Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine...

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje benzinske postaje sa popratnim sadržajem

553

Na temelju članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18, 03/21), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

 

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje benzinske postaje sa popratnim sadržajem.

 

I.

Poništava se javni natječaj za prodaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje benzinske postaje sa popratnim sadržajem.

 

II.

Javni natječaj iz stavka I. objavljen je na web stranici Općine Ražanac i u Zadarskom listu dana 29. prosinca 2021. godine.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave na internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Damir Jordan, ing.

KLASA: 940-01/21-01/84

URBROJ:2198-11-22-2

Ražanac,  24.01.2022.