Službeno glasilo 01/2018

Službeno glasilo 01/2018

1454
  • Odluka o porezima Općine Ražanac
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ražanac
  • Odluka o mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Ražanac
  • Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za šk. 2017./2018.
  • Odluka o određivanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području Općine Ražanac za koje suvlasnici zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja
  • Zaključak o planu i programu rada Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac za 2018. godinu

sluzbeno-glasilo-_01_2018