Istaknuto
Istaknuto

34

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju članka  10. Odluke o javnim priznanjima (‘’Službeni glasnik Zadarske županije’’ broj 08/07) objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE RAŽANAC

 

 

 1. Općina Ražanac, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja pokreće postupak za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja, koja se dodjeljuju u povodu obilježavanja Dana Općine Ražanac, 06. listopada 2018. godine – blagdan Gospe od Ružarija.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnositi trgovačka društva, ustanove, vjerske zajednice, političke stranke, udruge građana i građani pojedinačno.

 

 1. Općina Ražanac dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Ražanac iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, športa i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

 

 1. Prijedlozi se podnose za dodjelu slijedećih javnih priznanja:

 

 1. a) Prijedlog za proglašenje Počasnim građaninom Općine Ražanac:

Počasnim građaninom Općine Ražanac može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda  Općine Ražanac, njegovih odnosa s drugim  općinama u zemlji i inozemstvu, te razvoj Općine Ražanac ili pojedinih njenih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije odnosno nevladinih organizacija druge države, posebno zaslužan za Općinu Ražanac i Republiku Hrvatsku u promicanju njezinog suvereniteta i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

 

 1. b) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac za životno djelo:

Nagrada Općine Ražanac za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi za izvanredne rezultate naročito uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.

 

 1. c) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac

Nagrada Općine Ražanac dodjeljuje se građanima Općine Ražanac, kao i drugim osobama izvan Općine Ražanac koji rade na promicanju ugleda Općine Ražanac, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.

 

 1. d) Prijedlog za dodjelu Grba Općine Ražanac

Grb Općine Ražanac dodjeljuje se građanima i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu.

 

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:

 

 1. A) za pojedince

– da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja.

– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

 

 1. B) za pravne osobe i udruge

– da su ostvarili izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Općine kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Općine.

 

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 20 dana od dana objave u Zadarskom listu i web stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr

 

Uz prijedloge treba priložiti:

 1. A) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
 2. B) za pravne osobe i udruge – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

 

Prijedlozi se podnose na adresu: OPĆINA RAŽANAC, XVII,, kbr.61, 23248 RAŽANAC- POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

OPĆINE RAŽANAC

javni-poziv-za-dodjelu-javnih-priznanja-opcine-razanac-2018

92
 • Odluka o novčanoj pomoći za Josipa Miočića
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ražanac
 • Odluka o osnivanju vlastitog pogona

sluzbeno-glasilo-_10_2018

87

Temeljem članka 42. Statuta Općine Ražanac ( ” Službeni glasnik Općine Ražanac, broj:04/18) i točke V. podtočke 5. I točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ( ” Narodne novine” broj: 140/09), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi:

O D L U K U

o imenovanju koordinatora/ice za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Općine Ražanac

 

Članak 1.

 Anita Krpina, VSS, stručna specijalistica javne uprave na radnom mjestu – položaju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, Općine Ražanac, imenuje se koordinatoricom za savjetovanje sa zainteresiranom  javnošću Općine Ražanac, s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupaka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 

Članak 2.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću osigurava provedbu postupaka  savjetovanja sa javnošću sa zainteresiranom javnošću sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ( ” Narodne novine” broj:140/09) a naročito:

 

 • obavlja poslove kontakt osobe za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja programa i akata,
 • brine o pravodobnoj objavi i provedbi postupaka sa zainteresiranom javnošću,
 • sastavlja izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću,
 • odgovara na upite vezane uz provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u ” Službenom glasniku Općine Ražanac”.

 

KLASA:363-01/18-01/10

URBROJ:2198-10-18-1

Ražanac, 19.lipnja 2018.godine

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić,ing

odluka-nacelnika-o-imenovanju-koordinatora-savjetovanja-s-javnoscu

111

 

 

  

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 , 61/11, 04/18), te na temelju Oglasa  objavljenog na stranicama HZZ-a, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Ražanac na radno mjesto ” komunalni redar”, na određeno vrijeme, objavljuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 

 1. Kata Potočnjak
 2. Pave Grbić

 

 1. Kandidati (navedeni pod točkom 1 i 2..) trebaju pristupiti pisanom testiranju u prostorije Općine Ražanac,  Ražanac XVII, kbr.61, u 10.00 sati, dana 29.05.2018. godine.

