Istaknuto
Istaknuto

25
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima u Općini Ražanac
 • Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Ražanac
 • Odluka o zamjeni nekretnina Općine Ražanac i fizičke osobe radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa
 • Odluka o novčanoj pomoći za Tomislava Čavića
 • Odluka o novčanoj pomoći za Roka Borzina
 • Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o prolongaciji za dopušteno prekoračenje korištenjem minusa sa OTP bankom
 • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac

Službeni glasnik _04_2021

3675

Planovi javne nabave

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

46
 • Statutarna Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Ražanac
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o grobljima na području Općine Ražanac
 • Odluka o zajedničkom programu Općine Ražanac i Turističke zajednice Općine Ražanac kojom se utvrđuje način korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
 • Odluka o prijenosu imovine na dječji vrtić Ražanac
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za 2021./2022. godinu
 • Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja morske luke u Ražancu – UPU „Porat“

Službeni glasnik _03_2021

46

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeno glasilo Općine Ražanac“ broj 4/18), načelnik Općine Ražanac donosi 

 PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU

I.

Ovim Planom javne nabave utvrđuje se obveza Općine Ražanac u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

II.

Plan javne nabave za 2021. godinu temelji se na Proračunu Općine Ražanac za 2021. godinu i Programu 1003 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ražanac za 2021. godinu te Programu 1005 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ražanac za 2021. godinu (Klasa: 400-01/20-01/190), usvojenima na 29. sjednici Općinskog vijeća Općine Ražanac od 10. prosinca 2020. godine.

Plan javne nabave sadrži podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, vrsta postupka javne nabave – podatke sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

 

III.

Za 2021. godinu utvrđuje se nabava roba, usluga i radova i to:

Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV[1]

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka[2]

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
I. OPĆI POSLOVI JAVNE UPRAVE            
1/21 Uredski materijal (roba) 22800000-8 45.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
2/21 Materija i sredstva za čišćenje i održavanje 39830000-9 5.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
3/21 Nabava lož ulja za potrebe grijanja za zgradu Općine 09135100-5 4.040,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
4/21 Nabava motornog benzina i dizel goriva 09130000-9 12.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
5/21 Materijal i dijelovi za održavanje građevinskih objekata 44500000-5 4.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
6/21 Materijal i dijelovi za održavanje postrojenja i opreme 39290000-1 4.200,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
7/21 Nabava sitnog inventara 39300000-5 6.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
8/21 Nabava službene radne i zaštitne odjeće i obuće 18100000-0 4.200,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
9/21 Usluge telefona, mobitela, interneta i telefaksa 64200000-8 49.320,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
10/21 Usluge pošte za pisma i tiskanice 64110000-0 36.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
11/21 Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata 50800000-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
12/21 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme 45259000-7 20.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
13/21 Usluge tekućeg održavanja prijevoznih sredstava 50112000-3 7.4000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
14/21 Usluge promidžbe i informiranja 79341000-6 33.400,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
15/21 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte 70210000-6 12.720,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
16/21 Zakupnine za prijevozno sredstvo 34110000-1 25.216,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
17/21 Obvezni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 85100000-0 15.080,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV[3]

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka[4]

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
I. OPĆI POSLOVI JAVNE UPRAVE            
18/21 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 79110000-8 72.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
19/21 Geodetsko katastarske usluge 71355000-1 104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
20/21 Usluge vještačenja 71319000-7 16.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
21/21 Usluge agencija i studentskog servisa 79600000-0 15.440,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
22/21 Ostale intelektualne usluge 79411000-8 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
23/21 Usluge ažuriranja računalnih baza 48443000-5 25.920,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
24/21 Ostale računalne usluge 48443000-5 52.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
25/21 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 71631200-2 3.160,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
26/21 Grafičke i tiskarske usluge 79822500-7 6.800,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
27/21 Ostale nespomenute usluge – troškovi provedbe izbora 98300000-6 151.260,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
28/21 Premije osiguranja imovine 66510000-8 2.580,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
29/21 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 66510000-8 9.180,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
30/21 Premije osiguranja zaposlenih 66510000-8 6.720,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
31/21 Reprezentacija (usluge ugošćavanja) 55300000-3 56.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
32/21 Rashodi protokola i ostali nespomenuti rashodi 79996000-2 42.346,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
33/21 Usluge banaka 66110000-4 17.800,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
34/21 Uredska oprema i namještaj 30190000-7 15.200,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
35/21 Ulaganja u opremu i uređaje (oprema za uspostavljanje punionice za električna vozila)

