Istaknuto
Istaknuto

4

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

ŽUPANIJA ZADARSKA

O P Ć I N A   R A Ž A N A C

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC

 

KLASA: 102-01/23-01/02

URBROJ: 2198/11-02-23-1

Ražanac, 23. siječnja 2023. godine

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0210, „Ražanac – moj dom +“ od 7. prosinca 2022. godine te članka 42., Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik“ broj 04/18), Općinski načelnik raspisuje

 

 

J A V N I  P O Z I V

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Ražanac – moj dom +“ u sklopu programa Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

 

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Ražanac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta UP.02.1.1.16.0210 Ražanac – moj dom +

– radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama sa invaliditetom

 

Broj traženih radnica: 10

Trajanje radnog odnosa: do šest mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: područje Općine Ražanac

 

Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica i drugih potrepština,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

– pomoć pri oblačenju, svlačenju i brizi o higijeni,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),

– pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Prijaviti se mogu nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu prijavi na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

životopis s kontakt telefonom

presliku osobne iskaznice,

potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (izdanu u vrijeme trajanja Natječaja),

presliku svjedodžbe završene škole ili najviše završenog razreda, ukoliko škola nije

završena,

potvrdu HZMO o evidentiranom radnom stažu.

odgovarajuću dokaznu dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine ( ako je primjenjivo), za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina definiranih Pozivom potrebno je dostaviti sljedeće:

 

Ciljana skupina: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

 

Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive /ranjive skupine u lokalnoj zajednici uz sljedeću dokaznu dokumentaciju:

 

ŽENE OD 50 GODINA

 • Osobnu iskaznicu

 

OSOBE S INVALIDITETOM

 • Nalaz i mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili povrede u upisu Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

 

ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA

 • Uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovine ljudima.

 

ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

 • Uvjerenje /potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja.

 

AZILANTICE

 • Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP,

 

ŽENE KOJE SU IZAŠLE IZ SUSTAVA SKRBI  ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

 • Rješenje/ uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblik skrbi izvan vlastite obitelji,

 

LIJEČENE OVISNICE

 • Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti drogama,

 

POVRATNICA S ODSLUŽENJA ZATVORSKE KAZNE UNAZAD 6 MJESECI

 • Potvrda o otpuštanju

 

PRIPADNICE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

 • Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,

 

BESKUĆNICE

 • Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište / prenoćište odnosno o korištenju usluga poludnevnog boravka ili potvrdu pružatelja usluga u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge u poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica,

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Natječajni postupak obuhvaća razgovor s kandidatkinjama. Na razgovor mogu pristupiti samo kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Smatra se da je kandidatkinja, koja nije pristupila razgovoru, povukla prijavu na natječaj.

Kandidatkinje će na vrijeme biti obavještene o terminu razgovora putem kontakta koji navedu u svojoj prijavi na natječaj, te putem web stranice Općine Ražanac.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom ili osobno, u roku 8 dana od dana objave Natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno zaključno s 1. veljače 2023. godine, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

 

Općina Ražanac, Ražanac XVI. 61, 23248 Ražanac

 

s naznakom „Za Natječaj – Ražanac – moj dom +“

NE OTVARATI“

 

Natječaj se objavljuje na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Ražanac.

 

O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

Svi osobni podaci koje kandidatkinje dostave obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja i izvještavanja nadležnog provedbenog tijela. Kandidatkinje prijavom na natječaj pristaju da Općina Ražanac, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe natječaja i izvještavanja nadležnog provedbenog tijela, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

 

 

Načelnik Općine Ražanac

Damir Jordan

 

v.r.

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129692835

 

 

39

Poštovani,

obavještavamo podnositelje prijave koji su prethodno telefonski obavješteni da su zadovoljili administrativne uvjete Oglasa za prijam u službu na određeno radno vrijeme na radno mjesto Voditelj/ica projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“  da se odazovu Pozivu na intervju dana 18.01.2023.g. u ­­­­­­­­12.30.sati u prostorijama Općinske vijećnice na adresi Ražanac VXII 61, 23 248 Ražanac.

