Istaknuto
Istaknuto

48

 

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18, 03/21,18/22), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19, 11/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac” 05/22, 11/22, 20/22, 04/23), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac

 

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (EUR/m2)

 

Položaj:
1. 7204 Ražanac 710 26,00 EUR Ražanac/

Jovići

2. 7208 Ražanac 723 31,11 EUR Ražanac/

Jovići

3. 1680/9 Ražanac 373 44,99 EUR Ražanac/

Rtina

5. 2932 Ražanac 442 68,42 EUR Ražanac/

Ražanac

6. 483/4 Ražanac 909 63,50 EUR Ražanac/

Rtina

7. 499 Ražanac 1200 67,46 EUR Ražanac/

Rtina

8. 1592 Ražanac 137 44,79 EUR Ražanac/

Rtina

9. 487/2 Ražanac 177 48,44 EUR Ražanac/

Rtina

10. 487/3 Ražanac 105 48,44 EUR Ražanac/

Rtina

11. 1583/1 Ražanac 714 67,31 EUR Ražanac/

Rtina

12. 6261/2 Ražanac 471 28,39 EUR Ražanac/

Rudići

13. 6261/3 Ražanac 373 30,36 EUR Ražanac/

Rudići

14. 6260 Ražanac 1538 30,36 EUR Ražanac/

Rudići

15. 7235/4 Ražanac 186 31,11 EUR Ražanac/

Jovići

16. 7235/15 Ražanac 99 31,11 EUR Ražanac/

Jovići

17. 1583/3 Ražanac 216 21,70 EUR Ražanac/

Rtina

18. 3888 Ražanac 131 15,74 EUR Ražanac/

Rudići

19. 1680/31 Ražanac 603 49,67 EUR Ražanac/

Rtina

 

 

 1. Početna cijena za predmetnu nekretninu utvrđuje se prema tržišnoj cijeni koja je utvrđena procjenom od strane Željka Predovana, dipl inž. arh. Stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru, a koja sadrži elaborat sa nalazom i mišljenjem.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 04/23). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva. Ponuditelj može u ponudi naznačiti još maksimalno dvije alternativne građevinske parcele, za koje ne plaća jamčevinu, u slučaju da je jamčevinu platio za prvu građevinsku parcelu, a možebitna razlika u cijeni će se regulirati u skladu s čl. 19. st. 1. ove Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac.

 

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba),adresa, broj tel/mobitela ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

– izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju k.č. br: ________ k.o. Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: racunovodstvo@opcina-razanac.hr)

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 01. lipnja 2023. godine u 13.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Podnositelj najpovoljnije ponude dužan je u roku osam dana od ročišta Povjerenstva za prodaju nekretnina uplatiti na žiro-račun Općine Ražanac iznos od 50% postignute cijene.

Preostali iznos od 50 % od postignute cijene kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana, koji teče od dana uplate iznosa iz stavka 1. ovog članka, a u protivnom smatra se da je odustao od ponude.

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji. Ponuditelj koji uspije u natječaju dužan je o svom trošku za k.č. 4051/1 k.o. Ražanac izvršiti parcelaciju prije upisa prava vlasništva prema prijedlogu diobe u prilogu ovog natječaja.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan, ing.

 

 

 

60

 

                                                               OBAVIJEST

 

 

KOJOM SE OBAVJEŠTAVA DA SE GRAĐEVINE NE MOGU GRADITI, NITI SE MOGU IZVODITI BILO KAKVI ZEMLJANI RADOVI I RADOVI NA KONSTRUKCIJI GRAĐEVINE, U RAZDOBLJU:

 

                                               OD 15. LIPNJA DO 01. RUJNA

 

 

I TO U NASELJIMA RAŽANAC, RTINA, LJUBAČ, LJUBAČKI STANOVI I JOVIĆI.

 

MOLE SE IZVOĐAČI I INVESTITORI DA SE PRIDRŽAVAJU ODLUKE ILI ĆE SE PROTIV ISTIH POKRENUTI ODGOVARAJUĆI POSTUPAK.

 

S POŠTOVANJEM,

 

 

                                                                                                       PROČELNIK:

                                                                                               Hrvoje Benić, mag.iur.

 

 

KLASA: 361-01/23-01/19

URBROJ: 2198-11-04-23-1

Ražanac, 11. svibnja 2023.godine

 

53

OBAVIJEST

o suzbijanju štetnih glodavaca

 

Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na području Vaše Općine.

                                

Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se oni obično pojavljuju (podrum, dvorište i eventualno tavan).

 

Ako primijetite štetne glodavce ili njihove tragove, molimo Vas da odmah nazovete Ciklon d.o.o. na telefon 023/344 – 000 radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

 

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovništvo se obvezno treba pridržavati slijedećih naputaka:

 

 1. Surađivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce
 2. Iz dvorišta i podruma ukloniti smeće, osobito otpatke hrane
 3. Onemogućiti malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavce
 4. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

 

 

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

 

IZLAGANJE ZATROVANIH MAMACA ZA ŠTETNE GLODAVCE OBAVITI ĆE SE:

 

DANA 02.05. DO 05.05.2023. GODINE OD 08 DO 15 SATI.

