Istaknuto
Istaknuto

25

Poštovani,

krupni (glomazni) otpad je, sukladno čl. 4., st. 16. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15) propisuje se popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom, a koje se mogu, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, kategorizirati ključnim brojem 20 03 07-glomazni otpad, propisan Dodatkom Naputka kako slijedi: KUPAONSKA OPREMA, STVARI ZA DJECU, PODNE OBLOGE, NAMJEŠTAJ, KUHINJSKA OPREMA, VRTNA OPREMA I OSTALI GLOMAZNI OTPAD.

Sukladno čl. 11. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) davatelj javne usluge (ovdje – Čistoća d.o.o. Zadar) je dužan u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu (adresa nekretnine) korisnika bez naknade.

Davatelj javne usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

Količina glomaznog otpada koji se odvozi bez naknade ograničena je do 2m³ po odvozu. Svako sljedeće preuzimanje glomaznog otpada plaća se prema cjeniku davatelja usluge.

Glomazni otpad ne uključuje tvari i predmete za koje je posebnim propisom propisano da se smatraju otpadom koji se svrstava u posebnu kategoriju otpada (napuštena vozila, građevinska šuta, otpadne gume, opasni otpad, grane, debla itd.) Poseban naglasak stavljamo na građevinski otpad koji sadrži azbest.

Korisnik usluga na posebnom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Čistoće d.o.o., naručuje preuzimanje glomaznog otpada.  Čistoća d.o.o. Zadar od 1. listopada pokreće preuzimanje glomaznog otpada na gore opisan način. Tako prikupljen glomazni otapd sortirati će se na reciklažnom dvorištu „Diklo“.

Dodatne informacije vezane za preuzimanje glomaznog otpada mogu se dobiti na telefonu: 023/234-815.

Pročelnica JUO-a

Anita Krpina, str.spec.publ.adm

zbrinjavanje-glomaznog-komunalnog-otpada_obavijest

21

Poštovani,

Općina Ražanac je omogućila svojim mještanima reciklažno dvorište veličine cca 25m² u kojem su kontejneri namijenjeni sortiranju otpada i to: staklo, plastika i pvc ambalaža. Važno je pri odlaganju otpada voditi računa o sortiranju i ispravnoj raspodjeli po kontejnerima. Reciklažno dvorište se nalazi na Pisku, nasuprot male Kašteline.

 

obavijesti-o-otpadima

49

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac, (”Službeno glasilo” Općine Ražanac br. 11/18), Općinsko vijeće Općine Ražanac objavljuje:

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih potpora

 Općina Ražanac u nastavnoj godini 2018/2019., odobrava 10 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.

Kriteriji za dodjelu potpora su:

 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja, bez obzira da li se radi o upisu u prvu godinu studija ili o upisu u narednu studijsku-programsku godinu,
 • socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata,
 • sudjelovanje na takmičenjima i smotrama,
 • osvojene nagrade.

 

Pravo na dodjelu potpora imaju redoviti studenti koji nisu ostvarili stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

Pravo na dodjelu potpora ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad.

 

Potrebna dokumentacija:

 • izjava o broju članova obitelji
 • potvrda policijske uprave o prebivalištu
 • preslik domovnice
 • potvrda o upisu tekuće godine
 • potvrda o primanju članova obitelji i socijalnom statusu
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u posljednjoj godini školovanja
 • potvrda o sudjelovanju na natjecanjima.

 

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac u roku od 15 dana od dana objave u Zadarskom listu.

 

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka, neće se razmatrati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC

natjecaj-o-dodjeli-studenskih-stipendija-za-2018

46

Prema članku 42. Statutu Općine Ražanac, a u skladu s novim zakonskim obvezama , Načelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o svom radu. U tekućem mandatu ovo je treće polugodišnje izvješće koje se daje Općinskom vijeću na znanje. Ovo izvješće se odnosi na razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine.

izvjesce-nacelnika-od-01-01-30-06-2018

67

 

 • Zaključak o izvršenju financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine
 • Odluka o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za 2018/2019. Godinu
 • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za skolsku godinu 2018/2019.
 • Odluka o nabavi udžbenika za učenike prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda Osnovne škole Juraj Baraković Ražanac za školsku godinu 2018/2019.
 • Odluka o davanju suglasnosti za privremeno korištenje prostora Dječjeg vrtića Ražanac za potrebe održavanje ritmike za djecu
 • Odluka o davanju suglasnosti za privremeno korištenje prostora Dječjeg vrtića Ražanac za potrebe održavanje engleskog jezika

sluzbeno-glasilo-_11_2018

106

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju članka  10. Odluke o javnim priznanjima (‘’Službeni glasnik Zadarske županije’’ broj 08/07) objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE RAŽANAC

 

 

 1. Općina Ražanac, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja pokreće postupak za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja, koja se dodjeljuju u povodu obilježavanja Dana Općine Ražanac, 06. listopada 2018. godine – blagdan Gospe od Ružarija.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnositi trgovačka društva, ustanove, vjerske zajednice, političke stranke, udruge građana i građani pojedinačno.

 

 1. Općina Ražanac dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Ražanac iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, športa i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

 

 1. Prijedlozi se podnose za dodjelu slijedećih javnih priznanja:

 

 1. a) Prijedlog za proglašenje Počasnim građaninom Općine Ražanac:

Počasnim građaninom Općine Ražanac može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda  Općine Ražanac, njegovih odnosa s drugim  općinama u zemlji i inozemstvu, te razvoj Općine Ražanac ili pojedinih njenih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije odnosno nevladinih organizacija druge države, posebno zaslužan za Općinu Ražanac i Republiku Hrvatsku u promicanju njezinog suvereniteta i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

 

 1. b) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac za životno djelo:

Nagrada Općine Ražanac za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi za izvanredne rezultate naročito uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.

 

 1. c) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac

Nagrada Općine Ražanac dodjeljuje se građanima Općine Ražanac, kao i drugim osobama izvan Općine Ražanac koji rade na promicanju ugleda Općine Ražanac, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.

 

 1. d) Prijedlog za dodjelu Grba Općine Ražanac

Grb Općine Ražanac dodjeljuje se građanima i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu.

 

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:

 

 1. A) za pojedince

– da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja.

– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

 

 1. B) za pravne osobe i udruge

– da su ostvarili izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Općine kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Općine.

 

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 20 dana od dana objave u Zadarskom listu i web stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr

 

Uz prijedloge treba priložiti:

 1. A) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
 2. B) za pravne osobe i udruge – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

 

Prijedlozi se podnose na adresu: OPĆINA RAŽANAC, XVII,, kbr.61, 23248 RAŽANAC- POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

OPĆINE RAŽANAC

javni-poziv-za-dodjelu-javnih-priznanja-opcine-razanac-2018

166
 • Odluka o novčanoj pomoći za Josipa Miočića
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ražanac
 • Odluka o osnivanju vlastitog pogona

sluzbeno-glasilo-_10_2018

135

Temeljem članka 42. Statuta Općine Ražanac ( ” Službeni glasnik Općine Ražanac, broj:04/18) i točke V. podtočke 5. I točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ( ” Narodne novine” broj: 140/09), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi:

O D L U K U

o imenovanju koordinatora/ice za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Općine Ražanac

 

Članak 1.

 Anita Krpina, VSS, stručna specijalistica javne uprave na radnom mjestu – položaju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, Općine Ražanac, imenuje se koordinatoricom za savjetovanje sa zainteresiranom  javnošću Općine Ražanac, s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupaka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 

Članak 2.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću osigurava provedbu postupaka  savjetovanja sa javnošću sa zainteresiranom javnošću sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ( ” Narodne novine” broj:140/09) a naročito:

 

 • obavlja poslove kontakt osobe za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja programa i akata,
 • brine o pravodobnoj objavi i provedbi postupaka sa zainteresiranom javnošću,
 • sastavlja izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću,
 • odgovara na upite vezane uz provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u ” Službenom glasniku Općine Ražanac”.

 

KLASA:363-01/18-01/10

URBROJ:2198-10-18-1

Ražanac, 19.lipnja 2018.godine

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić,ing

odluka-nacelnika-o-imenovanju-koordinatora-savjetovanja-s-javnoscu

Novosti

25
Poštovani, krupni (glomazni) otpad je, sukladno čl. 4., st. 16. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) predmet ili tvar koju je zbog zapremine...

Poštovani, Općina Ražanac je omogućila svojim mještanima reciklažno dvorište veličine...

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac, (''Službeno glasilo'' Općine...

  Zaključak o izvršenju financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za...

Poštovani, U zimskom periodu od 17.9.2018. do 15.6.2019. godine odvoz...