Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina Općine Ražanac

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina Općine Ražanac

274

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 05/22, 15/22, 04/23), objavljuje sljedeći

 

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 1. Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Ražanac kako slijedi:

1.a.

 

 

 

 

R. br. Lokacija Lokacija na grafičkom prikazu Djelatnost (namjena) Početni iznos zakupnine Trajanje zakupa Iznos jamčevine
1. Javna površina dio čest. zem. 2479/2 k.o. Ražanac 11 Postavljanje kioska, montažnog objekta i sl.

+ Pripadajuća terasa objekta po m2 (kioska, montažnog objekta i sl.)

1.062,00 EUR za cijelo razdoblje

 

+ 40,00 EUR po m2

Maksimalno 5 godina 150,00 EUR

 

 

 1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti.

 

 1. Za sudjelovanje na javnom natječaju, natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro-račun Proračun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, sa svrhom uplate „jamčevina“ poziv na br. HR68 5738-OIB.

Uplata jedne jamčevine vrijedi samo za jednu lokaciju.

 

 1. Detaljne obavijesti o navedenim lokacijama kao i oznaku na grafičkom prikazu zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac (zgrada Općine Ražanac).

 

 1. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
 2. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu ponuditelja, te broj računa za povrat jamčevine,
 3. oznaku lokacije za koju se daje ponuda na natječaj,
 4. ponuđeni iznos zakupnine izražen u EURIMA,
 5. vrijeme za koje se traži u zakup javna površina
 6. namjenu, to jest djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati.
 7. dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju,
 8. potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja nastalih prema Općini Ražanac, koja ne smije biti starija od 8 (osam) dana, od dana raspisivanja natječaja,
 9. original ili ovjerenu presliku Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno original ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ne stariji od 30 (trideset) dana,
 10. presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičku osobu,
 11. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv pravne osobe, ovlaštene osobe u pravnoj osobi ili fizičke osobe obrtnika

 

 

 1. Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine. Ako nakon donesene odluke zakupu javne površine najpovoljniji ponuditelj odustane od dobivene javne površine i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

 1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA RAŽANAC
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
s naznakom za natječaj za zakup javne površine – mjesto – ne otvaraj

 

preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Općine Ražanac, te bez obzira na način dostave rok za dostavu ponuda je zaključno do dana i sata objavljenog javnog otvaranja ponuda, odnosno ponuda mora biti zaprimljena na općinskoj pisarnici do tog trenutka.

 

 1. Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 22. siječnja 2024. godine, u 13.00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac (zgrada Općine Ražanac), Ražanac XVII 61, Ražanac. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

 

 1. Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune, nepravovremene i neprecizne pristigle ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obveze prema Općini Ražanac odnosno ako nisu sklopili sporazum o obročnoj otplati duga sukladno posebnim propisima.

 

 1. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici Općine Ražanac.

 

 1. Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 (petnaest) dana nakon otvaranja ponuda. Sudionicima javnog natječaja čije ponude ne budu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

 

 1. Sudioniku javnog natječaja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunat će se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

 1. Općinski načelnik Općine Ražanac zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

 

 

Općinski načelnik

Damir Jordan, ing.

 

Lokacije 1-3, 11 grafički prikaz