Odluka o imenovanju koordinatora/ice za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Ražanac

Odluka o imenovanju koordinatora/ice za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Ražanac

1380

Temeljem članka 42. Statuta Općine Ražanac ( ” Službeni glasnik Općine Ražanac, broj:04/18) i točke V. podtočke 5. I točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ( ” Narodne novine” broj: 140/09), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi:

O D L U K U

o imenovanju koordinatora/ice za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Općine Ražanac

 

Članak 1.

 Anita Krpina, VSS, stručna specijalistica javne uprave na radnom mjestu – položaju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, Općine Ražanac, imenuje se koordinatoricom za savjetovanje sa zainteresiranom  javnošću Općine Ražanac, s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupaka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 

Članak 2.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću osigurava provedbu postupaka  savjetovanja sa javnošću sa zainteresiranom javnošću sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ( ” Narodne novine” broj:140/09) a naročito:

 

  • obavlja poslove kontakt osobe za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja programa i akata,
  • brine o pravodobnoj objavi i provedbi postupaka sa zainteresiranom javnošću,
  • sastavlja izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću,
  • odgovara na upite vezane uz provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u ” Službenom glasniku Općine Ražanac”.

 

KLASA:363-01/18-01/10

URBROJ:2198-10-18-1

Ražanac, 19.lipnja 2018.godine

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić,ing

odluka-nacelnika-o-imenovanju-koordinatora-savjetovanja-s-javnoscu