Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na...

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto komunalni djelatnik

1270

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje:

 

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto

 

– KOMUNALNI DJELATNIK- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu:

1.punoljetnost

2.hrvatsko državljanstvo

3.zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– NSS – završena osnovna škola ili SSS-  srednja škola

– položen vozački ispit B kategorije

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08 i 61/11).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

-dokaz o završenoj osnovnoj/ srednjoj školi (preslika svjedodžbe)

-preslika vozačke dozvole

-uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi -(u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)

-vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu –potpisanu  prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas. Sa kandidatima će se obaviti usmeni intervju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od

objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Zadar i dostavljaju se na adresu:

Općina Ražanac, Ražanac, XVII, kbr.61. 23248 Ražanac s naznakom “Oglas za komunalnog djelatnika- ne otvaraj”

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                       PROČELNICA JUO

                                                           Anita Krpina Sikirić,struč.spec.admin.publ

oglas-za-komunalnog-djelatnika-na-odredeno-2017