Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel općine Ražanac za 2019. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel općine Ražanac za 2019. godinu

1171

Na temelju članka 8. 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”NN” broj:86/08 i 51/11 ), članku 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac (Službeni glasnik Zadarske županije br. 02/11) te članka 42. Statuta Općine Ražanac ( Službeni glasnik Općine Ražanac,  broj: 4/18), Načelnik Općine Ražanac, donosi:

 

PLAN PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI

ODJEL OPĆINE RAŽANAC ZA 2019.

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac za 2019. (u daljnjem tekstu Plan), utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac tijekom 2019. godine.

Članak 2.

Plan sadrži:
– stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Općini Ražanac,
– potreban broj državnih službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2019. godinu,
– potreban broj vježbenika,
– potreban broj službenika i namještenika na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, te
– plan prijama u državnu službu pripadnika nacionalnih manjina.

Članak 3.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela planirano je zapošljavanje 1 službenika na određeno vrijeme. U Jedinstvenom upravnom odjelu zaposleno je 4 službenika na neodređeno vrijeme, 1 službenik na određeno vrijeme, 3 namještenika na neodređeno vrijeme.

Članak 4.

Utvrđuje se potreban broj državnih službenika na određeno vrijeme za 2019. godinu:
– VSS – 1 službenika
– SSS – 0 službenika

– vježbenika – 0 službenika

Članak 5.

Utvrđuje se prijam u Jedinstveni upravni odjel na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla;

– 1 službenika VSS

Članak 6.

Ovim Planom utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac pripadnicima nacionalnih manjina.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac nema pripadnika nacionalnih manjina.

Članak 7.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa ili premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje.

Članak 8.

Plan prijama u državnu službu objavljuje se u »Službenom glasniku Općine Ražanac«.

Članak 9.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 112-01/19-01/01

UR.BR.:2198-10-19-1

Ražanac,  16.01.2019.

 

Načelnik Općine Ražanac

Nikola Miletić, ing.

 

plan-prijema-u-juo-razanac-2019