Odluka o poništavanju natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni...

Odluka o poništavanju natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto ” savjetnik za opće i pravne poslove i društvene djelatnosti”- 1izvršitelj/ica na određeno vrijeme

913

 

Na temelju članka 24. Stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( ” Narodne novine”, broj 86/08,61/11 i 04/18, u nastavku teksta: ZSN), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi

 

ODLUKU

 

  1. Poništava se oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto ” savjetnik za opće i pravne poslove i društvene djelatnosti”-  1izvršitelj/ica na  određeno vrijeme, objavljen na stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.01.2019.godine u dnevnim novinama ” Zadarski list” , na web stranici Općine Ražanac, opcina-razanac.hr

 

  1. Ova odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se na web stranici Općine Ražanac te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

 

  1. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 


KLASA: 112-01/19-01/02
UR.BR.:2198-10-19-2
Ražanac, 31.01.2019.godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić,ing

Dostaviti.

  1. Kandidatima prijavljenim na natječaj
  2. Pismohrana – ovdje

odluka-o-ponistenju-oglasa-na-odredeno