OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA – VIŠI STRUČNI SURADNIK...

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE

240

Na temelju članka 17. i 19 stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove, objavljuje

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

koji podnose prijave na javni natječaj za prijam

višeg stručnog suradnika za financije

 

U „Narodnim novinama“ broj 78/23 objavljen je javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za financije u Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove, radno mjesto broj 4 iz Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Ražanac(„Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 1/23, u nastavku: Pravilnik), 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju 3 mjeseca

 

Od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na javni natječaj. Prijava je podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u pisarnici Općine Ražanac, Ražanac XVII, kbr.21, a ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga kao preporučena pošiljka, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

 

  1. Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik, radno mjesto broj 4. prema Pravilniku:

– vodi analitičku evidenciju danih i primljenih zajmova, otplate istih te evidenciju istih

– vodi knjigu izlaznih računa i obračuna te analitičko knjigovodstvo, vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima, sastavlja  rješenja o razrezu općinskih poreza i vodi analitičku evidenciju poreza

– sastavlja izvješća  o obročnoj otplati komunalnih doprinosa, sastavlja naloge za knjiženje proračunskih prihoda iz djelokruga svog rada, brine o pravovremenoj naplati naknada, doprinosa poreza i drugih prihoda

– provodi postupak prisilne naplate potraživanja u skladu sa Zakonom

– obavlja i druge poslove koji mu se povjere.

 

 

  1. Podaci o plaći:

Temeljem članka 8. Zakona o plaćama službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za financije je 2,20 utvrđen temeljem članka 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine Ražanac utvrđenog za radna mjesta II. klasifikacijskog ranga („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 18/22).

 

Osnovica za obračun plaće utvrđena je člankom Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Ražanac, („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 21/22), u iznosu od 527,58 EURA

 

III. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata temelji se na članku 22. Zakona, a provodi je tročlano Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja imenovano od strane pročelnice Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove.

 

Pravo pristupa na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti imat će kandidati koji dostave pravovremene i potpune prijave te koji udovoljavaju propisanim i objavljenim uvjetima javnog natječaja, a poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti biti će objavljen na mrežnoj stranici www.opcina-razanac.hr ,te na oglasnoj ploči Općine Ražanac, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Podnositelji nepravodobnih i nepotpunih prijava kao i podnositelji koji ne udovoljavaju propisanim i objavljenim uvjetima javnog natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj, te će im biti upućena odgovarajuća pisana obavijest.

 

  1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja višeg stručnog suradnika za financije – radno mjesto broj 4. iz Pravilnika su sljedeći: 
  2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21),
  3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22),
  4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21),
  5. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 37/22),

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, za radno mjesto koje se popunjava predmetnim javnim natječajem, obuhvaća:

– pisanu provjeru znanja iz područja navedenih u pravnim izvorima za pripremanje kandidata,

– intervju.

 

Za svaki dio provjere, kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10, te maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 10 bodova.

 

Pisana provjera znanja sastoji se od ukupno 10 pitanja. Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti na pisanom testu je 10 bodova.

Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

 

S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% ukupnog mogućeg broja bodova, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će intervju.

 

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu.

Intervju se boduje na način da svaki član Povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova Povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene.

 

Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti na intervjuu je 10 bodova.

 

 

Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

Ovaj dokument objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr

i na oglasnoj ploči Općine Ražanac.

 

 

 

   PROČELNICA                                                     

  Anita Krpina, mag.admin.publ

KLASA: 112-01/23-01/18

URBROJ: 2198-11-03-23-3

 

Ražanac,   28. srpnja  2023. godine