 

31681200-5

31681500-8

56.136,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV[5]

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka[6]

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
I. OPĆI POSLOVI JAVNE UPRAVE            
36/21 Ulaganje u računalne programe 48920000-3 20.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
JN 1/21 Dokumenti prostornog uređenja 71410000-5 120.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
37/21 Projekti, planovi, studije i sl. 71242000-6 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE            
38/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ražanac 45233120-6 68.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
39/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Rtina 45233120-6 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
40/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Radovin 45233120-6 68.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
41/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ljubač 45233120-6 56.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
42/21 Izgradnja prometnica i uređ.parkirališta – MO Ljubački Stanovi 45233120-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
43/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Jovići 45233120-6 60.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
44/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Podvršje 45233120-6 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
45/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Krneza 45233120-6 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
NMV 1/21 Izgradnja Tržnice – Ribarnice u Ražancu 45213140-6 1.284.000,00 Otvoreni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
46/21 Opremanje Tržnice – Ribarnice u Ražancu 39151000-5 70.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
JN 2/21 Izgradnja nogostupa – MO Rtina 45213316-1 296.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
NMV 2/21 Izgradnja nogostupa – MO Jovići 45213316-1 808.000,00 Otvoreni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.

 

 

Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE            
47/21 Ulaganja u školsko igralište u Ražancu – održavanje 50870000-4 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
48/21 Izgradnja mrtvačnice u Ražancu – III.Faza – Opremanje 50800000-3 60.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
49/21 Izgradnja mrtvačnice u Rtini – Održavanje 50800000-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
50/21 Uređenje okoliša za sobu za ispraćaj u Radovinu 45212360-7 50.400,00 Jednostavni Narudžebnica 02.01.2021. 31.12.2021.
51/21 Opremanje sobe za ispraćaj u Radovinu 39150000-8 69.600,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
52/21 Poslovna zona Vukovac – studija procjene utjecaja na okoliš 71313400-9 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
53/21 Autobusna nadstrešnica u Podvršju 45213315-4 20.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
54/21 Autobusne nadstrešnice u Rtini – održavanje 45213315-4 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
NMV 3/21 Uređenje obalnog pojasa  Ljubačkog zaljeva – plaže 45243300-5 776.000,00 Otvoreni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
55/21 Opremanje i održavanje dječjih igrališta 50870000-4 16.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
56/21 Dogradnja Mletačke kule u Ražancu – Idejni projekt 71320000-7 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
57/21 Rekonstrukcija stare Zadruge u Rtini 45450000-6 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
58/21 Projekt izgradnje Društvenog doma u Radovinu 71242000-6 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
59/21 Ulaganja u školsko igralište u Rtini – Održavanje 50870000-4 10.400,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
60/21 Dodatna ulaganja u vodoopskrbu – za poboljšanje vodoopskrbe na području Općine Ražanac

 

 

 

 

 

 

45231300-8 120.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
III. ULAGANJE U ELEKTRIČNU ENERGIJU, OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE            
NMV 4/21 Električna energija (opskrba i distribucija el.energijom u području javne rasvjete i pojedinačno po mjestima troška)

 

