Plan javne nabave za 2021. godinu

Plan javne nabave za 2021. godinu

1090

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeno glasilo Općine Ražanac“ broj 4/18), načelnik Općine Ražanac donosi 

 PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU

I.

Ovim Planom javne nabave utvrđuje se obveza Općine Ražanac u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

II.

Plan javne nabave za 2021. godinu temelji se na Proračunu Općine Ražanac za 2021. godinu i Programu 1003 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ražanac za 2021. godinu te Programu 1005 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ražanac za 2021. godinu (Klasa: 400-01/20-01/190), usvojenima na 29. sjednici Općinskog vijeća Općine Ražanac od 10. prosinca 2020. godine.

Plan javne nabave sadrži podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, vrsta postupka javne nabave – podatke sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

 

III.

Za 2021. godinu utvrđuje se nabava roba, usluga i radova i to:

Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV[1]

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka[2]

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
I. OPĆI POSLOVI JAVNE UPRAVE            
1/21 Uredski materijal (roba) 22800000-8 45.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
2/21 Materija i sredstva za čišćenje i održavanje 39830000-9 5.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
3/21 Nabava lož ulja za potrebe grijanja za zgradu Općine 09135100-5 4.040,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
4/21 Nabava motornog benzina i dizel goriva 09130000-9 12.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
5/21 Materijal i dijelovi za održavanje građevinskih objekata 44500000-5 4.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
6/21 Materijal i dijelovi za održavanje postrojenja i opreme 39290000-1 4.200,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
7/21 Nabava sitnog inventara 39300000-5 6.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
8/21 Nabava službene radne i zaštitne odjeće i obuće 18100000-0 4.200,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
9/21 Usluge telefona, mobitela, interneta i telefaksa 64200000-8 49.320,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
10/21 Usluge pošte za pisma i tiskanice 64110000-0 36.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
11/21 Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata 50800000-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
12/21 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme 45259000-7 20.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
13/21 Usluge tekućeg održavanja prijevoznih sredstava 50112000-3 7.4000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
14/21 Usluge promidžbe i informiranja 79341000-6 33.400,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
15/21 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte 70210000-6 12.720,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
16/21 Zakupnine za prijevozno sredstvo 34110000-1 25.216,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
17/21 Obvezni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 85100000-0 15.080,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV[3]

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka[4]

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
I. OPĆI POSLOVI JAVNE UPRAVE            
18/21 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 79110000-8 72.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
19/21 Geodetsko katastarske usluge 71355000-1 104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
20/21 Usluge vještačenja 71319000-7 16.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
21/21 Usluge agencija i studentskog servisa 79600000-0 15.440,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
22/21 Ostale intelektualne usluge 79411000-8 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
23/21 Usluge ažuriranja računalnih baza 48443000-5 25.920,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
24/21 Ostale računalne usluge 48443000-5 52.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
25/21 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 71631200-2 3.160,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
26/21 Grafičke i tiskarske usluge 79822500-7 6.800,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
27/21 Ostale nespomenute usluge – troškovi provedbe izbora 98300000-6 151.260,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
28/21 Premije osiguranja imovine 66510000-8 2.580,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
29/21 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 66510000-8 9.180,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
30/21 Premije osiguranja zaposlenih 66510000-8 6.720,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
31/21 Reprezentacija (usluge ugošćavanja) 55300000-3 56.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
32/21 Rashodi protokola i ostali nespomenuti rashodi 79996000-2 42.346,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
33/21 Usluge banaka 66110000-4 17.800,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
34/21 Uredska oprema i namještaj 30190000-7 15.200,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
35/21 Ulaganja u opremu i uređaje (oprema za uspostavljanje punionice za električna vozila)

 

31681200-5

31681500-8

56.136,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV[5]

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka[6]

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
I. OPĆI POSLOVI JAVNE UPRAVE            
36/21 Ulaganje u računalne programe 48920000-3 20.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
JN 1/21 Dokumenti prostornog uređenja 71410000-5 120.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
37/21 Projekti, planovi, studije i sl. 71242000-6 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE            
38/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ražanac 45233120-6 68.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
39/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Rtina 45233120-6 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
40/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Radovin 45233120-6 68.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
41/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ljubač 45233120-6 56.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
42/21 Izgradnja prometnica i uređ.parkirališta – MO Ljubački Stanovi 45233120-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
43/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Jovići 45233120-6 60.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
44/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Podvršje 45233120-6 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
45/21 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Krneza 45233120-6 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
NMV 1/21 Izgradnja Tržnice – Ribarnice u Ražancu 45213140-6 1.284.000,00 Otvoreni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
46/21 Opremanje Tržnice – Ribarnice u Ražancu 39151000-5 70.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
JN 2/21 Izgradnja nogostupa – MO Rtina 45213316-1 296.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
NMV 2/21 Izgradnja nogostupa – MO Jovići 45213316-1 808.000,00 Otvoreni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.

