PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA...

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA IZ PODRUČJA KULTURE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE RAŽANAC ZA 2024. GODINU

37

Temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (‘’ Narodne novine’’, broj:83/22) Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14,114/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21) i članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj 4/18,  3/21, 18/22), Općinski načelnik Općine Ražanac objavljuje

 

 PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA IZ PODRUČJA KULTURE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE RAŽANAC ZA 2024. GODINU

 

 

 1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za udruge iz područja kulture za 2024. godinu za:

–      programe javnih potreba koje provode udruge iz područja kulture

koje djeluju na području Općine Ražanac u cilju očuvanja kulturne baštine Općine

Ražanac;

–      donacije i sponzorstva, te za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju

kulture, za udruge koje djeluju na području općine Ražanac,

 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
 • jačanje kapaciteta udruga iz područja kulture (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);

 

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je ostao na raspolaganju u proračunu Općine Ražanac za sufinanciranje, odnosno iznos koji će se temeljem ovog PONOVLJENOG javnog poziva moći dodijeliti udrugama iz područja kulture za provedbu programa je  1.500,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj jednokratnoj aktivnosti je 300,00 eura, a najveći iznos po programu je 750,00 eura.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave istog, bez obzira na način dostave. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

 

 1. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge kulture koje djeluju na području Općine Ražanac, kada su one, u skladu s uvjetima iz ovog Javnog poziva prihvatljivi prijavitelji.

 

 

 1. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PODNOSITELJ PRIJAVE

Podnositelji prijave moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija;
 • da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;
 • moraju uredno plaćati poreze i doprinose te druga javna davanja prema proračunu Općine Ražanac, te trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Ražanac;
 • da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe;
 • da u tekućoj godini nisu korisnici financijske potpore za istu svrhu;

 

 

 1. NAPUTAK O PRIJAVI I DOKUMENTACIJI KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU
 2. Prijava na Javni poziv podnosi se na Obrascu 1., a u prilogu Prijave podnose se redom slijedeći dokumenti:
 3. Troškovnik aktivnosti (Obrazac 2.);
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 3.),
 5. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga javnih davanja prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva;
 6. Vlastita izjava o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje udruge, u izvorniku (Obrazac 4.);
 7. Vlastita Izjava o nekažnjavanju voditelja programa ili aktivnosti (samo kada se traži financiranje programa ili projekta ili aktivnosti), u izvorniku (Obrazac 5.)

Način prilaganja dokumenata koje sadrži prijava na Javni poziv:

 1. sva dokumentacija koja se prilaže Javnom pozivu mora biti u izvorniku,
 2. svi priloženi obrasci moraju biti potpuno ispunjeni, vlastoručno potpisani od strane ovlaštenih osoba i ovjereni službenim pečatom udruge,
 3. sve obrasce je potrebno čitko i bez ispravaka ispuniti na računalu ili pisaćem stroju, te moraju uz Prijavu biti posloženi
 4. priloženi redoslijedom prema ovom Naputku.

 

 

 1. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti na adresu:

 

OPĆINA RAŽANAC, Ražanac XVII 61, 23248 RAŽANAC

„Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja kulture iz sredstava Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu“

NE OTVARATI

 

Prijave na Javni poziv treba dostaviti preporučeno poštom ili osobno, na navedenu adresu. Obrasci za prijavu na Javni poziv, kao i dokumentacija Javnog poziva za prijavitelje dostupna je na internetskoj stranici Općine Ražanac, www.opcina-razanac.hr, zajedno sa ovim javnim pozivom.

 

 

 1. UPOZORENJE O NEODOBRAVANJU FINANCIJSKE POTPORE

Podnositelji prijava, koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete, nisu podnesene na propisani način i nisu sukladne uputama za prijavitelje na Javni poziv, bit će pisano obaviješteni o neodobravanju jednokratne financijske potpore. Iz proračuna Općine Ražanac neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

 

 

 1. FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE

Obrasci financijskog izvještavanja o utrošenim sredstvima iz financijske potpore Općine Ražanac podnose se najkasnije do 31.siječnja 2025. godine, na Obrascu 6.

 

 

 1. NAPUTAK O OBJAVI REZULTATA JAVNOG POZIVA

Odluka o dodjeli financijske potpore na temelju ovog Javnog poziva objavit će se na internetskoj stranici Općine Ražanac, www.opcina-razanac.hr, u roku od 15 dana od dana donošenja, a u istom roku sve udruge čije su prijave bile u postupku ocjenjivanja bit će obavještene o rezultatima u pisanom obliku.

 

 

 1. NAPUTAK O PRAVU NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj neće imati korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Općini Ražanac (nije dostavio financijsko izvješće o utrošku sredstava) u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Općine Ražanac u prethodnoj kalendarskoj godini .

 

 1. NAPUTAK O ZAKLJUČIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU I MODEL PLAĆANJA

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Ražanac zaključuje ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima ili Odluke o financiranju. Financijska potpora će biti doznačena sukladno prilivu financijskih sredstava u Općinski Proračun tijekom 2024. godine, u roku i na način određen ugovorom o financiranju.

 

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Damir Jordan, ing.

 

Klasa: 611-01/24-01/25

URBROJ: 2198-11-03-24-1

Ražanac, 26.06.2023.godine

 

Obrazac-1-Prijava-na-javni-poziv-2024 Obrazac-2-Troskovnik-aktivnosti-2024 Obrazac-3-_Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-2024 Obrazac-4-Izjava-o-nekaznjavanju-voditelja-projekta-2024 Obrazac-5-Izjava-o-nekaznjavanju-ovlastene-osobe-za-zastupanje-2024