Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2023. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2023. godinu

355

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o Proračunu (NN 144/2021) i članku 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu (Službeni glasnik Općine Ražanac 20/22 ) načelnik Općine Ražanac dana 27. siječnja 2023. godine donosi:

 

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava u Prora
unu Općine Ražanac za 2023. godinu

Članak 1.

Odobrava se preraspodjela utvrđenih sredstava između pozicija u Proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 3.000,00 eura.

Članak 2.

Preraspodjela sredstava između pozicija utvrđena je prema tablici u nastavku:

POZICIJA OPIS PLAN IF PROMJRNA (+/-) NOVI PLAN
AKTIVNOST: K1012-04 Nabava višenamjenskog radnog stroja 99.580,00 52, 11, 12 + 3.000,00 102.580,00
2131 42316 Nabava višenam.  radnog stroja 13.280,00 52 0,00 13.280,00
2132 42316 Nabava višenam.  radnog stroja 10.818,00 11 + 3.000,00 13.818,00
2133 42316 Nabava višenam.  radnog stroja 75.482,00 12 0,00 75.482,00

 

 

AKTIVNOST: A1013-01 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica 82.000,00 11, 44 – 1.100,00 80.900,00
2151 3232100 Održavanje nerazvr. cesta i ulica 27.000,00 11 – 1.100,00 25.900,00
2152 3232100 Održavanje nerazvr. cesta i ulica 55.000,00 44 0,00 55.000,00

 

 

AKTIVNOST: A1013-02 Održavanje javne rasvjete 50.000,00 11, 51 – 1.000,00 49.000,00
2153 322410 Materijal i djelovi za održavanje J.R. 20.000,00 11 0,00 20.000,00
2161 323210 Usluge tekućeg održavanja J.R. 25.000,00 11 – 1.000,00 24.000,00
2162 323210 Usluge tekućeg održavanja J.R 5.000,00 51 0,00 5.000,00

 

 

 

AKTIVNOST: A1013-03 Održavanje javnih površina 80.000,00 11, 44,  51 – 900,00 79.100,00
2171 3232110 Održavanje javnih površina 19.500,00 11 – 900,00 18.600,00
2172 3232110 Održavanje javnih površina 58.500,00 44 0,00 58.500,00
2173 3232110 Održavanje javnih površina 2.000,00 51 0,00 2.000,00
UKUPNO     311.580,00     311.580,00

 

Članak 3.

Ova odluka je sastavni dio Proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave na službenim web stranicama Općine Ražanac.

 

KLASA: 400-01/23-01/16

URBROJ: 2198-11-02-23-1

Datum: 27. siječnja 2023. godine

 

 

Općinski Načelnik

 

Damir Jordan, ing

 

 

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2023. godinu

 

Sukladno članku 60. Zakonu o proračunu (NN 114/2021), te odredbama Članka 20. Odluke o izvršenju proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu (Službeni glasnik 20/22) Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na Proračunskoj stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izvješćuje Općinsko vijeće.

 

S obzirom da je došlo do promjene osnovnog Ugovora nabave „Nabava višenamjenskog radnog stroja“ evidencijski broj nabave NMV 05/22 iz razloga koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice Isporučitelj nije mogao predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (tzv. „viša sila“). Naime, Isporučitelj je dopisom od 27. siječnja 2023. godine obavijestio Naručitelja da radi nepredviđenih okolnosti na tržištu ne može isporučiti komponentu višenamjenskog radnog stroja – lateralni malčer marke, tipa i modela „Vigolo TSA/P 220“, već može isporučiti malčer marke, tipa i modela „Vigolo LGE3 180“ sličnih karakteristika, a koji je kompatibilan sa traktorom koji je također predmet nabave marke, tipa i modela „CASE FARMALL 100C“. Cijena novoponuđene zamjenske komponente je 49.803,05 kn, odnosno 6.610,00 eura.