Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625, od 16. siječnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0342, KLASA: 102-01/20-01/03, URBROJ: 2198-10-20-1, od 19. veljaće 2020. godine, te članka 42. Statuta Općine Ražanac(Službeni glasnik Općine Ražanac br. 04/18), Općinski Načelnik raspisuje

 JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Općini Ražanac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ražanac  – moj dom“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

  1. Broj traženih radnica: 2 osobe
  2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je  do 23 mjeseca sklapanjem ugovora o radu
  3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Ražanac
  5. Plaća: minimalna plaća u skladu sa propisima

 

Opis poslova:

Pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, primjerice: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, dostava pomogala i sl.), pružanje podrške krajnim korisnicima kroz razgovore i druženje za uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos:

  • punoljetnost
  • maksimalno završena srednja škola
  • vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave.

Prednost pri zapošljavanju imaju ciljane skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskučnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidati su dužni u molbi naznačiti koju prednost iz prethodnog stavka ostvaruju, te priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko istu posjeduju, npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu izdanu od ovlaštenog tijela.

Kandidati su pri prijavi dužni priložiti:

1. Molbu

2. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)

3. Presliku osobne iskaznice

4. Presliku dokaza o završenoj školi

5. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

6. Potvrdu o stažu izdanu od HZMO ( e-ispis)

7. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje koje je svaki radnik dužan naknadno pohađati o trošku poslodavca – može se preuzeti na stranicama Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr, ili osobno u zgradi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23 248 Ražanac.

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac,

Putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do (uključujući) 22. srpnja 2020. godine s naznakom:

„Za natječaj – „Ražanac – moj dom“ – NE OTVARAJ“

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti dolaskom u Općinsku upravu, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac ili na sljedeće kontakte:

T: 023/651-402, M: 091/918-1791, e-mail: razanaczazeli@gmail.com

Lucie Tesla, dipl. oec., Voditeljica projekta

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama na adresi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac te na internetskoj stranici Općine Ražanac – www.opcina-razanac.hr.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, provest će se intervju sa Povjerenstvom za prijem u radni odnos. Ako kandidat ne pristupi intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat će se najmanje pet dana prije održavanja provjere obavijestiti o vremenu i mjestu održavanja intervjua na službenoj web stranici Općine ražanac www.opcina-razanac.hr te putem elektroničke pošte koju kandidat dostavi u životopisu.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 102-01/20-01/70

URBROJ:2198-10-20-1

Ražanac, 13.07. 2020. godine

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, Ing.

treci-javni-poziv-za-prijam-u-radni-odnos-na-odredeno-vrijeme

izjava-o-pristanku-na-osposobljavanje