Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac –...

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac – Računovodstveni referent

                   

Na temelju članka 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto

 

– RAČUNOVODSTVENI REFERENT- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme  uz probni rad od tri  mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu:

1.punoljetnost

2.hrvatsko državljanstvo

3.zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– SSS ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08 i 61/11).

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

životopis

-dokaz o položenom državnom ispitu ( preslika)

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

-dokaz o završenoj srednjoj školi (preslika svjedodžbe)

-preslika stranica radne knjižice, odnosno Potvrda  HZMO-a o podacima evidentiranim u evidencijama HZMO-a

-uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi -(u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)

-vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( u izvorniku).

Isprave koje se prilažu u neovjerenom presliku, prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na web stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr bit će objavljen opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Na web stranici Općine Ražanac objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje pet dana prije održavanja.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu i potpisanu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz  natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na

natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od

objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Zadar i dostavljaju se na adresu:

Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23248 Ražanac s naznakom “Natječaj za računovodstvenog referenta- ne otvaraj”

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                             PROČELNICA JUO

                                                             Anita Krpina Sikirić,struč.spec.admin.publ

natjecaj-za-racunovodstvenog-referenta