ODLUKA o djelomičnom poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu...

ODLUKA o djelomičnom poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

228

Na temelju članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18, 03/21, 18/22) te točke 14. Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac od 20 listopada 2023.g., Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

ODLUKU

o djelomičnom poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

 

I.

Djelomično se poništava javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac vezan za redni broj 15. k.č. 6311/7 k.o. Ražanac.

 

II.

Javni natječaj iz stavka I. objavljen je na web stranici Općine Ražanac i u Zadarskom listu dana 20. listopada 2023. godine.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

KLASA: 940-01/23-01/119

URBROJ:2198-11-04-23-2

Ražanac,  04.12.2023.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Damir Jordan, ing.