JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac – 1...

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje i porodiljini dopust

1581

 

Na temelju članaka 19. Stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18),  Općinski načelnik Općine Ražanac  raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

 

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac

 • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje i porodiljini dopust

 

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit.

 

Uvjet magistra/magistre odnosno stručnog specijaliste na temelju  odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (” Narodne novine ”, broj:74/10 125/14, ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

 

Na radno mjesto  pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan  sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik koji ima najmanje pet godina iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava i ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet: magistar struke/stručni specijalist pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera , a sve na temelju članka 24.Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ”Narodne novine”, broj:74/10, 125/14)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18) (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima). U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje  postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidat / kandidatkinja koji bude imenovan/a, ispit položi u zakonskom roku.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

Životopis:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (presliku rješenja, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (presliku radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana do dana objave natječaja),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članak 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(«Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju. Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o imenovanju.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Opis poslova radnog mjesta, podatci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, objaviti će se na službenoj web stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr i na oglasnoj ploči.

Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine  Ražanac www.opcina-razanac.hr i na oglasnoj ploči Općine Ražanac objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja u ”Narodnim novinama”.

Prijave se podnose na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23 248 Ražanac, s obveznom naznakom: „Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  – ne otvaraj.“

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o imenovanju izabranog kandidata u zakonskom roku koji za donošenje rješenja iznosi 60 dana od isteka roka za podnošenja prijava na natječaj.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju.

Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

KLASA:112-01/19-01/19

URBROJ:2198-10-19-1

Ražanac, 22.07.2019.

 

                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                             Nikola Miletić, ing

oglas-za-procelnika-zamjena