Dokumenti

Dokumenti

Statut Općine Ražanac

Statut 2014

Izmjene i dopune statuta 2014

Empty tab. Edit page to add content here.

Poslovnik Općine Ražanac

Poslovnik

Izmjene i dopune Poslovnika

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim („Narodne novine“ broj 90/11.), koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina.

Nezakonito izgrađenom građevinom smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade  izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim je odobrena gradnja ili protivno tom aktu. Isto se odnosi na  nezakonito izvedenu gradnju evidentiranu do 21. lipnja 2011. godine, na način propisan Zakonom.

Nezakonito izgrađena zgrada, pod uvjetima utvrđenim Zakonom, legalizira se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za područje Općine Ražanac podnosi se Zadarskoj  županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju u Zadar, Fra Brne Krnarutića 13/1 neposredno u pisarnici na navedenoj adresi ili preporučeno poštom na adresu sjedišta odjela.

Zahtjevu se prilaže:

1)    geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda
2)    tri primjerka arhitektonskog snimka građevine koju je izradio ovlašteni arhitekt
3)    dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine izrađenim po ovlaštenom inženjeru građevinarstva
4)    uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine, ako se radi o zgradi iz članka 5.stavak 1. podstavak 1. i članka 17.stavak 4. Zakona
5)    dokaz u svrhu obračuna naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade
6)    (izvadak iz zemljišne knjige ili drugi dokaz da podnositelj zahtjeva ima pravo graditi – sudsko rješenje, suglasnost suvlasnika, ugovor i slično).

Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac.

U prilogu Vam se nalazi odluka i nadopune odluke Općinskog vijeća  o visini komunalnog doprinosa na području Općine Ražanac.

Odluka o komunalnom doprinosu

Službeni glasnik Zadarske županije 06-10

Službeni glasnik Zadarske županije 10-11

Službeni glasnik Zadarske županije 20-12