Oglas za prijam u službu na neodređeno vrijeme 1. SAVJETNIK...

Oglas za prijam u službu na neodređeno vrijeme 1. SAVJETNIK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI– 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme – uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

942

 

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: ZSN)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje

 

OGLAS
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

 1. 1SAVJETNIK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI– 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme – uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

 

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili drugog društvenog smjera
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa ZNS.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom;
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);
 • presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega na vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo )
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

 

Na web-stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr biti će naveden  opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Ražanac, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu“

na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23 248 Ražanac osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

Oglas je objavljen u Narodnim novinama, službenoj internet stranici Općine Ražanac i oglasnim pločama Općine Ražanac.

 

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


KLASA: 112-01/19-01/18
URBROJ: 2198-10-19-1
Ražanac, 19.  srpnja 2019. godine

PROČELNICA

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

oglas-za-savjetnika-neodredeno