Službeni glasnik 04/2021

Službeni glasnik 04/2021

845
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima u Općini Ražanac
  • Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Ražanac
  • Odluka o zamjeni nekretnina Općine Ražanac i fizičke osobe radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa
  • Odluka o novčanoj pomoći za Tomislava Čavića
  • Odluka o novčanoj pomoći za Roka Borzina
  • Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o prolongaciji za dopušteno prekoračenje korištenjem minusa sa OTP bankom
  • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac

Službeni glasnik _04_2021