Obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog...

Obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac

737

Na temelju članka   104.  Zakona o prostornom uređenju (” Narodne novine”, broj:153-13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Ražanac o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac za javnu raspravu KLASA:350-01/22-01/07,URBROJ:2198-11-22-1 od 04.veljače 2022.godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac, kao Nositelj izrade, objavljuje

 

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE RAŽANAC

 

 

POČETAK I ZAVRŠETAK PONOVNE  JAVNE RASPRAVE

Ponovna javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac ( u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) provest će se od 23. 05. 2022.godine do 31. 05. 2022.godine

 

JAVNI UVID

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Plana iz ove Objave može se izvršiti:

  • Za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 08.00 do 13.00 sati u prostorijama vijećnice Općine Ražanac, na adresi Ražanac XVII kbr.61, Ražanac. Za vrijeme trajanja javnog uvida u izmijene i dopuna Plana biti će otvorena i Knjiga primjedbi.
  • na web stranici Općine Ražanac: opcina-razanac.hr

 

JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana radi obrazloženja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna Plana uređenja Općine Ražanac, održati će se 26.svibnja 2022.godine u 09,00 sati u prostorijama Knjižnice Juraj Barković u Ražancu.

 

 

NAČIN SUDJELOVANJA U JAVNOJ RASPRAVI

Građani, udruge i drugi sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Plana
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • upućuju nositelju izrade (Općini Ražanac) pisane prijedloge i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Plana
  • daju primjedbe i prijedloge upisom u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz prijedlog izmjena i dopuna Plana za vrijeme trajanja javne rasprave

 

 

Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga, dostaviti će se posebna obavijest o javnoj raspravi, a ta javnopravna tijela javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i /ili  dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. Mišljenja na prijedlog Izmjena i dopuna Plana potrebno je dostaviti do 31.svibnja 2022.godine. Osim navedenog, predstavnici javnopravnih tijela mogu za vrijeme javnog izlaganja dati primjedbe/prijedloge/mišljenja u zapisnik kao i postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje.

 

NAČIN DOSTAVE PRIJEDLOGA, PRIMJEDBI I MIŠLJENJA

Pisani prijedlozi, primjedbe i mišljenja građana, udruga i drugih sudionika kao i mišljenja javnopravnih tijela na prijedlog Plana dostavljaju se Nositelju izrade (Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac) na adresu: Ražanac XVII, 23248 Ražanac do 31.svibnja 2022.godine, i to poštom preporučeno ili neposrednom predajom u prostorije Općine Ražanac  ili elektroničkom obliku na adresu; juo@opcina-razanac.hr.

Primjedbe i prijedlozi mogu se upisati i u knjizi primjedbi koja će biti izložena uz prijedlog plana za trajanja javne rasprave.

Primjedbe i prijedlozi će se moći ulagati samo na dijelove Plana koji su izmijenjeni u odnosu na prvu javnu raspravu.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Ražanac u radno vrijeme ili na telefon 023/651-402.

 

                                                PROČELNICA

                                                                                                                                             

                             Anita Krpina, struč.spec.publ.admin

IiD PPUO RAZANAC NACRT ODLUKE I ODREDBE PP2 05 2022

IiD PPUO Razanac OBRAZLOZENJE I ODREDBE PRIKAZ IZMJENA PP2 05 2022

IiD PPUO Ražanac SAZETAK ZA JAVNOST PP2 05 2022

PONOVNA JAVNA RASPRAVA OBAVIJEST IV. IZMJENE I DOPUNO PPUO RAŽANAC

IiD PPUOR PP2 04 2022 LIST 4a GP RAZANAC

IiD PPUOR PP2 04 2022 LIST 4b GP JOVICI

IiD PPUOR PP2 04 2022 LIST 4c GP LJUBAC KRNEZA I DIO RTINE I RAZANCA

IiD PPUOR PP2 04 2022 LIST 4d GP RADOVIN

IiD PPUOR PP2 04 2022 LIST 4e GP RTINA