90

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( ‘Narodne novine ‘ broj: 91/96,68/98,137/99 ,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 25., 26. i 27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19, 11/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima (”Službeno glasilo Općine Ražanac” 3/17, 20/22,04/23), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba

 

1 Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta mladim osobama sukladno čl.

 1. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac.

 

U mjestu Rtina

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (EUR/m2)

 

Položaj:
1. 1680/13 Ražanac 601 49,67 EUR Ražanac/

Rtina

 

 

 

Procjenu vrijednosti predmetnih čestica izradio je stalni sudski vještak za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru Željko Predovan dipl.inž.arh., Kralja Tvrtka 3, Zadar.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 04/23). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti mlade osobe s prebivalištem na području Općine Ražanac i to;

 

 

–           da nisu stariji od 40 godina

–           da u trenutku prijave na natječaj imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac kao i da su u prethodnom razdoblju imali prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac od najmanje 10 godina.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

–           ime, prezime, OIB, (fizička osoba)

–           preslik osobne iskaznice

–           uvjerenje o prebivalištu

–           dokaz da nemaju riješeno stambeno pitanje odnosno da on ili njegov supružnik nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu (zk izvadak, izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da u Republici Hrvatskoj nemaju stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu)

–           da ponuditelj ili njegov supružnik nije imao stan, kuću ili odgovarajuće građevinsko zemljišta koje je otuđio (prodao, darovao i sl.) u zadnjih 5 godina (potvrda Porezne uprave)

–           oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

–           ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

–           broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

–           izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

–           dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac, čes.zem. ( broj parcele )

–           dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: racunovodstvo@opcina-razanac.hr)

 

Ponuditelj u svojoj ponudi može pored čest. zem. navedene kod uplate jamčevine dati ponudu za još maksimalno 2 č. zem. s ponudom cijene (alternativna ponuda), a jamčevinu plaća samo za prvo izabranu česticu.

 

 1. Ponuditelji mogu na javnom natječaju kupiti samo jednu nekretninu, a pravo na kupnju građevinskog zemljišta pod povoljnijim uvjetima mogu ostvariti samo jednom.

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac , u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta (mlade osobe) – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 17.05.2023. u 13.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50 % prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50 % prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke što će se pobliže odrediti posebnim rješenjem.

 

 1. Ponuditelj koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati. Provedbu natječaja obaviti će Povjerenstvo za prodaju građevinskog zemljišta, a o rezultatima natječaja natjecatelji će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Sukladno čl. 26. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac, popust pri kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac radi rješavanja stambenog pitanja ostvaruje se na način da se plaća 25% od najpovoljnije ponuđene cijene u provedenom natječajnom postupku

 

Da bi se ostvarili pravo na popust na kupoprodajnu cijenu, kupci su dužni dostaviti Općini;

 

–           Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne Policijske uprave

–           Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu

–           Uvjerenje zk odjela nadležnog općinskog suda da nemaju na području Općine Ražanac stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu.

–           Potvrdu porezne uprave o prometu nekretnina u zadnjih 5 godina.

 

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove Općine Ražanac ili na telefon: 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

OPĆINA RAŽANAC OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan, ing

 

 

63
 • ETIČKI KODEKS službenika i namještenika upravnih tijela Općine Ražanac
 • IZMJENA I DOPUNE PLANA PRIJMA U UPRAVNA TIJELA OPĆINE RAŽANAC ZA 2023. GODINU
 • Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

 

Službeni-glasnik_05_2023

111

 

 

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 05/22, 15/22, 04/23), objavljuje sljedeći

 

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 1. Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Ražanac kako slijedi:

1.a.

 

 

 

 

R. br. Lokacija Lokacija na grafičkom prikazu Djelatnost (namjena) Početni iznos zakupnine Trajanje zakupa Iznos jamčevine
1. Javna površina dio čest. zem. 2620 k.o. Ražanac 10 Postavljanje kioska, montažnog objekta i sl. 1.062,00 EUR za cijelo razdoblje Maksimalno 5 godina 150,00 EUR

 

 

 1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti.

 

 1. Za sudjelovanje na javnom natječaju, natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro-račun Proračun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, sa svrhom uplate „jamčevina“ poziv na br. HR68 5738-OIB.

Uplata jedne jamčevine vrijedi samo za jednu lokaciju.

 

 1. Detaljne obavijesti o navedenim lokacijama kao i oznaku na grafičkom prikazu zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac (zgrada Općine Ražanac).

 

 1. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
 2. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu ponuditelja, te broj računa za povrat jamčevine,
 3. oznaku lokacije za koju se daje ponuda na natječaj,
 4. ponuđeni iznos zakupnine izražen u EURIMA,
 5. vrijeme za koje se traži u zakup javna površina
 6. namjenu, to jest djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati.
 7. dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju,
 8. potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja nastalih prema Općini Ražanac, koja ne smije biti starija od 8 (osam) dana, od dana raspisivanja natječaja,
 9. original ili ovjerenu presliku Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno original ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ne stariji od 30 (trideset) dana,
 10. presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičku osobu,
 11. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv pravne osobe, ovlaštene osobe u pravnoj osobi ili fizičke osobe obrtnika

 

 

 1. Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine. Ako nakon donesene odluke zakupu javne površine najpovoljniji ponuditelj odustane od dobivene javne površine i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

 1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA RAŽANAC
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
s naznakom za natječaj za zakup javne površine – mjesto – ne otvaraj

 

preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Općine Ražanac, te bez obzira na način dostave rok za dostavu ponuda je zaključno do dana i sata objavljenog javnog otvaranja ponuda, odnosno ponuda mora biti zaprimljena na općinskoj pisarnici do tog trenutka.

