Istaknuto
Istaknuto

40

 

 

Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 – u daljnjem tekstu: Zakon)  Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Oglas za za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za radno mjesto – SAVJETNIK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI- 1., izvršitelj/ca na određeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, objavljen na stranicama HZZ-a  05.02.2019. godine,  obavit će se:

Dana 25.02. 2019. (ponedjeljak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama
Općine Ražanac

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

I OPIS  POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta  utvrđen je  Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Ražanac (Klasa:021-01/10-01/03, Ur.broj:2198-10-10-1 od 12. siječnja  2011. godine) i izmjenama i dopunama Pravilnika ( Klase:021-01/10-01/03 od 01.02.2019.godine.

 

II PODACI O PLAĆI

Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima djelatnika Općine Ražanac, utvrđen je  koeficijent složenosti radnog mjesta.
Plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti u iznosu od 2,10, određen  citiranom Odlukom  za radno mjesto ” savjetnika za opće i pravne poslove i društvene djelatnosti”„ i osnovice za izračun plaće    uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III  PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

–  Pisano testiranje
–  Intervju  (razgovor) s kandidatima koji  su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova  s pisanog testiranja

IV PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 Pisano testiranje

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,br. 86/08,61/11,4/18)

– Zakon o lokalnoj i  podučnoj  ( regionalnoj) samoupravi ( ‘’NN’’ broj:33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15)

– Zakon o općem upravnom postupku (‘’NN’’ 47/09)

– Statut Općine Ražanac (‘’ Službeni glasnik Općine Ražanac’’, broj:04/18)

V  PRAVILA  PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava  radi utvrđivanja identiteta.
  3.  Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki, napuštanje prostorije  u kojoj se provodi provjera, razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata .
  4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja  za provjeru znanja iz poznavanja  odredbama naprijed  navedenih Zakona.
  7. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
  8. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost,  mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem
  9. Kandidati  koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Za izabranog kandidata Pročelnica JUO donosi rješenje o prijmu kandidata, koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj (kandidati koji podnesu nepotpune, nepotpisane ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj).

Protiv Rješenja nezadovoljni kandidat može podnijeti žalbu Načelniku Općine Ražanac u roku  15 dana od  dana primitka  rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja.

                                                                       Povjerenstvo za  provedbu
                                                                                  Natječaja

 

 

KLASA:112-01/19-01/08

UR.BR.:2198-10-19-1

Ražanac, 18.02.2019.

 

prethodna-provjera-znanja-obavijest-za-testiranje-na-odredeno-vrijeme-savjetnik

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

Poštovani!

Obavještavamo Vas da je  Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima s područja Općine Ražanac, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana 12.02.2019. godine.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.

Molimo Vas da u navedenom roku dostavite svoju ponudu za parcelu za otkup.

 

S poštovanjem!

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC

Nikola Miletić, ing.

KLASA: 940-01/19-01/08
UR.BR.:2198-10-19-1
Ražanac, 11.02.2019.

50

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (” Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 26. i 27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac i izmjene i dopune Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac ( ” Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:14/08) ( ” Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 1/14) i  Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima ( ”Službeno glasilo Općine Ražanac” 3/17), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

  JAVNI NATJEČAJ

(PONOVLJENI)

 

za prodaju građevinskog zemljišta  u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja  mladim obiteljima

 

1.   Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta mladim obiteljima sukladno čl. 26. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac .

 

U mjestu Ražanac

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Procijenjena tržišna vrijednost (kn/m2)

 

Položaj:
1. 2685/17 Ražanac 402 350 Puntica

 

2. 2685/19 Ražanac 383 350 Puntica

 

3. 2685/20 Ražanac 377 350 Puntica

 

4. 2685/21 Ražanac 410 350 Puntica

 

5. 2685/22 Ražanac 412 350 Puntica

 

6. 2685/23 Ražanac 401 350 Puntica

 

7. 2685/24 Ražanac 408 350 Puntica

 

8. 2685/25 Ražanac 455 350 Puntica

 

9. 2685/27 Ražanac 465 350 Puntica

 

10. 2685/29 Ražanac 465 350 Puntica

 

 

Procjenu vrijednosti predmetnih čestica izradio  je dana 15.03.2016.godine, stalni sudski vještak za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru Željko Predovan dipl.inž.arh., Kralja Tvrtka 3, Zadar.

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 1. Početna cijena zemljišta koje je predmet prodaje iznosi;

– za mjesto Ražanac – 350,00 kn po m2

 

 1. Ponuditelji mogu biti mlade obitelji s prebivalištem na području Općine Ražanac to;

– da nisu stariji od 40 godina

– da u trenutku prijave na natječaj imaju prijavljeno stalno prebivalište na području Općine Ražanac kao i da su u prethodnom razdoblju imali prijavljeno stalno prebivalište na području Općine Ražanac od najmanje 10 godina.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba)

– preslik osobne iskaznice

– uvjerenje o prebivalištu

– dokaz da nemaju riješeno stambeno pitanje odnosno da on ili njegov supružnik nemaju u  Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu ( zk izvadak , izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da u Republici Hrvatskoj nemaju stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu)

– da ponuditelj ili njegov supružnik nije imao stan, kuću ili odgovarajuće građevinsko zemljišta koje je otuđio ( prodao, darovao i sl.) u zadnjih 5 godina ( potvrda Porezne uprave)

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac, čes.zem. ( broj parcele )

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac.

 

Ponuditelj  u svojoj ponudi može pored čest. zem. navedene kod  uplate jamčevine dati ponudu za više č. zem. s ponudom cijene  i za druge  čestice ( alternativna ponuda) , a jamčevinu plaća samo za prvo izabranu česticu.   

 

6.Ponuditelji mogu na javnom natječaju kupiti samo jednu nekretninu, a pravo na kupnju građevinskog zemljišta pod povoljnijim uvjetima mogu ostvariti samo jednom.

 

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu  „Zadarski list“ i na web stranici općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac , u zatvorenom omotu s naznakom „ za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja  je  najviša ponuđena cijena. 

 

11.. Otvaranje ponuda obavit će se dana 07..03.2019. u 13.00 sati  u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem,  zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50 % prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50 % prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke što će se pobliže odrediti posebnim rješenjem.

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Provedbu natječaja obaviti će Povjerenstvo za prodaju građevinskog zemljišta, a o rezultatima natječaja natjecatelji ce biti pravovremeno obaviješteni.

 

Sukladno čl.27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac, popust pri kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac radi rješavanja stambenog pitanja ostvaruje se na način da se plaća 25% od najpovoljnije ponuđene cijene u provedenom natječajnom postupku

 

Da bi se ostvarili pravo na popust na kupoprodajnu cijenu, kupci su dužni dostaviti Općini;

 

–  Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne Policijske uprave

– Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili  kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu

 

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela  te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac  ili na telefon: 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

                                                                                               OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing

ponovljeni-javni-natjecaj-za-objavu-prodaju-parcela-mladim-obiteljima-treci-put

50

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: ZSN) i članka 1. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac ( ”  Službeno glasilo Općine Ražanac”, broj: 02/19),  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje

 

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

 

 1. 1SAVJETNIK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

 

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili drugog društvenog smjera
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa ZNS.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom;
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);
 • presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega na vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo )
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Na web-stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr biti će naveden  opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Ražanac, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu“

 

na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23 248 Ražanac osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj internet stranici Općine Ražanac i oglasnim pločama Općine Ražanac.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 112-01/19-01/05
URBROJ: 2198-10-19-1
Ražanac, 05.  veljače 2019. godine

PROČELNICA

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.v.r

 

oglas-za-savjetnika-opcina-razanac-savjetnik-za-opce-i-pravne-poslove-i-drustvene-djelatnosti-1-izvrsitelj-na-odredeno-vrijeme-uz-probni-rad-u-trajanju-od-2-mjeseca

60

 

Na temelju članka 24. Stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( ” Narodne novine”, broj 86/08,61/11 i 04/18, u nastavku teksta: ZSN), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi

 

ODLUKU

 

 1. Poništava se oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto ” savjetnik za opće i pravne poslove i društvene djelatnosti”-  1izvršitelj/ica na  određeno vrijeme, objavljen na stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.01.2019.godine u dnevnim novinama ” Zadarski list” , na web stranici Općine Ražanac, opcina-razanac.hr

 

 1. Ova odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se na web stranici Općine Ražanac te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

 

 1. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 


KLASA: 112-01/19-01/02
UR.BR.:2198-10-19-2
Ražanac, 31.01.2019.godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić,ing

Dostaviti.

 1. Kandidatima prijavljenim na natječaj
 2. Pismohrana – ovdje

odluka-o-ponistenju-oglasa-na-odredeno

72

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje

 

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

 

 1. 1SAVJETNIK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

 

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili drugog društvenog smjera
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa ZNS.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom;
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);
 • presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega na vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo )
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

 

Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

 

Na web-stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr biti će naveden  opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Ražanac, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu“

 

na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23 248 Ražanac osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj internet stranici Općine Ražanac i oglasnim pločama Općine Ražanac.

 

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 112-01/19-01/02
URBROJ: 2198-10-19-1
Ražanac, 21.  siječnja 2019. godine

                                                                                                           PROČELNICA

                                                                                     Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.,v.r.

 

oglas-za-savjetnika-opcina-razanacoglas-za-savjetnika-opcina-razanac

 

Novosti

35
Poštovani, dana 22.02.2019. u knjižnici "Juraj Baraković" u Ražancu će se održati javna tribina na temu gospodarenja otpadom u sklopu projekta "Razvrstaj i Recikliraj" s početkom...

    Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o službenicima i...

Pravilnik o godišnjim odmorima i dopustima službenika i namještenika...

  Poštovani! Obavještavamo Vas da je  Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta...