Službeno glasilo 10/17

Službeno glasilo 10/17

1646
 • Plan proračuna Općine Ražanac za 2018. godinu sa programima i  s  projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 • Odluka o izvršenju proračuna Općine Ražanac za 2018.godinu
 • Odluka o usvajanju zaključka financijskog plana Knjižnice ” Juraj Baraković” Ražanac  za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2018.godinu
 • Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ražanac za 2017. godinu
 • Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za razdoblje od 2018. do 2020.godine
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje  političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Ražanac za 2017. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načini rada Dječjeg vrtića Ražanac
 • Odluka o davanju suglasnosti na privremeno korištenje Dječjeg vrtića Ražanac za potrebe održavanja ritmike
 • Odluka o davanju suglasnosti na privremeno korištenje prostora Dječjeg vrtića Ražanac, za potrebe održavanja Engleskog jezika
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Zadar o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Ražanac za 2016. godinu

sluzbeno-glasilo-_10_2017