KLASA: 102-01/23-01/01

URBROJ:2198/11-02-23-2

Ražanac, 11.01.2023. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja

78

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( ‘Narodne novine ‘ broj: 91/96,68/98,137/99 ,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 25., 26. i 27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19, 11/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima (”Službeno glasilo Općine Ražanac” 3/17, 20/22), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba

 

1 Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta mladim osobama sukladno čl.

 1. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac.

 

U mjestu Ražanac

 

 

Red. br.

 

Čestica zemlje

 

 

K.O.

 

Površina (m2)

Procijenjena tržišna vrijednost (kn/m2) Položaj:
1. 2685/24 Ražanac 408 350 Puntica

 

U mjestu Ražanac – Rudići

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (EUR/m2)

 

Položaj:
1. 6258/1 Ražanac 840 30,36 EUR Ražanac/

Rudići

2. 6258/2 Ražanac 759 30,36  EUR Ražanac/

Rudići

3. 6312/7 Ražanac 633 30,36  EUR Ražanac/

Rudići

 

 

 

Procjenu vrijednosti predmetnih čestica izradio je stalni sudski vještak za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru Željko Predovan dipl.inž.arh., Kralja Tvrtka 3, Zadar.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti mlade osobe s prebivalištem na području Općine Ražanac i to;

 

 

–           da nisu stariji od 40 godina

–           da u trenutku prijave na natječaj imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac kao i da su u prethodnom razdoblju imali prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac od najmanje 10 godina.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

–           ime, prezime, OIB, (fizička osoba)

–           preslik osobne iskaznice

–           uvjerenje o prebivalištu

–           dokaz da nemaju riješeno stambeno pitanje odnosno da on ili njegov supružnik nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu (zk izvadak, izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da u Republici Hrvatskoj nemaju stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu)

–           da ponuditelj ili njegov supružnik nije imao stan, kuću ili odgovarajuće građevinsko zemljišta koje je otuđio (prodao, darovao i sl.) u zadnjih 5 godina (potvrda Porezne uprave)

–           oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

–           ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

–           broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

–           izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

–           dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac, čes.zem. ( broj parcele )

–           dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: racunovodstvo@opcina-razanac.hr)

 

Ponuditelj u svojoj ponudi može pored čest. zem. navedene kod uplate jamčevine dati ponudu za još maksimalno 2 č. zem. s ponudom cijene (alternativna ponuda), a jamčevinu plaća samo za prvo izabranu česticu.

 

 1. Ponuditelji mogu na javnom natječaju kupiti samo jednu nekretninu, a pravo na kupnju građevinskog zemljišta pod povoljnijim uvjetima mogu ostvariti samo jednom.

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac , u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta (mlade osobe) – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 18.01.2022. u 13.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50 % prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50 % prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke što će se pobliže odrediti posebnim rješenjem.

 

 1. Ponuditelj koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati. Provedbu natječaja obaviti će Povjerenstvo za prodaju građevinskog zemljišta, a o rezultatima natječaja natjecatelji će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Sukladno čl. 26. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac, popust pri kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac radi rješavanja stambenog pitanja ostvaruje se na način da se plaća 25% od najpovoljnije ponuđene cijene u provedenom natječajnom postupku

 

Da bi se ostvarili pravo na popust na kupoprodajnu cijenu, kupci su dužni dostaviti Općini;

 

–           Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne Policijske uprave

–           Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu

–           Uvjerenje zk odjela nadležnog općinskog suda da nemaju na području Općine Ražanac stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu.

–           Potvrdu porezne uprave o prometu nekretnina u zadnjih 5 godina.

 

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac ili na telefon: 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

OPĆINA RAŽANAC OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan, ing

 

 

56

Na temelju članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18, 03/21, 18/22), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

 

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje građevine ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj i boravak gostiju

 

I.

Poništava se javni natječaj za prodaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u izgradnje građevine ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj i boravak gostiju.

 

II.

Javni natječaj iz stavka I. objavljen je na web stranici Općine Ražanac i u Zadarskom listu dana 02. prosinca 2022. godine.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

 

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Damir Jordan, ing.

 

KLASA: 940-01/22-01/156

URBROJ:2198-11-22-4

Ražanac,  27.12.2022.

