Odluka o radu sa strankama – Općina Ražanac

Odluka o radu sa strankama – Općina Ražanac

804

Temeljem članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

OBAVIJEST O RADU

SA STRANKAMA

 

          Članak 1.

 Zbog opasnosti od širenja Corona virusa (COVID-19 uzrokovan SARS-CoV-2 virusom) na području Općine Ražanac i općenito zbog ugroze zdravlja stanovništva Republike Hrvatske, Općina Ražanac neće primati stranke.

 

Članak 2.

              Mole se stranke da se za sve upite Općini Ražanac obrate putem telefona 023/651-402 ili na email: juo@opcina-razanac.hr.

 

Članak 3.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi do opoziva.

 

KLASA: 810-01/20-01/04

URBROJ: 2198-10-20-1

Ražanac, 16. ožujka 2020.godine

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                                   Nikola Miletić, ing.

 

 

odluka-o-radu-sa-strankama