 

Podnositeljima nepotpunih i nepravodobnih prijava kao i podnositeljima koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te se ne smatraju kandidatima upućena je odgovarajuća pisana obavijest.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove do 10.00 sati, bez obzira na razloge, povukao svoju prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

– sudjeluje u pripremi nacrta općih akata koji se odnose na održavanje komunalnog reda, na održavanju javnog reda i mira, korištenje javne površine, na korištenje pomorskog dobra i drugih akata koji se odnose na tehničko – komunalnu problematiku

– obavlja poslove na unapređenju uređenja naselja i stanovanja, poslove

prostornog i urbanističkog planiranja

– obavlja poslove na zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite

– obavlja poslove na pripremi projektne dokumentacije pojedinih zahvata u prostoru

– vodi brigu o objektima komunalne infrastrukture na području općine Ražanac

– nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog reda

– nadzire provođenje naputaka o postavljanju reklama, načinu korištenja javnih površina i

pomorskog dobra od strane vlasnika ugostiteljskih objekata i građevinskih poduzetnika i koncesionara

– nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti

– izdaje Rješenja o provođenju komunalnog reda

– predlaže uklanjanje uočenih nedostataka na komunalnoj opremi i nedostataka na javnim površinama

– obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu

– provodi prekršajni postupak i izdaje obavezne prekršajne naloge sukladno Prekršajnom zakonu

– temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života stanovnika općine

– obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama

–  nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine, temeljem ugovora, obavljaju komunalne djelatnosti,

– obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika

 

 

PODATCI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

Koeficijent za obračun plaće komunalnog redara iznosi 1,45

Plažu čini umnožak koeficijenata složenosti poslova i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku godinu navršenog staža.

 

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obaviti će se putem pisanog testiranja iz objavljenih područja testiranja, a potom intervjua koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju ( najmanje 5 bodova).

Pisano testiranje se sastoji od 10 pitanja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Testiranje se provodi i kada se prijavio samo jedan kandidat na oglas koji ispunjava formalne uvjete oglasa.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Oglas.

 

 

 

IZVORI ZA PISANO TESTIRANJE;

 

Područja Pisanog testiranja:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( ”NN” broj:36/95, 70/97,128/99,

59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/1)

2. Zakon o općem upravnom postupku ( ”NN’, broj: 47/09)

3. Zakon o građevinskoj inspekciji ( ” NN”153/13)

 

 

Pisano testiranje traje 50 minuta.

 

Ako kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, provest će se intervju istog dana.

 

Intervju se provodi samo s kandidatom ako ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, provjeru socijalnih vještina, (komunikacijskih i interpersonalnih) te osobnih kvaliteta kandidata relevantnih za posao te provjeru motivacije i provjeru rada na računalu.

 

Intervju s kandidatima traje 10 minuta i to sa svakim kandidatom pojedinačno.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Ražanac.

 

Nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo izrađuje zapisnik odnosno izvješće o provedenom postupku i utvrđuje ran listu  kandidata prema broju ostvarenih bodova, te izvješće o rang listi zajedno sa zapisnikom potpisanom od strane svih članova povjerenstva dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela donijeti će rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

 

Objavom ovog Poziva kandidat se smatra obaviješten o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

 Ovaj Poziv objaviti će se na internet stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr i na oglasnoj ploči Općine Ražanac.

 

KLASA:112-01/18-01/22

URBROJ:2198-10-18-1

                                                                                                                        Povjerenstvo

                                                                                                                  Danijela Mrkić,dipl.oec

                                                                                                                     Vanda Kovačević

                                                                                                                       Veljko Pavičić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

10
Poštovani, U zimskom periodu od 17.9.2018. do 15.6.2019. godine odvoz miješanog komunalnog otpada za mjesto RAŽANAC, obavljati će se 1 (jednom) put tjedno i to...

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju...

Svim žiteljima Općine Ražanac a posebno hrvatskim braniteljima čestitamo Dan...

Odluka o novčanoj pomoći za Josipa Miočića Odluka o izmjenama...

Temeljem članka 42. Statuta Općine Ražanac ( '' Službeni...

Odluka o imenovanju koordinatora/koordinatorice za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću...