Odluka o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Ražanac

Odluka o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Ražanac

1763

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac, na temelju članka 90. c Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 i 144/12 i 19/13 ), donosi

O D L U K U

o početku obnašanja dužnosti  općinskog načelnika

  1. Na lokalnim izborima provedenim dana 21. svibnja 2017. godine, na dužnost  općinskog načelnika Općine Ražanac, izabran je Nikola Miletić, rođen 10.11.1951.godine, OIB:67063743888.
  2. Nikola Miletić počinje obnašati dužnost općinskog načelnika Općine Ražanac 31. svibnja 2017. godine.
  3. Nikola Miletić obnašat će dužnost općinskog načelnika Općine Ražanac profesionalno.

O b r a z l o ž e n j e

 

 Odredbom člankom 8. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima ( ”NN” broj:144/12), propisano je da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika izabranih na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedu danu objave konačnih rezultata izbora, a odredbom članka 91. stavkom 1. propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

Općinsko izborno povjerenstvo Opčine Ražanac objavilo je dana 30.svibnja 2017.godine konačne rezultate lokalnih izbora, iz kojih proizlazi da je na dužnost općinskog načelnika Općine Ražanac izabran Nikola Miletić. Sukladno tome, odlučeno je kao u točkama 1. i 2. izreke ove Odluke.

Odredbom članka 90. stavkom 2.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da su općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu općine, grada, odnosno županije o tome na koji će način obnašati dužnost.

Nikola Miletić  je dana 31.svibnja 2017.godine, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, dostavio obavijest  u kojoj je naveo da će dužnost općinskog načelnika Općine Ražanac obavljati profesionalno. Sukladno tome, odlučeno je kao u točki 3.izreke ove Odluke.

Slijedom navedenog , odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se u roku od 30 dana od dana dostave Odluke pokrenuti spor pred nadležnim upravnim sudom. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

                                                                                  Pročelnica

                                                                  Jedinstvenog upravnog odjela

                                                           Anita Krpina Sikirić,str.spec.admin.publ

odluka-o-pocetku-obnasanja-duznosti-opcinskog-nacelnika-2017