Istaknuto
Istaknuto

1575

JAVNA RASPRAVU

 o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac

 

1.Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac (u daljnjem tekstu:Plan), održati će se u periodu od 16.08.2016. godine do 30.08.2016.god. organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

 2.Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac biti će svakog radnog dana osim subote u vremenu od 09,00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Ražanac, ulica XVII kbr.61. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga, te sažetak za javnost.

3.Javno izlaganje održati će se u četvrtak 25.08.2016. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Ražanac, ulica XVII kbr.61.

 4.Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe, prijedloge upisati u Knjigu primjedbi uz izloženi Prijedlog plana, tijekom cijelog razdoblja uvida, ili ih dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog plana, koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu, Općine Ražanac do dana 30.08.2016.godine.

Ako u određenom roku građani i udruge ne dostave prijedloge i primjedbe, ili oni nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrati će se da nemaju primjedbi.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, ing.

Poziv za javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Ražanac

4a GP Razanac IiD PPUO PP 07 2016

4b GP Jovici IiD PPUO PP 07 2016

4c GP Ljubac Krneza i drugo IiD PPUO PP 07 2016

4d GP Radeovin IiD PPUO PP 07 2016

4e GP Rtina IiD PPUO PP 07 2016

1455

Obavijest mještanima općine Ražanac

o prijavi štete od elementarne nepogode

Poštovani mještani općine Ražanac

S obzirom na orkansku buru koja je napravila velike štete na privatnim objektima i u poljoprivredi

pozivamo Vas na podnošenje zahtjeva za prijavu šteta Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac

OBAVIJEST MJEŠTANIMA ZA ELEMENTARNU NEPOGODU

1406

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE RAŽANAC O ODRŽAVANJU 4.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAŽANAC

POŠTOVANI MJEŠTANI OPĆINE RAŽANAC! NA OSNOVU VAŠEG INTERESA ZA PRISUSTVOVANJE SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAŽANAC, KOJOJ JE TEMA ODLUKA O KONAČNOM OTVARANJU DJEČJEG VRTIĆA RAŽANAC ( O ČEMU JE JEDNOGLASNO SUGLASNOST DALA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ZADARSKE ŽUPANIJE ). OVIM PUTEM VAS OBAVIJEŠTAVAM DA ĆE SE 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAŽANAC ODRŽATI U PROSTORIJAMA KNJIŽNICE ” JURJA BARAKOVIĆA” RAŽANAC, DANA 19.07.2016.GODINE ( UTORAK) SA POČETKOM U 19.00 SATI.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Vladimir Kovačević,dipl.ing

OBAVIJEST MJEŠTANIMA

1389

Obavijest o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)

CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar, provodit će mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije) DANA 06.07. na 07.07. i 07.07. na 08.07.2016. godine Suzbijanje komaraca obaviti će se metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost. Koristit će se preparat na bazi sintetskog piretrina (buhača), a.t. permetrin, piperonilbutoksid, S-bioaletrin niske toksičnosti za ljude i toplokrvne životinje. Formulacijski sistem osigurava evaporaciju vode iz kapljica spreja, produžujući tako korisno vrijeme djelovanja insekticida. Isto tako molimo cijenjeno građanstvo da u krugu svog stambenog prostora, okućnice ili vrta isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, posudama za cvijeće i sl. Na taj način postići će se sveobuhvatnost u suzbijanju komaraca a time i mirnije noći. Za sva eventualna pitanja slobodno nam se obratite.

Ciklon d.o.o.Zadar Sanitarna zaštita čovjekove okoline Put Murvice 14, 23 000 Zadar, Hrvatska tel: +385 023/ 344 000, fax: 023/ 344 001

 

Obavijesti o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije) Općina Ražanac

1454
 • Izvršenje proračuna za 2015. godinu Općine Ražanac
 • Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa između Općine Ražanac i trećih osoba
 • Prijedlog odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora Općine Ražanac
 • Prijedlog odluke o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Općine Ražanac
 • Prijedlog odluke o visini naknade tijelima za provedbu izbora za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Općine Ražanac
 • Prijedlog izmjene i dopune odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Ražanac
 • Prijedlog odluke o osnivanju dječjeg vrtića Ražanac

Službeno glasilo_04_2016

1713

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (”Narodne novine”, br. 91/96, 68/98,  137/99, 22/00 i 73/00 i 114/01), članka 24. i 25. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Zadarske županije” br.:12/02), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 1/14), Općinski Načenik   Općine Ražanac, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za prodaju  građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Ražanac

        ( ponovljeni natječaj)

 

1   Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno čl. 12, 13 i 14 Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (kn/m2)

 

Položaj:
1. 3166/5 Ražanac 500 300,00 Naselje Ražanac
2. 3166/6 Ražanac 515 300,00 Naselje Ražanac
3. 3166/7 Ražanac 515 300,00 Naselje Ražanac
4. 3166/8 Ražanac 507 300,00 Naselje Ražanac
 5. 3166/10 Ražanac 504 300,00 Naselje Ražanac

 

 1. Namjena zemljišta određena je Prostornim planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasnik Zadarske županije broj: 4/04, 13/07 i 12/09) zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 2. Početna cijena zemljišta koje je predmet prodaje iznosi 300,00 kn /m2.
 3. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
 4. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba) ili

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

Ponudi se mora priložiti:

– preslik važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslik putovnice (strana fizička osoba);

-izvornik ili ovjeren preslik rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba);

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68  poziv na broj 7889-OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac

– dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac.

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.
 2. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu  „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.
 3. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac, 23248 Ražanac , u zatvorenom omotu s naznakom „ za oglas o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“
 4. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja  je  najviša ponuđena cijena.
 5. Otvaranje ponuda obavit će se 20.06.2016. godine u 10.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.
 6. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem,  zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50 % prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50 % prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke, što će se pobliže urediti ugovorom o prodaji.
 2. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.
 3. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.
 4. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta  te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac  ili na telefon: 651- 402   svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

 

OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (ponovljeni natječaj)

 

 

 

 

Novosti

1
  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625, od 16. siječnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava...

    OBAVIJEST   POŠTOVANI, NORMALIZACIJOM STANJA NAKON PANDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19 OD 01.06.2020.g. INTENZIVNIJE...

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju...

Izvješće o radu općinskog načelnika ta razdoblje od 01.srpnja...