JAVNI NATJEČAJ PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EU...

JAVNI NATJEČAJ PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EU FONDOVE – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

423

Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 06/08, 61/11, 04/18, 112/19.), načelnik Općine Ražanac raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove

 

 

Imenuje se PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EU FONDOVE – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Na ovaj Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

       

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati za radno mjesto pročelnika Jedinstvenog Upravnog odjela moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje                upravnim tijelom
 • poznavanje rada na računalu
 • položen ispit u sklopu specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave i

posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave,

 • položen državni ispit za odgovarajuće radno mjesto

 

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od imenovanja.

 

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedenih struka.

 

Pročelnikom Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete javni natječaj, provest će se prethodna provjera znanja, vještina i sposobnosti testiranjem (pisanim putem) i razgovorom (intervjuom) povjerenstva s kandidatom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Na web-stranici Općine Ražanac (//www.opcina-razanac.hr) biti će navedeni opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava.

 

Na web-stranici Općine Ražanac biti će objavljeno mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa,) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama, a prije imenovanja, odabrani kandidat predočiti će izvornik:

 

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma, potvrda ili uvjerenje),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca).

–   dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično)

–   važeći certifikat u području javne nabave

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti pisane dokaze o tom statusu sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Pozivaju se osobe iz članka 101. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17.) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju:

 

 • rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ),
 • dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),
 • presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
 • dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
 • potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),
 • presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, dužan je, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o statusu i ispunjavanju uvjeta iz članka 48. f navedenog zakona.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Općina Ražanac kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama”, na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu – pročelnika/ice Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove Općine Ražanac na neodređeno vrijeme«.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještena.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Općina Ražanac zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez posebnog objašnjenja.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Načelnik Općine Ražanac

Damir Jordan ing.