Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel...

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac

942

 

 

            Na temelju članka 24. st. 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ”Narodne novine”, broj 86/08,61/11 i 04/18), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi

 

ODLUKU

 

 1. Poništava se natječaj radi prijema u službu na radno mjesto Pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac – 1 izvršitelj/ca – na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje i porodiljni dopust objavljen u Narodnim novinama dana 24.07.2019.godine te na web stranici Općine Ražanac – opcina-razanac.hr

 

 1. Ova odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se na web stranici Općine Ražanac te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

 1. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
  
  

  KLASA: 112-01/19-01/19

  UR.BR.: 2198-10-19-2

  Ražanac,  23.08.2019.g.

   

OPĆINSKI NAČELNIK

     Nikola Miletić, ing.