Istaknuto
Istaknuto

3

 

POZIV NA TRODNEVNU RADIONICU:

 „IZRADA AUTOHTONIH SUVENIRA“

 

Poštovani,

Ovim putem vas pozivamo na radionicu „Izrada autohtonih suvenira“ koju provodi udruga Prospero u suradnji s Nacionalnim parkom Paklenica u sklopu projekta Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području.

Projektom je predviđeno provesti 3 trodnevne radionice izrade suvenira za ukupno 30 polaznika.  Za svaku radionicu predviđeno je po 10 polaznika. Radionice su namijenjene prvenstveno nezaposlenim osobama, poglavito ženama i mladima. Polaznici će tijekom radionica osmišljavati i kreirati te izrađivati autohtone suvenire karakteristične za područje Nacionalnog parka Paklenica i područje Velebita.

Trodnevna radionica provodi se u prostorijama Javne ustanove Nacionalni park Paklenica. Pohađanje radionica je besplatno, a svi polaznici imaju plaćen prijevoz, osiguran ručak i osvježenje, kao i materijale koji su osigurani od strane organizatora. Vrijeme trajanja radionica je od 8.00 do 16.00 sati. Posljednja radionica održat će se 16., 17. i 18. studenoga 2019. godine.

Ukoliko ste zainteresirani prijavite se i osigurajte svoje mjesto pozivom na broj 023/381-238 ili mailom prospero.udruga@gmail.com.

 

Više o projektu:

Projekt Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području je usmjeren k unaprjeđenju zaštite i valorizacije prirodne baštine kroz razvoj oblika turizma posebnih interesa prikladnih za podvelebitsko područje. Ovim projektom izgradit će se atraktivna posjetiteljska i sigurnosna infrastruktura, osnažiti potrebni ljudski resursi i institucionalni kapaciteti JU NPP, djelatnika javnih ustanova s područja Velebita, turističkog, civilnog, javnog i privatnog sektora, te osmisliti i promovirati postojeći i novi turistički proizvodi temeljeni na prirodnoj baštini. Vrijednost projekta je 33.918.221,30 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 22.905.290,67 kn, od čega dodijeljena bespovratna sredstva EU iznose 19.469.497,06 kn.

 

50

Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2019/2020 (”Službeni glasnik” Općine Ražanac br. 12/19), Općinsko vijeće Općine Ražanac objavljuje:

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih potpora

 

Općina Ražanac u nastavnoj godini 2019/2020., odobrava 10 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.

Kriteriji za dodjelu potpora su:

 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja, bez obzira da li se radi o upisu u prvu godinu studija ili o upisu u narednu studijsku-programsku godinu,
 • socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata,
 • sudjelovanje na takmičenjima i smotrama,
 • osvojene nagrade.

Pravo na dodjelu potpora imaju redoviti studenti koji nisu ostvarili stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

Pravo na dodjelu potpora ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad.

Potrebna dokumentacija:

 • izjava o broju članova obitelji
 • potvrda policijske uprave o prebivalištu
 • presliku domovnice
 • potvrda o upisu tekuće godine
 • potvrda o primanju članova obitelji i socijalnom statusu
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u posljednjoj godini školovanja
 • potvrda o sudjelovanju na natjecanjima.

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23248 Ražanac, s naznakom za Natječaj za dodjelu studentskih potpora – ne otvaraj, u roku od 15 dana od dana objave u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac.

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka, neće se razmatrati.

 

KLASA: 600-01/19-01/32

URBROJ: 2198-10-19-3

Ražanac, 14.10.2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC

74

Poštovani,

obavještavamo Vas da je u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr  objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

 Predmet Javnog poziva je dodjela sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu na postojeće zakonite obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

 Poziv je otvoren od 18.rujna 2019. do utroška raspoloživih sredstava ili do konca 2019. godine, što prije nastupi.

 Fond korisnicima dodjeljuje sredstva sredstva donacije do 75.000,00 kuna po zahtjevu za opravdane troškove s PDV-om.

 

Link za objavljeni natječaj je http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

92
 • Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 • Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Ražanac od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
 • Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Ražanac
 • Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda O.Š. Jurja Barakovića
 • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za školsku godinu 2019/2020
 • Odluka o provedbi natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2019/2020
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ražanac

sluzbeni-glasnik-11-2019

83
 • Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac
 • Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac

sluzbeni-glasnik-_10_2019

144

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac i izmjene i dopune Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:14/08) (”Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 1/14) i  Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

 ( ”Službeni glasnik Općine Ražanac” 4/19), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju  građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac (Ponovljeni 2. put)

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (kn/m2)

 

Položaj:
1. 2980 Ražanac        458 300,00kn

 

Ražanac
2. 2978 Ražanac 441 300,00kn  

Ražanac

 

3. 2979 Ražanac 449 300,00kn Ražanac

 

 

4.

