI, RAŽANAC XVII, RUDIĆI, STRAŽICA, ŠKULIĆI

2. Biračko mjesto broj                                              2.

RTINA

OŠ “JURAJ BARAKOVIĆ”, RTINA

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

RTINA: LILIĆI, MILETIĆI, MIOČIĆI, RTINA, RTINA I, RTINA II, STOŠIĆI, ULICA I, ULICA II

3. Biračko mjesto broj                                              3.

JOVIĆI

OŠ “JURAJ BARAKOVIĆ”, JOVIĆI

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

JOVIĆI: BARAĆ, JOVIĆI, JOVIĆI ISTOČNI, JOVIĆI ZAPADNI, VULETA

4. Biračko mjesto broj                                              4.

LJUBAČ

OŠ “JURAJ BARAKOVIĆ”, LJUBAČ

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

LJUBAČ: BADERINE, LJUBAČ, LJUBAČ I, LJUBAČ ULICA III, LJUBAČ ULICA IV, STOJIĆI

5. Biračko mjesto broj                                              5.

KRNEZA

OŠ “JURAJ BARAKOVIĆ”, KRNEZA

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

KRNEZA: ČOLACI, KRNEZA, MATACI

6. Biračko mjesto broj                                              6.

RADOVIN

OŠ “JURAJ BARAKOVIĆ”, RADOVIN

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

RADOVIN: BERETINI, BISTRIĆI, BOLONJIĆI, DOKOZE, DUNDOVIĆI, MARASOVIĆI ISTOČNI, MIOČIĆI, PAIČI, PUT JOKIĆA, RADOVIN, ROMIĆI, RUDARIĆI, ULICA HRVATSKOG BRANITELJA STIPANA DUNDOVIĆA

7. Biračko mjesto broj                                              7.

PODVRŠJE

DOM  MJESNOG ODBORA, PODVRŠJE

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

RAŽANAC: PODVRŠJE, PODVRŠJE

8. Biračko mjesto broj                                              8.

LJUBAČKI STANOVI

DOM MJESNOG ODBORA, LJUBAČKI STANOVI

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

LJUBAČ: LJUBAČKI STANOVI, LJUBAČKI STANOVI ULICA I, LJUBAČKI STANOVI ULICA II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147

 

 

    PREDMET: Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

 

Poštovani!

 

Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana 12. prosinca 2019. godine.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

 

Molimo Vas da u navedenom roku dostavite svoju ponudu za parcelu za otkup.

 

S poštovanjem!


KLASA: 940-01/19-01/87
UR.BR.: 2198-10-19-1
Ražanac, 12.12.2019.

 

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Nikola Miletić, ing.

 

116

 

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac” 4/19, 16/19), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (kn/m2)

 

Položaj:
1.

 

2981 Ražanac 450 300,00kn Ražanac
2.

 

2946 Ražanac 456 300,00kn Ražanac
3. 2948 Ražanac 463 300,00kn Ražanac
4. 3655 Ražanac 532 200,00kn Ražanac
5. 3656 Ražanac 513 200,00kn Ražanac

 

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva. Ponuditelj može u ponudi naznačiti još maksimalno dvije alternativne građevinske parcele, za koje ne plaća jamčevinu, u slučaju da je jamčevinu platio za prvu građevinsku parcelu, a možebitna razlika u cijeni će se regulirati u skladu s čl. 19. st. 1. ove Odluke.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba) ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

-izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac.

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja  je  najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 23. prosinca 2019. godine u 13,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem,  zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50% prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50% prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke, što će se pobliže urediti ugovorom o prodaji.

 

 1. Na tržišnu cijenu navedenu u ovom natječaju ponuditelji mogu ostvariti popust sukladno čl. 23. i čl. 24. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19).

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

 

                                                                                              OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing.

natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista-2019

 

 

113
 • Plan proračuna Općine Ražanac za 2020. god. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturu za 2020. godinu
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • Zaključak o Financijskom planu Dječjeg vrtića Ražanac za 2020. god. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 • Zaključak o Financijskom planu Knjižnice Juraj Baraković Ražanac za 2020. god. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac
 • Odluka o koeficijentima za obraču plaća službrnika i namještenika Općine Ražanac
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

sluzbeni-glasnik-_16_2019

Novosti

48
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2020. GODINU Na temelju članka 49. Stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima...

  Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi...

  Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac sluzbeni-glasnik-_02_2020

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za...

komunalna-infrastruktura-groblja komunalna-infrastruktura-javna-parkiralista komunalna-infrastruktura-javne-prometne-povrsine komunalna-infrastruktura-javne-zelene-povrsine komunalna-infrastruktura-nerazvrstane-ceste

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke...