I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE RAŽANAC ZA 2023. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE RAŽANAC ZA 2023. GODINU

61

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22, dalje u tekstu : ZJN 2016) i  članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 4/18, 3/21, 18/22), načelnik Općine Ražanac donosi:

 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

OPĆINE RAŽANAC ZA 2023. GODINU

 

Članak 1.

 

Plan nabave donosi se za proračunsku 2023. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova i sadrži podatke o:

 1. Evidencijskom broju nabave,
 2. Predmetu nabave,
 3. Brojčanoj oznaci predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV-a),
 4. Procijenjenoj vrijednosti nabave u kunama bez PDV-a,
 5. Vrsti postupka nabave (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu),
 6. Navodu planira li se predmet podijeliti u grupe,
 7. Navodu sklapa li se Ugovor, Okvirni sporazum, ili se piše narudžbenica,
 8. Navodu – financira li se Ugovor ili Okvirni sporazum iz fondova EU
 9. Planiranom početku postupka nabave,
 10. Planiranom trajanju Ugovora ili Okvirnog sporazuma te
 11. Napomeni ukoliko je potrebna,

 

sukladno članku 2. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N. 101/17, 144/20).

 

Članak 2.

 I Izmjene i dopune Plana nabave Općine Ražanac za proračunsku 2023. godinu u skladu su s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“ 08/23) i I. Izmjenama i dopunama plana Proračuna Općine Ražanac za 2023.godinu („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 08/23).

 

 

 

Članak 3.

 

Plan nabave može se tijekom proračunske godine mijenjati i nadopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave bit će vidljivo naznačene na osnovni Plan nabave za 2023. godinu.

 

Članak 4.

 

Plan nabave donosi se u roku od 30 (trideset) dana od donošenja Plana proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu, objavljuju se na internetskoj stranici Općine Ražanac u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja, kao i u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH) u standardiziranom obliku.

 

Članak 5.

 

Općina Ražanac je obvezna voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, podatke iz registra ažurirati najmanje jednom u 6 (šest) mjeseci, te isto objaviti na svojoj internetskoj stranici i u EOJN RH.

 

Članak 6.

 

Usvajanjem ovog Plana 2023. daje se suglasnost Općinskom Načelniku Općine Ražanac da provede postupke jednostavne i javne nabave za robe, usluge i radove iz ovog Plana nabave, odnosno da sklopi ugovore o jednostavnoj i javnoj nabavi sukladno planiranim vrijednostima u ovom Planu nabave.

Članak 7.

 

Općina Ražanac može započeti postupak jednostavne i javne nabave i prije donošenja Plana nabave sukladno ZJN 2016, ali ne smije donijeti Odluku o odabiru dok nisu osigurana financijska sredstva za predmetnu nabavu.

 

Članak 8.

 

Općina Ražanac provodi postupke temeljem ovog Plana nabave, a sukladno ZJN 2016 s ciljem učinkovitog i ekonomičnog gospodarenja sredstvima za javnu nabavu i postizanja najbolje vrijednosti za novac.

 

 

Članak 9.

 

Tabelarni prikaz Plana nabave nalazi se u privitku.

 

Članak 10.

Ovaj Plan nabave objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr i u EOJN RH, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

 

KLASA: 406-01/23-01/01

URBROJ: 2198-11-02-23-2

 

Ražanac, 26.06.2023.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Damir Jordan, ing.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. Općina Ražanac