 

 

Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE            
47/21 Ulaganja u školsko igralište u Ražancu – održavanje 50870000-4 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
48/21 Izgradnja mrtvačnice u Ražancu – III.Faza – Opremanje 50800000-3 60.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
49/21 Izgradnja mrtvačnice u Rtini – Održavanje 50800000-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
50/21 Uređenje okoliša za sobu za ispraćaj u Radovinu 45212360-7 50.400,00 Jednostavni Narudžebnica 02.01.2021. 31.12.2021.
51/21 Opremanje sobe za ispraćaj u Radovinu 39150000-8 69.600,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
52/21 Poslovna zona Vukovac – studija procjene utjecaja na okoliš 71313400-9 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
53/21 Autobusna nadstrešnica u Podvršju 45213315-4 20.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
54/21 Autobusne nadstrešnice u Rtini – održavanje 45213315-4 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
NMV 3/21 Uređenje obalnog pojasa  Ljubačkog zaljeva – plaže 45243300-5 776.000,00 Otvoreni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
55/21 Opremanje i održavanje dječjih igrališta 50870000-4 16.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
56/21 Dogradnja Mletačke kule u Ražancu – Idejni projekt 71320000-7 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
57/21 Rekonstrukcija stare Zadruge u Rtini 45450000-6 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
58/21 Projekt izgradnje Društvenog doma u Radovinu 71242000-6 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
59/21 Ulaganja u školsko igralište u Rtini – Održavanje 50870000-4 10.400,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
60/21 Dodatna ulaganja u vodoopskrbu – za poboljšanje vodoopskrbe na području Općine Ražanac

 

 

 

 

 

 

45231300-8 120.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
III. ULAGANJE U ELEKTRIČNU ENERGIJU, OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE            
NMV 4/21 Električna energija (opskrba i distribucija el.energijom u području javne rasvjete i pojedinačno po mjestima troška)

 

09310000-5

65310000

452.000,00 Otvoreni Sklapanje okvirnog sporazuma    

2 godine

JN 3/20 Održavanje javne rasvjete po mjestima Općine Ražanac 50232100-1 144.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
JN 4/20 Materijal za održavanje javne rasvjete 31681400-7 176.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
JN 5/20 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (usluge) 31000000-6 180.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
IV. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 45112700          
61/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Ražanac 45233140-2 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
62/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Rtina 45233140-2 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
63/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Radovin 45233140-2 68.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
64/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Ljubač 45233140-2 56.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
65/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Lj.Stanovi 45233140-2 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
66/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Jovići 45233140-2 60.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
67/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Podvršje 45233140-2 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
68/21 Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Krneza 45233140-2 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
69/21 Održavanje javnih površina – MO Ražanac 45112700 96.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
70/21 Održavanje javnih površina – MO Rtina 45112700 72.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
71/21 Održavanje javnih površina – MO Radovin 45112700 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
72/21 Održavanje javnih površina – MO Ljubač 45112700 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
73/21 Održavanje javnih površina – MO Ljubački Stanovi 45112700 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
74/21 Održavanje javnih površina – MO Jovići 45112700 56.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
75/21 Održavanje javnih površina – Mo Podvršje 45112700 32.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
IV. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 45112700          
76/21 Održavanje javnih površina – Mo Krneza 45112700 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
77/21 Održavanje groblja – MO Ražanac 45112714-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
78/21 Održavanje groblja – MO Rtina 45112714-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
79/21 Održavanje groblja – MO Radovin 45112714-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
80/21 Održavanje groblja – MO Ljubač 45112714-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
81/21 Održavanje groblja – MO Ljubački Stanovi 45112714-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
82/21 Održavanje groblja – MO Jovići 45112714-3 8.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
83/21 Motorn benzin i dizel gorivo za održavanje javnih površina 45112700 5.440,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
84/21 Materijal za održavanje javnih površina 45112700 42.400,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2021. 31.12.2021.
85/21 Usluge tekućeg održavanja javnih površina 45112700 6.400,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.
86/21 Usluge deratizacije i dezinsekcije 90923000-3 64.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
87/21 Opskrba vodom 41110000-3 36.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
88/21 Iznošenje i odvoz smeća 65000000-3 136.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
89/21 Subvencije poljoprivrednicima 03100000-2 16.000,00 Jednostavni Javni poziv 02.01.2021. 31.12.2021.
90/21 Subvencioniranje javnog prijevoza učenicima 60130000-8 38.400,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
91/21 Subvencioniranje javnog prijevoza linije za Podvršje 60130000-8 57.600,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2021. 31.12.2021.
92/21 Sufinanciranje nabavke udžbenika 22111000-1 48.000,00 Jednostavni Račun 02.01.2021. 31.12.2021.

 

IV.

Ovaj Plan javne nabave objavit će se na internetskoj stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr, kao i sve njegove Izmjene i dopune, a stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Ražanac“.

NAČELNIK

                                                   Nikola Miletić, ing.

KLASA: 400-01/21-01/24

URBROJ: 2198-10-21-1

Ražanac, 08.02.2021.

 

1] Jedinstveni rječnik javne nabave (NN broj 6/12)

[2] Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeno glasilo“ Općine Ražanac 6/17)

 

 

[3] Jedinstveni rječnik javne nabave (NN broj 6/12)

[4] Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeno glasilo“ Općine Ražanac 6/17)

 

 

[5] Jedinstveni rječnik javne nabave (NN broj 6/12)

[6] Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeno glasilo“ Općine Ražanac 6/17)

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021.