Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijem u radni...

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijem u radni odnos u sklopu projekta “Ražanac – moj dom”

922

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625, od 16. siječnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0342, KLASA: 102-01/20-01/03, URBROJ: 2198-10-20-1, od 19. veljaće 2020. godine i članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasni Općine Ražanac“ broj:4/18), Načelnik Općine Ražanac dana 25. svibnja 2020. godine donosi

 

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijem u radni odnos u sklopu projekta “Ražanac – moj dom”

 

I.

U Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijem u radni odnos radnica za pomoć u kući na određeno vrijeme u sklopu provedbe odobrenog projekta „Ražanac – moj dom“ imenuje se:

  1. Hrvoje Benić, mag.iur. – za predsjednika
  2. Lucie Tesla, dipl.oec. – za člana
  3. Danijela Mrkić, dipl.oec. – za člana

II.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • utvrđuje koje su objave na javni poziv pravodobne i potpune,
  • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete propisane istim
  • kandidate s liste poziva na testiranje
  • provodi postupak testiranja
  • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine Ražanac.

 

KLASA: 102-01/20-01/26

URBROJ: 2198-10-20-1

Ražanac, 25. svibnja 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić       

odluka-o-imenovanju-povjerenstva-zazeli