Istaknuto
Istaknuto

9

Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2020/2021 (”Službeni glasnik” Općine Ražanac br. 14/20), Općinsko vijeće Općine Ražanac objavljuje:

 

 

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih potpora

 

Općina Ražanac u nastavnoj godini 2020/2021., odobrava 10 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.

 

Kriteriji za dodjelu potpora su:

 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja, bez obzira da li se radi o upisu u prvu godinu studija ili o upisu u narednu studijsku-programsku godinu,
 • socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata,
 • sudjelovanje na takmičenjima i smotrama,
 • osvojene nagrade.

Pravo na dodjelu potpora imaju redoviti studenti koji nisu ostvarili stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

Pravo na dodjelu potpora ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad.

Potrebna dokumentacija:

 • izjava o broju članova obitelji
 • potvrda policijske uprave o prebivalištu
 • presliku domovnice
 • potvrda o upisu tekuće godine
 • potvrda o primanju članova obitelji i socijalnom statusu
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u posljednjoj godini školovanja
 • potvrda o sudjelovanju na natjecanjima.

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23248 Ražanac, s naznakom za Natječaj za dodjelu studentskih potpora – ne otvaraj, u roku od 15 dana od dana objave u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac.

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka, neće se razmatrati.

KLASA: 600-01/20-01/29

URBROJ: 2198-10-19-2

Ražanac, 24.09.2020.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC

natjecaj-o-dodjeli-studenskih-potpora-za-2020

20
 • Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
 • Polugodišnje izvješće o izvršenje Proračuna Općine Ražanac od 01.01.2020 do 30.06.2020.
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1 – 8 razreda OŠ Jurja Barakovića
 • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za školsku godinu 2020./2021.
 • Odluka o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2020./2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac za 2019. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja morske luke u Ražancu – UPU “Porat”
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ražanac

sluzbeno-glasilo-_14_2020

64

 Temeljem čl. 29. st. 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ br. 20/18,115/18 i 98/19), Općina Ražanac objavljuje

 

O B A V I J E S T  

O JAVNOM UVIDU U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU RAŽANAC

 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Ražanac (u daljnjem tekstu: Program) izložen je na javni uvid u zgradi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac, u trajanju od 15 dana, počevši od 25.08. do 09.09.2020.g., svakog radnog dana u trajanju od 08.30 do 11.30 sati. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može se pogledati i na mrežnim stranicama Općine Ražanac: www.opcina-razanac.hr.

Na izloženi prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. O podnesenim prigovorima odlučiti će Općinsko vijeće Općine Ražanac u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Ražanac, osobno ili putem pošte na adresu: Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac.

Prigovor na prijedlog Programa koji nije dostavljen u određenom roku ili nije čitko napisan, neće se uzeti u razmatranje.

 
KLASA:320-01/20-01/03

URBROJ:2198-10-20-1

Ražanac,  24.08.2020.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Nikola Miletić, ing.

 

57

program-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljistem-razanac

prpz_razanac

razanac_pregledna

razanac_pk-15

razanac_pk-14

razanac_pk-13

razanac_pk-12

razanac_pk-11

razanac_pk-10

razanac_pk-9

razanac_pk-8

razanac_pk-7

razanac_pk-6

razanac_pk-5

razanac_pk-4

razanac_pk-3

razanac_pk-2

razanac_pk-1 prilog-2

prilog-1prilog-1

 

 

76

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625, od 16. siječnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0342, KLASA: 102-01/20-01/03, URBROJ: 2198-10-20-1, od 19. veljaće 2020. godine, te članka 42. Statuta Općine Ražanac(Službeni glasnik Općine Ražanac br. 04/18), Općinski Načelnik raspisuje

 

 JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

u Općini Ražanac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ražanac  – moj dom“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

 1. Broj traženih radnica: 1 osoba
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je  do 24 mjeseca sklapanjem ugovora o radu
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Ražanac
 5. Plaća: minimalna plaća u skladu sa propisima

 

 1. Opis poslova:

Pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, primjerice: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, dostava pomogala i sl.), pružanje podrške krajnim korisnicima kroz razgovore i druženje za uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

 

 1. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos:
 • punoljetnost
 • maksimalno završena srednja škola
 • vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave.

Prednost pri zapošljavanju imaju ciljane skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskučnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidati su dužni u molbi naznačiti koju prednost iz prethodnog stavka ostvaruju, te priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko istu posjeduju, npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu izdanu od ovlaštenog tijela.

 1. Kandidati su pri prijavi dužni priložiti:
 2. Molbu
 3. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 4. Presliku osobne iskaznice
 5. Presliku dokaza o završenoj školi
 6. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 7. Potvrdu o stažu izdanu od HZMO ( e-ispis)
 8. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje koje je svaki radnik dužan naknadno pohađati o trošku poslodavca – može se preuzeti na stranicama Općine Ražanac opcina-razanac.hr, ili osobno u zgradi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23 248 Ražanac.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac,

Putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do (uključujući) 20.08.2020. godine s naznakom:

„Za natječaj – „Ražanac – moj dom“ – NE OTVARAJ“

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti dolaskom u Općinsku upravu, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac ili na sljedeće kontakte:

T: 023/651-402, M: 091/918-1791, e-mail: razanaczazeli@gmail.com

Lucie Tesla, dipl. oec., Voditeljica projekta

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama na adresi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac te na internetskoj stranici Općine Ražanac – www.opcina-razanac.hr.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, provest će se intervju sa Povjerenstvom za prijem u radni odnos. Ako kandidat ne pristupi intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat će se najmanje pet dana prije održavanja provjere obavijestiti o vremenu i mjestu održavanja intervjua na službenoj web stranici Općine ražanac www.opcina-razanac.hr te putem elektroničke pošte koju kandidat dostavi u životopisu.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 102-01/20-01/57

URBROJ:2198-10-20-1

Ražanac, 17.06. 2020. godine

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, Ing.

ponovljeni-javni-poziv-za-zaposljavanje

75

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima (‘’Službeni glasnik Zadarske županije’’ broj 08/07) objavljuje

 

 JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE RAŽANAC

 

 

 1. 1. Općina Ražanac, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja pokreće postupak za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja, koja se dodjeljuju u povodu obilježavanja Dana Općine Ražanac, 03. listopada 2020. godine – blagdan Gospe od Ružarija.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnositi trgovačka društva, ustanove, vjerske zajednice, političke stranke, udruge građana i građani pojedinačno.

 

 1. Općina Ražanac dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Ražanac iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, športa i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

 

 1. Prijedlozi se podnose za dodjelu slijedećih javnih priznanja:

 

a) Prijedlog za proglašenje Počasnim građaninom Općine Ražanac:

Počasnim građaninom Općine Ražanac može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine Ražanac, njegovih odnosa s drugim  općinama u zemlji i inozemstvu, te razvoj Općine Ražanac ili pojedinih njenih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije odnosno nevladinih organizacija druge države, posebno zaslužan za Općinu Ražanac i Republiku Hrvatsku u promicanju njezinog suvereniteta i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

 

b) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac za životno djelo:

Nagrada Općine Ražanac za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi za izvanredne rezultate naročito uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.

 

c) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac

Nagrada Općine Ražanac dodjeljuje se građanima Općine Ražanac, kao i drugim osobama izvan Općine Ražanac koji rade na promicanju ugleda Općine Ražanac, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.

 

d) Prijedlog za dodjelu Grba Općine Ražanac

Grb Općine Ražanac dodjeljuje se građanima i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu.

 

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:

 

A) za pojedince

– da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja.

– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

 

B) za pravne osobe i udruge

– da su ostvarili izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Općine kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Općine.

