Istaknuto
Istaknuto

8

Na temelju članka 8. 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”NN” broj:86/08 i 51/11 ), članku 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac (Službeni glasnik Zadarske županije br. 02/11) te članka 42. Statuta Općine Ražanac ( Službeni glasnik Općine Ražanac,  broj: 4/18), Načelnik Općine Ražanac, donosi:

 

PLAN PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI

ODJEL OPĆINE RAŽANAC ZA 2019.

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac za 2019. (u daljnjem tekstu Plan), utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac tijekom 2019. godine.

Članak 2.

Plan sadrži:
– stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Općini Ražanac,
– potreban broj državnih službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2019. godinu,
– potreban broj vježbenika,
– potreban broj službenika i namještenika na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, te
– plan prijama u državnu službu pripadnika nacionalnih manjina.

Članak 3.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela planirano je zapošljavanje 1 službenika na određeno vrijeme. U Jedinstvenom upravnom odjelu zaposleno je 4 službenika na neodređeno vrijeme, 1 službenik na određeno vrijeme, 3 namještenika na neodređeno vrijeme.

Članak 4.

Utvrđuje se potreban broj državnih službenika na određeno vrijeme za 2019. godinu:
– VSS – 1 službenika
– SSS – 0 službenika

– vježbenika – 0 službenika

Članak 5.

Utvrđuje se prijam u Jedinstveni upravni odjel na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla;

– 1 službenika VSS

Članak 6.

Ovim Planom utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac pripadnicima nacionalnih manjina.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac nema pripadnika nacionalnih manjina.

Članak 7.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa ili premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje.

Članak 8.

Plan prijama u državnu službu objavljuje se u »Službenom glasniku Općine Ražanac«.

Članak 9.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 112-01/19-01/01

UR.BR.:2198-10-19-1

Ražanac,  16.01.2019.

 

Načelnik Općine Ražanac

Nikola Miletić, ing.

 

plan-prijema-u-juo-razanac-2019

 

54
 • Plan Proračuna Općine Ražanac za 2019.godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 • Zaključak o Financijskom planu Dječjeg vrtića Ražanac za 2019.godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 • Zaključak o Financijskom planu Knjižnice Juraj Baraković Ražanac za 2019.godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju visine jednokratne novčane pomoći roditeljima novorođene djece
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Ražanac za 2018. godinu
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac za 2019. godinu

sluzbeno-glasilo-_13_2018

49
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac od 01.01.2018.-30.06.2018.
 • Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Ražanac za 2018. godinu
 • Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za 2018. godinu
 • Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2018. godinu
 • Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Ražanac

sluzbeno-glasilo-12_2018

70

Poštovani,

krupni (glomazni) otpad je, sukladno čl. 4., st. 16. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15) propisuje se popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom, a koje se mogu, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, kategorizirati ključnim brojem 20 03 07-glomazni otpad, propisan Dodatkom Naputka kako slijedi: KUPAONSKA OPREMA, STVARI ZA DJECU, PODNE OBLOGE, NAMJEŠTAJ, KUHINJSKA OPREMA, VRTNA OPREMA I OSTALI GLOMAZNI OTPAD.

Sukladno čl. 11. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) davatelj javne usluge (ovdje – Čistoća d.o.o. Zadar) je dužan u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu (adresa nekretnine) korisnika bez naknade.

Davatelj javne usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

Količina glomaznog otpada koji se odvozi bez naknade ograničena je do 2m³ po odvozu. Svako sljedeće preuzimanje glomaznog otpada plaća se prema cjeniku davatelja usluge.

Glomazni otpad ne uključuje tvari i predmete za koje je posebnim propisom propisano da se smatraju otpadom koji se svrstava u posebnu kategoriju otpada (napuštena vozila, građevinska šuta, otpadne gume, opasni otpad, grane, debla itd.) Poseban naglasak stavljamo na građevinski otpad koji sadrži azbest.

Korisnik usluga na posebnom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Čistoće d.o.o., naručuje preuzimanje glomaznog otpada.  Čistoća d.o.o. Zadar od 1. listopada pokreće preuzimanje glomaznog otpada na gore opisan način. Tako prikupljen glomazni otapd sortirati će se na reciklažnom dvorištu „Diklo“.

Dodatne informacije vezane za preuzimanje glomaznog otpada mogu se dobiti na telefonu: 023/234-815.

Pročelnica JUO-a

Anita Krpina, str.spec.publ.adm

zbrinjavanje-glomaznog-komunalnog-otpada_obavijest

82

Poštovani,

Općina Ražanac je omogućila svojim mještanima reciklažno dvorište veličine cca 25m² u kojem su kontejneri namijenjeni sortiranju otpada i to: staklo, plastika i pvc ambalaža. Važno je pri odlaganju otpada voditi računa o sortiranju i ispravnoj raspodjeli po kontejnerima. Reciklažno dvorište se nalazi na Pisku, nasuprot male Kašteline.

 

obavijesti-o-otpadima

134

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac, (”Službeno glasilo” Općine Ražanac br. 11/18), Općinsko vijeće Općine Ražanac objavljuje:

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih potpora

 Općina Ražanac u nastavnoj godini 2018/2019., odobrava 10 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.

Kriteriji za dodjelu potpora su:

 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja, bez obzira da li se radi o upisu u prvu godinu studija ili o upisu u narednu studijsku-programsku godinu,
 • socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata,
 • sudjelovanje na takmičenjima i smotrama,
 • osvojene nagrade.

 

Pravo na dodjelu potpora imaju redoviti studenti koji nisu ostvarili stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

Pravo na dodjelu potpora ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad.

 

Potrebna dokumentacija:

 • izjava o broju članova obitelji
 • potvrda policijske uprave o prebivalištu
 • preslik domovnice
 • potvrda o upisu tekuće godine
 • potvrda o primanju članova obitelji i socijalnom statusu
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u posljednjoj godini školovanja
 • potvrda o sudjelovanju na natjecanjima.

 

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac u roku od 15 dana od dana objave u Zadarskom listu.

 

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka, neće se razmatrati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC

natjecaj-o-dodjeli-studenskih-stipendija-za-2018

108

Prema članku 42. Statutu Općine Ražanac, a u skladu s novim zakonskim obvezama , Načelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o svom radu. U tekućem mandatu ovo je treće polugodišnje izvješće koje se daje Općinskom vijeću na znanje. Ovo izvješće se odnosi na razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine.

izvjesce-nacelnika-od-01-01-30-06-2018

Novosti

6
godisnje_izvjesce-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacija-za-2018-godinu

OBAVIJEST   TEHNIČKI PREGLED TRAKTORA NA TERENU, U RAŽANCU (NA RIVI),...

Plan Proračuna Općine Ražanac za 2019.godinu s projekcijama za...

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac od 01.01.2018.-30.06.2018. Izmjena...

godisnje-izvjesce-o-izvrsenju-proracuna-za-2017-godinu izvrsenje-proracuna-2017-opci-dio-i-posebni-dio polugodisnje-izvjesce-o-izvrsenju-proracuna-01-01-18-30-06-18