Javni poziv za prijem u radni odnos bez zasnivanja radnog odnosa –...

Javni poziv za prijem u radni odnos bez zasnivanja radnog odnosa – Viši stručni suradnik za ekonomske i financijske poslove

3025

Na temelju odredbi čl. 6.Zakona o poticanju zapošljavanja (”Narodne novine broj:57/12 i 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ”Narodne novine ” br:86/08 i 61/11) sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Ražanac za 2016.godinu KLASA:130-01/16-01/01, URBROJ:2198-10-16-2 od 29.03.2016.godine, Načelnik Općine Ražanac objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika/ca za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  za radno mjesto
Višeg stručnog suradnika za ekonomske i financijske poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu