Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u...

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima (PONOVLJENI)

2269

                             Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine  ‘broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 40. Statuta Općine Ražanac (” Službeni glasnik Zadarske županije” br.7/14,10/14, i 09/15), te članka 26. i 27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac ( ” Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 1/14) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima ( ”Službeno glasilo Općine Ražanac” 3/2017), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

   JAVNI NATJEČAJ

(PONOVLJENI)

za prodaju građevinskog zemljišta  u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja  mladim obiteljima

 

1.   Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta mladim obiteljima sukladno čl. 26. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac .

 

U mjestu Ražanac

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Procijenjena tržišna vrijednost (kn/m2)

 

Položaj:
1.. 2685/5 Ražanac 421

 

350 Puntica
2.  

2685/6

Ražanac 532 350 Puntica
3.  

2685/11

Ražanac 440 350 Puntica
4.

 

2685/12 Ražanac 600 350 Puntica
 

5.

2685/16 Ražanac 410 350 Puntica

 

6. 2685/17 Ražanac 402 350 Puntica

 

7. 2685/18 Ražanac 408 350 Puntica

 

8. 2685/19 Ražanac 383 350 Puntica

 

9. 2685/20 Ražanac 377 350 Puntica

 

10. 2685/21 Ražanac 410 350 Puntica

 

11. 2685/22 Ražanac 412 350 Puntica

 

12. 2685/23 Ražanac 401 350 Puntica

 

13. 2685/24 Ražanac 408 350 Puntica

 

14. 2685/25 Ražanac 455 350 Puntica

 

15. 2685/26 Ražanac 465 350 Puntica

 

16. 2685/27 Ražanac 465 350 Puntica

 

17. 2685/29 Ražanac 465 350 Puntica

 

18. 2685/30 Ražanac 465 350 Puntica

 

 

Procjenu vrijednosti predmetnih čestica izradio  je dana 15.03.2016.godine, stalni sudski vještak za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru Željko Predovan dipl.inž.arh., Kralja Tvrtka 3, Zadar.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Početna cijena zemljišta koje je predmet prodaje iznosi;

– za mjesto Ražanac – 350,00 kn po m2

 

 1. Ponuditelji mogu biti mlade obitelji s prebivalištem na području Općine Ražanac to;

– da nisu stariji od 40 godina

– da u trenutku prijave na natječaj imaju prijavljeno stalno prebivalište na području Općine Ražanac kao i da su u prethodnom razdoblju imali prijavljeno stalno prebivalište na području Općine Ražanac od najmanje 10 godina.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba)

– preslik osobne iskaznice

– uvjerenje o prebivalištu

– dokaz da nemaju riješeno stambeno pitanje odnosno da on ili njegov supružnik nemaju u  Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu ( zk izvadak , izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da u Republici Hrvatskoj nemaju stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu)

– da ponuditelj ili njegov supružnik nije imao stan, kuću ili odgovarajuće građevinsko zemljišta koje je otuđio ( prodao, darovao i sl.) u zadnjih 5 godina ( potvrda Porezne uprave)

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac, čes.zem. ( broj parcele)

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac.

 

Ponuditelj  u svojoj ponudi može pored čest. zem. navedene kod  uplate jamčevine dati ponudu za više č. zem. s ponudom cijene  i za druge  čestice ( alternativna ponuda) , a jamčevinu plaća samo za prvo izabranu česticu.   

 

6.Ponuditelji mogu na javnom natječaju kupiti samo jednu nekretninu, a pravo na kupnju građevinskog zemljišta pod povoljnijim uvjetima mogu ostvariti samo jednom.

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu  „Zadarski list“ i na web stranici općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac , u zatvorenom omotu s naznakom „ za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja  je  najviša ponuđena cijena. 

 

11.. Otvaranje ponuda obavit će se dana 18.08.2017. u 09.00 sati  u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem,  zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50 % prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50 % prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke što će se pobliže odrediti posebnim rješenjem.

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.
 2. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Provedbu natječaja obaviti će Komisija za prodaju građevinskog zemljišta, a o rezultatima natječaja natjecatelji ce biti pravovremeno obaviješteni.

 

Sukladno čl.27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac, popust pri kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac radi rješavanja stambenog pitanja ostvaruje se na način da se plaća 25% od najpovoljnije ponuđene cijene u provedenom natječajnom postupku

 

Da bi se ostvarili pravo na popust na kupoprodajnu cijenu, kupci su dužni dostaviti Općini;

 

–  Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne Policijske uprave

– Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili  kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela  te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac  ili na telefon: 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

ponovljeni-javni-natjecaj-za-objavu-prodaju-parcela-mladim-obiteljima