 

2939 Ražanac 442 300,00kn Ražanac
5

 

2940 Ražanac 442 300,00kn Ražanac
6.

 

2981 Ražanac 450 300,00kn Ražanac
7.

 

2941 Ražanac 442 300,00kn Ražanac

 

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba) ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

-izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac.

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja  je  najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 20. rujna 2019. godine u 13,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem,  zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50% prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50% prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke, što će se pobliže urediti ugovorom o prodaji.

 

 1. Na tržišnu cijenu navedenu u ovom natječaju ponuditelji mogu ostvariti popust sukladno čl. 23. i čl. 24. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 1/14). i izmjene i dopune Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:14/08).

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista-2019-za-web-stranicu-ponovljeni-2-put

                                                                                               OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing.

 

 

114

Poštovani!

Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana 30. kolovoza 2019. godine.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.

Molimo Vas da u navedenom roku dostavite svoju ponudu za parcelu za otkup.

S poštovanjem!

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, ing.

 

88

 

 

            Na temelju članka 24. st. 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ”Narodne novine”, broj 86/08,61/11 i 04/18), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi

 

ODLUKU

 

 1. Poništava se natječaj radi prijema u službu na radno mjesto Pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac – 1 izvršitelj/ca – na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje i porodiljni dopust objavljen u Narodnim novinama dana 24.07.2019.godine te na web stranici Općine Ražanac – opcina-razanac.hr

 

 1. Ova odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se na web stranici Općine Ražanac te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

 1. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
  
  

  KLASA: 112-01/19-01/19

  UR.BR.: 2198-10-19-2

  Ražanac,  23.08.2019.g.

   

OPĆINSKI NAČELNIK

     Nikola Miletić, ing.

 

 

 

 

 

85

Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 – u daljnjem tekstu: Zakon)  Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za radno mjesto – SAVJETNIK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI- 1., izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, objavljen u Narodnim novinama  24.07.2019. godine,  obavit će se:

Dana 21.08. 2019. (srijeda) s početkom u 10.00 sati u prostorijama
Općine Ražanac

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

 1. OPIS  POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta  utvrđen je  Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Ražanac (Klasa:021-01/10-01/03, Ur.broj:2198-10-10-1 od 12. siječnja  2011. godine) i izmjenama i dopunama Pravilnika ( Klase:021-01/10-01/03 od 01.02.2019.godine.

II PODACI O PLAĆI

Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima djelatnika Općine Ražanac, utvrđen je  koeficijent složenosti radnog mjesta.
Plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti u iznosu od 2,10, određen  citiranom Odlukom  za radno mjesto ” savjetnika za opće i pravne poslove i društvene djelatnosti”„ i osnovice za izračun plaće  uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III  PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

–  Pisano testiranje
–  Intervju  (razgovor) s kandidatima koji  su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova  s pisanog testiranja

IV PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Pisano testiranje

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,br. 86/08,61/11,4/18)

– Zakon o lokalnoj i  podučnoj  ( regionalnoj) samoupravi ( ‘’NN’’ broj:33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15)

– Zakon o općem upravnom postupku (‘’NN’’ 47/09)

– Statut Općine Ražanac (‘’Službeni glasnik Općine Ražanac’’, broj:04/18)

V  PRAVILA  PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava  radi utvrđivanja identiteta.
  3.  Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki, napuštanje prostorije  u kojoj se provodi provjera, razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata .
  4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja  za provjeru znanja iz poznavanja  odredbama naprijed  navedenih Zakona.
  7. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
  8. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost,  mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem
  9. Kandidati  koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Za izabranog kandidata Pročelnica JUO donosi rješenje o prijmu kandidata, koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj (kandidati koji podnesu nepotpune, nepotpisane ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj).

Protiv Rješenja nezadovoljni kandidat može podnijeti žalbu Načelniku Općine Ražanac u roku  15 dana od  dana primitka  rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja.

                              

KLASA:112-01/19-01/24

UR.BR.:2198-10-19-1

Ražanac, 13.08.2019.                                      

Povjerenstvo za  provedbu
                                                                                   Natječaja

 

Novosti

3
  POZIV NA TRODNEVNU RADIONICU:  „IZRADA AUTOHTONIH SUVENIRA“   Poštovani, Ovim putem vas pozivamo na radionicu „Izrada autohtonih suvenira“ koju provodi udruga Prospero u suradnji s Nacionalnim parkom Paklenica...

Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora...

Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01....

Odluka o imenovanju predsjednika upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac sluzbeni-glasnik-11_2019

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela...