Istaknuto
Istaknuto

28

OBAVIJEST  

O POČETKU NAPLATE PARKINGA U NASELJU RAŽANAC

 

            Poštovani,

Obavještavamo Vas da od 01. srpnja 2021.g. započinje naplata parkinga na određenim parkirališnim površinama u naselju Ražanac, svakim danom (ponedjeljak-nedjelja) od 07:00 – 21:00 sati te ista traje do 01. rujna 2021.g.

Na području naselja Ražanac naplata parkinga se vrši u jednoj zoni (I. zona).

Naplata naknade za parkiranje na parkiralištu s naplatom obavlja se putem parkirnih automata, putem SMS plaćanja, te putem Paydo aplikacije koja je dostupna za Android, Apple i Huawei mobilne uređaje.

Naplate parkiranja oslobođena su vozila Općine Ražanac, Hrvatske vojske, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Službe hitne pomoći i vatrogasna vozila.

Svi korisnici javnih parkirališta s naplatom imaju pravo na korištenje satne, dnevne, tjedne, dvotjedne, mjesečne i sezonske parkirne karte. Satna, dnevna, tjedna, dvotjedna, mjesečna i sezonska parkirna karta vrijedi za I. zonu naplate.

Parkirni automati primaju samo kovanice i to kune: 0.50kn, 1kn, 2kn, 5kn.

Karta kupljena na parkirnom automatu vrijedi i na onim parkiralištima na kojima nije postavljen parkirni automat.

Kartu kupljenu na parkirnom automatu dužni ste postaviti na vidljivo mjesto ispod vjetrobranskog stakla vozila.

Ukoliko Vam bude izdana DPK – Dnevna parkirna karta (70,00kn) kao kazna za neplaćanje parkinga ili neproduživanje trajanja parkinga, ako korisnik odnosno vlasnik vozila plati predmetnu dnevnu parkirališnu kartu u roku od 24 sata od trenutka njena izdavanja, ostvaruje popust od 50% na istu.

 

POPIS PARKIRALIŠTA I VRSTA NAPLATE:

 • Pod Kaštelinom – parkirni automat, SMS, Paydo aplikacija
 • Pisak – SMS (može se koristiti i parkirni automat preko puta), Paydo aplikacija
 • Ispred Knjižnice – SMS, Paydo aplikacija
 • Pod kokom (parkiralište ispod bivšeg restorana Stipe prema Puntici) – parkirni automat, SMS, Paydo aplikacija
 • Puntica 1 (parkiralište na Puntici kod kafića Orca) – parkirni automat, SMS, Paydo aplikacija
 • Puntica 2 (parkiralište kod kafića Puntica) – SMS, Paydo aplikacija

 

VRSTE  PARKIRNIH KARATA:

 • Satna karta – 5,00kn (naplata putem parkirnog automata, SMS-a, Paydo aplikacije)
 • Dnevna parkirna karta DPK – 70,00kn (naplata putem parkirnog automata ili u prostorijama Općine ili Paydo aplikacije) – ujedno i kazna ako ne platite parking ili ga ne produžite
 • Tjedna karta – 150,00 kn (naplata u prostorijama Općine ili putem Paydo aplikacije)
 • Dvotjedna karta – 225,00 kn (naplata u prostorijama Općine, ili putem Paydo aplikacije)
 • Mjesečna karta – 285,00 kn (naplata u prostorijama Općine, ili putem Paydo aplikacije)
 • Sezonska karta – 400,00 kn (naplata u prostorijama Općine, ili putem Paydo aplikacije)
 • Sezonska povlaštena karta uz obvezu podmirenja svih novčanih obveza prema Općini Ražanac:
 • Osoba s  prebivalištem na području Općine Ražanac – 0,00kn odnosno besplatno (obavezno podignuti u prostorijama Općine Ražanac, s osobnom iskaznicom i prometnom dozvolom)
 • Fizička osoba koja je u radnom odnosu i čije mjesto rada je u Općini Ražanac, a nema prebivalište na području Općine Ražanac – 200,00kn
 • Pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području Općine Ražanac – 250,00kn
 • Obveznik poreza na kuće za odmor – 250,00kn
 • Iznajmljivač koji nema prebivalište na području Općine Ražanac – 250,00kn

 

Iste se mogu nabaviti svakim radnim danom od 07,30-15,30 u prostorijama Općine Ražanac.

 

 

KLASA:340-01/21-01/29

URBROJ:2198-10-21-1

Ražanac,  11.06.2021.

 

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Damir Jordan, ing.

OBAVIJEST O POČETKU NAPLATE PARKINGA U NASELJU RAŽANAC

35

Poštovani,

 

obavještavamo vas da će Društvo Čistoća d.o.o. od 15. lipnja do 15. rujna 2021. godine posude (kante) prazniti dva puta tjedno (srijedom i subotom).

 

Općina Ražanac

64

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18, 03/21), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac” 18/20), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac (Ponovljeni 3. put)

 

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12. 13. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (kn/m2)

 

Položaj:
1. 3098/2 Ražanac 662 250,00 Ražanac

 

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva. Ponuditelj može u ponudi naznačiti još maksimalno dvije alternativne građevinske parcele, za koje ne plaća jamčevinu, u slučaju da je jamčevinu platio za prvu građevinsku parcelu, a možebitna razlika u cijeni će se regulirati u skladu s čl. 19. st. 1. ove Odluke.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba),adresa, broj tel/mobitela ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

– izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju k.č. br: _______ k.o. Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: racunovodstvo@opcina-razanac.hr)

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac, u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 09. lipnja 2021. godine u 13,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja, te uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50% prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50% prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke, što će se pobliže urediti rješenjem.

 

 1. Na tržišnu cijenu navedenu u ovom natječaju ponuditelji mogu ostvariti popust sukladno čl. 23. i čl. 24. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19).

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, na web stranici Općine Ražanac: //www.opcina-razanac.hr/  ili na telefon: 023/ 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

 

                                                                                              OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan, ing.

 

natječaj za prodaju građevinskog zemljišta 2021 ponovljeni 3 put za web stranicu

 

Novosti

28
OBAVIJEST   O POČETKU NAPLATE PARKINGA U NASELJU RAŽANAC               Poštovani, Obavještavamo Vas da od 01. srpnja 2021.g. započinje naplata parkinga na određenim parkirališnim površinama u naselju...

  https://studentskiservis.unizd.hr/obavijesti/view/artmid/18190/articleid/41562/op%c4%86ina-ra%c5%bdanac

Obavijest-zabrana radova 2021

pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja...

Poštovani,   obavještavamo vas da će Društvo Čistoća d.o.o. od 15....
Skip to content