Oglas za prijam u službu na određeno radno vrijeme u Jedinstveni upravni...

Oglas za prijam u službu na određeno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac

446

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16), KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0210 od 7.12.2022. godine, a u skladu sa člancima 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje

 

O G L A S


za prijam u službu na određeno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac

 

na radno mjesto:

 

Voditelj projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (8 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
Opći uvjeti za prijem u službu su:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
– visoka ili viša stručna sprema ekonomskog ili pravnog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto (ukoliko kandidat nema položen državni stručni ispit, isti može položiti u zakonskom roku )
– poznavanje rada na računalu

Osoba koja nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda, te elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
– vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na natječaj na službenim internetskim stranicama Općine Ražanac,
– prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

Služba na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz projekt koji se financira iz fondova Europske unije ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelj prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

 

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi intervju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Pisane prijave podnose se na adresu : OPĆINA RAŽANAC, RAŽANAC XVII 61, 23244 RAŽANAC, sa naznakom : „Za oglas – voditelj projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ – ne otvaraj“.
u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Općina Ražanac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

 

 

PROČELNICA JUO
Anita Krpina, str. spec. pub. adm.