Plan javne nabave za 2020. godinu

Plan javne nabave za 2020. godinu

904

 

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeno glasilo Općine Ražanac“ broj 4/18), načelnik Općine Ražanac donosi

 

 

 

 PLAN JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU

 

I.

Ovim Planom nabave utvrđuje se obveza Općine Ražanac u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

II.

Plan nabave za 2020. godinu temelji se na Proračunu općine Ražanac za 2020. godinu i Programu 1003 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ražanac za 2020.godinu te Programu 1005 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ražanac za 2020.godinu (Klasa: 400-01/18-01/254), usvojenim na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Ražanac od 10. prosinca 2019.godine.

Plan javne nabave sadrži podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, vrsta postupka javne nabave – podatke sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

III.

Za 2020. godinu utvrđuje se nabava roba, usluga i radova i to:

Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV[1]

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka[2]

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
I. OPĆI POSLOVI JAVNE UPRAVE            
1/20 Uredski materijal (roba) 22800000-8 40.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
2/20 Usluge telefona, mobitela, interneta i telefaksa 64200000-8 40.400,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
3/20 Usluge pošte 64110000-0 24.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
 

4/20

Usluge promidžbe i informiranja (objave u javnim glasilima i putem elektroničkih medija)  

79341000-6

 

45.800,00

 

Jednostavni

 

Narudžbenica

02.01.2020. 31.12.2020.
5/20 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 79110000-8 46.200,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
6/20 Geodetsko katastarske usluge 71355000-1 108.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
7/20 Ostale intelektualne usluge 79411000-8 28.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
8/20 Usluge ažuriranja računalnih baza i ostale računalne usluge 48443000-5 71.920,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
9/20 Ostale nespomenute usluge 98300000-6 25.042,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
10/20 Reprezentacija (usluge ugošćavanja) 55300000-3 56.000,00   Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 1/20 Ulaganja u komunikacijsku opremu – WI-FI4EU 32412110-8 88.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 2/20 Ulaganja u opremu i uređaje za ostale namjene (parking automati) 32570000-9 140.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
11/20 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79990000-0 42.536,00   Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
12/20 Ulaganje u računalne programe 48900000-7 20.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
13/20 Dokumenti prostornog uređenja 71410000-5 40.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
14/20 Projekti, planovi, studije i sl.   104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.

 

Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE            
15/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ražanac 45233120-6 136.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
16/20 Izgradnja prometnica – MO Rtina 45233120-6 68.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
17/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Radovin 45233120-6 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
18/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ljubač 45233120-6 56.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
19/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ljubački Stanovi 45233120-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
20/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Jovići 45233120-6 56.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
21/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Podvršje 45233120-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
22/20 Izgradnja prometnica i parkirališta – MO Krneza 45233120-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 3/20 Izgradnja nogostupa – MO Rtina 45213316-1 120.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 4/20 Izgradnja nogostupa – MO Radovin 45213316-1 80.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 5/20 Izgradnja nogostupa – MO Jovići 45213316-1 320.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 6/20 Izgradnja mrtvačnice u Ražancu – III.Faza 45212360-7 120.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 7/20 Izgradnja sobe za ispraćaj u Radovinu 45212360-7 452.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
23/20 Autobusne nadstrešnice u Ražancu – Rudići 45213315-4 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
24/20 Autobusna nadstrešnica u Podvršju 45213315-4 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
25/20 Autobusne nadstrešnice u Krnezi 45213315-4 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 8/20 Uređenje obalnog pojasa  Ljubačkog zaljeva – plaže 45243300-5 368.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
26/20 Opremanje dječjih igrališta 45112723-9 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 9/20 Dogradnja Mletačke kule u Ražancu 45212350-4 80.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
27/20 Rekonstrukcija stare Zadruge u Rtini 45213100-4 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2019. 31.12.2020.
28/20 Projekt izgradnje Društvenog doma u Radovinu 45212110-0 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2019. 31.12.2020.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
29/20 Rekonstrukcija stare Zadruge u Rtini 45213100-4 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
30/20 Projekt izgradnje Društvenog doma u Radovinu 45212110-0 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
31/20 Projekt uređenja Društvenog doma u Podvršju 45216100-5 8.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
NMV 1/20 Izgradnja Tržnice – Ribarnice u Ražancu 45213140-6 592.000,00 Otvoreni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
32/20 SUO – Poslovna zona Vukovac 71242000-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 10/20 Dodatna ulaganja u vodoopskrbu 65130000-3 120.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
III. ULAGANJE U ELEKTRIČNU ENERGIJU, OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE            
NMV 2/20 Električna energija (opskrba )

 

 

09310000-5 436.000,00 Otvoreni

 

Sklapanje okvirnog sporazuma    

2 godine

JN 11/20 Održavanje javne rasvjete po mjestima Općine Ražanac 50232100-1 104.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 12/20 Materijal za održavanje javne rasvjete 34928520-30 224.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 13/20 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (usluge)   105.992,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
IV. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 45112700          
33/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Ražanac 45233140-2 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
34/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Rtina 45233140-2 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 14/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Radovin 45233140-2 176.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
35/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Ljubač 45233140-2 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
36/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Ljubački Stanovi 45233140-2 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
37/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Jovići 45233140-2 52.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
38/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Podvršje 45233140-2 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
39/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Krneza 45233140-2 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
40/20 Održavanje javnih površina – MO Ražanac 45112700 104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
Evidencijski broj nabave  

PREDMET NABAVE

 

 

 

CPV

Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  

Vrsta postupka

Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

 

Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
41/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Podvršje 45233140-2 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
42/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Krneza 45233140-2 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
43/20 Održavanje javnih površina – MO Ražanac 45112700 104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
44/20 Održavanje javnih površina – MO Rtina 45112700 104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
45/20 Održavanje javnih površina – MO Radovin 45112700 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
46/20 Održavanje javnih površina – MO Ljubač 45112700 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
47/20 Održavanje javnih površina – MO Ljubački Stanovi 45112700 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
48/20 Održavanje javnih površina – MO Jovići 45112700 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
49/20 Održavanje javnih površina – Mo Podvršje 45112700 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
50/20 Održavanje javnih površina – Mo Krneza 45112700 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
51/20 Materijal i energijai za tekuće održavanje javnih površina 45112700 73.600,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
52/20 Ostale usluge tekućeg održavanja javnih površina 45112700 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
53/20 Održavanje grobalja po naseljima Općine Ražanac 45112714-3 48.000,00   Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
54/20 Materijal i energijai za tekuće održavanje grobalja 45112714-3 6.400,00   Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
55/20 Ostale usluge tekućeg održavanja grobalja 45112714-3 4.000,00   Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
56/20 Usluge deratizacije i dezinsekcije 90923000-3 64.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.

 

IV.

Ovaj Plan javne nabave objaviti će se na internetskoj stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr, kao i sve njegove Izmjene i dopune, a stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Ražanac“.

 

KLASA:400-01/20-01/13

UR.BR.:2198-10-20-1

Ražanac, 23.01.2020.

                                                                                                                                                                                                                          NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                                                                                                                                                                           Nikola Miletić, ing.

 

.

[1] Jedinstveni rječnik javne nabave (NN broj 6/12)

[2] Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeno glasilo“ Općine Ražanac 6/17)

 

plan-javne-nabave-za-2020-g