JAVNI NATJEČAJ KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR – 1 izvršitelj (M/Ž) na...

JAVNI NATJEČAJ KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR – 1 izvršitelj (M/Ž) na neodređeno vrijeme – uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

366

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku teksta: ZSN)  privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove Općine Ražanac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

                Za prijem u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove na radno mjesto:

 

 • KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR – 1 izvršitelj (M/Ž) na neodređeno vrijeme – uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

 

 • – SSS – tehničkog, ekonomskog ili upravnog smjera
 • – položen vozački ispit B kategorije
 • – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • – poznavanje rada na računalu
 • – položen državni stručni ispit

 

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa ZNS.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj, u kojoj se navode podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, email adresa, isključivo za potrebe postupka), kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim javnim natječajem;
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);
 • uvjerenje nadležnog suda o ne vođenju kaznenog postupka (izvornik ili elektronički zapis, ne stariji od 6 mjeseci);
 • dokaz o postojanju radnog iskustva iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke o najmanje jedne (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenje o rasporedu i slično) i iz kojeg je vidljivo u kojoj struci , na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • dokaz o dosadašnjem radnom stažu (preslik potvrde, odnosno elektronički zapis s podacima o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit)
 • preslik vozačke dozvole.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta odredbe na koju se poziva, odnosno dokaz o priznatom statusu, dokaz da to pravo već nije koristio te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka, sporazum i slično), a pravo prednosti ostvaruje samo pod uvjetom da nema osoba koje to pravo ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u javnom natječaju mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

 

Na web-stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr biti će naveden  opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Ražanac, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“Za javni natječaj (PRIJEM U SLUŽBU – NE OTVARAJ“

na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23 248 Ražanac osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, službenoj internet stranici Općine Ražanac i oglasnim pločama Općine Ražanac.

 

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Ražanac zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez posebnog objašnjenja.

Kandidati podnošenjem prijave na Javni natječaj daje svoju suglasnost Općini Ražanac da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i/ili javnom glasilu Općine Ražanac

 

PRIVREMENI PROČELNIK:

Hrvoje Benić, mag.iur.