Oglas za prijam u službu – KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR...

Oglas za prijam u službu – KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla uz probni rad od dva mjeseca

571

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19) i članka 11.  točke  4. Pravilnika o unutarnjem redu  Jedinstvenog upravnog odjela  (” Službeni glasnik”, Općine Ražanac, broj:4/21 i 12/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje:

 

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto

 

– KOMUNALNI  REDAR- PROMETNI REDAR 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla uz probni rad od dva mjeseca

 

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta 

– obavlja nadzor nad primjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu, odluka i akata kojima se regulira komunalni red, izdaje rješenja i druge akte kojima naređuje fizičkom i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda te vodi evidencije poduzetih radnji u postupku nadzora nad komunalnim redom u Općini

– vodi upravni postupak, rješava i potpisuje rješenja u upravnim stvarima iz područja komunalnog reda, izriče novčane kazne, mjere upozorenja i druge prekršajne sankcije, predlaže pokretanje prekršajnog postupka iz nadležnosti komunalnog redara

– vrši nadzor nad provođenjem odluka iz djelokruga veterinarstva i higijeničarske službe, agrotehničkih mjera, dimnjačarskih poslova, komunalnog gospodarstva i dr. općih akata koje donosi lokalna samouprava

– prati zakonske i druge propise u kojima je propisana nadležnost komunalnog redara, poljoprivrednog i prometnog redara te osigurava njihovu primjenu u suradnji sa neposredno nadređenim pročelnikom

– nadzire rad fizičkih i pravnih osoba kojima je povjerena usluga obavljanja komunalnih djelatnosti, kontrolira korištenje javnih površina, kontrolira poštivanje odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i trgovina

– obavlja poslove vezane za održavanje službenih vozila Općine te njihovu stalnu tehničku ispravnost, sigurnost i opremljenost

– obavlja nadzor nad održavanjem čistoće i odvozom komunalnog otpada, pražnjenjem zelenih otoka i rad reciklažnog dvorišta

– obavlja poslove nadzora u svezi izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture cesta, puteva i objekata, obavlja poslove vezane uz civilnu zaštitu i protupožarnu zaštitu

– Obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove upravljanja prometom, izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih  i parkiranih vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno parkirano i zaustavljeno vozilo, pokreće prekršajni postupak

– vodi brigu o ispravnosti uređaja i opreme u općinskoj zgradi i drugim objektima u vlasništvu Općine te izvodi pojedine radove na njenom održavanju

– Organizira i kontrolira ukope na grobljima u Općini i dr. , izdaje uvjerenje i potvrde o grobnom mjestu te postupka sukladno Odluci o grobljima Općine Ražanac

– obavlja druge stručne, opće i tehničke poslova iz svog djelokruga ili poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika te  o obavljenim svakodnevnim zadatcima komunalni redar vodi dnevnik  i daje ga na uvid  dva put mjesečno pročelniku

 

                                                                       

Opći uvjeti za prijam u službu:

1.punoljetnost

2.hrvatsko državljanstvo

3.zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta za prijam kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– SSS – gimnazija ili srednja četverogodišnja strukovna škola

– položen vozački ispit B kategorije

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit

 

Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08 , 61/11, 4/18 i 112/19).

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

-dokaz o završenoj srednjoj školi (preslika svjedodžbe)

-preslika vozačke dozvole

-preslika stranica radne knjižice odnosno Potvrda HZMO-a o podatcima evidentiranim u evidencijama HZMO-a.

-uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – (u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)

-vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od

objave oglasa na stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje adresu Općina Ražanac, 23248 Ražanac XVII 61, s naznakom “Oglas za komunalnog redara – ne otvaraj”

 

Oglas će se objaviti i na web stranici Općine Ražanac, www.opcina-razanac.hr

Na web stranici Općine Ražanac, biti će naveden opis poslova i podatci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na web stranici Općine Ražanac, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                              PROČELNICA JUO

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ v.r.

 

KLASA:UP/I-112-01/22-01/03

UR.BR.:2198-11-22-01

Ražanac, 28.01.2021.godine