Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac...

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto-KOMUNALNI DJELATNIK

1368

                          

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11, 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje:

 

 JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto

 

– KOMUNALNI DJELATNIK- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,  s punim radnim

vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

 

 

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta

– obavlja sve vrste fizičkih poslova iz područja komunalnog gospodarstva, kao i druge poslovi  na području Općine Ražanac po nalogu pročelnika i načelnika općine.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

1.punoljetnost

2.hrvatsko državljanstvo

3.zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

Pored općih uvjeta za prijam kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– NSS – niža stručna sprema ili osnovna škola

– položen vozački ispit B kategorije

– radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana

 

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08 , 61/11 i 4/18).

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

-dokaz o završenoj osnovnoj školi ( preslika svjedožbe)

-preslika vozačke dozvole

-preslika stranica radne knjižice odnosno Potvrda HZMO-a o podatcima evidentiranim u evidencijama HZMO-a.

-uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi -(u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)

-vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od

objave oglasa u Narodnim novinama”, na adresu Općina Ražanac, 23248 Ražanac XVII 61, s naznakom “Natječaj za komunalnog djelatnika- ne otvaraj”ili  osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac.

Natječaj će se objaviti i na web stranici Općine Ražanac , www.opcina-razanac.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

                                                                                       PROČELNICA JUO

                                                                                Anita Krpina Sikirić, struč.spec.admin.publ

 

natjecaj-za-komunalni-djelatnik-na-neodredeno-2018