Zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada- OBAVIJEST

Zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada- OBAVIJEST

1372

Poštovani,

krupni (glomazni) otpad je, sukladno čl. 4., st. 16. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15) propisuje se popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom, a koje se mogu, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, kategorizirati ključnim brojem 20 03 07-glomazni otpad, propisan Dodatkom Naputka kako slijedi: KUPAONSKA OPREMA, STVARI ZA DJECU, PODNE OBLOGE, NAMJEŠTAJ, KUHINJSKA OPREMA, VRTNA OPREMA I OSTALI GLOMAZNI OTPAD.

Sukladno čl. 11. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) davatelj javne usluge (ovdje – Čistoća d.o.o. Zadar) je dužan u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu (adresa nekretnine) korisnika bez naknade.

Davatelj javne usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

Količina glomaznog otpada koji se odvozi bez naknade ograničena je do 2m³ po odvozu. Svako sljedeće preuzimanje glomaznog otpada plaća se prema cjeniku davatelja usluge.

Glomazni otpad ne uključuje tvari i predmete za koje je posebnim propisom propisano da se smatraju otpadom koji se svrstava u posebnu kategoriju otpada (napuštena vozila, građevinska šuta, otpadne gume, opasni otpad, grane, debla itd.) Poseban naglasak stavljamo na građevinski otpad koji sadrži azbest.

Korisnik usluga na posebnom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Čistoće d.o.o., naručuje preuzimanje glomaznog otpada.  Čistoća d.o.o. Zadar od 1. listopada pokreće preuzimanje glomaznog otpada na gore opisan način. Tako prikupljen glomazni otapd sortirati će se na reciklažnom dvorištu „Diklo“.

Dodatne informacije vezane za preuzimanje glomaznog otpada mogu se dobiti na telefonu: 023/234-815.

Pročelnica JUO-a

Anita Krpina, str.spec.publ.adm

zbrinjavanje-glomaznog-komunalnog-otpada_obavijest