Odluka o dodjeli studentskih potpora 2020/2021

Odluka o dodjeli studentskih potpora 2020/2021

792

Temeljem članka 7. i 8. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele potpore učenicima i studentima, Klasa:600-01/02-01/07, Ur.broj:2198-10-02-1, te članka  42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac” br: 04/18), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi:

 

ODLUKU

o dodjeli studentskih potpora

 

   Članak 1.

Prihvaća se Zapisnik sa sjednice povjerenstva za dodjelu studentskih potpora KLASA: 600-01/20-01/29, URBROJ:2198-10-20-3 od 23. listopada 2020.godine.

 

Članak 2

U akademskoj godini 2020/2021. počevši od 01. listopada 2020. godine zaključno do 30. lipnja 2021. godine odobrava se 15 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.

 

Članak 3.

Mjesečna potpora od 700,00 kuna dodjeljuje se prema utvrđenoj rang listi slijedećim studentima: Matea Šoch, Magdalena Bolonja, Nikolina Miočić, Nina Bolonja, Lucija Dundović, Lucija Prpić Burić, Ivana Perković, Lucija Matak, Nikola Miletić, Andrija Perković, Petra Vigan, Katarina Miletić, Damjan Dušević, Lucija Vranković i Stošija Jović.

 

 

Članak 4.

Potpore će se isplaćivati od 01. listopada 2020. godine retroaktivno.

 

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ”Službenom glasniku Općine Ražanac”

 

 

KLASA:600-01/20-01/29

URBROJ:2198-10-20-4

Ražanac, 26. 10. 2020.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC

 

Nikola Miletić, ing.

odluka-nacelnika-o-dodjeli-studenskih-potpora-2020