Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice Juraj Baraković Ražanac

Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice Juraj Baraković Ražanac

1987

Na temelju članka 48. stavka 1. I 6. Zakona o lokalnoj i područnoj( regionalnoj) samoupravi ( ”Narodne novine’ broj:33/01, 60/01, 129/05, 109/05,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), i članka 26. Zakona o knjižnicama (”Narodne novine” broj:105/97, 5/98 i 69/09), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi

O D L U K U

o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice Juraj Baraković Ražanac

  1. Andrea Beljo,magistra knjižničarstva, OIB:72533317970, Poljana Frane Bučara 3, Zadar, imenuje se v.d. ravnateljicom Knjižnice Juraj Baraković, Ražanac ( u nastavku teksta: Knjižnica).
  1. Vršiteljica dužnosti ravnateljice Knjižnice imenuje se do imenovanja ravnatelja ustanove na temelju ponovljenog natječaja, ali najduže do godinu dana.
  1. Ova Odluka stupa na snagu odmah

KLASA: 600-01/17-01/15

URBROJ: 2198-10-17-1

Ražanac, 13. 02. 2017.

                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                   Nikola Miletić,ing

odluka-o-imenovanju-vd-ravnateljice-knjiznice