Odluka o početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Ražanac

Odluka o početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Ražanac

1405

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac, na temelju članka 90. c Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 i 144/12 i 19/13 ), donosi

O D L U K U

o početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika

  1. Na lokalnim izborima provedenim dana 21.svibnja 2017. godine, na dužnost   zamjenika općinskog načelnika Općine Ražanac, izabran je Mario Dundović, rođen 09.06.1980.godine, OIB:49022794706
  2. Mario Dundović počinje obnašati dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Ražanac, svibnja 2017. godine.
  3. Mario Dundović obnašat će dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Ražanac volonterski.

O b r a z l o ž e n j e

 

 Odredbom člankom 8. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima ( ”NN” broj:144/12), propisano je da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika izabranih na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedu danu objave konačnih rezultata izbora, a odredbom članka 91. stavkom 1. propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

Općinsko izborno povjerenstvo Opčine Ražanac objavilo je dana 30.svibnja 2017.godine konačne rezultate lokalnih izbora, iz kojih proizlazi da je na dužnost  zamjenika Općinskog načelnika Općine Ražanac izabran Mario Dundović. Sukladno tome, odlučeno je kao u točkama 1. i 2. izreke ove Odluke.

Odredbom članka 90. stavkom 2.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da su općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu općine, grada, odnosno županije o tome na koji će način obnašati dužnost.

Mario Dundović  je dana 31. svibnja 2017.godine, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac, dostavio obavijest  u kojoj je naveo da će dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Ražanac obavljati volonterski. Sukladno tome, odlučeno je kao u točki 3.izreke ove Odluke.

Slijedom navedenog , odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se u roku od 30 dana od dana dostave Odluke pokrenuti spor pred nadležnim upravnim sudom. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

                                                                                   Pročelnica

                                                                  Jedinstvenog upravnog odjela

                                                               Anita Krpina Sikirić,str.spec.publ.adm

 odluka-o-pocetku-obnasanja-duznosti-zamjenika-opcinskog-nacelnika-2017