Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja...

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja sporta iz sredstava Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu

56

Temeljem članka 75. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 141/22), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14, 114/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15 i 37/21), i članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj 4/18, 3/21, 18/22), Općinski načelnik Općine Ražanac objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA

ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŽANAC U 2024.

 

(1) U Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programima i projektima sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta , a u svezi sa poticanjem i promicanjem sporta, provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i odraslih te djelovanjem sportskih udruga na području Općine Ražanac sukladno Programu za financiranje javnih potreba u sportu za 2024. godinu.

 

(2) Općina Ražanac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave za financijsku podršku projekata i programa koji doprinose razvoju javnih potreba u području sporta Općine Ražanac.

(3) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeće prioritetno područje:

 • Sport – ukupno raspoloživa sredstva iznose 8.500,00 eura.

(4) Najmanji iznos sredstava za financiranje po programu i/ili projektu je 300,00 eura, a najveći iznos je 1.000, 00 eura.

Javni poziv je otvoren 30 dana računajući od dana objave istog bez obzira na način dostave. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

(5) Sufinancirat će se provedba programa u sportu i to sljedeće aktivnosti:

 • rad sportskih klubova (natjecanja, kotizacije za sudjelovanje na natjecanjima i sportska priprema
 • rad sportskih udruga za djecu, mladež i odrasle
 • materijalni rashoda udruga (sufinanciranje nabave sportske odjeće, pehara, sportskih rekvizita i sl.)
 • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

(6) Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • da im temeljna svrha nije stjecanje dobiti te njihove aktivnosti ne predstavljaju gospodarsku djelatnost u sportu;
 • da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija;
 • da su upisani u Registar sportskih djelatnosti;
 • da uredno ispunjavaju obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza i prireza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Ražanac;
 • da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima;
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa i/ili projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela.

(7) Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1.  Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to:
  1. Obrazac A1. Opći podatci o prijavitelju,
  2. Obrazac A2. Opis programa ili projekta,
  3. Obrazac A3. Proračun programa ili projekta,
  4. Obrazac A4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  5. Potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijava nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana za dostavu prijave).
 1. Obrasci financijskog izvještavanja o utrošenim sredstvima iz financijske potpore Općine Ražanac podnose se najkasnije do 31.siječnja 2025. godine, na Obrascu B1.

 

 

 

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Ražanac (www.opcina-razanac.hr) zajedno s ovim Javnim pozivom. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

 

(9) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja na protokolu Općine Ražanac) na sljedeću adresu:

 

OPĆINA RAŽANAC, Ražanac XVII 61, 23248 RAŽANAC

„Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja sporta iz sredstava Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu“

NE OTVARATI

(10) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

(11) Pravo na podnošenje prijave na Natječaj neće imati korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Općini Ražanac (nije dostavio financijsko izvješće o utrošku sredstava) u skladu s Ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu Općine Ražanac u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

(12) Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Ražanac zaključuje Ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima ili Odluke o financiranju. Financijska potpora će biti doznačena sukladno prilivu financijskih sredstava u Općinski Proračun tijekom 2024. godine, u roku i na način određen Ugovorom o financiranju.

 

 

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Damir Jordan, ing.

Klasa: 620-01/24-01/14

URBROJ: 2198-11-03-24-1

Ražanac, 05.04.2024.

Obrazac A1-Opći-podatci-o-prijavitelju

Obrazac A2-Opis programa ili projekta

Obrazac-2-Troskovnik-aktivnosti-2024Obrazac 6-Financijski izvještaj o provedenom projektu ili programuObrazac-3-_Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-2024Obrazac-4-Izjava-o-nekaznjavanju-voditelja-projekta-2024Obrazac-5-Izjava-o-nekaznjavanju-ovlastene-osobe-za-zastupanje-2024ObrazaObrazac A4-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac B1-Financijski izvještaj o provedenom projektu ili programu