62
 • Odluka o izmjeni i dopuni o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u

Općinskom vijeću Općine

 • Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Ražanac
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima

Općine Ražanac

Službeni-glasnik-_21_2022

59

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16), KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0210 od 7.12.2022. godine, a u skladu sa člancima 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje

 

O G L A S


za prijam u službu na određeno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac

 

na radno mjesto:

 

Voditelj projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (8 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
Opći uvjeti za prijem u službu su:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
– visoka ili viša stručna sprema ekonomskog ili pravnog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto (ukoliko kandidat nema položen državni stručni ispit, isti može položiti u zakonskom roku )
– poznavanje rada na računalu

Osoba koja nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda, te elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
– vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na natječaj na službenim internetskim stranicama Općine Ražanac,
– prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

Služba na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz projekt koji se financira iz fondova Europske unije ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelj prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

 

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi intervju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Pisane prijave podnose se na adresu : OPĆINA RAŽANAC, RAŽANAC XVII 61, 23244 RAŽANAC, sa naznakom : „Za oglas – voditelj projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ – ne otvaraj“.
u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Općina Ražanac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

 

 

PROČELNICA JUO
Anita Krpina, str. spec. pub. adm.

 

45
 • Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu
 • III. Izmjena i dopuna Programa izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2022.godinu
 • III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu
 • III. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2022.godinu
 • Zaključak II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2022.godinu
 • Zaključak I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za 2022.godinu
 • Plana proračuna Općine Ražanac za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu
 • Odluka o izvršavanju proračuna za 2023.godinu
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
 • Program javnih potreba u kulturi za 2023.godinu
 • Program javnih potreba u sportu za 2023.godinu
 • Programa socijalne skrbi za 2023.godinu
 • Zaključak o Financijskom planu Dječjeg vrtića Ražanac za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu
 • Zaključak o Financijskom planu Knjižnice Juraj Baraković Ražanac za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim osobama

 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o visini osnovice i koeficijentima za obračun plaće djelatnika u Dječjem vrtiću Ražanac
 • Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Godišnji Plan razvoja sustave civilne zaštite u Općini Ražanac za 2023.godinu
 • Odluka o zajedničkom programu Općine Ražanac i turističke zajednice Općine Ražanac

kojom se utvrđuje način korištenja boravišne pristojbe za 2023.godinu

 • Zaključak o zahtjevu tvrtke Plodine
 • Odluka o raspoređivanju sredstava sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Ražanac za 2022. godinu

Službeni-glasnik-_20_2022

112

 

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18, 03/21), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19, 11/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje građevine ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj i boravak gostiju (”Službeni glasnik Općine Ražanac” 18/22), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje građevine ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj i boravak gostiju

 

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (EUR/m2)

 

Položaj:
1. 7414/2 Ražanac 4928 36,95 Vulete/Jovići

(NAPOMENA: plativo u kunama po srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan uplate)

 

 1. Početna cijena za predmetnu nekretninu utvrđuje se prema tržišnoj cijeni koja je utvrđena procjenom od strane Željka Predovana, dipl inž. arh. Stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru, a koja sadrži elaborat sa nalazom i mišljenjem, u iznosu kunske protuvrijednosti iznosa od 36,95 eur-a po m2.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba),adresa, broj tel/mobitela ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

 

 

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

– izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju k.č. br: 7414/2 k.o. Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: racunovodstvo@opcina-razanac.hr)

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje građevine ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj i boravak gostiju – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 15. prosinca 2022 godine u 13.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja, te uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Podnositelj najpovoljnije ponude dužan je u roku osam dana od ročišta Povjerenstva za prodaju nekretnina uplatiti na žiro-račun Općine Ražanac iznos od 50% postignute cijene.

Preostali iznos od 50 % od postignute cijene kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana, koji teče od dana uplate iznosa iz stavka 1. ovog članka, a u protivnom smatra se da je odustao od ponude.

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

 

OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan, ing.

 

 

 

Novosti

Poštovani, obavještavamo podnositelje prijave koji su prethodno telefonski obavješteni da...

Pravilnik o unutarnjem redu u upravnim tijela Općine...

Odluka o izmjeni i dopuni o raspoređivanju sredstava...
Skip to content