09310000-5

65310000

452.000,00 Otvoreni Sklapanje okvirnog sporazuma    

2 godine

JN 3/20 Održavanje javne rasvjete po mjestima Općine Ražanac 50232100-1 144.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
JN 4/20 Materijal za održavanje javne rasvjete 31681400-7 176.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
JN 5/20 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (usluge) 31000000-6 180.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
IV. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 45112700          
61/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Ražanac 45233140-2 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
62/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Rtina 45233140-2 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
63/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Radovin 45233140-2 68.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
64/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Ljubač 45233140-2 56.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
65/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Lj.Stanovi 45233140-2 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
66/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Jovići 45233140-2 60.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
67/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Podvršje 45233140-2 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
68/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Krneza 45233140-2 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
69/21 Održavanje javnih površina – MO Ražanac 45112700 96.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
70/21 Održavanje javnih površina – MO Rtina 45112700 72.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
71/21 Održavanje javnih površina – MO Radovin 45112700 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
72/21 Održavanje javnih površina – MO Ljubač 45112700 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
73/21 Održavanje javnih površina – MO Ljubački Stanovi 45112700 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
74/21 Održavanje javnih površina – MO Jovići 45112700 56.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
75/21 Održavanje javnih površina – Mo Podvršje 45112700 32.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
IV. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 45112700          
76/21 Održavanje javnih površina – Mo Krneza 45112700 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
77/21 Održavanje groblja – MO Ražanac 45112714-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
78/21 Održavanje groblja – MO Rtina 45112714-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
79/21 Održavanje groblja – MO Radovin 45112714-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
80/21 Održavanje groblja – MO Ljubač 45112714-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
81/21 Održavanje groblja – MO Ljubački Stanovi 45112714-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
82/21 Održavanje groblja – MO Jovići 45112714-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
83/21 Motorn benzin i dizel gorivo za održavanje javnih površina 45112700 5.440,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
84/21 Materijal za održavanje javnih površina 45112700 42.400,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
85/21 Usluge tekućeg održavanja javnih površina 45112700 6.400,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
86/21 Usluge deratizacije i dezinsekcije 90923000-3 64.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
87/21 Opskrba vodom 41110000-3 36.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
88/21 Iznošenje i odvoz smeća 65000000-3 136.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
89/21 Subvencije poljoprivrednicima 03100000-2 16.000,00 Jednostavni Javni poziv 02.01.2021. 31.12.2021.
90/21 Subvencioniranje javnog prijevoza učenicima 60130000-8 38.400,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
91/21 Subvencioniranje javnog prijevoza linije za Podvršje 60130000-8 57.600,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
92/21 Sufinanciranje nabavke udžbenika 22111000-1 48.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.

 

IV.

Ovaj Plan javne nabave objavit će se na internetskoj stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr, kao i sve njegove Izmjene i dopune, a stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Ražanac“.

NAČELNIK

                                                   Nikola Miletić, ing.

KLASA: 400-01/21-01/24

URBROJ: 2198-10-21-1

Ražanac, 08.02.2021.

 

1] Jedinstveni rječnik javne nabave (NN broj 6/12)

[2] Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeno glasilo“ Općine Ražanac 6/17)

 

 

[3] Jedinstveni rječnik javne nabave (NN broj 6/12)

[4] Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeno glasilo“ Općine Ražanac 6/17)

 

 

[5] Jedinstveni rječnik javne nabave (NN broj 6/12)

[6] Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeno glasilo“ Općine Ražanac 6/17)

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021.

 

112

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac  KLASA: 400-01/21-01/16,  URBROJ: 2198-10-21-2 od 01.02.2021.g., Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje,

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac (Ponovljeni)

 

 I.  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je prodaja rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac kako slijedi:

 • Vrsta vozila: osobni automobil,
 • Marka: Renault,
 • Model: Scenic II Diesel (09/2006 – 05/2009),
 • Tip vozila: Scenic 1.5 dCi Authentique
 • Broj šasije: VF1JMSF0537234296,
 • Oblik karoserije: zatvoreni,
 • Godina proizvodnje: 2007
 • Mjesta za sjedenje: 5
 • Nije registriran

 

Početna cijena za predmetno vozilo iz čl. 1. utvrđuje se u iznosu od 2.731,00 kn (slovima: dvijetisućesedamstotridesetjednukunu), sukladno Procjeni br.: 645263 od PETA BRZINA d.o.o. Zadar.

II.  NAČIN I UVJETI PRODAJE

 Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 10% početne cijene automobila.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena po okončanju natječaja vratiti.

