PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

20

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 300-01/24-01/01

URBROJ: 2198-11-02-24-1

Ražanac, 30. travnja 2024. godine

 

Na temelju članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“, broj: 04/18, 03/21 i 18/22) a u svezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj: 111/18, 41/20 i 83/23), Općinski načelnik donosi

 

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

 

Članak 1.

(1) Procedurom stvaranja ugovornih obveza utvrđuje se i opisuje poslovni proces stvaranja svih ugovornih obveza unutar Općine Ražanac, kao i međusobne aktivnosti i odgovornosti općinskog načelnika, službenika i namještenika zaposlenih u Općini Ražanac prilikom provođenja poslovnih procesa povezanih sa stvaranjem ugovornih obveza.

 

Članak 2.

(1) Općinski načelnik je, kao čelnik Općine Ražanac, odgovorna osoba koja zastupa Općinu prilikom utvrđivanja i sklapanja ugovora.

 

(2) Službenici i namještenici Općine Ražanac, u smislu provedbe ove Procedure podijeljeni su na rukovodeći kadar (pročelnici upravnih tijela) i ostali kadar (ostali službenici i namještenici), a sve kako bi se utvrdio adekvatan stupanj odgovornosti za sve aktivnosti koje podrazumijevaju stvaranje ugovornih obveza.

 

Članak 3.

(1) Svaka financijska obveza koja proizlazi iz stvaranja ugovornih obveza mora biti planirana u Proračunu Općine Ražanac a sukladno propisima iz područja proračuna i proračunskog računovodstva.

 

(2) Financijske obveze koje proizlaze iz stvaranja ugovornih obveza a koje su povezane s provođenjem postupaka jednostavne i javne nabave moraju biti planirane u planu nabave a sukladno važećim propisima iz područja javne nabave i važećeg Pravilnika o jednostavnoj nabavi koju donosi općinski načelnik.

 

Članak 4.

(1) Tijek i redoslijed poslovnih procesa stvaranja ugovornih obveza koje se odnose na nabavu roba, radova i usluga, a na koje se ne primjenjuju postupci javne nabave navedeni su u sljedećoj tablici:

 

R.B. AKTIVNOST ODGOVORNOST DOKUMENT ROK
1. Utvrđivanje potrebe za nabavom roba, radova i usluga Općinski načelnik u suradnji s rukovodećim i ostalim kadrom Proračun Općine i ukoliko je potrebno Plan nabave U rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu
2. Iniciranje nabave Rukovodeći kadar u suradnji s ostalim kadrom Prikupljanje ponuda i istraživanje tržišta, pripremanje nacrta ugovora Tijekom godine
3. Provjera je li inicirana nabava u skladu s proračunom i planom nabave Rukovodeći kadar u suradnji s ostalim kadrom Pisana korespodencija između rukovodećeg i ostalog kadra Tijekom godine
4. Odobrenje za nabavu Općinski načelnik Pisana korespodencija između načelnika i rukovodećeg kadra Tijekom godine
5. Provođenje postupka jednostavne nabave Ostali kadar a koji je ovlašten za provođenje jednostavne nabave Poziv na dostavu ponuda, zaprimanje, pregled i ocjena ponuda Sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi
6. Odabir ponuditelja Općinski načelnik u suradnji s rukovodećim kadrom Obavijest o odabiru Nakon provedenog postupka
7. Sklapanje ugovora Općinski načelnik u suradnji s rukovodećim kadrom Ugovor Nakon provedenog postupka
8. Nadzor nad izvršenjem ugovora/narudžbe Rukovodeći kadar u suradnji s ostalim kadrom Ugovor, narudžbenica, račun, otpremnica, zapisnik o primopredaji te ostala potrebna popratna dokumentacija Kontinuirano tijekom provedbe ugovora/narudžbe
9. Evidentiranje ugovora/narudžbenica uz praćenje financijskog učinka obveza proizašlih iz prethodno navedenog Ostali kadar Registar ugovora i narudžbenica Kontinuirano tijekom godine

 

(2) Iznimno, u odsustvu Općinskog načelnika odobrenje za nabavu može dati i rukovodeći kadar, o čemu je rukovodeći kadar dužan bez odgode obavijestiti Općinskog načelnika.

 

Članak 5.

(1) Ukoliko se postupak stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabave roba, radova i usluga provodi sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava, tada se stvaranje ugovornih obveza provodi sukladno poslovnim procesima opisanim u sljedećoj tablici:

 

R.B. AKTIVNOST ODGOVORNOST DOKUMENT ROK
1. Izrada proračuna i plana nabave Općinski načelnik u suradnji s rukovodećim kadrom Plan proračuna i Plan nabave U rokovima propisanim Zakonom
2. Prijedlog za nabavu Općinski načelnik u suradnji s rukovodećim kadrom Prijedlog sa opisom i procijenjenom vrijednosti nabave Tijekom godine
3. Priprema i kontrola tehničke i natječajne dokumentacije Stručno povjerenstvo u kojem barem jedan član mora biti rukovodeći kadar, kadar ovlašten za provođenje postupaka javne nabave Tehnička i natječajna dokumentacija Tijekom godine
4. Pokretanje i vođenje postupka javne nabave Kadar ovlašten za provođenje postupaka javne nabave uz nalog rukovodećeg kadra Odluka o pokretanju postupka, raspisivanje i objava natječajne dokumentacije sukladno zakonskim odredbama Tijekom godine/sukladno rokovima iz odluke
5. Odabir ponuditelja ili poništenje postupka javne nabave Općinski načelnik temeljem prijedloga stručnog povjerenstva Odluka o odabiru ili odluka o poništenju Nakon provedenog postupka
6. Sklapanje ugovora o javnoj nabavi Općinski načelnik u suradnji s rukovodećim kadrom Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum Po izvršnosti odluke o odabiru
7. Evidentiranje ugovora/okvirnog sporazuma Kadar ovlašten za provođenje postupaka javne nabave uz nalog rukovodećeg kadra Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Tijekom godine
8. Izvješće o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi Kadar ovlašten za provođenje postupaka javne nabave uz nalog rukovodećeg kadra Statističko izvješće o javnoj nabavi 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu

 

Članak 6.

(1) Svi sklopljeni ugovori/narudžbenice iz kojih proizlaze financijske obveze za Općinu Ražanac dostavljaju se na znanje rukovodećem kadru, a koji je dužan proslijediti sve navedeno ostalom kadru koji radi na poslovima računovodstva i financija.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 7.

(1) Stupanjem na snagu ove Procedure prestaju važiti sve procedure koje opisuju poslovni proces stvaranja ugovornih obveza.

 

(2) Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Ražanac.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                      Damir Jordan, ing.