Istaknuto
Istaknuto

91

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima (‘’Službeni glasnik Zadarske županije’’ broj 08/07) objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE RAŽANAC

 

 

 1. 1. Općina Ražanac, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja pokreće postupak za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja, koja se dodjeljuju u povodu obilježavanja Dana Općine Ražanac, 01. listopada 2021. godine – blagdan Gospe od Ružarija.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnositi trgovačka društva, ustanove, vjerske zajednice, političke stranke, udruge građana i građani pojedinačno.

 

 1. Općina Ražanac dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Ražanac iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, športa i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

 

 1. Prijedlozi se podnose za dodjelu slijedećih javnih priznanja:

 

 1. a) Prijedlog za proglašenje Počasnim građaninom Općine Ražanac:

Počasnim građaninom Općine Ražanac može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine Ražanac, njegovih odnosa s drugim  općinama u zemlji i inozemstvu, te razvoj Općine Ražanac ili pojedinih njenih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije odnosno nevladinih organizacija druge države, posebno zaslužan za Općinu Ražanac i Republiku Hrvatsku u promicanju njezinog suvereniteta i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

 

 

 1. b) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac za životno djelo:

Nagrada Općine Ražanac za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi za izvanredne rezultate naročito uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.

 

 1. c) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac

Nagrada Općine Ražanac dodjeljuje se građanima Općine Ražanac, kao i drugim osobama izvan Općine Ražanac koji rade na promicanju ugleda Općine Ražanac, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.

 

 1. d) Prijedlog za dodjelu Grba Općine Ražanac

Grb Općine Ražanac dodjeljuje se građanima i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu.

 

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:

 

 1. A) za pojedince

– da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja.

– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

 

 1. B) za pravne osobe i udruge

– da su ostvarili izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Općine kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Općine.

 

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 20 dana od dana objave u Zadarskom listu i web stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr

 

Uz prijedloge treba priložiti:

 1. A) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
 2. B) za pravne osobe i udruge – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

 

Prijedlozi se podnose na adresu: OPĆINA RAŽANAC, RAŽANAC XVII kbr.61, 23248 RAŽANAC- POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

 

KLASA:061-01/21-01/02

URBROJ:2198-10-21-1

Ražanac, 04.08.2021.godine

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

                                                                               OPĆINE RAŽANAC

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac- 2021

62
 • Izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2021. godinu s projekcijama
 • Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • Izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređenja infrastrukture za 2021. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o reklamiranju na području Općine Ražanac
 • Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje Općine Ražanac

Službeni glasnik _08_2021

82

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625, od 16. siječnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0342, KLASA: 102-01/20-01/03, URBROJ: 2198-10-20-1, od 19. veljače 2020. godine, te članka 42. Statuta Općine Ražanac(Službeni glasnik Općine Ražanac br. 04/18, 03/21), Općinski Načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Općini Ražanac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ražanac  – moj dom“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

 1. Broj traženih radnica: 1 osoba
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je  do 12 mjeseca sklapanjem ugovora o radu
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području  svih naselja i zaseoka Općine Ražanac
 5. Plaća: minimalna plaća u skladu sa propisima, plaćeni putni troškovi
 1. Opis poslova:

Pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, primjerice: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje za uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Posao zahtijeva spremnost za terenski rad i korištenje vlastitog vozila zaposlenika.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

 

 1. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos:
 • punoljetnost
 • maksimalno završena srednja škola
 • vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave.

Prednost pri zapošljavanju imaju ciljane skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidati su dužni u molbi naznačiti koju prednost iz prethodnog stavka ostvaruju, te priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko istu posjeduju, npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu izdanu od ovlaštenog tijela.

 1. Kandidati su pri prijavi dužni priložiti:
 2. Molbu
 3. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 4. Presliku osobne iskaznice
 5. Presliku dokaza o završenoj školi
 6. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 7. Potvrdu o stažu izdanu od HZMO ( e-ispis)
 8. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje koje je svaki radnik dužan naknadno pohađati o trošku poslodavca – može se preuzeti na stranicama Općine Ražanac opcina-razanac.hr, ili osobno u zgradi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23 248 Ražanac.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac,

Putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do (uključujući) 30. srpnja 2021. godine s naznakom:

„Za natječaj – „Ražanac – moj dom“ – NE OTVARAJ“

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti dolaskom u Općinsku upravu, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac ili na sljedeće kontakte:

T: 023/651-402, M: 091/918-1791, e-mail: razanaczazeli@gmail.com

Lucie Tesla, dipl. oec., voditeljica projekta

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama na adresi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac te na internetskoj stranici Općine Ražanac – www.opcina-razanac.hr.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, provest će se intervju sa Povjerenstvom za prijem u radni odnos. Ako kandidat ne pristupi intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat će se najmanje pet dana prije održavanja provjere obavijestiti o vremenu i mjestu održavanja intervjua na službenoj web stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr te putem elektroničke pošte koju kandidat dostavi u životopisu.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Damir Jordan, ing.

2021_07_20_izjava o edukaciji 2021_07_20_Javni poziv

Novosti

35
  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma u Podvršju Službeni glasnik 09_2021

Izviješće o visini troškova izbora

2021_08_09_Odluka o poništenju poziva
Skip to content