Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu

128

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članku 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 14/23 ) načelnik Općine Ražanac donosi:

 

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava u Prora
unu Općine Ražanac za 2024. godinu

 

Članak 1.

Odobrava se preraspodjela utvrđenih sredstava između pozicija u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 5.000,00 eura.

 

Članak 2.

Preraspodjela sredstava između proračunskih stavki utvrđena je prema tablici u nastavku:

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN SMANJENJE POVEĆANJE NOVI PLAN
1 2 3 4 5 6 7
GLAVA 00202 UPRAVNI ODJEL ZA KOM. GOSP., JAVNU NABAVU I EU FONDOVE          
PROGRAM 1012 Upravni odjel za kom. gosp., javnu nabavu i EU fondove          
AKTIVNOST/PROJEKT K101201 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE          
IZVOR FINANCIRANJA

12

IZVORNI PRIHODI – VIŠAK PRIHODA          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 13.000,00 13.000,00 -650,00 0,00 12.350,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101207 UREĐENJE PROSTORIJA U ZGRADI DZ I OŠJB          
IZVOR FINANCIRANJA

11

IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IM. 15.000,00 15.000,00 -750,00 0,00 14.250,00
PROGRAM 1014 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture          
AKTIVNOST/PROJEKT K101404 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 15.000,00 15.000,00 -750,00 0,00 14.250,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101405 IZGRADNJA PO DV RAŽANAC U RADOVINU          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 100.000,00 100.000,00 0,00 4.350,00 104.350,00
IZVOR FINANCIRANJA 12 IZVORNI PRIHODI – VIŠAK PRIHODA          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 450.000,00 450.000,00 0,00 650,00 450.650,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101406 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OŠJB          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 35.000,00 35.000,00 -1.750,00 0,00 33.250,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101408 PZ VUKOVAC          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 20.000,00 20.000,00 -1.000,00 0,00 19.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101410 DOGRADNJA MLETAČKE KULE U RAŽANCU          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 13.000,00 13.000,00 -100,00 0,00 12.900,00
SVEUKUPNO PROMJENE   661.000,00 661.000,00 -5.000,00 5.000,00 661.000,00

 

Članak 3.

Ova odluka je sastavni dio Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave na službenim web stranicama Općine Ražanac.

 

KLASA: 400-01/24-01/32

URBROJ: 2198-11-02-24-1

Datum: 14. veljače 2024. godine

 

 

                                                                                                    Općinski Načelnik:

Damir Jordan, ing

 

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2024 godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu

 

Sukladno članku 60. Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 114/21), te odredbama članka 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 14/23) Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na Proračunskoj stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izvješćuje Općinsko vijeće.

 

Preraspodjela sredstava izvršena je kako bi se namaknula dostatna sredstva za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem jer je cijena ekonomski najpovoljnije ponude bila veća od procijenjene vrijednosti nabave. S obzirom na to da je cijena ponude kod svih sposobnih ponuditelja koji su dostavili valjanu ponudu u ovom postupku javne nabave prelazila procijenjenu vrijednost nabave, Općina Ražanac je osiguraala financijska sredstva za nabavu do iznosa ekonomski najpovoljnije ponude kako bi se mogao sklopiti ugovor s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem imajući u vidu da je Općina Ražanac u obvezi primijeniti odredbe ZJN 2016 na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava i izbjegavanje nepotrebnog trošenja materijalnih, vremenskih i ljudskih resursa u slučaju poništavanja postupka javne nabave te eventualnog pokretanja ponovljenog postupka javne nabave za ovaj predmet nabave.

Uzimajući u obzir dugotrajnost postupka javne nabave za nabavu radova (provedba prethodnog savjetovanja, postupak javne nabave), sufinanciranje izvođenja radova koji su predmet postupka javne nabave sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost te trošenje materijalnih, vremenskih i ljudskih resursa za eventualno ponovno pokretanje novog postupka za isti predmet nabave, ukoliko bi Općina Ražanac kao Naručitelj poništio ovaj postupak javne nabave jer su sve dostavljene valjane ponude neprihvatljive zbog toga što cijena ponude kod svih ponuditelja prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva za nabavu, Naručitelj je odlučio osigurati financijska sredstva za nabavu do iznosa ekonomski najpovoljnije ponude kako bi mogao sklopiti ugovor s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem imajući u vidu da je Naručitelj u obvezi primijeniti odredbe ZJN 2016 na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.