Istaknuto
Istaknuto

22

 

 

Sukladno članku 20. stavak 4. i članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon)  Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Oglas za za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za radno mjesto – KOMUNALNI REDAR – 1., izvršitelj/ca na određeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, objavljen na stranicama HZZ-a, u Zadarskom listu te na web stranici Općine Ražanac dana  15.12.2020. godine,  obavit će se:

Dana 14.01. 2021. (ČETVRTAK) s početkom u 10.00 sati u prostorijama
Općine Ražanac

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

II OPIS  POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta  utvrđen je  Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Ražanac (KLASE:110-01/20-1,URBROJ:2198-10-20-1 od 10.01.2020.godine.

II PODACI O PLAĆI

Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima djelatnika Općine Ražanac, utvrđen je  koeficijent složenosti radnog mjesta.
Plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti u iznosu od 1,75 određen  citiranom Odlukom  za radno mjesto ”komunalni redar„ i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III  PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

–  Pisano testiranje
–  Intervju  (razgovor) s kandidatima koji  su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova  s pisanog testiranja

IV PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Pisano testiranje:

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (”NN” broj: 68/18, 110/18,33/20)
 2. Zakon o općem upravnom postupku (”NN’, broj: 47/09)
 3. Zakon o građevinskoj inspekciji (”NN”153/13)

 

V  PRAVILA  PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  2.  Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava  radi utvrđivanja identiteta.
  3.  Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki, napuštanje prostorije  u kojoj se provodi provjera, razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata.
  4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja  za provjeru znanja iz poznavanja  odredbama naprijed navedenih Zakona.
  5. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
  6. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost,  mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem.
  7. Kandidati  koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Za izabranog kandidata Pročelnica JUO donosi rješenje o prijmu kandidata, koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj (kandidati koji podnesu nepotpune, nepotpisane ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj).

Protiv Rješenja nezadovoljni kandidat može podnijeti žalbu Načelniku Općine Ražanac u roku  15 dana od  dana primitka  rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja.

 

KLASA:112-01/21-01/03

UR.BR.: 2198-10-21-5

Ražanac, 05.01.2021.

                                                                      Povjerenstvo za  provedbu
Natječaja

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA – komunalni redar na određeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

 

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje:

 

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto

 

– KOMUNALNI  REDAR- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca

 

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta 

– sudjeluje u pripremi nacrta općih akata koji se odnose na održavanje komunalnog reda, na održavanju javnog reda i mira, korištenje javne površine, na korištenje pomorskog dobra i drugih akata koji se odnose na tehničko – komunalnu problematiku

– obavlja poslove na unapređenju uređenja naselja i stanovanja, poslove

prostornog i urbanističkog planiranja

– obavlja poslove na zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite

– obavlja poslove na pripremi projektne dokumentacije pojedinih zahvata u prostoru

– vodi brigu o objektima komunalne infrastrukture na području općine Ražanac

– nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog reda

– nadzire provođenje naputaka o postavljanju reklama, načinu korištenja javnih površina i

pomorskog dobra od strane vlasnika ugostiteljskih objekata i građevinskih poduzetnika i koncesionara

– nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti

– izdaje Rješenja o provođenju komunalnog reda

– predlaže uklanjanje uočenih nedostataka na komunalnoj opremi i nedostataka na javnim površinama

– obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu

– provodi prekršajni postupak i izdaje obavezne prekršajne naloge sukladno Prekršajnom zakonu

– temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života stanovnika općine

– obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama

–  nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine, temeljem ugovora, obavljaju komunalne djelatnosti,

– obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika

                                                                      

Opći uvjeti za prijam u službu:

1.punoljetnost

2.hrvatsko državljanstvo

3.zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta za prijam kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– SSS – gimnazija ili srednja četverogodišnja strukovna škola

– položen vozački ispit B kategorije

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

 

Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08 , 61/11, 4/18 i 112/19).

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

-dokaz o završenoj srednjoj školi (preslika svjedodžbe)

-preslika vozačke dozvole

-preslika stranica radne knjižice odnosno Potvrda HZMO-a o podatcima evidentiranim u evidencijama HZMO-a.

-uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – (u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)

-vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od

objave oglasa na stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje adresu Općina Ražanac, 23248 Ražanac XVII 61, s naznakom “Oglas za komunalnog redara – ne otvaraj”

 

Oglas će se objaviti i na web stranici Općine Ražanac, www.opcina-razanac.hr

Na web stranici Općine Ražanac, biti će naveden opis poslova i podatci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na web stranici Općine Ražanac, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:up/112-01/20-01/04

UR.BR.:2198-10-20-01

Ražanac, 15.12.2020.godine

                                                                                       PROČELNICA JUO

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ v.r.

 

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto-komunalni redar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32
 • Proračun Općine Ražanac za 2021.godinu s projekcijama za 2022.godinu i 2023.godinu
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.
 • Financijski plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2021.godinu s projekcijama za 2022.godinu i 2023.godinu
 • Financijski plana Knjižnice Juraj Baraković za 2021.godinu s projekcijama za 2022. godinu i 2023.godinu
 • Odluka o osnivanju podružnice Dječjeg vrtića Ražanac
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u općinskom vijeću Općine Ražanac za 2020.godinu
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac u 2021.godini

Službeno glasnik _20_2020

62

 

 • Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Ražanac za 2020.godinu
 • Zaključak o II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2020.godinu
 • Zaključak o Izmjenama i dopunama Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za 2020.godinu
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac za 2021.godinu
 • Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja
 • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisanog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Službeno glasnik _19_2020

111

Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (Ponovljeni)

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana 24. studenog 2020. godine.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Molimo Vas da u navedenom roku dostavite svoju ponudu za parcelu za otkup.

S poštovanjem,

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, ing.

KLASA: 940-01/20-01/64

URBROJ: 2198-10-20-1

Ražanac, 24.11.2020.

103

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac” 18/20), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac (Ponovljeni)

 

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (kn/m2)

 

Položaj:
1. 3098/2 Ražanac 662 250,00 Ražanac
2. 3098/3 Ražanac 662 250,00 Ražanac
3. 3098/5 Ražanac 800 250,00 Ražanac
4. 3098/6 Ražanac 626 250,00 Ražanac

 

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva. Ponuditelj može u ponudi naznačiti još maksimalno dvije alternativne građevinske parcele, za koje ne plaća jamčevinu, u slučaju da je jamčevinu platio za prvu građevinsku parcelu, a možebitna razlika u cijeni će se regulirati u skladu s čl. 19. st. 1. ove Odluke.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba),adresa, broj tel/mobitela ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

– izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju k.č. br: _______ k.o. Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: racunovodstvo@opcina-razanac.hr)

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 08. prosinca 2020. godine u 13,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja, te uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50% prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50% prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke, što će se pobliže urediti ugovorom o prodaji.

 

 1. Na tržišnu cijenu navedenu u ovom natječaju ponuditelji mogu ostvariti popust sukladno čl. 23. i čl. 24. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19).

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing.

natječaj za prodaju građevinskog zemljišta 2020 ponovljeni

 

 

 

109

Na temelju članka 4. Odluke o grobljima Općine Ražanac ( Službeni glasnik Zadarske Županije, broj: 06/10), Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac donosi,

 

OBAVIJEST

O NAČINU ODRŽAVANJA SPROVODA  NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC

 

I.

Svi sprovodi na području Općine Ražanac će se kretati sa unaprijed određenog  mjesta na sljedeći način;

Na mjesnom groblju Ražanac – iz mrtvačnice u Ražancu

 • Na mjesnom groblju Rtina – iz mrtvačnice u Rtini
 • Na mjesnom groblju Jovići – iz sobe za ispraćaj iz Jovića
 • Na mjesnom groblju Radovin – iz sobe za ispraćaj iz Radovina
 • Na mjesnom groblju Ljubač i Ljubački stanovi – iz crkve u Ljubču
 • Na mjesnom groblju Krneza – iz crkve u Krnezi
 • Na mjesnom groblju Garići i Rudići – iz sv. Andrije

 

II.

Sprovodi će se odvijati na način da će se nakon  molitve pokojnik pokopati te će se nakon toga služiti misa zadušnica.

 

III.

 S obzirom na trenutno situaciju s ”COVIDOM” sprovodi će se odvijati sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.

 

IV.

 Ova obavijest će vrijediti do stupanja na snagu Odluke o načinu održavanja sprovoda na području Općine Ražanac.

 

PROČELNICA JUO OPĆINE RAŽANAC

 

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                      

 

 

 

                                                                                        

 

                                                                                        

Novosti

Skip to content