T R E Ć I J A V N I ...

T R E Ć I J A V N I P O Z I V Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Ražanac – moj dom +“ u sklopu programa Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

451

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0210, „Ražanac – moj dom +“ od 7. prosinca 2022. godine te članka 42., Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik“ broj 04/18), Općinski načelnik raspisuje

 

 

T R E Ć I  J A V N I  P O Z I V

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Ražanac – moj dom +“ u sklopu programa Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

 

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Ražanac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta UP.02.1.1.16.0210 Ražanac – moj dom +

– radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama sa invaliditetom

 

Broj traženih radnica: 4

Trajanje radnog odnosa: do 31.07.2023.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: područje Općine Ražanac

 

Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica i drugih potrepština,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

– pomoć pri oblačenju, svlačenju i brizi o higijeni,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),

– pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Prijaviti se mogu nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu prijavi na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

životopis s kontakt telefonom

presliku osobne iskaznice,

potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (izdanu u vrijeme trajanja Natječaja),

presliku svjedodžbe završene škole ili najviše završenog razreda, ukoliko škola nije

završena,

potvrdu HZMO o evidentiranom radnom stažu.

odgovarajuću dokaznu dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine ( ako je primjenjivo), za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina definiranih Pozivom potrebno je dostaviti sljedeće:

 

Ciljana skupina: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

 

Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive /ranjive skupine u lokalnoj zajednici uz sljedeću dokaznu dokumentaciju:

 

ŽENE OD 50 GODINA

  • Osobnu iskaznicu

 

OSOBE S INVALIDITETOM

  • Nalaz i mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili povrede u upisu Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

 

ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA

  • Uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovine ljudima.

 

ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

  • Uvjerenje /potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja.

 

AZILANTICE

  • Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP,

 

ŽENE KOJE SU IZAŠLE IZ SUSTAVA SKRBI  ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

  • Rješenje/ uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblik skrbi izvan vlastite obitelji,

 

LIJEČENE OVISNICE

  • Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti drogama,

 

POVRATNICA S ODSLUŽENJA ZATVORSKE KAZNE UNAZAD 6 MJESECI

  • Potvrda o otpuštanju

 

PRIPADNICE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

  • Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,

 

BESKUĆNICE

  • Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište / prenoćište odnosno o korištenju usluga poludnevnog boravka ili potvrdu pružatelja usluga u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge u poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica,

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Natječajni postupak obuhvaća razgovor s kandidatkinjama. Na razgovor mogu pristupiti samo kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Smatra se da je kandidatkinja, koja nije pristupila razgovoru, povukla prijavu na natječaj.

Kandidatkinje će na vrijeme biti obavještene o terminu razgovora putem kontakta koji navedu u svojoj prijavi na natječaj, te putem web stranice Općine Ražanac.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom ili osobno, u roku 8 dana od dana objave Natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno zaključno s 5. travnja 2023. godine, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

 

Općina Ražanac, Ražanac XVI. 61, 23248 Ražanac

 

s naznakom „Za Natječaj – Ražanac – moj dom +“

NE OTVARATI“

 

Natječaj se objavljuje na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Ražanac.

 

O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

Svi osobni podaci koje kandidatkinje dostave obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja i izvještavanja nadležnog provedbenog tijela. Kandidatkinje prijavom na natječaj pristaju da Općina Ražanac, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe natječaja i izvještavanja nadležnog provedbenog tijela, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

 

 

Načelnik Općine Ražanac

Damir Jordan,ing.

 

 

KLASA: 102-01/23-01/18

URBROJ: 2198-11-23-1

Ražanac, 23.ožujka 2023. godine