Istaknuto
Istaknuto

1612

odluka-o-objavi-rezultata-jovici

odluka-o-objavi-rezultata-krneza

odluka-o-objavi-rezultata-ljubac

odluka-o-objavi-rezultata-ljubacki-stanovi

odluka-o-objavi-rezultata-podvrsje

odluka-o-objavi-rezultata-radovin

odluka-o-objavi-rezultata-razanac

odluka-o-objavi-rezultata-rtina-doc

1396

 

PREDMET: Obavijest o raspisanom natječaju

 

 

Poštovani!

 

Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju –legalizaciju građevinskih parcela objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana 04.11.2016. godine.

 

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.

 

Molimo Vas da u navedenom roku dostavite svoju ponudu za parcelu na koju polažete pravo otkupa.

 

S poštovanjem!

 

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Nikola Miletić, ing.

 

1462

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (”Narodne novine”, br. 91/96, 68/98,  137/99, 22/00 i 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 40. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Zadarske županije br. 7/14, 10/14, 09/15), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 1/14), Općinski Načelnik Općine Ražanac, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za prodaju  građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac

(ponovljeni natječaj)

1   Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12, 13 i 14 Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

Red. br.

Čestica zemlje

K.O.

Površina (m2)

 

Cijena (kn/m2)

 

Položaj:

1

3166/7

Ražanac

515

300,00

Naselje Ražanac

2

3166/8

Ražanac

507

300,00

Naselje Ražanac

3

3166/10

Ražanac

504

300,00

Naselje Ražanac

 

 1. Namjena zemljišta određena je Prostornim planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasnik Zadarske županije broj: 4/04, 13/07 i 12/09). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 2. Početna cijena zemljišta koje je predmet prodaje iznosi 300,00 kn /m2.
 3. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
 4. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba) ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

-izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac.

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.
 2. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu  „Zadarski list“ i na web stranici općine Ražanac.
 3. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac, 23248 Ražanac , u zatvorenom omotu s naznakom „ za oglas o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“
 4. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja  je  najviša ponuđena cijena.
 5. Otvaranje ponuda obavit će se dana 17.11.2016. godine u 09.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.
 6. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem,  zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50 % prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50 % prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke, što će se pobliže urediti ugovorom o prodaji.
 2. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.
 3. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.
 4. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta  te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac  ili na telefon: 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta 2016 . godine

 

 

 

1465

4a GP Razanac IiD PPUO PP2 10 2016

4b GP Jovici IiD PPUO PP2 10 2016

4c GP Ljubac Krneza i drugo IiD PPUO PP2 10 2016

4d GP Radovin IiD PPUO PP2 10 2016

4e GP Rtina IiD PPUO PP2 10 2016

IiD PPUO Razanc OBVEZNI PRILOZI PLANA PP2 10 2016

1458

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ( ” Narodne novine” 155/13) i članka 9. Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Općine Ražanac ( ” Službeni glasnik” Zadarske županije broj:  13/14), Općinski načelnik

OBJAVLJUJE

održavanje ponovne javne rasprave

 o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac

 

 1. Ponovna Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac (u daljnjem tekstu :Plan), održati će se u periodu od 16.11.2016. godine do 28.11.2016.god. organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

 

 1. 2. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanacbiti će svakog radnog dana osim subote u vremenu od 09,00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Ražanac, ulica XVII kbr.61. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga, te sažetak za javnost.

 1. Javno izlaganje održati će se u srijedu23.11.2016.godine u 13.00 sati u prostorijama Općine Ražanac, ulica XVII kbr.61.

 

 1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Ražanac za ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u vezi s izmjenama nastalim u javnoj raspravi na prvi prijedlog Izmjene i dopune Plana.

 1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe iz prethodnog stavka zaprimit će se za vrijeme trajanje javne rasprave tako da se iste mogu upisati u knjizi primjedbi izloženoj uz prijedlog Plana ili se mogu dostaviti kao službeni podnesak na Općinu Ražanac. Samo će se prihvatiti potpisane i čitko napisane primjedbe.

 

                                                                                  NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                   Nikola Miletić, ing.

Održavanje ponovne javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac

1535

Objava KRNEZA- NOVO 2016

Objava RADOVIN – NOVO 2016

Objava LJUBAČKI STANOVI – NOVO 2016

Objava JOVIĆI – NOVO 2016

Objava RAŽANAC – NOVO 2016

Objava RTINA – NOVO 2016

Objava PODVRŠJE- NOVO 2016

Objava LJUBAČ – NOVO 2016

1742

Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97.,47/99, 35/08) , čl. 37. st.2 . Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 ) te članka 43.Statuta Dječjeg vrtića  Upravno vijeće Vrtića na 3. sjednici održanoj dana 18.10.2016. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Dječjeg vrtića Ražanac

Za ravnatelja može biti imenovana osoba :

–          koja ispunjava uvijete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću

–          ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj /ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj preslici kako slijedi :

      – dokaz o stručnoj spremi : diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu (ovjerena preslika)

       – dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz ispunjavanju uvjeta iz Čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)

 – dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja : elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

  – dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju :

 1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl.25.  stavak 2.)
 2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak (Čl. 25. stavak 4.)

–  domovnicu ( izvornik ili ovjerena preslika )

– životopis s opisom  dosadašnjeg rada- vlastoručno potpisan

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici  s naznakom :    “ NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICE- NE OTVARATI “  u roku od osam dana od dana objave  u web stranici Općine Ražanac, te oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

DJEČJI VRTIĆ RAŽANAC

Ražanac X, br 9

23248 Ražanac

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                        Anita Krpina Sikirić,struč,spec.admin.publ

Natječaj za ravnatelja dječjeg vrtića RAŽANAC

1510

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine RH broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09) i članka 17. Statuta Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac, Općinsko vijeće Općine Ražanac raspisuje

NATJEČAJ

   (ponovljeni Natječaj)


za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac
1 izvršitelj


Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
– posjedovanje stručnih i organizacijskih sposobnosti,
– hrvatsko državljanstvo.

Iznimno za ravnatelja/icu Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete opisane u alineji 2. prethodnog stavka

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

1) Diplomu o stručnoj spremi,
2) potvrdu o položenom stručnom ispitu,
3) Domovnicu,
4) Rodni list,
5) dokaz o radu u knjižničarskoj struci,
6) Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
7) Prijedlog Plana i programa razvoja Knjižnice, te
8) Životopis.

Ravnatelja/icu imenuje Općinsko vijeće Općine Ražanac na rok od četiri godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Ražanac – Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac, 23248 Ražanac s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac“, u roku od 15 dana od objave natječaja u Zadarskom listu.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Natječaj za ravnatelja knjižnice Juraj Baraković u Ražancu

Novosti

7
OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA ZA KONCERT „GIULIANA I DIKTATORA“   POŠTOVANI,   DANA 26.07.2024.g. ZBOG ODRŽAVANJA KONCERTA GIULIANA I DIKTATORA U RTINI MIOČIĆI NA RIVI, VRŠITI ĆE...

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola...

KLASA: 363-01/23-01/195 URBROJ: 2198-11-04-24-1 Ražanac, 11. srpnja 2024.godine     OBAVIJEST   OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU...
Skip to content