Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

1464

 

 

  

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 , 61/11, 04/18), te na temelju Oglasa  objavljenog na stranicama HZZ-a, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Ražanac na radno mjesto ” komunalni redar”, na određeno vrijeme, objavljuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 

  1. Kata Potočnjak
  2. Pave Grbić

 

  1. Kandidati (navedeni pod točkom 1 i 2..) trebaju pristupiti pisanom testiranju u prostorije Općine Ražanac,  Ražanac XVII, kbr.61, u 10.00 sati, dana 29.05.2018. godine.

 

Podnositeljima nepotpunih i nepravodobnih prijava kao i podnositeljima koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te se ne smatraju kandidatima upućena je odgovarajuća pisana obavijest.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove do 10.00 sati, bez obzira na razloge, povukao svoju prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

– sudjeluje u pripremi nacrta općih akata koji se odnose na održavanje komunalnog reda, na održavanju javnog reda i mira, korištenje javne površine, na korištenje pomorskog dobra i drugih akata koji se odnose na tehničko – komunalnu problematiku

– obavlja poslove na unapređenju uređenja naselja i stanovanja, poslove

prostornog i urbanističkog planiranja

– obavlja poslove na zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite

– obavlja poslove na pripremi projektne dokumentacije pojedinih zahvata u prostoru

– vodi brigu o objektima komunalne infrastrukture na području općine Ražanac

– nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog reda

– nadzire provođenje naputaka o postavljanju reklama, načinu korištenja javnih površina i

pomorskog dobra od strane vlasnika ugostiteljskih objekata i građevinskih poduzetnika i koncesionara

– nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti

– izdaje Rješenja o provođenju komunalnog reda

– predlaže uklanjanje uočenih nedostataka na komunalnoj opremi i nedostataka na javnim površinama

– obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu

– provodi prekršajni postupak i izdaje obavezne prekršajne naloge sukladno Prekršajnom zakonu

– temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života stanovnika općine

– obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama

–  nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine, temeljem ugovora, obavljaju komunalne djelatnosti,

– obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika

 

 

PODATCI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

Koeficijent za obračun plaće komunalnog redara iznosi 1,45

Plažu čini umnožak koeficijenata složenosti poslova i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku godinu navršenog staža.

 

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obaviti će se putem pisanog testiranja iz objavljenih područja testiranja, a potom intervjua koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju ( najmanje 5 bodova).

Pisano testiranje se sastoji od 10 pitanja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Testiranje se provodi i kada se prijavio samo jedan kandidat na oglas koji ispunjava formalne uvjete oglasa.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Oglas.

 

 

 

IZVORI ZA PISANO TESTIRANJE;

 

Područja Pisanog testiranja:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( ”NN” broj:36/95, 70/97,128/99,

59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/1)

2. Zakon o općem upravnom postupku ( ”NN’, broj: 47/09)

3. Zakon o građevinskoj inspekciji ( ” NN”153/13)

 

 

Pisano testiranje traje 50 minuta.

 

Ako kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, provest će se intervju istog dana.

 

Intervju se provodi samo s kandidatom ako ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, provjeru socijalnih vještina, (komunikacijskih i interpersonalnih) te osobnih kvaliteta kandidata relevantnih za posao te provjeru motivacije i provjeru rada na računalu.

 

Intervju s kandidatima traje 10 minuta i to sa svakim kandidatom pojedinačno.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Ražanac.

 

Nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo izrađuje zapisnik odnosno izvješće o provedenom postupku i utvrđuje ran listu  kandidata prema broju ostvarenih bodova, te izvješće o rang listi zajedno sa zapisnikom potpisanom od strane svih članova povjerenstva dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela donijeti će rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

 

Objavom ovog Poziva kandidat se smatra obaviješten o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

 Ovaj Poziv objaviti će se na internet stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr i na oglasnoj ploči Općine Ražanac.

 

KLASA:112-01/18-01/22

URBROJ:2198-10-18-1

                                                                                                                        Povjerenstvo

                                                                                                                  Danijela Mrkić,dipl.oec

                                                                                                                     Vanda Kovačević

                                                                                                                       Veljko Pavičić