Prodaja vozila odvija se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati, uz prethodnu telefonsku najavu na broj 091/533-5730, svaki radni dan u PETA BRZINA d.o.o. Zadar od 08,00 do 16,00.

Dodatne informacije o vozilu zainteresirani ponuditelji mogu dobiti na telefon 023/651-402.

 

Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

III.  SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku te obavezno sadržavati:

 • Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe odnosno naziv ponuditelja pravne osobe, adresu te kontakt telefon,
 • Presliku osobne iskaznice ponuditelja fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, obrtnog i drugog registra za ponuditelja pravnu osobu,
 • Dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude Naznaku IBAN računa za povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
 • Iznos ponuđene kupoprodajne cijene, najmanje u visini početne cijene vozila

 

IV.  DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici uz navedenu naznaku adresu:

Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac, s naznakom „Natječaj za prodaju službenog vozila“.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u web stranici Općine Ražanac.

Nepotpune ponude, kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

 

V.  ODABIR PONUDITELJA

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja sadrži najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom III. ovoga natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja je ranije zaprimljena.

VI.  OSTALE NAPOMENE

 

Svi ponuditelji biti će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda.

 Po zaprimanju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, izabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku od osam dana pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji rabljenog vozila sa Općinom Ražanac te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, umanjene za uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude na IBAN račun Općine Ražanac. Jamstvo se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7722 – OIB s naznakom “jamčevina za ozbiljnost ponude – službeni automobil.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati cjelokupni preostali iznos ponuđene kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude.

U tom slučaju sklapanje kupoprodajnog ugovora za vozilo ponuditi će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

 

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

 

KLASA: 400-01/21-01/16

URBROJ:2198-10-20-3

Ražanac, 01.02.2021.

 

 

Predsjednik povjerenstva

   za provedbu natječaja:

                                                                           Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac (ponovljeni)

 

200

PREDMET: Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (Ponovljeni 2. put)

Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana 25. siječnja 2021. godine.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

 

Molimo Vas da u navedenom roku dostavite svoju ponudu za parcelu za otkup.

 

S poštovanjem,

KLASA: 940-01/21-01/05

URBROJ: 2198-10-21-1

Ražanac, 22.01.2021.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Nikola Miletić, ing.

 

167

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac” 18/20), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac (Ponovljeni 2. put)

 

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (kn/m2)

 

Položaj:
1. 3098/2 Ražanac 662 250,00 Ražanac
2. 3098/5 Ražanac 800 250,00 Ražanac
3. 3098/6 Ražanac 626 250,00 Ražanac

 

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva. Ponuditelj može u ponudi naznačiti još maksimalno dvije alternativne građevinske parcele, za koje ne plaća jamčevinu, u slučaju da je jamčevinu platio za prvu građevinsku parcelu, a možebitna razlika u cijeni će se regulirati u skladu s čl. 19. st. 1. ove Odluke.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba),adresa, broj tel/mobitela ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

– izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju k.č. br: _______ k.o. Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: racunovodstvo@opcina-razanac.hr)

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 08. veljače 2021. godine u 13,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja, te uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50% prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50% prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke, što će se pobliže urediti ugovorom o prodaji.

 

 1. Na tržišnu cijenu navedenu u ovom natječaju ponuditelji mogu ostvariti popust sukladno čl. 23. i čl. 24. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19).

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

 

                                                                                              OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing.

natječaj za prodaju građevinskog zemljišta 2021 ponovljeni 2 put za web stranicu

 

 

 

Novosti

38
Pravilnik o unutarnjem redu JUO OPĆINE RAŽANAC

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom...

Planovi javne nabave izmjene-i-dopune-plana-javne-nabave-za-2020 plan-javne-nabave-za-2020-g plan-javne-nabave-za-2017-godinu 1-izmjene-i-dopune-plana-javne-nabave-2017 Plan javne...

Statutarna Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine...

 Plan javne nabave za 2021. godinu Službeni glasnik _02_2021

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi...
Skip to content