 

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 20 dana od dana objave u Zadarskom listu i web stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr

 

Uz prijedloge treba priložiti:

A) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i temeljito obrazloženje razloga predlaganja,

B) za pravne osobe i udruge – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

 

Prijedlozi se podnose na adresu: OPĆINA RAŽANAC, RAŽANAC XVII kbr.61, 23248 RAŽANAC- POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

KLASA:061-01/20-01/01

URBROJ:2198-10-20-1

Ražanac, 10.08.2020.godine

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

                                                                               OPĆINE RAŽANAC

javni-poziv-za-dodjelu-javnih-priznanja-opcine-razanac-2020

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625, od 16. siječnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0342, KLASA: 102-01/20-01/03, URBROJ: 2198-10-20-1, od 19. veljaće 2020. godine, te članka 42. Statuta Općine Ražanac(Službeni glasnik Općine Ražanac br. 04/18), Općinski Načelnik raspisuje

 JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Općini Ražanac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ražanac  – moj dom“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

 1. Broj traženih radnica: 2 osobe
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je  do 23 mjeseca sklapanjem ugovora o radu
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Ražanac
 5. Plaća: minimalna plaća u skladu sa propisima

 

Opis poslova:

Pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, primjerice: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, dostava pomogala i sl.), pružanje podrške krajnim korisnicima kroz razgovore i druženje za uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost
 • maksimalno završena srednja škola
 • vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave.

Prednost pri zapošljavanju imaju ciljane skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskučnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidati su dužni u molbi naznačiti koju prednost iz prethodnog stavka ostvaruju, te priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko istu posjeduju, npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu izdanu od ovlaštenog tijela.

Kandidati su pri prijavi dužni priložiti:

1. Molbu

2. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)

3. Presliku osobne iskaznice

4. Presliku dokaza o završenoj školi

5. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

6. Potvrdu o stažu izdanu od HZMO ( e-ispis)

7. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje koje je svaki radnik dužan naknadno pohađati o trošku poslodavca – može se preuzeti na stranicama Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr, ili osobno u zgradi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23 248 Ražanac.

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac,

Putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do (uključujući) 22. srpnja 2020. godine s naznakom:

„Za natječaj – „Ražanac – moj dom“ – NE OTVARAJ“

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti dolaskom u Općinsku upravu, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac ili na sljedeće kontakte:

T: 023/651-402, M: 091/918-1791, e-mail: razanaczazeli@gmail.com

Lucie Tesla, dipl. oec., Voditeljica projekta

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama na adresi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac te na internetskoj stranici Općine Ražanac – www.opcina-razanac.hr.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, provest će se intervju sa Povjerenstvom za prijem u radni odnos. Ako kandidat ne pristupi intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat će se najmanje pet dana prije održavanja provjere obavijestiti o vremenu i mjestu održavanja intervjua na službenoj web stranici Općine ražanac www.opcina-razanac.hr te putem elektroničke pošte koju kandidat dostavi u životopisu.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 102-01/20-01/70

URBROJ:2198-10-20-1

Ražanac, 13.07. 2020. godine

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, Ing.

treci-javni-poziv-za-prijam-u-radni-odnos-na-odredeno-vrijeme

izjava-o-pristanku-na-osposobljavanje

Novosti

9
Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2020/2021 (''Službeni glasnik'' Općine Ražanac br. 14/20), Općinsko vijeće Općine Ražanac objavljuje:     NATJEČAJ za...

Odluka o imenovanju članova upravnog cijeća Dječjeg vrtića „Ražanac“ sluzbeni-glasnik-_15_2020

Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01....

program-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljistem-razanac prpz_razanac razanac_pregledna razanac_pk-15 razanac_pk-14 razanac_pk-13 razanac_pk-12 razanac_pk-11 razanac_pk-10 razanac_pk-9 razanac_pk-8 razanac_pk-7 razanac_pk-6 razanac_pk-5 razanac_pk-4 razanac_pk-3 razanac_pk-2 razanac_pk-1 prilog-2 prilog-1prilog-1