Službeni glasnik 14/2023

Službeni glasnik 14/2023

200
 1.   Izmjene i dopuna Proračuna za 2023.godinu i projekcije za 2024. godinu i 2025. godinu
 2. izmjene i dopune  Programa izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2023. godinu
 3. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
 5. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2023.godinu
 6. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2023. godinu
 7. Zaključak o I. Izmjenama i dopunama  Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2023. godinu
 8. Zaključak o I. Izmjenama i dopunama  Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za 2023. godinu
 9. Odluka o sufinanciranju putovanja za KUD – Radovin
 10. Proračun Općine Ražanac za 2024. godinu i projekcije za 2025. godinu i 2026. godinu
 11. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu
 12. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 13. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 14. Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
 15. Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu
 16. Program socijalne skrbi za 2024. godinu
 17. Zaključak o Financijskom planu Dječjeg vrtića Ražanac za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
 18. Zaključka o Financijskom planu Knjižnice Juraj Baraković Ražanac za 2025. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
 19. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Obalnog pojasa u Ljubačkom zaljevu – sjeverni dio
 20. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Obalnog pojasa u Ljubačkom zaljevu – južni dio
 21. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Ražanac za 2024.godinu
 22. Odluka o općinskim porezima  Općine Ražanac
 23. Odluka o raspisivanju  javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac
 24. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac za 2024.godinu
 25. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za 2023.godinu
 26. Godišnji plan razvoja  sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 27. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za razdoblje od 2024.godine do 2028.godine
 28. Odluka o visini osnovice i koeficijentima za obračun plaća djelatnika u Dječjem vrtiću Ražanac
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Pravilnika o radu Knjižnice Juraj Baraković Ražanac
 30. Odluka o komunalnom redu
 31. Odluka o kupoprodaji nekretnina u vlasništvu fizičke osobe
 32. Odluka o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac za 2024.godinu
 33. Odluka o zajedničkom programu Općine Ražanac i Turističke zajednice Općine Ražanac
 34. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za razdoblje 2024.-2028.godine
 35. Odluka  o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Ražanac
 36. Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Ražanac

Službeni-glasnik 14 23 compressed