 

 1. Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 26. travnja 2023. godine, u 13.00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac (zgrada Općine Ražanac), Ražanac XVII 61, Ražanac. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

 

 1. Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune, nepravovremene i neprecizne pristigle ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obveze prema Općini Ražanac odnosno ako nisu sklopili sporazum o obročnoj otplati duga sukladno posebnim propisima.

 

 1. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici Općine Ražanac.

 

 1. Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 (petnaest) dana nakon otvaranja ponuda. Sudionicima javnog natječaja čije ponude ne budu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

 

 1. Sudioniku javnog natječaja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunat će se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

 1. Općinski načelnik Općine Ražanac zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

 

 

Općinski načelnik

Damir Jordan, ing.

 

KLASA: 363-01/23-01/88

URBROJ: 2198-11-04-23-01

Ražanac, 18. travnja 2023.

 

Lokacija 10

109

Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon)  Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove Općine Ražanac za radno mjesto – vježbenik/ca – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I EU FONDOVE objavljen na stranicama Hrvatsko zavoda za zapošljavanje te web stranici Općine Ražanac 15.03.2022. godine,  obavit će se:

Dana 11.04.2023. (utorak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama
Općine Ražanac

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

 1. OPIS  POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta  utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnim tijelima Općine Ražanac (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 01/23).

II PODACI O PLAĆI

Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine Ražanac Općine Ražanac, utvrđen je  koeficijent složenosti radnog mjesta.
Plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti u iznosu od 2.20, određen  citiranom Odlukom  za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I EU FONDOVE„ i osnovice za izračun plaće  uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III  PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

–  Pisano testiranje
–  Intervju  (razgovor) s kandidatima koji  su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova  s pisanog testiranja

IV PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Pisano testiranje:

– Zakon o općem upravnom postupku (‘’NN’’ 47/09, 110)
– Zakon o komunalnom gospodarstvu ( ‘’NN’’ broj:68/18, 110/18, 32/20)

– Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ( “NN” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
V  PRAVILA  PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  2.  Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava  radi utvrđivanja identiteta.
  3.  Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki, napuštanje prostorije  u kojoj se provodi provjera, razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata .
  4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja  za provjeru znanja iz poznavanja  odredbama naprijed navedenih Zakona.
  5. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
  6. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost,  mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem
  7. Kandidati  koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Za izabranog kandidata Pročelnik/ica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove donosi rješenje o prijmu kandidata, koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj (kandidati koji podnesu nepotpune, nepotpisane ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj).

Protiv Rješenja nezadovoljni kandidat može podnijeti žalbu Načelniku Općine Ražanac u roku  15 dana od  dana primitka  rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja.

                                                                       Povjerenstvo za  provedbu
Natječaja

Ražanac, 04.04.2023.

74

 

Zahtjevi za upis, dopunu, promjenu ili ispravak podataka upisanih u registar birača i zahtjevi za pregled svojih podataka upisanih u registar birača podnose se Zadarskoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu do 26.04.2023.g.:

 

1.      Registar birača Zadar, J.J. Strossmayera 20, Zadar, tel. 350-124, 350-172,

 

2.      Registar birača Benkovac, Trg domovinske zahvalnosti 5, Benkovac, tel. 681-440,

 

3.      Registar birača Biograd na Moru, Kralja Tvrtka 1, Biograd na Moru, tel. 501-202, 383-379,

 

4.      Registar birača Gračac, Park Sv. Jurja 1, Gračac, tel. 773-833, 773-025,

 

5.      Registar birača Obrovac, Stjepana Radića 41, Obrovac, tel. 689-217,

 

6.      Registar birača Pag, Bana J.Jelačića 8, Pag, tel. 611-292,

 

Radno vrijeme sa strankama radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8,00-14,00

 

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, a posebno oni koji će napuniti 18 godina do dana održavanja izbora, da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti.  Izjavu o nacionalnoj pripadnosti ili ispravak upisanog podatka daje se usmeno na zapisnik, neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno ili putem sustava e-Građani.

 

Rok do kojeg građani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka u registru istječe 26.04.2023.g.

 

Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

 

Na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave RH objavljen je popis upravnih tijela za vođenje registra birača

 

https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

birači mogu provjeriti svoje podatke upisane u registar birača.

 

 

OBJAVA BIRAČIMA

Novosti

13
IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC ZA 2023. GODINU Službeni-glasnik_07_2023

  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i...

                   ...

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac...

OBAVIJEST o suzbijanju štetnih glodavaca   Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za...
Skip to content