Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu

51

 

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članku 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 14/23 ) načelnik Općine Ražanac donosi:

 

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava u Prora
unu Općine Ražanac za 2024. godinu

 

Članak 1.

Odobrava se preraspodjela utvrđenih sredstava između pozicija u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 2.800,00 eura.

Članak 2.

Preraspodjela sredstava između proračunskih stavki utvrđena je prema tablici u nastavku:

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN SMANJENJE POVEĆANJE NOVI PLAN
1 2 3 4 5 6 7
GLAVA 00202 UPRAVNI ODJEL ZA KOM. GOSP., JAVNU NABAVU I EU FONDOVE          
PROGRAM 1014 Upravni odjel za kom. gosp., javnu nabavu i EU fondove          
AKTIVNOST/PROJEKT K101425 IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŽUPANIJSKU CESTU U RAŽANCU          
IZVOR FINANCIRANJA

52

IZVORNI PRIHODI – KAPITALNE DONACIJE          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 37.000,00 37.000,00 – 1.850,00 0,00 35.150,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101426 KONZERVACIJA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA „LJUBLJANA“          
IZVOR FINANCIRANJA

52

IZVORNI PRIHODI – KAPITALNE DONACIJE          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 25.000,00 25.000,00 0,00 2.800,00 27.800,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101432 IZGRADNJA SPORTSKOG IGRALIŠTA „PUNTICA“          
IZVOR FINANCIRANJA

52

IZVORNI PRIHODI – KAPITALNE DONACIJE          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 13.000,00 13.000,00 – 650,00 0,00 12.350,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101444 REKONSTRUKCIJA CESTE PREMA MARASOVIĆIMA          
IZVOR FINANCIRANJA

52

IZVORNI PRIHODI – KAPITALNE DONACIJE          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 40.000,00 40.000,00 -300,00 0,00 39.700,00
SVEUKUPNO PROMJENE   115.000,00 115.000,00 – 2.800,00 2.800,00 115.000,00

Članak 3.

Ova odluka je sastavni dio Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu.

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave na službenim web stranicama Općine Ražanac.

 

KLASA: 400-01/24-01/32

URBROJ: 2198-11-02-24-2

Datum: 20. lipnja 2024. godine

 

 

                                                                                                    Općinski Načelnik:

Damir Jordan, ing

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu

 

Sukladno članku 60. Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 114/21), te odredbama članka 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 14/23) Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na Proračunskoj stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izvješćuje Općinsko vijeće.

 

U postupku jednostavne nabave „Rekonstrukcija i konzervacija “Južne kule” Ljubljana“, evidencijski broj: JN-39/24, za koji je procijenjena vrijednost nabave iznosila 20.000,00 EUR plus PDV, ponuđen je iznos od 22.145,00 EUR plus PDV od strane najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Budući je za naprijed navedeni projekt resorno Ministarstvo kulture i medija RH putem natječaja Općini Ražanac odobrilo iznos od 10.000,00 EUR te zbog time preuzetih obveza se radi o kratkim rokovima za završetak svih projektnih aktivnosti potrebno je izvršiti preraspodjelu sredstava u Proračunu kako bi se moglo pristupiti sklapanju ugovora o izvođenju radova.