ODLUKA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA OPĆINE RAŽANAC U SVEZI S POJAVOM ...

ODLUKA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA OPĆINE RAŽANAC U SVEZI S POJAVOM KORONAVIRUSA COVID-19

696

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), članka 42. Statuta Općine Ražanac ( Službeni glasnik Općine Ražanac, broj:4/18,3/21) , točke XII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21), općinski načelnik, donosi sljedeću

 

 

ODLUKU

ZA RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE RAŽANAC U SVEZI S POJAVOM  KORONAVIRUSA  COVID-19

 

I.

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21), ovom Odlukom za rad upravnih tijela Općine Ražanac  u svezi s pojavom koronavirusa COVID-19 ( u daljnjem tekstu: Odluka) daju se sljedeće upute za rad u upravnim tijelima Općine Ražanac.

 

II.

U službene prostorije Općine Ražanac moguć je ulazak i boravak bez obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 sljedećim osobama:

  1. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 koji su predočili ovlaštenoj osobi poslodavca, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
  2. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji najmanje dva puta u sedam dana posjeduju odgovarajući dokaz o negativnom testu na virus SARS-CoV-2, koji su predočili ovlaštenoj osobi poslodavca, prilikom dolaska na posao osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
  3. građanima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) koji su uz predočenje osobne iskaznice predočili ovlaštenoj osobi Općine Ražanac, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

 

III.

Građani iz točke II. podtočke 3. ove Odluke koji odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) ovlaštenoj osobi Općine Ražanac ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Općine Ražanac

 

IV.

Drugi odgovarajući dokazi o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 su dokazi navedeni u točki VII.  Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21).

 

V.

Ovlaštena osoba Općine Ražanac je Vanda Kovačević.

Ovlaštena osoba Općine Ražanac dužna je i ovlaštena zatražiti od službenika i namještenika  dostavu dokaza o posjedovanju dokaza iz točke II. podtočke 1. ili 2. ove Odluke.

 

Službenici i namještenici dužni su ovlaštenoj osobi Općine Ražanac dostaviti dokaze iz točke II. podtočke 1. ili 2. ove Odluke.

 

VI.

Testiranje na virus SARS-CoV-2, za potrebe dolaska na posao za dužnosnike, službenike i namještenike Općine Ražanac se mora dostaviti dva puta tjedno.

 

VII.

Službenici i namještenici Općine Ražanac koji odbijaju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ovlaštenoj osobi poslodavca, ne mogu boraviti u radnim prostorijama u kojima se obavlja rad upravnih tijela Općine Ražanac

 

VIII.

Odsutnost djelatnika s rada zbog odbijanja testiranja odnosno odbijanja predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 ovlaštenoj osobi poslodavca, smatra se neopravdanim izostankom s posla.

 

IX.

Sve pojedinačne upute i naloge djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela davati će pročelnica JUO Općine Ražanac.

Pročelnica je dužna s ovom Odlukom upoznati djelatnike svog upravnog tijela.

 

X.

Ova Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Ražanac

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 16. studenog 2021. godine i vrijedi do opoziva.

KLASA: 810-01/21-01/09

URBROJ: 2198-10-21-1

Ražanac, 15. studenoga 2021. godine   

 

Općinski načelnik

Damir Jordan